*4^ fMafeo Info Gemeente Holten NU EXTRA 25.-1/_, KORTING! m WSHsttSQ r MEISJES CARTOON IBABY ÜMHÉMiÊ^m f ZEErali» Gemeente pröinkziiiiinqsA vónd In onze schoenenzaak: PRIJSVOORBEELD: van CV de Fienpreuvers in de vernieuwde zaal Vosman. ioo°; SESAMSTRAAT- textielSupers a me koopt er nou met DONDERDAG 3 FEBRUARI 2000 HO/ZA 4 Smidsbeli 6. "■151 BI, Holten Telefoon 0548-37 38 39 Tax 0548-36 10 25 het henc'nt bestemd is vermelden) Gemeentewerf: W'aagwcg 4, telefoon 0548-36 1') 72, fax 0548-36 62 21 Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. 'j Middags van 13.30 tot 18.00 uur is bezoek op afspraak mogelijk. Op de vrijdagmiddagen van de even weken i< het gemeentehuis gesloten. Voor dc komende periode houdt dit in, dat het gemeentehuis op 13.<XHtor n 13:00 K De gemeencewerf is van r en met vrijdag geopend vai 15.30 uur en op zaterdag v 15.00 uur. GEMEENTEBESTUUR Burgemeester drs. N. Gerzee Portefeuille: Openbare Orde cn Veiligheid; Algemene en Bestuurlijke Zaken jnclusiet Regionale Samenwerking; Personeel en Organisatie; Automatisering; Recreatie cn Toerisme; Project Ontwikkeling Liezen cn Project Herinrichting Dc Kol. Wethouder M. F. Spijker Portefeuille: Financiën; Economische Zaken; Welzijn cn Sport, Kunst en Cultuur, Gezondheidszorg; Onderwijs Wethouder J. A. Stegeman Pi irrcfeuille: Gemeentewerken; Wegen; Ruimteli)ke Ordening; rbouwen/vernieuwen woonboerderij Borkeldsweg 91 (21 Bot cn Woi Monumenten; Beheer Gemeente-eigendommen cn Grondzaken; Agrarische Zaken er Plattelandsvernieuwing inclusief Landschap- cn Natuurbeheer. Wethouder R. M. C. Dclnhaije Portefeuille: Verkeer en Vervoer; Milieuzaken en Afvalbeheer, Riolering; Sociale Zaken cn Werkgelegenheid; WVG. SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS De burgemeester en de wethouders houden uitsluitend spreekuur op at spraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de secretaresse van het college van B W, onder telefoonnummer 37 38 59 (algemeen) o HOLTER INFORMATIE PUNT Voor al uw vragen over arbeid, inkomen, welzijn, wonen (huur- en Locatie en pc-stadrcs: zie gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 830 tot 12.30 uur- Telefoon: 0548-36 27 04. SPECTRUM WONEN Postbus 123, 7240 AC Lochem. tel. 0573-22 21 44. BIBLIOTHEEK Rórikstraat 3. tel. 36 64 14, fax 36 64 17 Maandag en vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 2030 uur, woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 rot 17.30 uur. zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. OPENBARE KENNISGEVING INZAKE VERLEENDE ONTHEFFINGEN OF VERGUNNINGEN 1. Bouwvergunning is verleend voor: - bouwen twee vrijstaande woningen Pastoriestraat 52; - bouwen recreatiewoning Winkelbergweg 39; 2. Sloopvergunning is verleend voor: - slopen woonhuis Markollenweg 10. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang hebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou ders, postbus 13, 7450 AA Holten. Over de uiterste indie- ningsdatum van een bezwaarschrift kunt u inlichtingen inwinnen bij de afdeling algemene zaken, tel. 37 38 39. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend, dat op de daarbij aangegeven data aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - vergroten repetitielokaal Dorpsstraat 24d (12 januari 2000); - uitbreiden recreatiewoning Winkclbergweg 33 (12 januari 2000; - verbouwen woonboerderij Meutgeertsweg 3 (13 januari 2000); - verbouwen/ uitbreiden woonhuis en bouwen zwembad Motie- weg 3 (19 januari 2000); - bouwen bijkeuken Vicaric 9 (20 januari 2000); - veranderen/vernieuwen woonboerderij Schapendijk 7 (21 januari 2000); n/ vi januari 2000); - uitbreiden woonhuis Churchillstraat 26 (25 januari 2000); - veranderen'en vergroten woonhuis Canadastraat 56 (26 januari 2000). Bouw aanvragen liggen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeentewerken, Smidsbelt 6 te Holten. 3. Kapvergunning is verleend voor: - 3 berken, 2 dennen en 15 eiken Meutgeertsweg 2; - 1 eik en 2 acacia's Manesehijnsweg 9; - 1 wilg en 1 eik Bocrendansstceg 2; - 1 berk, 1 douglas, 11 fijnsparren en 1 Amerikaanse eik Vossenweg 2; - 2 eiken en 2 dennen Vianenweg 218; - 1 kastanjeboom Espelodijk 14; - 1 berk en 1 den Postweg 31; - 4 dennen en 1 berk op motorcircuit Dc Zuurberg; - 2 douglassparren Helhuizerweg 4; - 6 berken Langstraat 28. VOORBEREIDINGSBESLUIT Burgemeester en wethouders voornoemd, Rectificatie van publicatie d.d. 27 januari 2000 Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge het bepaalde in artikel 22 van dc Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente bij zijn