Eva wint voorronde T aan zorgcentrum Diessenplas VOOHeeSWei Strijd Gehele machinepark uitgestald tijdens twee Open Dagen bij PAP-combinatie Erica Terpstra brengt bezoek Leden FNV krijgen hulp bij invullen belastingpapieren Op verzoek van VVD Holten Medische DIENSTEN Kerk DIENSTEN Burgerlijke STAND WEEK Concert in Bathmen Agenda DONDERDAG 3 FEBRUARI 2000 Holtens NIEUWSBLAD C Op verzoek van de WD afde ling Holten brengt het beken de en veelgevraagde tweede kamerlid Erica Terpstra op 7 februari een bezoek aan de ge- e Holten. 1 Mevrouw Terpstra zal omstreeks 15.00 uur ontvangen worden I door Bert Postma, directeur van woon- en zorgcentrum De i Diessenplas. i Hierbij zal ook het college van burgemeester en wethouders aan wezig zijn. Tevens zijn de directies, van verpleeghuizen die bij de ver- pleegunit in Holten zijn betrok ken, voor deze gelegenheid uitge nodigd. Het doel van Erica Terpstra's be zoek is om de problematiek van de zorgsector onder ogen te bren gen bij de landelijke politiek. Een zeer probaat middel daartoe blijkt het uitnodigen van gezag hebbende bestuurders. Vanwege de betrokkenheid met haar 'vakgebied' heeft mevrouw Terpstra de uitnodiging van de Arts: weekenddienst: huisartsenmaatschap Holten, Kcizcrsweg 32, 'telefoon 363553. Spireekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00:uur, zonder afspraak. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111 Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18 30 uur, zaterdag van 10.00. tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16-.0Q tot 16.30-uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af té Spreken wanneer de assistente in de apotheek is Tandarts: A J. Boerman, Vennekcsgaarden 46a, Rijsscn. Telefoon 0548 512535. Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Dierenarts1 Dierenartsencombinatie Holten, Houtweg18, telefoon 362004. Spreekuur: zaterdag 8.00 - 9.00 uur. Daarbuiten na telefo nische afspraak, tel. 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnen va, Larenseweg 54, tele foon 362855, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk: Zondag 6 februari: 10.00 uur, ds, A.J. Lcerink. fNevendiensteh. 19.00 uur, ds. S.M. Roozenbooin. Collecten: iWerelddiacónaat.' Uitgangscollecte: kerkinterieur. >Oppasdiefist: 6 februari: Mevrouw Kuipers, Anne Kuipers. Di|kcrhock: 9.30 uur, ds. SJvL Róozenboom. "Gereformeerde Kerk: Zondag 6 februari: 9.30 uur ds. G.A. Wcsterveld, Apeldoorn; 15.Ö0 uurds.J.J.'van Dijken,Nijverdal. Evangelie Gemeente Dc Loofhuft Zondag 6 februari: 10.00 uur. •[Diessenplas: woensdag 9 februari: Leger des Heils. Katholieke •Kerk: Zondag 6 februari: 10.00 uur, Eucharistieviering. Voorganger •is pastor Hogenelst. Nieuw Heeten: Zaterdag 5 februari: 19.00 uur, iEucharisiticviering. Voorganger pastor Rademaker. Zondag 6 te- ybruari: 9.0.0; uur, Communeviering. Werkgroep Liturgie. 'Okkehbrock: 'Zondag 6 februari: 10.00 uur, ds.J.F. Scheffer. Heilig Avondmaal-' (lopend). Uitgangscollecte: Adoptiekinderen. •Geboren: Shaquille Domingus zv D.S. Vorst en E. Oolbekkink, 'Joanne Bcrdien-dv'A.G. Jansen Manenschijn en G.H. Veltkamp; •Tijmenjan Aleid zv M.G. Nijhof en IT.S. Kamp; Ralph-Jan Egbert zv E.C.A. Laurens. Overleden: M. Brinkman-Nijkamp, oud 89 jaar; 'A.A.J. jansen-Nijkamp, oud 81 jaar; H. Marlfvóort, oud 92 jaar; H, «Bckkemens-Mcilink oud 85; jaar; D.J. Klompenmaker, oud 91 jaar; ■J-I.M. Wegstapel-Meijerman, oud 93 jaar. Maandag .Vorige week had het in de nacht en ochtend van zondag op maan- idag matig gevroren. Met in Holten -6.9 graden in dc weerhut, vlak 'boven dc grond was het nog kouder met -8.5 graden. Lspelo no teerde -7.9 graden, en op klomphoogte was het -10.0 