Zilverzandtracé belangrijk voor veiligheid kinderen Holtens Nieuwsj^ Twaalf bestuurders bekeurd tijdens verkeerscontroles PAP-combïnatie houdt Open Huis aan Evertjesweg Ter Steege en Wiggers praten over rouwritueien Familie Tempelman abonnee van de week Onderzoek borstkanker in Holten geeft grotere kans op genezing IN DIT nummer ..lïlofiüuils Douane achtervolgt inbrekers tot in Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON L gf Holtens nieuwsblad DONDERDAG 10 FEBRUARI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Dijkerhoekers op Radio Oost Voorspeelmiddag muziekvereniging Enkele Dijkerhoekers rei zen zaterdag af naar Hengelo voor een radio uitzending van het pro gramma ',t Heem. Dit wordt gepresenteerd door Piet Abberdink. De uitzen ding zal te beluisteren zijn bij Radio Oost op zaterdag 12 februari tussen 8.00 en 9.00 uur. Harry Sluiter, Jan Meijetman, I jphan Nikkels cn Jan Uitman gaan zeker naar Hengelo. Zij zullen dan gaan praten over y.hett rijke Dijkerhoekse verenigingsleven. De Holtense Muziekverenig ing (HMV) heeft weer enkele plaatsen vrij voor leerlingen die een blaasinstrument of slag werk willen bespelen. In het orkest en de drumband is ook plaats voor gevorderden. Belangstellenden kunnen kennis nemen van deze vorm van vrij etijdsbesteding in het verenigings gebouw aan de Dorpsstraat 24d. Op woensdag 23 februari zal er door de leerlingen onder leiding van hun docenten gemusiceerd worden. De ontvangst is vanaf 15.45 uur, waarna om 16.00 uur het voor spelen zal aanvangen. Voor in lichtingen: tel. 363608 Een twaalftal bestuurders werd afgelopen week tijdens diverse verkeerscontroles bekeurd. Twee fietsers werden bekeurd we gens het niet zoveel mogelijk rechts houden. Op de Hoiterberg werden eveneens twee bestuur ders bekeurd omdat ze de geslo tenverklaring tussen 21.00 uur en 09.00 uur negeerden. Verder werd een bestuurder bekeurd wegens het niet dragen van de autogordel. Hetzelfde kreeg een bestuurder van een bromfiets omdat deze zijn helm niet op had. Ook liet parkeren in strijd met een par keerverbod in de Haar (Churchillstraat, dc Canadastraat en de Verzetstraat) kreeg aan dacht en daarbij werd op drie au to's een bekeuring aangebracht. Ook werd op de Broekweg een bestuurster van een personenauto gecontroleerd. Op de vraag of zij een rijbewijs had, moest zij ont kennend antwoorden. Zij had pas een rijles gehad en was bezig een proefritje te maken. Daar dit ab soluut niet kan, heeft zij een pro ces-verbaal gekregen. Gevonden voorwerpen gevonden: herenhorloge met zwart bandje en goudkleurige kast en zwart/witte wijzerplaat; baby pantoffel c.q. sokje voorzien van een konijnen tekening; giropas (via de vinder naar het postkantoor gebracht). Verloren: verpleegstersspeld; bruine sleutelhanger met 2 sleu tels; rood sleuteletui met 3 sleu tels; een ring met 3 sleutels (2 Lips en 1 gewone); Axa fietssleutel aan ring met vlinder; gouden armband met grieks motief; portemonnee met bankpas/rijbewijs en los geld. Het loon- en grondverzetbe- drijf PAP-combinatie Holten houdt op vrijdag 18 februari vanaf 19.00 uur en op zaterdag 17.00 uur een bedrijvenborrel- uurtje gehouden. r zullen demonstraties worden 19 februari van 10.00 tot 17.00 gehouden. Verder is het hele r uur een Open Dag aan de Evertjesweg 9. Voor de Holtense ondernemers wordt gen op vrijdag 18 februari vanaf uitleg te geven. chinepark van PAP uitgestald. Medewerkers lopen rond om vra- Vriidag m Zondag Zon op in Holten Vrijdag op: 08:00 onder: 17:41 Zaterdag op: 07:58 onder: 17:43 Zondag op: 07:56 onder: 17:45 ZACHT, Wisselvallig weer en van tijd tot rijd veel wind uil het 1-^— zuidwesten. Vrijdag en zaterdag is hel overdag overwegend droog door invloed van een krachtig hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan dat naar midden Europa trekt. We hebben dan wolkenvelden afgewisseld door wat zon. Middagtemperatuur rond dc 7.0 a 8.0 graden. 's Nachts l.U a 3.0 graden bij vol doende opklaringen. Zondag hebben we overdag wol kenvelden en kans op.af en toe wat: regen en nu en dan zon. Goed weekend. