Burgemeester bezoekt millenniumbaby Femke Ie kan de mens beschouwen als een orkest met dirigent' Jaarvergadering NBvP Dijkerhoek Stoffenkeuze grote invloed op comfort Jaarvergadering NBvP Espelo Jaarvergadering NBvP Holten Speciaal ingelaste pronkzittingsavond voor minder jonge carnavalvierders Burgemeester N. Gerzee heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de familie Wuestman aan de Vonderschottenweg 1. Hij kwam langs om pappa en mamma E. Wuestman en M.M. Barvelink te feliciteren met de geboorte van Femke. Zij is de eerste Holtense baby die in het jaar 2000 werd geboren. Femke werd niet meteen op de eerste dag van het nieuwe millennium geboren, maar bleek later toch wel de eerste Holtense ge borene te zijn in het nieuwe jaar. (Foto: Gert Perdon) Wellicht staat u er nooit bij stil, maar de inrichting van uw wo ning en de keuze van stoffen of. materialen kan een grote in vloed hebben op uw comfort, uw gezondheid en op het mi lieu. Nogal wat stoffen en mate rialen zijn schadelijker dan u denkt, zowel voor het 'binnen milieu' als het 'buitenmilieu'. Wat kunt u er zelf aan doen om comfortabel, gezond en milieu bewust te wonen? Hoewel een zachte vloerbedekking vaak prettiger en warmer aanvoelt dan een houten of tegelvloer, heeft tapijt een aantal nadelen. Het is las tiger schoon te houden en er blijft vaak veel stof in achter. Voor men sen met astma of met een stofaller- gie (veroorzaakt door de huisstof mijt) kan dat heel vervelend en on gezond zijn. Goed stofzuigen is vaak onvoldoende. Maar tapijt heeft ook voordelen. Het Isoleert beter dan tegels of parket. Zowel voor de temperatuur als het geluid is dat belangrijk. Bij harde vloeren is het van belang, zeker als u on der- of bovenburen heeft, dat ze 'zwevend' gelegd zijn. Een zwe vende vloer is een constructie met een harde bovenlaag op een zach tere onderlaag, die ervoor zorgt dat de geluidstrilingen niet worden doorgegeven aan de onderliggende Bij vloerbedekking denk je niet zo snel aan schadelijke stoffen. Toch bevatten sommige tapijten formal dehyde, een stof die kan leiden tot branderige ogen en geïrriteerde luchtwegen. Nieuwe vloerbedek king wordt vaak gelijmd. De op losmiddelen die hierbij vrijkomen kunnen schadelijk zijn. Het is dan nodig om wekenlang extra te ven tileren. Watergedragen lijm is daar om beter. Oude.vloerbedekking kan ook problemen geven. In de jaren zestig en zeventig is veel zeil gekocht met een asbesthoudende rug. Wees zeer voorzichtig als dit soort zeil versleten raakt. Verwijderen van asbest vraagt om speciale maatregelen. Het ministe rie van VROM heeft er een bro chure over (Asbest in en om hei huis, te bestellen via telefoonnum mer 0900-8052). Gelukkig komt het steeds minder voor, maar als u huurder bent en u gaat verhuizen, kan uw verhuurder eisen dat de woning in 'oude staat' oplevert. Dat kan een tijdrovende en duur karwei worden als u vloerbedek king heeft die vast ligt, zoals parket of plavuizen. Informeer vooraf bij uw verhuurder naar de voorwaar den, om teleurstellingen achteraf te- voorkomen en leg afspraken schriftelijk vast. Meer informatie en tips over comfortabel, gezond en milieubewust wonen (onder meer over schoonmaken, verwar ming, waterbesparing, elektriciteit, beveiliging, en nog veel meer) vindt u in de brochure 'Binnenmilieu', een uitgave van de Nederlandse Woonbond, de lan delijke vereniging van huurders. U kunt deze 24 pagina's tellende bro chure bestellen door overmaking van f 2,90 (f 1,50 plus f 1,40 ver zendkosten) op giro 6217479 ten name van Woonbond-informatie Amsterdam, onder vermelding van bestelcode ON 21 Heeft u problemen, dan kunt u bellen met de Huurderslijn, de te lefonische ledenservice van de Woonbond, moet wel lid zijn of worden van de Woonbond. Het lidmaatschap kost f 39,40 per jaar. L krijgt dan ieder kwartaal het kleurrijke