besluit van 24 januari 2000 heeft verklaard, dat een gedeeltelijke herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan „De Borkeld, her ziening 1990" ten behoeve van een verbouw/ uitbreiding van de recreatiewoning Vianenweg 224 (en niet 250), een en ander voor zover omvattende het gebied zoals in rode kleur op de bij bedoeld besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven. Het voorbercidingsbesluit treedt in werking met ingang van de vierde dag na de dag van de bekendmaking en ligt vanaf deze, datum voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, kamer 4 (naast de hoofdingang). Holten, 3 februari 2000 De J. P. Stegeman De burgemeester, drs. N. Gerzee De nieuwe Afvalkalenders 2000 van de gemeente Holten worden huis-aan-huis bezorgd. Heeft u maandag 14 februari 2000 nog geen Afvalkalender ontvangen7 Bel dan de Afval-Informatie-Lijn 0575 - 545 646 ,n 900 -12 30 cn 13 00-1600 uu Veranderingen Inzamelwijken: Buitengebied: De vrijdagwijk de woensdagwijk gaan beide geheel naar de dinsdag! Vanaf 14 februari rijdt er geen zijbelader meer in het buitengebied Plaats uw container s.v.p weer met de handvatten en wielen naar de neg gg, OPENBARE TELEFOONCELLEN Uit onderzoek van KPN Telecom is gebleken, dat na een forse uitbreiding van het aantal telefooncellen in dc afgelopen jaren, het gebruik van een aantal telefooncellen de laatste tijd beduidend is afgenomen. Naast een over-aanbod of een niet-opumale spreiding dient de oorzaak vooral in de snelle opkomst van de mobiele telefoon te worden gezocht. Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft KPN Telecom besloten om zes van de acht telefooncellen in Holten op te heffen. Dit houdt in dat de telefooncellen op de volgende plaatsen zijn of zullen worden verwijderd: Burg. van der Borchstraat Holterbergweg Keizersweg Vianenweg Landuwenveg Smidsbelt (1) Eén telefooncel op de Smidsbelt en de telefooncel bij het postkantoor aan de Gaardenstraat blijven gehandhaafd. De openbare telefoon van Telfort op het station zal ook blijven bestaan. jj j1 VRIJSTELLING ARTIKEL 50, LID 5, WONINGWET Vanaf 4 februari 2000 ligt voor een periode van twee weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis het plan ter inzage voor het vergroten van een woning met een serre aan dc Voorsboersstraat 4 te Holten. Burgemeester en wethouders zi|n van plan medewerking te verlenen' aan dit plan met toepassing van artikel 50, lid 5, van de Woningwet. Tijdens de termijn dat dit plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk bedenkingen kenbaar maken aan het college van burgemeester cn wethouders van Holten. Holten, 3 februari 2000 flik VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN „DE BORKELD, HERZIENING 1990" De burgemeester van Holten maakt ingevolge het bepaalde in artikel 19a, lid 4, van de Wét op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend, dat met ingang van 4 februari 2000 gedurende twee weken v oor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, ter inzage zal liggen een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan „Dc Borkeld, herziening 1990". Dit verzoek heeft betrekking op het uitbreiden van een recreatiewoning op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie B, nr. 3241 (ged.), plaatselijk bekend als Postweg 39. Aangezien het ingediende bouwplan niet in overeenstemming is met de ingevolge het bestemmingsplan „De Borkeld, herziening 1990" voor genoemd perceel geldende bestemming „verblijfsrecreatieve doeleinden", kan een aanvraag om bouwergunning slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 WRO. Daar het bouwplan in overeenstemming is met een in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan, zijn burgemeester en wethouders voornemens bedoelde vrijstelling, alsmede de gev raagde bouwvergunning met toepassing van artikel 50, lid 5, Woningwet te verlenen. Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Holten, Srmdsbelt 6, 7451 BL Holten. Holten, 3 februari 2000 De burgemeester, drs. N. Gerzee ■NAtl 6® Normale prijs 199.- Opruimingsprijs 139.- Extra korting - 25.- U betaalt ƒ114.- gesloten Donderdag koopavond MODESTRAAT VAN TWENTE, DIE HE E F T Zaterdag 19 februari aanvang 20.00 uur Een shewpregramma van zang, muziek en Conferences mei muzikale emlijsting van het illustere satenerkest "Pie Fteget". Kaarten (beperkt) a 27,50 p.p incl. hapjes excl drankjes verkrijgbaar bij No va lux van de Maat en Foto ten Velde. Gepaste kleding wordt op prijs gesteld. Mt. 68 - 86 Picot Mt. 92-140 M-XXL. Gekam katoen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 4