4 1 Riolering op Holterberg is kapitaalsvernietiging' Holtens Nieuwsblad Sportverkiezing omlijst door Erica Terpstra WL Promotie nodig voor Sallandse Heuvelrug Oplaat: Reconstructiewet deugt van geen kant Carnaval gaat van start met groot Prinsenbal Gervedink Nijhuis eerste abonnee van de week IN DIT nummer Buien U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 20 JANUARI 2000 TELEFOON: 0548 - 36 38 03 FAX; 0548 - 36 64 97 'E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers 1,75 Vakantiehuisje leeggeroofd Dc eigenaar van een vakantiewoning keek afge lopen week wel heel raar op zijn neus. Het huisje, dat hij had verhuurd aan een achttal personen, bleek nagenoeg geheel leeggeroofd. Zo namen de huurders niet alleen de kleurentelevisie, de magnetron, een stereo-instal latie, een koffiezetapparaat en een stofzuiger mee, maar werden zelfs de pannen en mokken weggenomen. De namen van een deel van de groep van acht zijn bekend. De politie is inmiddels naar hen op zoek. Verscherpte verkeerscontroles Tijdens het verscherpte ver keerstoezicht van afgelopen week werden wederom diverse mensen geverbaliseerd. Zo werden er bekeuringen uitge deeld in verband met het niet wer ken van de verlichting, het niet dragen van de autogordels, in ver band met het rijden in strijd met een geslotenvcrklaring cn voor een inhaalverbod.. Ook het parkeren in de woonwijk De Haar heeft inmiddels diverse bekeuringen opgeleverd. Het toezicht hierop zal ook de komende tijd zeker van kracht blijven. Ook al krijgt een deel van de Sallandse Heuvelrug straks het predikaat Nationaal Park, maar dat houdt niet in dat er maar op de lauweren kan wor den gerust. Promotie van het gebied blijft een vereiste. Dit kwam naar voren tijdens de millenniumborrel van de WD die maandag werd gehouden in café De Biester, Horecaondernemer Jos Kamphuis gaf aan dat de bekend heid van de Sallandse Heuvelrug bij de toeristen te wensen over laat. 'Dc Holterberg kent ieder een, maar waar de Sallandse Heuvelrug ligt, is bij velen be kend', denkt hij. 'Ook het predi kaat Nationaal Park zegt lang niet iedereen wat.' Hij stelde de vraag aan Berend- Jan Bussink, die voor de WD in de Provinciale Staten van Overijssel zit. Bussink: 'Dat moet een samenspel gaan worden tus sen de ondernemers cn de VW- kantoren in dat gebied. Zij kun nen voor goede promotie zorgen.' Kamphuis opperde het idee om langs de A 1 grote borden neer te zetten met informatie over het na tuurgebied. 'Je ziet dat heel vaak in Frankrijk en daar slaat het goed aan.' Bussink zal het idee meene men naar de Provincie en kijken welke mogelijkheden hiervoor in Overijssel zijn. 'Toerisme is een grote groeimarkt in de provincie.' Dc toeristen maken veelvuldig ge bruik van dc A 1 voor hun door reis. 'Ki|k maar naar het AC-res- taurant. Dit zit altijd goed vol.' Het zou volgens Bussink een slechte zijn hier niets mee te doen. 'Wc zitten te wachten opdat de Reconstructiewet weer terug komt naar de Kamer', vertelt Gert-Jan Oplaat. 'Wat mij be treft mag dan vandaag of mor gen gebeuren, dan weet ik er wel raad mee.' Dit zei het Tweede Kamerlid maandag tij dens de millenniumborrel van de WD in café De Biester. willen. Maar hoe zou dat met deze wet?', benadrukt hij. Stopzetten van de bedrijvigheid gaat de boer namelijk behoorlijk in dc papieren zitten. 'Ik heb met een adviseur gesproken en die kwam uil op een schuld van zeker 250 duizend tot 500 duizend gul den. Het komt er dus op neer dat ze niet eens kunnen stoppen.' Een echt uitsluitsel kan hij er als nog niet over geven, omdat hem de uiteindelijke inhoud niet: volle dig bekend is. Wel de blauwdruk van de wet. 'Boeren Andere probleempunten di> ziet zijn kuub voor kuub ei strenge regelgeving rond hel: ni traatgehalte. België is het geluki deze in hun land te verruimen 'Als het daar lukt, d; de kans krijgen wel Gekke Henkic zijn als niet voor elkaar krijgen.' .11 MlwVlVll UC Killl? Ml Kl.ll kunnen stoppen als ze dat van 16.00 tot 31.0D uur DOC Oosl-Nederland SS jan» in Kengelo. SS ianuari in Enschede en Oldenzaal en tl Ianuari in hele daar word je wijzer van Het is weer bijna carnaval. Holten maakt zich hiervoor al vast op en begint er zaterdag 5 februari al mee met het Prinsenbal. Deze wordt dit jaar gehouden in zalencentrum De Poppc. De aanvang is om 20.30 Het Prinsenbal geldt als écn van dc