Vernieling bij skateplek jeugd: 'Daar word ik zo droevig van' Holtens Nieuwsblad Engelse koorzang in Dorpskerk Holten Familie Vukkink is abonnee van de week Indrukwekkende herdenking Annie M.G. Schmidt centraal in bibliotheek en Boschkamp Open dag Blauw Wit voor leerlingen basisscholen Vlaggen weg GRATIS TV EN VIDEO VOOR ALLE ORANJEFANS II nummer U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 27 JANUARI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Het vocaal ensemble Exicon uit Enschede treedt zaterdag avond 13 mei op in de Dorpskerk van Holten met een veelzijdige keuze uit het rijke Engelse koorrepertoire. Het beging van het optreden is om 20.00 uur cn de entree is 7,50 gulden. Exicon komt naar Holten op verzoek van de interkerkelijke commissie Vorming cn Toerusting. Een aantal jaren gele den heeft Exicon al eens een uit voering in Holten gegeven. De positieve ervaringen met het koor heeft de commissie doen beslui ten het Twentse koor nogmaals uit te nodigen. Het vocaal ensemble Exicon is opgericht in 1984 met als doelstel ling: Streven naar koorzang zon der instrumentale begeleiding (a capella) cn met een ongedirigeerd collectief. Het koor is daar won derwel in geslaagd. Het heeft zich in korte ujd ontwikkeld tot een toonaangevend kamerkoor. Vorig jaar werd het derde lustrum gevierd met een concert in zeer uiteenlopende stijlen, die het koor in de voorafgaande vijftien jaar had beoefend: oude koorpolvfo- nie, romantisch werk, stukken van eigentijdse componisten en ook lichte muziek. Het nieuwste pro gramma van Exicon omvat een ruime keuze uit het rijke Engelse koorrepertoire. Zoals volkslied jes, madrigaalteksten uit de zes tiende eeuw in moderne zetting cn cycli van grote koorcomponis- tcn als Benjamin Britten en Gerald Finzi. In Holten zullen te horen zijn vijf volksliedjes, vijf 'flowersongs' van Benjamin Britten en zeven gezongen ge dichten getoonzet door Gerald Finzi. Verder zijn er werken van Stanford, Martland en Bennet. Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Familie Vukkink aan de Vrijheidslaan 20 uit Holten over kwam c''t deze keer. Blij verrast namen ze het bonuspakket met verschillende surprises in ont vangst. Het pakket bestaat uit een waard- echeque van Beltman Man nenmode, waardebonnen van Slagerij Brands, waardechcque van Albert Heijn, waardechcque van Foto Mulder. Daarnaast nog twee toegangs kaarten voor bet ijsstadion De Scheg in Deventer Colmschate, een een klok van Novalux Van de Maat, een cd van de Oostelijke Weekbladpers en een tas van de fa. Broekhuis. (Foto: Gert Perdon) Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 In samenwerking tussen de Bibliotheek en de stichting voor Sociaal en Cultureel Werk, wordt er rond de geboor tedag op 20 mei van de be kende jeugdboeken schrijfster Annie M.G. Schmidt een aan tal activiteiten voor kinderen gehouden in de Holtense bi bliotheek en dorpshuis De Boschkamp. De week start op woensdag 17 mei. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek zal er worden voorgelezen uit de mooiste hoe ken van Annie M.G. Schmidt. Alle kinderen tot en met 7 jaar zijn van harte welkom om mee te genieten van de verhalen die deze schrijfster heeft achtergelaten. Eveneens in de bibliotheek is van l7 tot en met 24 mei tijdens de openingsuren een overzicht te zien van haar boeken. „Omdat er hees verder op pagina 5. De dodenherdenking op 4 mei heeft duizenden belangstellenden gelrokken. Busladingen voi kwamen aan op de Canadese Begraafplaats. Behalve oud-strijders en hun familie waren ook dit jaar veie leerlingen van de basisscholen aanweftg. De herdenking