graden. In Twenthe werd -11.3 graden gemeten: strenge vorst dus. Overdag .hadden we wolkenvelden en perioden met zon. Het bleef de hele 'dag vriezen, bet werd -0.5 graden: een ijsdag. Dinsdag •In de nanacht en vroege ochtend kwam het rot lichte vorst met -3.4 igradenl en aan de grond werd het -5.1 graden. Espelo noteerde -3.9 [graden en vlak boven de grond werd hét -4.6 graden, Dc hele dag •was onbewolkt en zeer zonnig. De temperatuur kwam uit op 3.8 jgraden. Mét een zwakke zuidelijke wind werd geleidelijk zachtere jluclit aangevoeld. Het wéru een nlöüic uag. Woensdag 'Hadden wc in dc. ochtend en morgen veel bewolking en af en toe wiel er lichte motregen, maar het leverde geen meetbare neerslag op. (Ook was het sterk nevelig. In de middag was er ook veel bewolking, Ier kwam nog wel een enkele opklaring voor maar de zon lic.t zich '.nauwelijks zien. Ook voelde het buiten waterkoud aan. De tempera- 'tuur steeg tot'4.9 graden als maximum. Donderdag 'Begon zwaarbewolkt cn nevelig. Ook kwam er geen vorst meer •voor. En zo waren we het kortdurig wintertje al weer kwijt. Later op •de morgen begon hei: af en toe licht te motregenen, 's Middags viel Ier ook af en toe wat lichte motregen. Het werd een sombere grijze jzonloze dag. De matige westenwind zórgde er voor dat het nog wat [kouder aanvoelde. Het werd 3.5 graden. Vrijdag i.Vroeg in dc ochtend cn in het begin van dc morgen had het nog (Jijcht gevroren met -0.7 graden In de weerhut cn aan dc grond werd jhc.t -1.2 graden. Espelo had -1.0 graden en vlak boven de grond [werd het. daar -1.6 graden. Verder verliep de morgen en de middag [bewolkt. Het werd wederom een zonloze waterkoude winterdag. [Bijna aan her eind van dé-dag begon bet te regenen. Zaterdag lljadden we dc hele morgen veel bewolking waaruit langdurig regen A iel Ook blies de westenwind er stevig op los, bot leek dan ook [meer herfst dan op winter. In de middag was de neerslag meer buiig {van karakter, opgewekt door een koufront dat van noordwest naar 'zuidoost over het: land trok. In Holten viel 13.4 mm en Espelo 12.6 ram. Het: was zacht met 10.1 graden. Zondag [Na een paar dagen afwezigheid kregen wc dc zon weer te zien in dc [morgen. Verder was er een afwisseling van wolkenvelden en af en ■tóe zon. Begin van de middag nam de bewolking toe. Later op.de •middag begon het te motregenen gevolgd door regen. Over 24 uur Iv'iel erin Espelo 6.0 mm en in Holten 5.6 mm. ■Meteo Holten, Freddie Paalman VVD afdeling Holten en woon- en zorgcentrum De Diessenplas graag geaccepteerd en de nodige ruimte in haar agenda vrijge maakt. Terpstra zal 's avonds de inleiding verzorgen tijdens de jaarvergade ring van.de sportcommissie. Dir vindt plaats in het clubgebouw van Blauw Wit op het Vletgoor, Dan worden ook de sportprij/en uitgereikt voor de sportman, - vrouw en -ploeg van Holten in 1999. De uit Bathmen afkomstige Allcgonde Mensink (mezzo sopraan) zal met haar vaste begeleidster Georgine van Vliet-van den Boogert (piano) zondag 13 februari een recital Het programma omvat liederen van Weense klassieken als Gluck en Mozart, terwijl de vroege cn la te romantiek is vertegenwoordigd in muziek van Schubert, Berlioz, Verdi, Grieg cn Richard Strauss. Vc or velen is Allegonde Mensink zikaal gesproken een'goede lekende' De Muziekkring Bathmen is er dan ook van overtuigd dat ze veel muziekliefhebbers een genoegen doen met dit: c Dc langdurige samenwerking ti sen Allegonde Mensink Georgine van Vliet zal ook nu t getwijfeld weer garant staan vc fraai begeleide zangkunst. Het c :t begint om 15.00 uur. De entree is tien gulden. Donateurs, kinderen en jongeren tot 12 jaar kunnen het concert gratis bezoeken. Eva Hoefman