tijdschrift Huurwijzer. De Huurderslijn (020-5517755) is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur en op dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Schaken om SBO-beker Tijdens de afdelingsavond van de NBvP Vrouwen van Nu afde ling Espelo werd ook de jaarvergadering gehouden. Uit de notu len, van het afgelopen jaar, bleek dat de plattelandsvrouwen in Espelo een zeer actieve, jonge en bloeiende vereniging is. Ook in financieel opzicht doet de vereniging het goed. j Afscheid werd genomen van twee bestuursleden. G. Vruggink en J. pifman, zij werden bedankt door de voorzitter voor hun inzet gedu rende de zes jaar dat zij hun functie vervulden. Er was voor de dames een bondslepckje en een bos bloemen. Mevrouw Rcnsen-Stevens werd gehuldigd en voorzien van een bönds- spcklje, zij is al 40 jaar een trouw lid. Na dc koffie was er een demonstratie van exclusieve gezondheids- artikelen. Volgende week, 8 februari, is er de agrarische vrouwendag Overijssel in I Nijverdak De volgende afdelingsavond is op maandag 21. februari, dc- heer Rouwenhorst komt met ec-n dia klankbeeld van 'boer'n van gistcr'n', I voor deze avond zijn ook de echtgenoten uitgenodigd. Voor de volgen de maand staan er twee cursussen op het programma, luchtballon'met mandje maken en herinneringsboek maken. In maart staat een avond georganiseerd door de agrarische commissie op het programma. En is er een provinciale agrarische excursiedag. In de prachtige omgeving van de Holterberg heeft Eva Boerma sinds vorig jaar haar praktijk voor hulp bij levens vragen gevestigd. Mensen die meer bewust willen leven of problemen hebben in hun da gelijkse leven, kunnen de prak tijk, die gebaseerd is op Psychosynthese en Zijnsgeoriëntecrde therapie, benaderen. Eva Boerma runt al twaalf jaar de praktijk met veel passie en bezoe ken mensen uit heel Nederland haar prakrijk. Ze is ooit begonnen als verpleegkundige maar vond niet echt voldoening In haar werk. Eva miste het persoonlijke con tact met patiënten. Na dc Sociale Academie heeft ze in een museum en het onderwijs gewerkt. Door middel van dramatische expressie en handvaardigheid probeerde zc kinderen in contact tc brengen en vorm tc geven aan wat ze voelen en willen. Daarnaast heeft Eva een groot aantal projecten opge start voor leerkrachten. Een leuke ervaring maar ook dit bracht nog geen voldaan gevoel. Uiteindelijk volgde ze de vijfjarige studie Psychosynthese in Amsterdam en de opleiding Zijnsgcoriënteerde Therapie in Utrecht. Eva Boerma wil mensen helpen weer met beide benen op de grond te staan en de eigen kracht te voelen. Een belangrijk uit gangspunt van Psychosynthese is dat we ons bewust zijn van ons li chaam, gevoel en verstand en dat. iemand staal en adem baak. ons 'ik' weer zo sterk wordt dat: het overzicht en inzicht krijgt en weer keuzes kan maken. 'Je kan de mens beschouwen als een orkest met. een dirigent. |c 'ik' is de dirigent en in je wezen zitten als het ware instrumenten die alle maal hun klanken willen laten ho ren. Het is aan de dirigent om dc instrumenten in harmonie te laten klinken, om zo tot: een mooi en voldaan muziekstuk te komen.' Dat gaat nier altijd goed. Soms is er zoveel verdriet of boosheid om welke reden dan ook dat we het contact verliezen met ons lichaam en in bepaalde mate met ons hel der denken. Een mens maakt soms zoveel mee .dat ze daar zelf niet uit kan komen en hulp gaat zoeken. Dat kan bij een huisarts of andere instanties, maar ook bij een Psychosynthese therapeut, pen sessie duurt vijf kwartier. Na een oriënterend en vrijblijvend gesprek wordt cr in overleg met de cliënt een plan opgesteld. In de sessies die hierop volgen komen naast het gesprek verschillende werkvormen aan de orde zoals ademhalingstechnieken en li chaamshouding. Na vier.sessies wordt een evaluatie gehouden. Eva Boerma bekijkt: dan samen met de cliënt of het nodig is om nog verder te gaan. Dat is mede afhankelijk van de diepte van het probleem. 