Aanleg Zilverzandtracé mist gegronde argumentatie w -1 JJ Aantal inbraken stijgt in Holten en Bathmen VOORJAARSSHOW I i Hoitens NieuwsHacL su Im 9|§ Beroepersmanifestatïe in SG De Waerdenborch Dura Vermeer Groep NV neemt Krekel BV over Mevrouw Boode is abonnee van de week nummer Zachter ÏÏlofiüui/t U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON U;e, Hoitens Nieuwsblad DONDERDAG 17 FEBRUARI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Uitzending over Dijkerhoek De opnamen voor het Avro tv-programma Nederland vol gens Pijpers die vorig jaar ok tober in Dijkerhoek zijn gemaakt, worden zaterdag 19 februari rond 23.00 uur uitgezonden. Hierin zal onder andere het zilveren huwelijksfeest van de (familie Ten Dam te zien zijn. Het programma van Harmkc Pijpers heeft als dit keer als thema: een goede buur is beter dan een verre vnmd. Vooral ."de nonkerplkht in Di j herhoek zal hierin worden belicht. Het is de tweede achtdeligc serie Nederland volgens Pijpers. De presentatrice gaat daarin op zoek naar de gewoontes van NederlandersElk pro gramma krijgt een eigen the ma mee, dal wordt uitge werkt. Naast de opnamen in Dijkerhoek, worden in de uit zending van zaterdag nog twee andere onderwerpen be- dichf met het zei fde thema. Inschrijving voor carnavalsoptocht Carnavalsvereniging De Fienpreuvers doet een oproep aan iedereen die mee wil doen aan de optocht van zaterdag 4 maart. Zij moeten zich zo spoedig mogelijk opgeven bij De Fienpreuvers, zodat deze weet hoeveel deelnemers er zijn. De optocht luidt voor .de Holtenaren zo'n beetje de carna- valsweek in. Eigenlijk gebeurt dit al woensdag 2 maart op het ge meentehuis met de overhandiging van de sleutel, maar de echte festi viteiten starten in het weekend. Naast grote en kleine wagens kun nen natuurlijk ook individuele lo pers en fietsers zich inschrijven. De carnaval wil daarnaast ook graag weten of de deelnemers meedoen aan de optocht in Raalte. Voor aar over het ngeldi Scholengemeenschap De Waerdenborch houdt op zater dag 19 februari weer de jaar lijkse bcroepenmanifestatie. Uiteraard zullen de vbo-afdelin- gen die dag in bedrijf zijn om tweede klas leerlingen onder meer j door een lesbrief kennis te laten j maken met de verschillende vbo- i afdelingen binnen De I Waerdenborch. Het wordt de leerlingen zo moge lijk gemaakt de juiste afdeling te i kiezen voor her verdere verloop I van hun studie. De Waerdenborch kent de volgende afdelingen voorbereidend bc- i roepsonderwijs (vbo): adminis tratie, handel en verkoop, verzor ging, bouwtechniek, installatie- I techniek, metaaltechnick, land bouw en natuurlijke omgeving. Tevens is er voor de leerlingen uit dc hogere leerjaren gelegenheid om kennis te nemen van de infor- ien aantal uitzendbureau: •ertellen hoe zij werken en te nformatie geven over :antiewerk. Om 10.00 uu lend burgemeester de heer Gerzec nanifestatie Allen die belangstelling hehbi voor deze Beroepenmanifestai zijn van harte welkom. Holte zal de penen. Krekel BV is per 1 januari over genomen door Dura Vermeer I Groep NV. Krekel maakt met ingang van die datum als werkmaatschappij deel uit van Vermeer Infrastructuur BV. De huidige infrastrnr- I tuut-activiteiten van Vermeer in Oost-Nederland worden hij Krekel ondergebracht. Krekel blijft wel onder eigen naam in de markt opereren. In de 72 jaar dat Krekel als fami- liebedrijt heeft: geopereerd, heb ben directie c-n medewerkers me de dankzij de goede samenwer king met opdrachtgevers, een.we