Sociaal beleid nodig voor agrarische sector Brandweer zoekt nieuwe vrijwilligers voor korps Holtens Nieuwsblad Stnp dsuv /ut wet' OhtwmUhJi, Salland IN DIT nummer Huurders moeten kans krijgen door te stromen Mevrouw Hofman is abonnee van de week PM U3H 6 RCieïjssen B.v. iKfürtnntiZ1 B-ei: U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 3 FEBRUARI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 De gemeente Holten heeft een brief met opmerkingen naar Gedeputeerde Staten van Overijssel gestuurd over het voor ontwerp Milieubeleids plan, waterhuishouding en streekplan. Holten dient ruimte te hebben ivoor compenserende werkgele genheid, als door maatregelen van de Rijksoverheid de reguliere 'werkgelegenheid in de agrarische sector en de daarmee verbonden 'activiteiten afneemt. Dc gemeente vindt bet verder geen goede ont wikkeling wanneer doorstromers .in principe niet in aanmerking ko men voor bouwterreinen op koop woningen. Dit kan gebeuren wan neer er wordt gekozen voor ver sterking van de leefbaarheid van het platteland door ruimte te geven voor woningbouw voor de eigen bevolking, met name starters en ouderen. Het middensegment blijft dan verstoken. 'Het is belang rijk goed naar dc eigen woning voorraad te kijken en hoe de sa menstelling van de bevolking is,' legt burgemeester N. Gerzee uit. 'Voldoet de voorraad wel aan de behoefte?' Iemand uit de lagere schaal heeft nu weinig mogelijkhe den om door te stromen naar een wat duurdere woning. Hierdoor zal deze huurder ge noodzaakt zijn te gaan verhuizen naar de stad. "We willen hierover een duidelijke discussie hebben. Dit moet niet op voorhand vastlig gen.' Holten mag namelijk per jaar slechts veertig woningen bijbou wen. Daarbij is het goed kijken naar de behoefte erg belangrijk. VVV Mevrouw Hofman aan de Tuinstraat 17 is Abonnee van de Week geworden. Zij ontving uit handen van eindredacteur Peter Bulthuis een cadeau met leuke surprises. Deze keer zat er een zakradio in van Novalux Van de Maat, een tas van de fir ma Broekhuis te Dijkcrhoek, sokken van Beltman Mode cn enkele waardebonnen van Albert Heijn, Slagerij Brands, Foto Mulder en Tuincentrum Mulder. Johan Bolink maakte de foto. Zo zal er elke week een abonnee in het zonnetje worden gezet met een verrassingspakket. Een keer in de maand gaat er zelfs een su perverrassingspakket uit met ex tra cadeaus. Iedereen maakt even veel kans. De enige voorwaarde is het heb ben van een lidmaatschap op het Holtens Nieuwsblad. Wie weet bent u wel dc volgende die dit bonuspakket omvangt. Of misschien zelfs het superbonus- pakket, met nog meer verrassings- tijm, Alk gehuldigde» op een rij die door burgemeester N. Gereed werden onderscheiden. Rechts bratidm •ndanl'J.H. He/Ier. (Foto: Johan Bolink) De brandweer in Holten is op zoek naar drie nieuwe vrijwilli gers die zich voor deze hulp verlening willen inzetten. Er is namelijk een teruggang ge weest van 32 naar 29 vrijwillige brandweerlieden. Dit kwam naar voren uit de toespraak van brandweercommandant J.H. Heller tijdens de jaarlijkse avond van de brandweer. Heller was, terugkijkend naar de millenniunmaclu, erg lovencl over hel. korps. 'Vooral dc bereidheid om Oud en Nieuw door te bren gen in de kazerne is geweldig te noemen. Dit bleef niet bij een man of vijf. Nee, iedereen kwam', vertelt dc commandant. 