'Je kan al zoveel informaüe halen NBvP Vrouwen van Nu afdeling Holten hield vorige week haar jaarvergadering in zaal Vosman. Hierbij werden de leden M. Aal tink- Rietman en M. Oolbekkink - 'lebbink gehuldigd met een bondsspeldje. Zij zijn namelijk beiden 40 jaar lid van de vcr- eniging. Na de formele gedeelte, hield G.J. van 't Holt een zeer boeiende lezing over de nationale stichting Welcom Again Veterans. Hij deed hierbij precies uit de doeken wat de stichting doet en wat er tijdens de komende bevrijding staat te gebeuren. Het jaar 2000 is namelijk het kroonjaar, waardoor er vele Canadezen naar Holten zullen afreizen om de oorlogsherdenking en bevrijding mee te maken. CV Dë Fienpreuvers heeft ge constateerd dat een aantal Keunedarpers, die voorheen tot de vaste bezoekers gere kend konden worden, de eve nementen niet meer bezoekt. Daarom heeft de carnavalsver eniging gemeend een pronk zittingsavond in het showpro gramma op te nemen. Speciaal bedoeld voor deze groep min der jeugdige keunedarpers. De avond zal worden gehouden op zaterdag 19 februari in zaal De intentie van de carnavalsver eniging is een breed cri gevarieerd scala aan evenementen te bieden cri het grootst mogelijke deel van de keunedarp.se bevolking re be reiken. in ccn stijlvolle ambiance kunnen de carnavalisten genieten van een zeer afwisselend showprogramma van zang, muziek en conferences. Het salonorkest Die Flegel zal de- muzikale omlijsting en het galabal verzorgen. Verder zullen onder andere de buutreedners Bets en Derk en Joh an Nikkels de samenleving op de hak nemen. De Fienpreuvers verwachten dat de gasten gepast: gekleed zullen zijn. Bijeenkomst Passage De leden van dc christelijke maatschappelijke vrouwenbe weging Passage waren afgelo pen donderdag weer Bijeen in De Kandelaar. De eerste avond in het nieuwe jaar werd goed bezocht. Na het huishoudelijke gedeelte, kreeg Herman Koopman het woord. Aan dc hand van dia's over Holten ging hij een eind terug in de geschiedenis van Holten. De volgende bijeenkomst is op 24 februari. Deze avond staat in het teken van de Thuiszorg. uit hoe iemand staat en adem haalt. De meeste mensen halen beperkt of verkeert adem. Als we vanuit onze buik adem halen doet ons hele lichaam mee en maken we contact met alles wat er in ons is. Problemen zien er heel anders uit door dc ademhaling te veran deren.' Eva Boerma vindt het elke keer weer fantastisch om te zien hoe mensen opbloeien na het oe fenen van bijvoorbeeld een goede ademhaling. 'Cliënten zijn erg dankbaar ook al hebben ze het he lemaal zelf gedaan.' Het is niet de bedoeling dat cliën ten Eva Boerma als leunpaal zien. 'Ik leer hoe mensen met behulp van hun eigen krachten weer hel der cn zelfstandig kunnen leven.' Geen zweverig gedoe. Die ge dachte wil Eva Boerma voorko men. Niet alle instanties hebben rijd om een luisterend oor te bic den en dat is wat we allen op zijn tijd nodig hebben. Bovendien is het soms noodzakelijk terug re gaan naar bepaalde gebeurtenis sen in ons leven, die verdriet, boosheid of verkramping hebben veroorzaakt. Mensen met onder andere psychomathische klach ten, stress, rouwverwerking, scheiding, overgangsklachten, re latieproblemen, ouders-kinderen problemen kunnen een beroep doen op Eva Boerma. De praktijk is dagelijks geopend. Eva Boerma is tussen 08:00 en 09:00 uur te be reiken op telefoonnummer 0548 - 36 69 49. Tevens geeft Eva Boerma workshops met een the ma waarbij iedereen welkom is. Uitslagen De Eendracht In de onderlinge schietcompe- titie van schietvereniging De Eendracht werden de volgende resultaten genoteerd: Geweer klasse A: 1. W. Paalman, 171; 2. J.A. Paalman, 157; 3. G.J. v. Aefst, 151; 4. B. Paalman, 150. Klasse B: 1. D Vincent, 155; 2. F. Hoes, 144; 3.J. Nijendijk, 134. Klasse C: 1. P. Kemkes, 150; 2. J. Sluiter, 112. Opgelegd 55+: 1, D. Jansen, 173; 2. A. Pekkeriet. 