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag 3 Pastor Harry Wiggers en uit- vaartleidster Erna ter Steege, uit Holten, zullen woensdag 16 februari in de Kandelaar een bijeenkomst verzorgen over rouwritueien. Dc avond is ge organiseerd door de Inter kerkelijke commissie Vorming cn Toerusting. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De toe gang is gratis. In de pauze kan men een kijkje nemen bij de boekentafel met werken en brochures over het on derwerp van deze avond. Harry Wiggers spreekt in zijn inleiding over rouwervaringen en over de functie van rouwrituelen'en hoe die functie in de praktijk tor uit drukking komt. Na de pauze ver telt Erna ter Steege over afscheid nemen op persoonlijke wijze. "In de laatste jaren, zegt Erna, is er veel veranderd rond rituelen bij een overlijden." Zij geeft in haar verhaal voorbeelden van zeer uit eenlopende aard. In haar werk ziet zij dat de vorm van afscheid nemen vaak aansluit bij dc beel den die men heeft over dc weg die de geest (of zo men wil de ziel) gaat na een overlijden. CNV CNV-leden helpen, tegen een kleine vergoeding, leden met het invullen van hun aangiftefor mulieren. De avond is op dinsdag 28 maartin restaurant Vosman en begint om 19.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk hij J.J.. Farcnhorst, tel. 0548-362682. Woordvoerder Dick Beldman van de bewoners van de Pannenbakkersstraat, Kohveg- oost en de Rijssenseweg kan niet wachten totdat de Zilver zandtracé een feit is. Dit geldt ook voor Henk Jansen, ver- keersouder bij de Holteren- kschool. Hoe eerder de Kohveg autoluw wordt gemaakt hoe beter. Nu rijden lijnbussen en vrachtwagens af en aan, terwijl fietsers en schoolkinderen zich daartussen een weg banen. 'Ons streven is om van de Kolweg een woonerf te ma- kén.' Volgens de twee kan het Zilverzandtracé hieraan meehel pen om het veel te hard rijdende verkeer er te laten verdwijnen. Dit wordt dan namelijk omgeleid via de Drostenstraat en de Waagweg naar de Stationsstraat. Vooral de vele vrachcwagens cn bussen zijn Beldman en Jansen een doorn in het oog. 'Moet je 's ochtends vroeg eens kijken wat een chaos dat oplevert', laat Beldman weten. 'Dan gaat er veel jeugd op de fiets in een lange lint richting Rijssen. Zij wurmt zich dan langs de voor bijrijdende vrachtwagens en bus sen.' Alhoewel de gemeente wel verkeersremmende maatregelen in de Kolweg heeft aangebracht, betwijfelen de twee sterk de wer king ervan. Naast fietssuggestic- stroken aan weerskanten van de straat en enkele verkeersdrem pels, heeft de gemeente de dubbe le ingang van de Kohveg bij de Rijssenseweg voor dc helft ver smald. 'We hebben met wethoii- Hij zou ons op de hoogte houden van de verkeersaanpak. Hij wilde met behulp van inspraakrondes iedereen erin betrekken.' Hier bleek echter niets van terecht te zijn gekomen. 'We hoorden maar niets, totdat we een halfjaar gele den plotseling een brief in de bus kregen wat we van de verbouwing vonden.' Hiermee doek Beldman op de toegangsversmalling van de Kolweg. 'Dit hebben we toen unaniem afgeketst' De bewoners Het fietsen op de Kohveg ievert vaak gevaarlijke situaties op door langsrijdende vrachtwagens en bussen. (Foto: Peter Bulthuis) zagen bij voorhand al in dat de maatregel niet zou helpen. Toch ging de gemeente aan de slag. Beldman: 'Die 1,5 ton is echte geldverspilling geweest.' Het le vert volgens hem alleen maar nog gevaarlijkere situaties op, want de bussen, vrachtwagens cn fietsers rijden er nog steeds. Maar wel op een voor de helft versmalde straat. 'Het levert het ene ongeval na het andere op. Tor nu toe zijn hier al vier ongevallen geweest.' De bewoners keken vreemd op toen de aanpassingen waren gere aliseerd: 'Het is een mooie par keerplaats geworden voor een busje cn een auto. Dat is voor die 1,5 ton toch wel een dure grap.' Fier is volgens Beldman daarnaast zonde, omdat Kohveg-oost straks wordt aangepakt voor vernieu wing van de riolering. 