heeft de plaatse lijke ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Deze werd woensdag 26 janu ari gehouden in dorpshuis Dc Boschkamp. Zij zal Holten vertegenwoordigen tijdens de halve finale in Raalte. Misschien wordt ze daar ook winnaar en gaat ze 24 mei naar Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht waar dan de Landelijke Finale wordt ge houden. De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met Stichting CPNB en Vereniging Openbare Bibliotheken NBLC en wordt voor de zevende keer ge houden. Uit de groepen zeven en acht wordt iemand uitgezocht, die school vertegenwoordigd. Eva deed dit voor de Haarschool. 'Bijna alle scholen deden deze keer mee', weet Marga Schaafsma van de Openbare bibliotheek in I-Ioken. 'Vorig jaar was dat alleen De Regenboog.' Alleen de Bosschool had woens dag geen voorlezer gestuurd, om dat zij dit jaar geen groep zeven hebben. 'Dc zaal was mei hon derd kinderen goed vol', zegt Marga tevreden terugkijkend. De vier kandidaten mochten zelf een boek uitkiezen waaruit zc vijf minuten gingen voorlezen. Voorafgaand vertelden waarom ze juist voor dat boek hadden ge kozen. Annc-Liekc Meendering (openbare basisschool Dijker- hoek) las voor uit Afblijven van Carry Slee, Eva Hoefman uit Moord aan de Riviera van Trudc de Jong, Ruud Aanstoot (prote stants-christelijke basisschool Dc Regenboog) uit Vijf dagen oorlog van Jan Hcerze en Lucy Donselaar (Daltonbasisschool De Holtcrenk) uit Meester Jaap van Jacques Vriens. I rij: Ruud Aanstoot, Lug Donselaar, Eva Hoefman en Anne-Lieke Meendering. (Foto: G. te Winkel) De jury bestond uit J. Stam- Koopman, D.G. Kleinburink en M.F'Spijker, Stam is bibliothecaris en deskundig op het gebied van voorlezen, Kleinburink is oud- i het: bibliotheekbe- Ruud stuur en Spijker is wethouder met ren', in z'n portefeuille onder meer welzijn en onderwijs. 'Het was een spannende wedstrijd, omdat :.va bijna even goed wa ren', weet Marga. Na een wijs be sluit kwam de jury met het verlos sende antwoord en gaf Eva de eerste prijs. Het loon- en grondverzetbe- drijf PAP-combinatie Holten houdt op vrijdag 18 februari vanaf 19.00 uur en op zaterdag 19 februari van 10.00 tot 17.00 uur een Open Dag aan de Evertjesweg 9 te Holten. Voor de Holtense ondernemers wordt op vrijdag 18 februari vanaf 17.00 uur een bedrijven- borreluurtje gehouden. Meer dan 25 jaar geleden, name lijk op 28 maart 1967, zijn de hui dige eigenaren Paalman, Aanstoot en Pekkeriet met de PAP-combi natie begonnen. Dc drie onderne mende boerenjongens, die ook nog neven van elkaar zijn, begon nen met de aankoop, van een tweedehands maaikneuzc-r. In eer ste instantie voor eigen gebruik, maar al snel ging men ook voor derden aan het werk. Langzaam maar zeker werden dc activiteiten verder uitgebreid cn naast het: agrarische loonwerk werden steeds meer andere werk zaamheden uitgevoerd, zoals grondverzet, aanleggen van riole ring, bestratings- cn sloopwerk zaamheden n het leveren van zand en grind. Ook het machinepark is de alge- lopen jaren sterk uitgebreid en men werkt veelal met het: mo dernste materieel. J.A. Paalman licht dit: nader toe: 'Wij werken te genwoordig nieu alleen in de agra rische sector en voor particulie ren, maar ook voor de gemeente. Rijkswaterstaat en industriële op drachtgevers die hoge eisen stel len aan kwaliteit cn veiligheid.' Ook dc medewerkers worden hiervoor opgeleid en J.A. Aanstoot benadrukt dat deze me dewerkers een belangrijke aandeel hebben in het succes van dc PAP. Hét is een enthousiaste groep die voor het bedrijf cn voor elkaar klaarstaat. Zeker in dc maïs tijd, want dan worden er lange dagen gemaakt. werk nog steeds een warm hart toe', zegt A. Pekkeriet. 