was voorat op hen gericht, (l 'oto: Joban Boürik) Op 't Vletgoor houdt Blauw Wit op zaterdag 13 mei een open dag worden voor kinde ren uit de groepen twee en drie van de basisscholen. De dag staat in het teken van spel letjes die met voetbal, gezelligheid en lol te maken hebben. De kin deren worden al vroeg verwacht. Om 8.30 uur worden ze opgevan gen bij het toegangshek. Hierna worden er allerlei leuke dingen tevoorschijn getoverd. De jeugd zal zich deze ochtend zeker niet vervelen. Deze intensieve, maar vooral ook leuke morgen Haarscheuren ontdekt: Kalfstermansweide wordt opnieuw bestraat Receptie HMV Het is op 15 mei 55 jaar gele den dal de Holtense Muziek vereniging H.M.V. werd opge richt. Deze vereniging ontstond door het samensmelten van de voor oorlogse Christelijke muziek vereniging Excelsior cn de al gemene Holtense Muziekver eniging. In 1956 werd de drum band eraan toegevoegd en in 1972 werd er verder uitgebreid met dc majorettes. Ter gelegenheid van dit jubileum houdt het bestuur een receptie op zaterdag 20 mei om 14.30 uur in cafc-rcstaurant de Poppc. Voorafgaande aan deze receptie zal het bestuur om 10.30 uur een krans leggen op de nieu we begraafplaats ter nagedachte nis van alle overleden leden cn oud-leden. J..\. ,'r Een aantal jongeren is op vrijdag 5 mei op dc Kolwcg door buurtbewoners aange houden. Dit nadat ze hadden dat jongelui Canadese vlag gen uit de straatversiering hadden weggenomen. Dc po litie heeft de jongeren over genomen. Na verhoor wer den de jongeren doorverwe zen naar bureau Halt. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Hei/ervan gemeentewerken toont aan dat erop het Kalfstermansp/ein haarscheuren ftjn ontdekt waardoor er opnieuw bestraat moet worden. (Polo: Rinus I 'rijdag) Hans Verkerk viert hel EK-voelbal met een spectaculaire actie. Bij aankoop van een complete keuken kriigt u een AIWA kleuren-TV en HiFi-videorecorder cadeau'. Kom dus snel naar onze EK-keukenshow. en scoor met dit winnende aanbod. Mei een Hans Verkerk keuken is iedere oranielan een winnaar! U HOEFT GEEN MINUUT VAN HET EK TE MISSEN. OLDENZAAL: WOONPROMENADE VAN GILS - 0541-530562 RUSSEN: AMBACHTSSTRAAT 19 - 0548-515757 Thuiszorg Zuidwest Overi Zie elders in deze krant HOLTEN - „Ongeveer 70 pro eent van de rode stenen op de Kalstermansweide vertoont haarscheuren. Tijdens dc bes trating van het plein was hier van nog niets te merken cn de- firma Krekel die de stenen heeft gelegd treft ook absoluut geen blaam", zegt J. Heller van de dienst gemeentewerken met stelligheid. „Dc stenen zijn van Duits fabri kaat, naar aanleiding van onze klacht hebben de leverancier cn de fabriek een onafhankelijke des kundige gestuurd. Hij heeft alles grondig onderzocht cn ontdekte dat cr tijdens het bakproces iets mts is gegaan. Daarom zal het plein opnieuw bestraat worden zonder dat de gemeente hiervoor hoeft tc betalen. Dc nieuwe rode stenen zijn een centimeter dikker dan dc oude cn het formaat is tien bij twintig centimeter", aldus Heller. „Het is heel jammer, dat vinden we bij dc gemeente ook", zegt Heller. „Het is liet hart van Holten, wc willen daar een vrien delijk en fraai plein voor festivitei ten en evenementen." De bevol king van Holten heeft het in liet algemeen over Kalfstcrmansplein, officieel is het nog steeds de Kalfstermansweide. Volgens Heller is er nog geen besluit geno men om de naam te wijzigen. In weck 23 wordt begonnen met de herbestrating, die ongeveer drie weken gaat duren. Per baan wor den dc rode stenen vervangen. De oude worden weggehaald cn door de leverancier afgevoerd. Nog voor dc zomerfeesten is het plein weer