zenlijke bijdrage kunnen leveren aan de infrastructurele ontwikke lingen in dc regio. Het is de ambitie van directie en medewerkers van Krekel BV om die betrokkenheid bij infrastruc turele werken in Oost-Nederland :rder- te Het. Hoitens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Mevrouw Boode aan de Espelodijk 2 overkwam dit de ze keer. Blij verrast nam zij het cadeau met verschillende surprises in ontvangst. Een paar sokken van Beltman Mi Novalus Van de Maat en waardebon Mulder, Slagerij Brands, Albert Hcijn,, F Broekhuis Dijkerhoek. Daarnaast kreeg en voor het ijsstadion De Scheg in Devc (Foto: Gert Perdon) :1c, ccn windücht van a van hoveniersbedrijf Mulder en een ras van nog twee tocgangskaar- :-r Colmschate. Bewoners Kol-noord zijn bang voor ontstaan nieuwe knelpunten adding en inlichtingen :glcment, start- en prij- kan contact worden opgenomen met G. Grave 0548- 361199 of H. Jalvring 0548- .364184. made die ROC's (regionale oplei- dings centra), AOC (agrarisch op leidingscentrum), bedrijven en in stellingen verstrekken. Bij elke afdeling zullen relevante bedrijven te vinden zijn die infor matie zullen verstrekken omtrent de mogelijkheden na de gevolgde studie binnen de afdelingen en eventueel aan een ROC of AOC. Naast vele bedrijven uit de regio zullen Landmacht, Luchtmacht en Marine laten weten dat zij ook gemotiveerd personeel nodig hebben. De op handen zijnde aanleg van het Zilverzandtracé mist goede onderbouwing over het nut ervan. Dit schrijft een aan tal bewoners van Kol-noord in een brief aan het college van B cn W. Het gaat daarbij om be woners van de Drostenstraat, Schuttersweg, deel Schouten straat, Holtinckspad en Boerrichterstraat. 'Het mist zakelijke argumenten', vindt woordvoerder J. Teeselink. 'Er is niet naar het Zilverzandtra- Cé op zich gekeken, maar alleen in combinatie met een noordelijke of zuidelijke rondweg.' Hij krijgt het idee dat de gemeente het Zilverzandtracé er door wil druk ken, om eindelijk de jarenlange impasse rond het verkeersstruc- tuurplan te kunnen doorbreken. 'In het beslismodel verkeersstruc- tuur zijn dc effecten van de aanleg van een Zilverzandtracé niet mee genomen', weet Teeselink. 'De re den is ons onduidelijk. We ver moeden vanwege dc samenhang met een zuidelijke rondweg. Aangezien een zuidelijke rondweg niet aan de orde is, moeten de ef fecten alsnog in kaart worden ge bracht voordat een aanzet ver- keersstructuurplan wordt ge maakt. Echter zonder effecten in kaart te brengen wordt zelfs voor gesteld het Zilverzand tracé als eerste te realiseren.' De bewoners vinden dit onvoorstelbaar. Zo lang integratie met een lang- zaamvcrkeersplan niet heeft plaatsgevonden, kan het niet waar zijn dat tracés in de eerste fase van het verkeersstructuurplan al wor den vastgepind', benadrukt de woordvoerder. 'Een situatie ver gelijkbaar met de aanleg van dé rotonde in de Rijssenscweg zal hier tot ccn catastrofe leiden.' Hij legt uit dat toen eerst de rotonde werd geplaatst en daarna pas ver der werd gekeken. Teeselink denkt: dat het alleen aanleggen van het Zilverzandtracé wel eens behoorlijk averechts kan gaan werken. 