'Want wij hebben zelf ook. nog onze boe renbedrijven.' Dit: zal ook zicht baar zijn tijdens dc Open Dagen, want naast de verschillende grondverzetmachines, zal ook de allernieuwste combinatie op mestvenverkingsgebied te zien zijn. Een hypermoderne machine die de mest automatisch weegt en bemonstert en voorzien is van een luchtdrukwissclsystccm. Paalman geelt aan waarom er nu pas Open Dagen komen: 'Door drukke- werkzaamheden is het er niet eerder van gekomen. Ook niet bij het 25-jarige jubileum van de PAP. Nu moet het maar ge- PAP-combinatie is klaar voor bet komend Open Pluis aan de E verfjes weg 9. (Foto: Peter Bulthuis) beuren. Wij willen onze klanten, relaties en belangstellenden laten zien wat we allemaal in huis heb ben.' Het gehele machinepark zal dan ook aan de Evertjesweg 9 worden uitgestald. Ook zullen er verschil lende demonstraties worden ge geven en de medewerkers zijn aanwezig om aan iedereen nadere uirleg te geven en vragen te beant woorden. Paalman, Aanstoot en Pekkeriet hopen dan ook dat velen op 18 of Expositie Waerdenborch FNV-leden kunnen ook dit jaar weer profiteren van de FNV-belastingservice. Zij wor den gratis geholpen bij het in vullen van het aan hen toege zonden aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting (P- of E- biljet) of vermogensbelasting (B-biljet). Ook voor T- of Tj- biljetten kan men terecht. Verspreid over het hele land staat elk jaar een corps van ongeveer vijfduizend speciaal opgeleide kaderleden klaar om andere FNV- leden met het invullen van hun biljet te helpen. De toeloop van deze dienstverle ning is zeer constant. Dat komt omdat: de FNV-belastingservice in de loop der jaren een uitsteken de naam heeft opgebouwd. Sedert enkele jaren is het boven dien mogelijk om het: biljet geau tomatiseerd bij de belastingdienst c leve Dit kan i de belas- tingdiskettc, die kan worden op gestuurd of via een modemver binding rechtstreeks naar de com puter van de belastingdienst kan worden toegezonden. De belastingdienst heeft de FNV laptops ter beschikking gesteld om dit mogelijk te maken. De FNV-leden in Holten, die van de ze service'gebruik willen maken, worden verzocht zich voor 1 maart aan; te melden bij: A. Leurink, Gaardenstraat: 57, Holten, tel. 0548-364174. In Galerie Waerdenborch vindt vanaf zondag 6 februari een ex positie plaats met als titel 'Esthetisch verbeeld'. De drie kunstenaars Marinel Vieleers uit Wierden, Patrick Kloosterman uit Laren (NH) en Job Heykamp uit Geesteren ope nen de eerste nieuwe expositie in 2000 met sculpturen van brons, keramic-k, olieverfschilderijen en houtskooltekeningen. Dc expositie duurt tot en met 26 maart. Dc openingstijden zijn van vrijdag tot: en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. üimn/INFORMATIE ENZ, Prinsenbal, CV Dc Fienpreuvers, De Poppe, 5 febru ari 2000,20:30 Koffieconcert, Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk, Boschkamp, 6 februari, 11 ;30 Uitvoering toneelstuk Mag ik u voorstellen, Christelijke Ontspanningsclub, Kandelaar, 11 februari en 12 februari, 20:0(1 Pronkzittingsavond, CV De Fienpreuvers, Vosman, 19 febru ari-2000 Passage, Thuiszorg vertelt over professionele cn vrijwillige thuis zorg, Dc Kandelaar, 24 februari Toneeluitvoering Café de Twee Gezusters, Toneelclub OCH, Irene, 25 februari, 20:00 Mindervalidencarnaval, CV De Fienpreuvers, Manege Snorrewind, 26 februari, 15:00 Sleuteloverdracht aan Prins Johannes, CV De Fienpreuvers, Gemeentehuis, 2 maart, 20:30 Optocht carnaval, CV Dc Fienpreuvers, 4 maart 2000, 14:00 Dweilmiddag, CV De Fienpreuvers, Hofbars, 4 maart 2000,14:00 Keuntjescarnaval, CV De Fienpreuvers, 4 maart 2000,15:00 Slingeroamd, CV