170. Pistool: 1. H. Paalman, 160; 2. G. Haverslag, 157. Vuurbuks: 1. D. Ovenneen, 88; 2. G. Möring, 76; 3. P. Knape, 70; 4 B. Veenendaal, 67. Het SBO bekeravontuur van de Holtense schaakvereniging bleek dit jaar een korte aange legenheid. Nadat de Holtenaren in de eerste ronden waren vrijgeloot trof het team in de achtste finale meteen een sterke tegenstander in Oldenzaal. In Oldenzaal, waar deze wedstrijd vorige week werd gespeeld leden de Holtenaren een 3-1 nederlaag. Niet helemaal onverwacht maar er had meer ingezeten. Ton van Oijen had tegen Evers, één van de sterkste spelers in de S.B.O., een gelijkwaardige stel ling. Echter Ton had teveel be denktijd nodig en ging door de vlag. Ben van de Griendt: verloor er gens een pion hetgeen de neder laag bezegelde, Gerrit Luggenhorst zorgde voor het enige winstpunt. In een partij met veel complicaties bood Gerrit zelfs een Dame aan. Dit gulle aan bod werd echter terecht niet aan genomen daar mat in één dreigde. De combinatie leverde daardoor stukwinst op en daardoor winst van de partij. Henk Jongman haalde twee ope ningsvarianten door elkaar war- door hij in een onbekende variant terechtkwam, in plaats van een pion te winnen verloor Henk er Uitslagen R. Evers - Ton van Oijen 1 - 0 R. Hampsink-Ben v.d. Griendt, 1 -0 E. Liman- Gerrit Luggenhorst 0 - Murad I. Rauf- Henk Jongman,!-0 Schaken interne competitie In de interne competitie wer den afgelopen maandagavond ook weer enkele partijen ge speeld. Koploper Ben van de Griendt won na een enerveren de strijd van Ronald Klein Teeselink. Het topduel tussen Gerrit Luggenhorst en Henk van Beek, respectievelijk 2e en 2e op dc ranglijst, eindigde in winst voor eerstgenoemde. Uitslagen Ben van de Griendt - Ronald Klein Teeselink 1-0 Gerrit Luggenhorst - Henk van Beek 1 - 0 Ton van Oijen - Dick van der Knaap 1-0 Henk Jongman - Dinant van Beek 0-1 Rob Gervedink Nijhuis - Gerrit Stevens 0 - I Alrik Bahus - Bas van Beek 1 /2 - 1/2 Bertus van Beek - Teun Scheurwater 1/2 - 1/2 Jan van Calcar - Roelf dc Jonge 1/2-1/2 g De NBvP Vrouwen van Nu afdeling Dijkerhoek hield onlangè een jaarvergadering. Deze ging gepaard met de nodige wisselin gen in het bestuur en de diverse commissies. Bovendien werden de jubilarissen gehuldigd. Janna Hoekman, 40 jaar lid en Dika Reilink en Jannie Paalman, 25 jaar lid. Alle vertrekkende en jubi lerende leden kregen een leuk presentje aangeboden. Liesbeth Veneklaas blijft nog drie jaar in het bestuur, terwijl Jennie Nikkels zich niet herkiesbaar stelde. Vera Eek komt in haar plaats in hei- bestuur. Uit de diverse commissies namen vervolgens afscheid: kërstcommissie: Micp Sluiter, Anneke Nijland en Rita Brinks. Hiervoor komen in de plaats Aaltje van de Berg, Alie Deten en Jannie Paalman. In de reiscommissie maken Ina Zandvoort en Rikie Wevers plaats voor Alle Kroon en Wilma Reylink. In dc excursiecömmissic volgen Dinie Nijcnhuis en Jennie Nikkels', Jannie Achterkamp en Marietjc de Grote op. In de kascommissie komt joke van Coeverden voor Dinie Arfman. Na de pauze was er een optreden van een country ine dance groep uit Holten, waarbij ook verschillende Dijkerhoekers meedoen. De leden van de NBvP waren het erover eens dat dit een leuke manier van dan sen is. Na enkele demonstratie dansen mochten de leden ook meedoen. Vol enthousiasme deden bijna alle dames mee. Petra Dijkink leerde de Dijkerhoekse vrouwen vier dansjes. De volgende bijeenkomst van de NBvP Vrouwen van Nu afdeling Dijkerhoek is op 16 februari in 't Bonte Paard. Gcrdien Bouwhuis komt dan vertellen over haar Japanse belevenissen. Eva Boerma heeft praktijk psychosynthese en zijnsgeoriënteerde therapie op Holterberg

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 7