Bosschool laat stijgende lijn lien in leerlingental Holtens Nieuwsblad^ Grote vechtpartij in centrum Holten Stafion krijgt woonfunctie Diaconie Saat in week zien welk werk ze doet Familie Krikkink is abonnee van de week J.H. Heller directeur Gemeentewerken Afsluiting Toeristenweg met hekken in broedtijd IN DIT nummer - 1!" "I W jA %(3reve ..IfloÜfllült U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON 1 i :rr Helens Nieuwsblad DONDERDAG 24 FEBRUARI 2000 FAX: 0.548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Op de Dorpsstraat, ter hoogte van partycentrum de Stadskelder, vond zaterdag 19 februari een vechtpartij plaats. De aanleiding was een aantal jon geren dat met bromfietsscooter over de Dorpsstraat scheurde en rakelings langs het publiek dat al daar op straat stond te rijden. Dit wekte irritatie op waarna een be zoeker een fiets voor een brom fiets gooide om dit uitdagend ge drag te doen ophouden. Hierna ontstond een vechtpartij waarbij over en weer klappen vielen. De raddraaiers zijn uit de groep ge pikt en zullen een zestal maanden niet in de Stadskelder worden toe gelaten om zodoende te verzeke ren dat het publiek gezellig en vei lig tercchtkan in deze gelegenheid. I lierbij was ook een jongeman die in de Stadskelder kennelijk onder invloed van teveel alcoholhou dende drank, een andere jongen zonder noodzaak een klap had verkocht. Vaak blijkt, zoals ook nu weer, dat alcohol de oorzaak is van dit sterk ontremd gedrag. De diaconie van Holten houdt een diaconale week van 2 tot en met 14 april. Hiermee wil ze laten zien wat ze zoal doet, welke'organisaties ze onder steunt en waar ze hulp verleent in Holten zelf. De week begint met het avondmaal op 9 april. Op twaalf april is i info Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Familie Krikkink aan de Waardenborchstraat 29 over kwam dit deze keer. Blij verrast nam zij het cadeau met ver» schillende surprises in ont vangst. Een paar'sokken van Belt Daarnaa; gangs ka? Scheg Colmschatc. (Foto: 'Johan Bolink) het ijsstadioi Deventc Rode Kruis houdt bloedafnamedag De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis houdt op dins dag 29 februari weer de halfjaarlijkse bloedafnamc- avond in sporthal 't Mossink. Geregistreerde donoren uit Holten en omgeving zijn inmid dels opgeroepen, maar in Nederland is een tekort aan bloeddonoren, dus nieuwe dono ren zijn van harte welkom. Vrijwcl iedereen met een goede algemene gezondheid kan bloed donor worden. De leeftijdsgrenzen voor het: do norschap zijn 18 tot: 70 jaar en het lichaamsgewicht: moet minstens 50 kilo zijn. Nieuwe donoren kunnen zich aanmelden op 29 februari tussen 18.30- 21.00 uur in sporthal 't Mossink, Keizcrsweg 22. Vooraf ondergaat iedere donor, ter bescherming van hem/ haar zelf, een kleine medische keuring. Voor meer informatie: J. Dorresteijn-de Bok, telefoon 0548 - 362620. Velen beboet bij controles Tijdens diverse verkeers controles werd in de afge lopen weken tegen 27 be stuurders proces-verbaal opgemaalti. Zo werd tijdens een onlangs gehouden controle op het ge bruik van de autogordel bin nen de bebouwde kom van Holten tegen zeventien be stuurders proces-verbaal op gemaakt. Wegens parkeren in strijd met een parkeerverbod kre gen zeven bestuurders een boete. Ook werd tegen een bestuur der proces-verbaal opge maakt wegens het rijden on der invloed van alcohol houdende drank. De twee resterende bekeurin gen vielen op de Holtcrberg alwaar men in strijd met de gesiotcnvcrklaring (tussen 21.00 uur en 07.00 uur) reed. De poliüe gaat door met deze roles. Veelal krijgt jeugd op vroege leef