'Dat geeft wel aan dat er een behoorlijk wij- gevoel bestaat bij het brandweer korps. Zeker gezien dat de rest van het gezin thuis moest blijven.' Een hele posideve instelling vindt hij dat. Dit komt ook ten goede tijdens eventuele calamiteiten. Dan is de groep een, wat de sa menwerking zeer zal bevorderen. Een dankwoord sprak hij uit rich ting motor- en automobiclclub De Holterberg. 'Wij mochten van hen zonder vergoeding hun noodstroomaggregaat lenen', licht Heller toe. Juist voor de millenni umnacht was het moeilijk aan zo'n stroomvoorziening te ko men. 'Al maanden van te voren waren er geen aggregatGn meer te krijgen in heel Nederland.' De, brandweerkazerne was tijdens ue wisseling naar het jaar 2000 in gericht als hulppost. Door ccn cc verwachten computerstoring zou het lichtnet uit kunnen vallen, brand uitbreken of zelfs nog erge re calamiteiten zich voor kunnen doen. Het korps moest daarom de hele nacht paraat zijn in de kazer ne om direct: hulp t:e kunnen bie den. Gelukkig bleek dit niet no dig. MAC' De Holterberg bedankte op hun beurt de brandweer voor hun diensten. Tijdens bijvoorbeeld de zijn toch altijd weer brandweermensen aanwezig die zonder vergoeding hun diensten verlenen. Hiervoor overhandigde de MAC een geldelijke schenking aan de brandweer. Terugkijkend op het jaar 1999, moest de brandweer Holten in to taal 46 keer. uitrukken. Hierbij ging het twintig keer om een brandmelding en 26 keer om hulpverlening. Grote branden hebben zich niet voorgedaan, maar wel schoor steenbranden, afvalverbranding, autobranden en heidebranden. Als hulpverlening heeft de brand weer vijfmaal geholpen bij een ongeval met beknelling. Daarbij was geen sprake van dodelijke on gevallen. De jaarlijkse vergadering werd af gesloten met: het uitreiken van een reeks onderscheidingen door bur gemeester N. Gerzee. Hierbij werd Herman ter Harmsel gehuldigd, omdat hij per 1 januari is bevorderd tot hoofdbrand wacht. Henk van de Brink, Wim Valentijnsactie winkeliers De Holtense Handelsvereni ging houdt op 14 februari een zoete Valentijnsactie. Met een poster aan dc deur ma ken winkeliers klanten erop attent dat ze bij het afrekenen een Ic-uk verpakte zoetigheid cadeau krij gen, Hierop staat een groet van de Holtense Handelsvereniging ver meldt. Met elkaar doen 29 winkels in Holten mee aan deze surprise- Kamerlid Dick Stellingwerf tijdens RPF-regiobijeenkomst in De Kandelaar mi, ró c4lmelo 24-uurs service géén rijbewijs géén belasting Violierstraat 170 Almelo Tel. 0546-82 10 00 Nieuw en gebruikt Titane - Amica - Aixam Ligier - Microcar Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Er moet een sociaal beleid ko men voor de agrarische sector. Het liberale denken moet wor den stopgezet, om te voorko men dat agrariërs hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. Dit hield kamerlid Dick Stellingwerf de aanwezi gen maandag in De Kandelaar voor. Hier werd een regiobij eenkomst van de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) gehouden. 'De Landbouw zit duidelijk in een crisis. Het is de keiharde realiteit: 23 procent zit: onder het mini mumniveau. Daarbij zijn nevenin komsten meegerekend. Zonder dit loopt het percentage zelfs op tot 44', geeft hij aan. Het thema was vitale landbou- benadrukte dat slecht gaat met de agrarische sec tor. 'Plet is geen Nederlands of Europees probleem. In heel de wereld wordt tc veel geprodu ceerd', geeft hij aan. 'Amerika kent dezelfde problemen.' Volgens hem kan Amerika als voorbeeld worden genomen, waar het liberale standpunt van veel produceren en zo goedkoop mogelijk verkopen toe kan leiden. 