'Je werkt toch met gemeenschapsgeld. Dan ga je toch niet Jets aanpakken dat over twee jaar weer overhoop gaat. De gemeente dacht ermee dc snelheid uit het verkeer te ha len, maar ze rijden nog net 7.0 hard.'De twee zien het liefst dat de Kolweg straks 30 kilometerzo ne wordt. 'Met hoge drempels', vindt Jansen. 'Zoals in de Burgemeester van de Borchstraat. Daar kijk je wel uit met hard rij den.' Hij zat bij de verkeersouders van de Holterenkschool. Deze school is gevestigd aan de Kolweg. 'Vooral bij het brengen en ophalen van kinderen levert dat gevaarlijke situaties op.' Enkele weken geleden spraken de bewoners van De Look zich uit tegen de aanleg van het Zilver zandtracé. Beldman: 'Durven zij de verantwoording te nemen wat er hier over de Kolweg gaat? Flet gaat om de veiligheid van school kinderen en de vele fietsers naar zwembad Twenhaarsvcld.' Hij verwijt de bewoners dat ze niet met,een echt alternatief komen. "Er rijden hier per dag vijftienhon derd fietsers over de Kolweg en tachtig lijnbussen.' Van de vijf honderd bezoekers per dag die Twenhaarsveld aan doen, komen volgens de twee zéker 75 procent over De Kol. Daarnaast komen 80 procent van de Enkco-mcde- werkers uit de richting Rijssen, die niet over dc Kolweg hoeven te rij den, maar dan via het Zilver- Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Familie Tempelman aan de Schreursweg '1 overkwam dit deze keer. Blij ve'rrast namen zij het cadeau met verschil lende surprises in ontvangst. Een paar sokken, van Beltman Mannenmode, een supe washer van 'Nóvalux Van. dc Maat en een waardebonnen van hoveniersbedrijf Mulder, Slagerij Brands, Albert Meijn, Foto Mulder en een tas van Broekhuis Dijkcrhock. Nieüw waren deze keer twee toegangskaar ten voor het ijsstadion De Scheg in Deventer Colmschate. Zo zal er elke week een abonnee in het zonnetje worden gezet met een verrassingspakket. Een .kec-r in de maand*gaat er zelfs een su- pervervassingspakkëc uit met extra cadeaus. Ook al-is hei: dan geen Sinterklaas,'een trouwe abonnee van het Holtens Nieuwsblad'mag best ook op andere dagen van bet jaar worden verrast met een cadeau. lëücrèen maakt evenvee] kans. De enige voorwaarde is een abon- öp fiet Holtens Nieuwsblad. Zeker gezien dat cr wekelijks een gevuld pakket de deur uitgaat, en Holten een kleine gemeente is, maakt dat de kans alleen maar gro ter dat er volgende keer bij u wordt aangebeld. Familie Tempelman kan daarover meepraten en geniet nu met volle teugen t an het ont vangen verrassingspakket Wie weet;bent u wel de volgende die dit bonuspakket ontvangt. Of misschien zelfs het superbónuspakket met nog meer vcrrassings- .plezier. De Stichting Vroege Opsporing Borstkanker houdt van 11 februari 2000 tot 10 maart 2000 voor de vijfde keer in de gemeente Holten het be volkingsonderzoek borst kanker. Het onderzoek is be doeld voor vrouwen van 50 tot 75 jaar. Doel van dit onderzoek is het vroegtijdig ontdekken van borst kanker. Hierdoor is dc kans op volledige genezing groter en blij ven schadelijke gevolgen beperkt. De leeftijdsgrens voor het bevolk ingsonderzoek borstkanker is ver hoogd tot 75 jaar. Dat betekent dat in de gemeente Holten de vrouwen met de geboortejaren 1925 tot en met 1950 in aanmer king komen voor het onderzoek. De vrouwen uit de doelgroep ont vangen een schriftelijke uitnodi ging en worden nooit telefonisch benaderd. Flet onderzoek is gratis en wordt uitgevoerd in een speci aal daarvoor bestemd verplaats baar onderzoekscentrum. Deze wordt in Holten geplaatst aan de Keizersweg 22, op de parkeer plaats van sporthal 't Mossink. Het onderzoek wordt eenmaal per twee jaar uitgevoerd. Er wor den röntgenfoto's gemaakt door vrouwelijke laboranten. Wanneer vrouwen elke twee jaar deelne men, hebben zij meer kans om te genezen van borsdranker. Flet on derzoek is gratis. Deelname is aan te raden omdat met het onder zoek een kwaadaardige afwijking al ontdekt kan worden voordat deze voelbaar is. Ook voor vrou- f Erica' Terpstra heeft maandag f een werkbezoek gehouden in I f Holten. Zie verder pagina's: 3 en 11 Holtonaar Stefan Tibben zit I in het Nederlandse sitvoUey- balteam. Hij do.ee straks mee aan dc Paralympics in j Sydney. 