bruikbaar, „Daar gaan wc van' uit", zegt Hellef. „Het plein heeft de gemeente een hoop geld gekost, het moet dus in orde- zijn." De nieuwe stenen hebben een afwijkend formaat, zijn dikker en hebben ingebakken afstandhouders in de hoeken. Eigenlijk zijn ze duurder dan dc oude, maar I lolten krijgt ze voor dezelfde prijs, omdat op de ande re een langere levertijd zit. Ycrieden jaar november is een be gin gemaakt met de uitvoering van de bestrating. Fundering, lei dingen en verharding zijn toen aangebracht. Begin dit jaar is dc bestrating ter hand genomen. De stedenbouw kundige van de gemeente Flolten heeft zich over het ontwerp gebo gen cn door de verwerking van gele, rode en oude stenen in vak ken en grijze klinkers in banen een mooi en levendig plein tot stand gebracht. „De gemeente heeft heel veel positic\c reacties gekregen. Het was dan ook ver schrikkelijk vervelend dat na een regenbui de scheurtjes ontdekt werden. En dat wordt alleen maar erger. Bij onderzoek bleek dat de scheuren door de hele steen heen lopen. Op het plein moeten zware vrachtauto's kunnen rijden en staan. Je snapt dus wel wat er gaat gebeuren als'we de oude stenen laten liggen. In minder dan geen ti jd ligt alles schots en scheef cn is het een absolute puinhoop." Die puinhoop zag Heller bij in spectie van het plein ook al bij de skateplek voor dc jeugd. Het hek was vernield en er lag rotzooi en gebroken glas van bierflesjes. „Daar word ik zo droevig van", is zijn reactie. „Zuiver vernielzucht, we maken een plek voor dc jeugd er. dan gaan ze cr zo mcc om. Wat heeft dat nou voor zin. Ik wil de jongeren en bun ouders er op wij zen waar ze mee bezig zijn. Om de lantaarnpaal hebben we al ge mene prikpunten moeten maken om het naastgelegen pand te be schermen. Daar klom men het dak op." Toch hoopt Heller dat het alle maal voor elkaar "komt met dc Kalfstermansweide. Binnenkort wordt cr een toiletunit op het plein geplaatst. Achter de muziek koepel, die opgeknapt is, is een specltuintje voor dc kleintjes aan gelegd. Dc horccaonderncming aan het plein maakt een serre cn terras richting plein. „Ik hoop dat we in Flolten over niet al te lange tijd een prachug plein hebben, waar jong en oud graag komen. Een bruisend hart voor Holten, dat is de wens van dc gemeente." Voorjaarsfeest: Boh Foi Toch De Achterhoekse band Boh Foi Toch speelt op za terdag 20 mei in de feest tent aan de hoek Langstraat/Evertjesweg. Dit alles in het buurtschap dc Beuseberg als afsluiting van het voorjaarsfeest. Boh Foi toch staat garant voor een avond vol van mu zikaal vermaak voor jong en oud, waarbij alle teksten in het dialect worden gezongen. Dc snelle feestnummers met trekbuul (harmonica) op tigc nummers wordcr spitse wijze aan elkaar ge kletst door Hans Keuper. De band is btj vele mensen bekend van hun grandioze optredens bij het frühschop- pen van de Keuncfeesten in Iiolten: Ook voor het optreden in de Beuseberg heeft Boh Foi toch aangegeven alles uit de kast tc halen om er een groot feest van tc maken. Kaarten a 12.50 gulden zijn tot en met woensdag 17 mei in de voorverkoop verkrijg baar bij horeca gelegenheid het Klavier. Aan dc tent zijn de kaarten vijftien gulden. heel veel werk van de hand van deze schrijfster is verschenen, durven wc niet tc beweren dat al haar werk hier ligt, maar wel heel veel", aldus de organisatie. Kinderen van alle leeftijden kun nen tussen 17 en 24 mei deelne men aan een Annie M.G.Schmidt Quiz. Deelname formulieren zijn vanaf 17 mei af tc halen bij dc bi bliotheek, daar kunnen ze ook weer ingeleverd worden. Voor de winnaar is cr een prijs aan dc quiz verbonden. Op zondag 