tijd al de gelegenheid om alcohol houdende drank te gebruiken. Thuis kan dat nog wat binnen de perken worden gehouden, maar zodra men van huis is dan slaan de remmen los. De politic geeft als advies aan ouders hierover in de thuissituatie eens over te pra ten. Vaak blijkt toch weer dat drank meer kapot maakt dan je lief is. Dit kan en mag volgens de politie niet worden getolereerd. VIDEOWAGEN Dc videoauto reed dinsdag '15 februari weer in de directe omgeving van Holten. Daarbij werden weer vele grove overtredingen geconstateerd. Van vijf bestuurders werd in verband met een grote overschrijding van de maximumsnelheid het rijbewijs ingevorderd. Tegen een bestuur der werd tevens proces-verbaal opgemaakt ter zake het rijden on der invloed van alcoholhoudende drank. De bestuurders zullen een gepeperde rekening krijgen. tieve avond in de vorm van een beurs. Het geheel wordt opgeluis terd door muziek, dans en een heuse modeshow met een Afrikaans tintje. De week wordt afgesloten op 14 april mei een Benefietconcert. De opbrengst hiervan gaat naar het weeshuis in Roemenië waar een 'zoon' van de diaconie woont. Het NS-slation wordt binnen korte tijd verhuurd aan particulieren die het als woning gullen gaan inrichten. Daarnaast ligt het plan van de nieuwe huurders om de benedenverdieping te gebruiken als 'expositieruimte. De wacht- en loket ruimte blijft overigens wel in beheer van de NS. Den woordvoerster van hst openbaar vervoersbedrijf geeft aan dat de nieuwe be woners vanaf mei of juni bet stationsgebouw gaan betrekken. (Foto: Peter Bulthuis) J.H. Heller is door de gemeen teraad benoemd als directeur Gemeentewerken. Hij volgt hiermee ing. A. van Diermen op, die per 1 april afscheid neemt. Hij maakt gebruik van de FPU-regeling. De fractievoorzitters feliciteerden Heller met zijn benoeming. W.A.J. ter Schurc (Gemeentebelang Holten): Gezien zijn staat van dienst, is Heller een goede keuze voor deze functie.' OokJ.M.E. Metsemakers (PvdA) heeft veel vertrouwen in hem. I-IJ. Dul (CDA): 'Wij willen Heller bedanken voor het inleve ren van een stukje van zijn pen- sioenstijd door deze functie op zich te nemen. Hij zal daarbij als tussenfiguur gaan optreden tot eindelijk die herindeling er echt komt.' A.J. Kevelam (VVD): 'We De Vereniging voor Natuur en Milieueducatie, krijgt van de gemeente Heliendoorn hekken om de Toeristenweg van 1 maart tot half april tussen 6.30 uur en 9.00 uur af te sluiten, zo dat inrijden niet meer mogelijk is. De dieren krijgen in deze paar- en broedtijd zo rust Deze maatregel betekent dat met weinig mankracht oen groot effect wordt bereikt. De colleges van B en- W van Holten en Heliendoorn hebben enkele jaren geleden gezamenlijk Mannenmode, een elektrostati sche borstel van Novalux Van de Maat en waardebonnen van hove niersbedrijf Mulder, Slagerij Brands, Albert Heijn, Foto Mulder. Schoolleider Gert-Jan van 't Holt verwacht komend seizoen 55 kinderen De openbare basisschool Dc Bosschool in Espelo verwacht een stijgende lijn van leerlin gen. Volgens schoolleider Gert-Jan van 't Holt zitten er nu 49 kinderen op de school en zullen dat er in het volgend sei zoen 55 zijn. Meer dan een ver dubbeling van het aantal enke le jaren geleden, toen dat er maar 26 waren. Alhoewel er ook veel kinderen buiten Espelo op de Bosschool zitten, komt het merendeel toch uit deze gemeenschap. Naast de aanwas van kinderen in Espelo, komt de stijging ook door het kleinschalige karakter van het schooltje en de grote gezinssfeer ervan', legt Van 't Holt uit. Aan het naar buiten toe promoten doet hij nauwelijks. Het is vooral op eigen initiatief van" de ouders om de kroost er naartoe te sturen. Van 't Holt geeft aan dat naast de kleinschaligheid, vooral dc gezins sfeer erg trekt. 