1 Zie verder pagina 3 Dronken chauffeur Een inwoner uit Holten werd maandag 31 januari verbali- seerd omdat hij onder invloed van alcoholhoudende drank een auto bestuurde. n enige zandtracé kunnen gaan. Het drei gement van de Lookbewoners om naar de rechter te stappen wan neer het Zilverzandtracé toch doorgaat, zien Beldman cn Jansen niet als probleem. 'De rechtbank in Zwolle stelt ze toch in het ongelijk', verzekert Beldman. Deze rechtbank heeft de Kolweg- bewoners enkele jaren geleden namelijk al in het gelijkgesteld, toen ze bezwaar aantekenden te gen de afsluiting van geddelten van de Dorpsstraat en de Oranje straat voor vrachtverkeer. Dit zocht daarna een uitweg over de Kolweg, Pastoriestraat, Tuinstraat en Rietmolenstraat. Dat de Holterenkschool aan de Kolweg staat, heeft bij het besluit van de rechter zwaar meegeteld. Tevens bleek dat deze ma rijd geleden ook al daarvc de politie in aanraking was ge weest waarbij zijn rijbewijs was in gevorderd. Wegens het rijden onder invloed en het besturen van een auto ter wijl het rijbewijs was ingevorderd zal proces-verbaal worden opge maakt. Auto rijdt over fiets De bestuurder van een perso nenauto heeft zaterdag 29 ja nuari rond de klok van tien uur 's avonds op de inrit tussen het gebouw van de WV en het Keuntje over een fiets gereden. De bestuurder is daarna weg gereden zonder zijn identiteit kenbaar te maken. De fiets die op het ti de VW gestald stond, was ken nelijk door de sterke wind omge vallen. Het gaat hier om een zilverkleuri ge Mercedes-Benz. Mogelijk kun nen getuigen de politie wat meer informatie verschaffen. Ook kan de bestuurder zich uiter aard melden bij de politic om de zaak op een correcte manier af te handelen. wen die al eerder zijn onderzocht, blijft het belangrijk om nu weer deel te nemen. Tussen het vorige onderzoek en nu kan namelijk borstkanker zijn ontstaan. De vo rige keer heeft 86,9% van de uit genodigde vrouwen meegedaan aan het onderzoek. Dit is meer dan de landelijke opkomst van 80%. Met vragen over het borst onderzoek kan men terecht bij de informatietelefoon van de Stichting Vroege Opsporing Borstkanker op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur, tel. 0534338010. Dc Stichting Vroege Opsporing Borstkanker voert het onderzoek uit in samenwerking met de GGD Stedendriehoek en het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente. Schoenmode voor u. Gezien in Enter! g sinds 1898 H 0 D E S SCH0ENE De douane wilde zondag 6 februari op een parkeerplaats langs de Al een auto controle ren. Hierin bleken waarschijn lijk de daders in te zitten van een kraak in Enschede. De buit waren onder meer brand kasten. Dit werd hun door de inzittenden van de bestelauto belet omdat zij de dienstauto van de douane ram den. Hierna' reed men de Rijksweg A 1 weer op en ging de douane in ach tervolging. Bij de afslag Holten/ Lochem wil de men dc douane van zich af schudden door te trachten de douaneauto weer te rammen. Dit mislukte echter. Dc bijrijder was op die afslag uit de auto gesprongen en had de be nen genomen. Naar deze persoon is nog gezocht maar zonder resul- Later werd de auto op de Keizersweg te Holten teruggevonden. D.c bestuurder van de auto was reeds verdwenen. In de auto wer den goederen aangetroffen die zeer vermoedelijk van de inbraak- in Enschede afkomstig waren. De politie heeft de zaak in onderzoek genomen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander door 1 1 Naam I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Holtens Nieuwsblad Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Woonplaats 7500 VB Enschede Hijfij betaalt voor dit abonnement I f 84,25 perjaar (betaalwijze: per acceptgiro) D f 81,45 per jaar (betaalwijze: automatisch) Aan het einde van deze pagina zijn de meeste ME-patiënten al doodop.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1