21 met om 14.00 uur wordt in de ontmoetingsruimte van dorpshuisje Boschkamp op een groot beeldscherm de film Abcltje vertoond. Kaartjes kosten drie gulden per persoon cn zijn ook vooraf te koop bij het dorps huis. eindigt om ongeveer 12.15 uur. Meer informatie kan men verkrij gen bij enkele leden van de orga nisatie: Henry Stam (364319), Frederiquc Oolbekkink cn Dirk Jan Beldman (362435). Via de scholen zijn de kinderen van informatie voorzien en heb ben ze zich kunnen opgeven. Indien de kinderen vergeten zijn het strookje in tc leveren, maar men wil wel meedoen, dan kun nen ook zij zich om 8.30 uur mel den. Ook de ouders van de kinderen zijn van harte uitgenodigd deze ochtend te komen kijken. Veteraan Maurice L. Fay cn zijn vrouw zijn in Holten gas- tvrtj ontvangen door de fami- lie Rietman. Fav was dan ook j zeer ontroerd de afgelopen i tijd. Feestweek in Holten „Dc week die begon met een ver regende Koninginnedag op 29 april werd op maandag 8 mei fees telijk afgesloten met het afscheid van de in Holten verblijvende- Canadezen. Op Koninginnedag scheen de zon gelukkig wel met de aubade 's morgens cn 's avonds kon de taptoe bij droog weer on der grote belangstelling gehouden worden op dc Smidsbclt. Ik hecht er aan, namens het gemeentebe stuur van Holten, de bevolking van Holten te bedanken voor hun inzet rond dc feestelijkheden en dc herdenking op 4 mei op de Canadese begraafplaats. Dit be gon met een grote opbrengst van dc gehouden collecte. Velen van u hebben geholpen Holten een feestelijke aanblik tc geven door de straten te versieren en ook de optocht kan geslaagd genoemd worden. Een aantal gezinnen in Holten heeft Canadese veteranen cn hun partners of familieleden opgevangen en tc logeren gehad. Voor sommigen waren dat her nieuwde contacten voor anderen nieuwe ontmoetingen met Canadezen. Veel Holtense bedrij ven hebben op een of andere wij ze deze bijzondere feest- en her- denkingsweek gesteund. De plechtige herdenking op dc Canadese begraafplaats kon dit jaar gelukkig ook door veel Holtcnaren bijgewoond worden. Het was een bijzondere gebeurte nis die nog lange tijd in de harten van de aanwezigen zal naklinken. Dit had z.ckcr ook tc maken met de wijze waarop de schoolkinde ren uit Holten een rol speelden in deze gebeurtenis en ook de in/er van de HMV heeft op een zeer goede wijze bijgedragen aan het welslagen van dc bijeenkomst. Nogmaals hartelijk dank voor uw aller inzet. Het is toch maar weer overduide lijk dat de I loltense samenleving met grote inzet cn in goede ge meenschapszin een dergelijke week tot een zeer geslaagd wist tc maken. Wij mogen er trots op zijn dat onze Canadese bevrijders met een voldaan gevoeld terugkeren naar Canada." Drs. N. Gerzee Burgemeester van Holten Wart Ti en vrij zonnig, wel kan er een regen of onweersbui vallen. Vrijdag, zaterdag en zondag heb ben we overdag perioden mei >n afgewisseld door stapelwolken, met kans op een regen of on weersbui. Dc temperaturen liggen rond de 24.0 a 2—A graden. W cl wordt het geleidelijk aan druk kend warm door een hoge lucht vochtigheid. Dit fraaie weer heb ben wc tc danken aan een hoge- drukgebied in de wateren bij Schotland cn lagedruk boven Zuid Europa, hiermee wordt een warme oostelijke stroming in stand gehouden. Weerman, Freddie Paalman Als tezer v. Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze b het opgeven nieuwe abonnee. Inzenden Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hv zij betaalt voor dit abonnement f 79.40 per jaar (beraatwjze: per acceptgiro f76.75per par (betaah^jze: au&natrschl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1