'Het leidt tot vele nieuwe- knelpunten op vele plaat sen in het dorp. Het zal leiden tot meer doorgaand verkeer van en naar Rijssen, van en naar de A 1.' De bewoners geven aan dat dit hoogstwaarschijnlij k nieuwe ----- - De Zilver^andweg wordt straks misschiet moeilijk op te lossen knelpunten met zich meebrengt, 'In plaats van één verkeersprobleem op dc Kolweg ontstaan er meerdere. Dc totale verkeersveiligheid gaat ach teruit en de totale verkeersover last wordt vergroot. Met name het langzaam verkeer zal hiervan de nadelen ondervinden.' Teeselink denkt bij nieuwe knelpunten aan de spoorwegovergang Drosten straat, de Waagwèg door het laden en lossen van vrachtwagens, de Stationsstraat, de kruispunten Larenseweg-Stations-straat, Larenseweg-Kerkstraat en Zilver^andlracé, (Foto: Weter Bulthuis) Schoolstraat-Larenseweg. 'Gezien deze knelpunten voldoet het Zilverzand tracé niet aan het ont werpprincipe Duurzaam Veilig', vindt de woordvoerder die zelf aan de toekomstige route woont. Daarnaast is hij bang dat straks de doorgang van de Kolweg naar de Rijssenscweg wordt afgesloten. 'Hierdoor ontstaat er weer een stuk parallelweg, van rotonde tot de Kolweg, dat onveiliger wordt voor langzaam verkeer. Dit is ver gelijkbaar met dc situatie van dc parallelweg tussen rotonde en zwembad Twcnhaarsveld.' Hij denkt dar met de aanleg van het Zilverzandtracé geen van dc in het rapport De aanzet van een ver- keersstnichiurplan genoemde doel stellingen bereikt zullen worden. Volgens dit rapport moet het cen trum van Holten autoluw en toe ristisch aantrekkelijk worden ge maakt. Bedrijfsterreinen dienen verder zo direct mogelijk op de externe hoofdwegenstructuur aangesloten te worden, waarbij de routes niet door de woongebie den mogen lopen. 'Het meeste vrachtverkeer komt niet van de oostkant Holten binnenrijden, Politie toch tevreden over algemeen resultaat project Ochtendgloren IN DIT f Firma Broekhuis in j Dijkerhoek houdt een grote f Voorjaarsshow. f Lees verdek pagina 3 Twee dames van touwtrek- vereniging .Okia doen mis- f schien mee aan het WK f Indoor Touwtrekken in I f Slagharen. Leesi verder pagina 5 'weekend weers verwachting Vrijdag m Zondag Zon op in Holten Vrijdag op: 07:47 onder: 17:54 Zaterdag op: 07 45 onder 17:56 Zondag op: 07:43 onder. 17:58 maar van de westkant', geeft Teeselink aan. 'De aanleg van het Zilverzandtracé zal er dan ook niet toe leiden dat vrachtverkeer dat nu via de Stationsstraat bin nenrijdt, dan via het Zilverzandtracé binnenkomt.' Her aan te leggen tracé voorziet verder niet in een goede verbinding met industriegebied De Haar. 'Het enige positieve effect is dat de Kolweg wordt ontlast. Daartegenover ontstaan vele nieuwe knelpunten.' Voor de direct omwonenden le vert de nieuwe snelweg ook extra nadelen op: 'Het is onduidelijk wat de precieze consequenties zullen zijn, maar we verwachten een verhoging van verkeersover last, verkeersonveiligheid, een on acceptabele aantasting van leef baarheid en woongenot en waar devermindering van onroerend goed. Dit bovenop al bestaande, toenemende overlast van spoor en industrie.' Aanhoudend wisselvallig weer met af en roe zon, eerst nog enke le winterse buien. Vrijdag overdag kan er nog een enkele winterse bui vallen in de vorm van hagel of natte sneeuw. Verder hebben we wat opklaringen en wat zon. Temperatuur wordt zo'n 5.0 a 7.0 graden. Zaterdag en zondag over dag veel bewolking en af en toe wat regen of motregen afgewis seld door wat opklaringen en nu en dan zon. Met een zuidwestelij ke stroming wordt vochtige en zachte lucht aangevoerd. Temperatuur dan 7,0 a 9.0 graden. In de nachten daalt de tempera tuur rond of iets onder het vries punt tijdens voldoende opklarin gen. Prettig weekend. Weerman, Freddie Paalman Schoenmode voor u. Gezien in Enter! lODEs SCHOENE Het. politieproject