'Europa moet niet naar liberale pijpen gaan dansen. Nee, juist ccn bewuste opstelling is van belang.' Volgens het: RPF-kamerlid is het: werken in de landbouw niet het- zelfde.als bij een ander bedrijf. 'Je werkt met levende dieren, bent Dick Stellingwerf achter het spreekgestoelte. (Foto: Peter Bulthuis) bezig met natuur er Daarnaast gaat het va- zinsbedrijven.cn speelt bliek belang wel eens van baan veranderd volgens Stellingwerf ook nic toepassing op dc agrarischi Hij pleit dan ook voor ccn eigen sociaal beleid voor boeren. Alleen lijken ze daar in de Kamer anders over te denken. 'Als je vraagt om oedsel.' De stelling een sociaal beleid, dan moet dit Bronkhorst van toch worden aangenomen. Dit dbouw, die zegt dat iedereen kabinet gaat helaas op dezelfde voet voort: zoveel mogelijk pro duceren voor dc internationale markt. Dit eindigt: straks op ccn doodlopende weg.' Volgens hem moet bewust worden gemaakt van de prijs van landbouwproducten. 'Er is een lichtpuntje. De Nederlandse bevolking kijkt toch positiet tegen de landbouw aan. Dat merk je niet zo op straat of bij de verkoop van producten, maar het imago verbetert.' Toch blijft het een schemering in de duister nis, want er moet nog veel aan Man rijdt te hard Jacobs en Herman Brinks slaag den voor de opleiding onder- brandmeestër cn Diant Koopman, Wilco Boodc cn Tonnie Haan voor de opleiding brandmeester. Onderscheidingen gingen naar Dinant Koopman en Rudi Drenth wegens hun 12,5 jarige brandweerdienst, Wim Sletterink voor zijn 25-jarige brandweer dienst en Henk Wansink voor het vohn-aken van de 30 jaar. Afscheid werd genomen van Esther Koetshuis en jan Willem Weerik. Heller over Esther: 'Zij was de eerste Holtense brand weervrouw, maar ook de eerste gedecoreerde brandweervrouw.' Hiermee haalde hij haar plek in de huisorde van carnavalsvereniging De Ficnpreuvers aan. Esther werd enkele jaren terug verrast met een huldiging door de carna valsvereniging tijdens de goodwil- lavond. Een bestuurder uit het Gelderse Braamt Vorige raakte vorige week zijn rijbewijs kwijt, nadat hij op de N 332 met een snelheid reed van 150 kilometer per uur, terwijl ter plaatse slechts 100 is toege staan. Daarnaast haalde die bestuurder in over een doorge trokken streep. Aangezien deze bestuurder twee jaar terug ook bekeurd was voor het overschrijden van de maximumsnelheid met meer dan veertig kilometer per uur, is het waarschijnlijk dat hij zijn rijbewijs de eerste tijd niet terug krijgt. Zwollenaar rijdt te hard Een Zwollenaar raakte op de N 332 zijn rijbewijs kwijt, door dat hij op het gedeelte van deze weg, waar slechts 80 kilometer gereden mag worden, hij met 135 kilometer per uur reed. Zijn vrouw die eerst naast hem zat, kon na de bekeuring het stuur Verschillende bekeuringen Tijdens surveillances van de politie werden afgelopen week in totaal twintig bekeuringen uitgedeeld. Elf hiervan betroffen bekeurin gen voor snelheid, drie in verband met het inhalen over een doorgetrokken streek c.q. voor- sorteervak, twee in verband met het niet voeren van verlichting, een voor het met meer dan twee naast elkaar rijden op een fiets, een voor het niet dragen van de autogordel en twee voor het par keren op een invalidenpar- Eva Hoefman wint de Holtense voorronde van dc Nationale Voorleeswcdstrijd. Lees verder op pagina 3 Loon- en werkverzetbedrijf PAP-combinatie houdt twee Open Dagen. Lees verder