'Het heeft te ma ken met de grote inzet van leer krachten en ouders. Zij voelen zich er behoorlijk bij betrokken.' Dit gaat zelfs zover dat Splodcrs eigenhandig' roosters voor elkaar opstellen om onderhoudswerk zaamheden te verrichten. 'Als de ruiten hier vies zijn, dan hoef ik niets te zeggen. Ze komen dan met emmers aanzetten om de ra men te lappen.' Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het onderhoud van bet spccltuintjc achter dc school aan dc Raalterwcg. Zo hebben ouders met behulp van foto's een replica gemaakt, van een klimrek. Iedereen steekt z'n han den zonder morren uit de mou wen. Hierdoor blijven de onkos ten bijna nihil. Aanrijding Markeloseweg Op de kruising Markelose weg met de Heideweg ont stond vrijdag 18 februari een verkeersongeval. Een bestuurster van een per sonenauto reed, komende vanuit de Heideweg linksaf de Markeloseweg op terwijl vanuit de richting Holten juist een andere personen auto naderde. Een aanrijding was het gevolg. De bestuurder die uit de rich ting Holten kwam liep daarbij een hersenschudding op. Dc bestuurster die uit de Heideweg kwam is na de aan rijding lopend teruggegaan naar haar zomerhuisje aan de Vianenweg. Toen de polide daar kwam, bleek zij een paar glazen wijn te hebben ge dronken voor de schrik na de aanrijding zoals zij verklaar de. Toen zij door de politie werd aangehouden om haar over te brengen naar het bu- ademanalvse werd de politic daarin gehinderd door de in middels ter plaatse gekomen vriend van deze vrouw, Dc man is tevens aangehouden en overgebracht naar het po litiebureau te Deventer. Proces-verbaal wordt opge maakt. zijn dankbaar dat hij dit wil doen.' De gemeenteraad ging maandag avond verder akkoord met de re constructie van de Plaggenweg. 'Het past mooi in de structuur van het fietspadenplan', weet PvdA'er G.H. Markvoort. 'Toch moet er ook worden gedacht aan het stuk je Vossenweg-Oude Hellendoórnseweg. Daar is nog een ontbrekend stukje dat ook eens mee moet worden geno- In het kader van plattelandsver nieuwing komt van het Rijk subsi die beschikbaar voor de kosten van reconstructie van fietspaden op de Sallandse Heuvelrug. De gemeente stelt voor de verharding van de Plaggenweg een krediet ter beschikking van 54.250 gulden. B en W zal de recreadegcmeenschap Salland opdracht geven de werk zaamheden ui Een groep hobbyisten is van plan een autoclubje te begin nen voor klassieke modellen. Lees verder op pagina 3 c e pronkzittings- avond van carnavalsvereni ging De Fienpreuvers was een groot succes. Lees verder op pagina 5 besloten de Toeristenweg van 's avonds 21.00 uur tot 's morgens 09.00 uur voor alle verkeer af te sluiten. Deze maatregel is geno men om de dieren in het natuur gebied de Sallandse Heuvelrug, vooral 's nachts hun natuurlijke rust te geven. Bijna dagelijks komt het voor dat de Toeristenweg toch wordt ge bruikt tussen 21.00 en 09.00 uur. Vooral in de ochtendspits wordt deze sluiproute genomen, waarbij de gemiddelde snelheid van het autoverkeer ruim boven de 50 ki lometer per uur uitkomt. Vrijdag t/> Zon op in Holten Vrijdag op: 07:32 onder: 18:07 Zaterdag op: 07:30 onder: 18:09 Zondag op: 07:28 onder: 18:11 Zacht Aanhoudend zacht weer met eerst nog wat regen of motregen. Daarna droog weer. Vrijdag in de ochtend nog veel bewolking en wat regen of motregen. Daarna wat opklaringen en misschien wat zon. Temperatuur zo'n 6.0 a 7.0 graden. Zaterdag en zondag zijn de neerslagkaiisen