Ochtendgloren heeft overal goede resultaten geboekt, behalve in Bathmen en Holten viel dit tegen. Hier verminderden de inbraken en diefstallen niet. Er is zelfs spra ke van een stijging van het aan tal inbraken in Holtense en Bathmense woningen en een stijging van het aantal diefstal len uit auto's in Kijssen. I let project Ochtendgloren was een grootscheepse gezamenlijk actie van de politieregio's Twente, IJsselland, Noord- en Oost- Gelderland en het Korps Landelijke Politie Diensten. Deze werd van 31 oktober 1998 tot cn met 1 november 1999 op de snel weg A 1 gehouden. Dit project: is op zich al bijzonder te noemen, wegens de nieuwe sa menwerking tussen de vier poli tickorpsen gedurende een lange periode, over een groot traject en met ccn gezamenlijke doelstelling. Deze was het terugdringen van de vcrkeerscriminalite.it, het bestrij den van dc middeheriini.nal.Ucit cn het beïnvloeden van veiligheids gevoelens bij de burger en dc poli- Aanleiding was een sterke toena me van de criminaliteit in plaatsen die grenzen aan de A 1, zoals Hen parkeerterrein langs de A 7 waar (Foto: Rinns \iijdag) Holten. Zorgeli]ker werd het toen (buitenlandse) vrachtwagen chauffeurs werden beroofd cn er een beschieting met automatische wapens van politiemensen' volg de. Deze stijging van de gewelds spiraal noopte tot maatregelen. Tevens ontstond de indruk dat de snelweg ook als de vluchtweg van alcomobilistcn in trek was. Er werden daarom plannen gc- eel buitenlandse vrachtwagens parkeren. maakt dit over een lange periode aan te pakken. Gewerkt werd op wisselende tijdstippen met varië rende 'controlevormen van zowel stilstaand, als rijdend toezicht. Naast dc A I werden soms ook de toevoerwegen gecontroleerd en tijdens een grote KLPD-controle van 7 op 8 oktober 1999, op de A 1 onder Bathmen, werden pas santen tussen 22,00 en 04.00 uur gecontroleerd. Controles werden op en langs de A 1 tussen de ge meentegrens Apeldoorn tot aan Oldenzaal uitgevoerd. Er werden al tijdens de startnacht van Ochtendgloren successen ge boekt met het aanhouden van twee Roemenen die in een gesto len auto reden. Later volgden on der andere dc aanhouding van drie Polen in verband met een snclkraak; de aanhouding van drie vei dachten met een vuurwapen, een pruik, bivakmutsen en inbre kerswerktuigen; een gestolen auto met dc buit van een bedrijfsin- braak nog in de kofferbak; de aan houding van drie verdachten na een snclkraak; de aanhouding van twee verdachten met de buit nog in de auto cn het vinden van vuur wapens. De actie resulteerde ver der in een daling van diefstal uit woningen in acht van de twaalf gemeenten; diefstal uit bedrijven binnen acht van de twaalf ge meenten; daling van diefstal uit: auto's binnen vier van de zes ge meenten in IJsselland en Noord en Oost-Gelderland; daling van diefstallen uit auto's binnen vier van de zes gemeenten in Twente en het aantal overvallen binnen drie van de twaalf gemeenten is gedaald cn binnen zeven van twaalf gemeenten bleef het gelijk. op 24 - 25 en 26 februari bij Firma Broekhuis. Zie adv. elders in deze krant. Als lezer van het Hoitens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander door! L„„ Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Hoitens Nieuwsblad Inzenden aan: Hoitens Nieuwsblad Woonplaats: 7500 VB Enschede Hijfij betaalt voor dit abonnement J - r' 79,40per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) l 176,75per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1