De Fienpreuvers, Hofbar Boerbiet, 4 maart 2000, 20:00 Kielenbal, CV De Fienpreuvers, Stadskelder, 5 maart 2000, 20:30 Kleintje Carnaval en karaoke, CV De Fienpreuvers, Bierlokal am Bahnhof, 6 maart 2000,14:00 Playbackfestival, CV De Fienpreuverslrcnc, 6 maart, 15:00 Rosenmontagavond, CV De FienprcuversCafc, 't Klavier, 6 maart 2000, 20:00 Fruhshoppen en biertapwedstrijden, CV De Fienpreuvers, Café Boerbiet, 7 maart 2000,12:30 Kleintje Carnaval, CV De Fienpreuvers, Café Boerbiet, 7 maart 2000,20:00 Varkenverbranden, CV De Fienpreuvers, Café Boerbiet, 7 maart 2000, 21:00 Bach-concert, Basisschool De Regenboog, Nederlandse her vormde kerk, 10 maart, 19:30 Literaire avond door Geert Mak, Stichting Kunst en Cultuur Holten, Bibliotheelc, 15 maart 2000 Voorjaarsconcert HMV, Kandelaar, 17 maart 2000, 20:00 Passage, schaapherder toont dia's over zijn werk, De Kandelaar, 23 maart 2000 Toneeluitvoering in samenwer king met DAT, 1 april 2000 Passage, creatieve middag, De Kandelaar, 12 april 2000, 14:00 tot 16:00 Lompenactie HMV Dorp Holten, 14 april 2000,18:00 Jovink The Voederbietels, Espelo, 14 april 20Ö0 Jaarlijkse boottocht, Rode Kruis, 9 mei 2000, 0548-364622 Lompenactie HMV Buitengebied, 12 mei 2000,18:00 Nights of the proms, Kalfstermanswekle, 17 juni 2000 Boeldag HMV, 1 juli 2000,09:00 Sploder Revue, Espelo, 7 juli 2000 Sploder Feest, Espelo, 7 juli 2000 tot en met 9 juli 200Ó 19 februari naar de Evertjesweg zullen komen om onder het genot van een hapje en drankje niet al leen terug te kijken op de afgelo pen jaren, maar zeker ook om vooruit te kijken naar de toe- Actualisering veiligheidsplan De actualisering van het verkeersveiligheidsplan en fietsnetwerk kan doorgaan. Hiervoor zal door de gemeente een bedrag van 12.500 gulden beschikbaar stellen. Verkeersonderzoekburcau BV A uit Raalte zal zich met de actuali sering bezighouden. Het vernieu wen van het verkeers veiligheidsplan en Fietsnetwerk was al eerder nodig, maar wegens de onzekerheid over het ver- keersstructuurplan werd dir op de lange baan geschoven. Holtens NIEUWSBLAD Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers BV, be horende tot Wegener Arcade XV, in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad. Stichtings-bc- stuur: W.H. Beyers, secretaris. Kollingserf 4,7451 XC Holten, Directie: J .V.Munsterman Hoofdredacteur: Mw G. Arendsen-Tieben tel. 0314-33 54 10 (privé) Eindredactie: Peter Bulthuis en Peter Koehorst Peter Bulthuis Telefoon: 0548-30 67 99 Fax: 0842-11 67 34 Mobiel: 06-54 93 58 41 B-mail: bulthuis@cistron.nl Peter Koehorst Telefoon: 0548-36 71 57 Mobiel: 06-51 29 45 18 Adres redactie: Kerkhofswcg 18, 7451 BG l-lolten, telefoon 0548-36 38 03, fox 0548-36 64 97 Redactioneel medewerker: joke Oostervelt, telefoon 0548-36 78 41, fxx 0548-36 79 51 Meteorologisch medewerker: Freddie Paalman, telefoon 0548-36 40 07 Ivoor alle w tic) GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Orders worden afgesloten cn uitge voerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bi| de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede, Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 054S-363803 én fax 0548-366497; an dere werkdagen telefoon 0548-519797 en fax 0548-519798. Henk Schotten, mobiel 06-51 19 83 21 Otto IJspccrt, mobiel 06-51 19 83 42 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G.W. Knapen, Larenseweg 3, tele foon 0548-36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur, of bet kantoor aan de Kerkhofsweg 18. Abonnementen en klachten bezor ging: familie Bouwhuis, Aalpolswcg 6. 7451 HK Holten, telefoon 0548-36 18 49. Van 17.00 tot 19.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 3