op pagina 3 Het weer Gevonden voorwerpen Bij de politie Holten zijn de volgende voorwerpen als ge vonden of verloren opgegeven. Gevonden: aardappelschilmesje in verpakking; gouden hangertje, langwerpig in de vorm van een staafje. Verloren: Nokia zaktelefoon; een grijze Gazelle herenfiets Zon op in Holten Vrijdag op: 08:12 onder: 17:28 Zaterdag op: 08:11 onder: 17:30 Zondag op: 08:09 onder: 17:32 Zacht Wisselvallig en vrij zacht weer voor de tijd van het jaar. Vrijdag overdag kans op een enkele bui wat opklaringen en wat zon. Temperatuur rond de 8.0 a 9.0 graden. Zaterdag en zondag heb ben wc overdag veel bewolking en af en toe wat regen afgewisseld door opklaringen. De zon zal nu en dan te zien zijn. Middagtemperaturen komen uit op 10.6 a 12.0 graden.We raken in het weekend onder invloed van Oceaan storingen en die nemen in hun kielzog een vers portie zeer zachte lucht mee. Dit moeten we wel bekopen met bewolking en toenemende wind uit het zuid westen, Prettig weekend. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 3 worden gesleuteld. 'Dc bevolking weet nauwelijks waar de produc ten vandaan komen. De samenle ving is best bereid een hogere prijs te betalen, maar dat gebeurt niet zomaar. Dat moet politiek worden begeleid.' Volgens hem wordt de boer nu bij de super markt afgeknepen. Ook het cco- boeren is hiervoor geen oplos sing. 'De eco-boer wordt op een wat hoger niveau afgeknepen.' Hij heeft in de Kamer wel aangekaart om eco-producten btw-loos te maken. Dit scheelt 6 procent. Op de opmerking uit de zaal dat de grond van verkochte bedrijven niet naar overblijvende boeren toegaat maar juist wordt gebruikt voor uitbreiding van groenvoor ziening, zegt Stellingwerf: 'Daar zal ik zeker de vinger bij gaan leg gen. Als die grond niet in een ge bied ligt dat is voorbestemd voor natuur, dan kan dat ook niet zom aar natuur worden.' Minister brinkhorst heeft geop perd om de kuub-voor-kuubregel in te stellen. Vcrkochte kuubs grond van stoppende boeren, kunnen worden gebruikt voor in dustrie- of woningbouw. 'Als je dat doet, dan wel langs bestaande bebouwing van dorpen en ste den.' Anders zou er op grond van stoppende boeren worden ge bouwd. 'Dit is wel financieel aan- trckkcli|k, maar voor aanliggende blijvers levert dat problemen op.' Hierbij is te denken aan het terug moeten dringen van stankover last. Gezondheidszorg is een grondrecht. Kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg is vanzelfsprekend als het aan ons ligt. Niet alleen de zorg, maar ook de voor- en nazorg hoort volgens Salland verzekeringen bij een kwalitatief goede zorg. Telefonische bereikbaarheid, heldere voorwaarden, snelle financiële afwikkeling en een lage premie: dat zijn zaken die voor u als verzekerde van belang zijn. Recent is er een onafhankelijk onderzoek gehouden naar de kwaliteit van dienstverlening van alle zorgzerverzekeraars in Als gevolg van premie- en/of voorwaardenwijzigingen bij de zorg verzekeraars heeft u nu de kans om te veranderen van zorgverzekeraar. Bent u minder te spreken over uw huidige zorgverzekeraar? U kunt nu overstappen en voor Salland verze keringen kiezen. Dan bent ook u naar tevredenheid verzekerd. p -1-1 verzekeringen geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hijfèj betaalt vo I f79,40per jaar (betaalwijze:, per acceptgiro) f 76,75 perjaar (betsalnijze: automatisch) Vrijdag t/m Zondag

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1