klein. Overdag hebben we dan wat wolkenvelden afgewisseld door perioden met zon. De middagtemperatuur komt uit op 10.0 a 12.0 graden, zeer aangenaam voor bijna eind februari. Dit fraaie weer wordt veroorzaakt door een nieuw ho- gedrukgebied, het systeem zorgt er voor dat het op dc meeste plaatsen droog blijft. Fijn week end. Weerman, Freddie Paalman. Voor meer weer pagina: 5 Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Schoenmode voor u. Gezien in Enter! sinds 1898 Zingen van de Bosschool. (Foto: Peter bulthuis) Toen Van 't Holt vier jaar geleden de stap maakte van de Haatschool naar dc Dorpsschool, kwam er toevallig net geld vrij voor het op knappen van de school. De toen malige gemeenteraad vond dat de school geen bestaansrecht meer had, maar wilde het eigenlijk ook niet dichtgooien vanwege de be- Net op tijd. langrijkheid ervan voor de Splose gemeenschap. Van 't Holt: 'De school staat in het hart van dc- Espelose vlag. Dat zegt al genoeg over de betekenis ervan in de ge meenschap.' Toenmalige burge meester DJ. Verhoeven vond dat bet door achterstallig onderhoud geteisterde schooltje niet nog lan ger zonder opknapbeurt kon. Dc- besluiteloosheid van de raad ging aan de kant en cv kwam geld vrij. Er Werd een nieuw kleuterlokaal gebouwd en het meesterhuis werd erbij betrokken. 'Hierdoor kon er ruimte vrij komen door alles ef fectiever in te richten. Het mces- tershuis heeft nu onder meer de functie van bibliotheek en video- kamer gekregen. Verder wordt de schoolkrant er gedrukt en wordt dc slaapruimte boven gebruikt als berging. t de gecret L'de ruimte in dc lokalen moest me teen worden gebruikt om de golf van nieuwe leerlingen te kunnen herbergen. Blij is Van 't Holt ook met het huidige aantal leerkrachten. 'Er zijn nu altijd drie leraren aanwe zig. We zijn met z'n vieren, zodat er gewisseld kan worden.' Zeker gezien dc nieuwe wetgeving om klassen te verkleinen vindt hij het permanent: aanwezig zijn van drie leerkrachten beslist noodzakelijk. Deze wetgeving is voor Espelo trouwens op een bepaald vlak erg voordelig. De schoolleider legt dit uit; 'Bij de telling krijgen de jong- sten de meeste punten. Daar plukken wij straks de vruchten van.' De groepen vijf tot en met acht tellen namelijk twaalf leerlin gen, terwijl de andere, lagere, groepen met elkaar 37 leerlingen hebben. Daarbij komt nog dat de Bosschool op dit moment geen leerlingen in groep vijf heeft. Het is volgens Van 't Holt aan het doorzettingsvermogen van dc Sploder gemeenschap te danken dat de school er nog staat. Nu hébben ze er meer dan profijt van. 'De school geeft de buurt schap een eigen waarde. Het leeft bij de bevolking.' Zo gaf Van 't Holt bij zijn komst, de Bosschool kleur. Hij gebruikte de kleuren blauw en geel uit dc Sploder vlag en gaf deze aan de Bosschool. Het staat op onder meer het briefpa pier en de schoolvlag. 'Ik vroeg de ouders alle kinderen tijdens de eerste les in blauw en geel te kle den. Dat leverde een heel mooi bont kleurenspel op.' Nu zijn de twee kleuren niet meer weg te denken uit de gemeenschap. Zelfs tijdens het Sploder Feest zijn ze terug cc vinden in kleding en de papieren roosjes die als versiering worden gebruikt. Als tezer van het Hoiiens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander door! 1 Naam Woonplaats. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Holtens Nieuwsblad Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats Hij/iij betsalt voor dit abonnement 1 f 84,25 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) LJ f 81.45 per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1