hoogtepunten van het carnavalsseizoen in Holten. Het kenmerkt zich door een scala van optredens van geroutineerde plaatselijke artiesten. Het is het feestje van Prins Johan dc Vuurvechter en zijn adjudant zal hem hierbij ondersteunen. Per toerbeurt wordt jaarlijks alge- "Het creatief denken van de 1 koste van d< constateert ir. F.J.L. Warneke. Evenals ir. W.J.A. van Raaij en ook ir. P.C. Breedveld hoort hij tot de groep bewoners van de Holterberg, die zich fel kant te gen de door de gemeente voor genomen aanleg van riolering op de berg. Beiden hebben zich nadrukkelijk verdiept in de materie en maakten namens de bergbewoners meerdere malen gebruik van het spreek recht in commissievergaderin gen. De te rioleren cluster op de berg omvat negentwintig percelen. Enkele tientallen na bijgelegen percelen die buiten de 40 meter grens van de riole ring liggen worden als gevolg daarvan aangeslagen voor baatbelasting cn dragen op die manier bij aan de aanlegkos- ten. Samen met de cluster Dijkerhoek gaat het om een in vestering van 1,7 miljoen gul den. "Je reinste kapitaalsvernietiging", aldus Van Raaij. "Temeer daar blijkt dat drukriolering erg onder houdsgevoelig is. Bovendien is het zo dat je in geval van lange lei dingen waar slechts enkele wonin gen op zijn aangesloten - zoals hier - snel last van verstoppingen krijgt. En wat te denken van boomwortels? Op de berg worte len de bomen merendeels in de breedte en beschadigen daardoor regelmatig bestrating cn dergelij ke. Wat dat betekent voor dc rio lering laat zich raden. De exploita tiekosten van drukriolering op de berg zijn dus aanzienlijk. Zeker 20 procent hoger dan normaal. Neem daarbij de kostbare aanleg, ook al vanwege de aanleg van re latief veel pompen, dan is het dui delijk dat het toch al hoge riool recht in Holten - voor iedereen! - met zo'n 50 procent stijgen zal. Laat de gemeente toch verstandig zijn en wachten met besluiten tot dat het resultaat van de testen die nu nog door het Van Hall Instituut worden uitgevoerd be- Ir. WJ.A. van Raaij en ir. F.J. L. Warneke tfjn fel gekant legen de plannen voor rioolaanleg op de Holterberg. (Foto: Wil Vogel) kend zijn. Dc strengere lozings voorschriften gelden pas vanaf 2005. Er zijn dus nog verscheide ne jaren te gaan. Nu wil de ge meente ons die riolering opdrin gen. Verschuilt zich krampachtig achter het met dc provincie afge sloten convenant en wil absoluut niet luisteren naar onze en ook andere argumenten. Wat dat be treft hebben we intussen heel an dere ervaringen met onder meer de provincie cn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die op grond van de testen tot kalmte maant en voor het buiten gebied de voorkeur geeft aan IBA-svstcmen in plaats van riole ring. De aanleg van riolering op dc berg is uit milieurendements- overwegingen onnodig. De huidi ge IBA-systemen (in de meeste gevallen een septic tank) voldoen aan alle wettelijke eisen, ook na 2005. Een medewerker van het Van I lal! Instituut, die op ons ver zoek een kijkje is komen nemen, bevestigde dat." Een gegeven dat Warneke onder schrijft. "Een convenant is trou wens een richtlijn en geen vast staand feit. Aan dc hand daarvan kun je je besluitvorming harmoni seren en eenheid crccrcn in de uit voering van bepaalde regelgeving. •Overleg is belangrijk. De gemeen te zou moeten openstaan voor an dere zienswijzen. Helaas blijkt het tegendeel bij de huidige wethou der R.M.C. Delahaije en directeur gemeentewerken ir. A. van Dicrmcn. Het lijkt wel of ze infor matie achterhouden. Ze komen herhaaldelijk met dooddoeners en halve waarheden. Om (openbare) informatie ie krijgen moet je alle mogelijke moeite doen en als je al informatie krijgt, wijzigt die steeds. Hoe moeten commissiele den daarop ooit gedegen kunnen besluiten? Het is niet voor niets dat er vorige week een extra voor lichtingsronde werd belegd waar bij ook de provincie, het Van Hall Instituut en ingenieursbureau Witteveen en Bos vertegenwoor digd waren." De onduidelijkheid rond de aanleg van riolering op de berg is groot. Menigeen ziet door dc bomen het bos niet meer. "Vorig jaar mei is het balletje gaan rollen", blikt Warneke terug. "Toen de gemeente een aantal ja ren terug op dc proppen kwam met het rioleringsplan voor Jiet buitengebied, hebben we contact gezocht met toenmalig wethou der E.M. van Schooien. Die was bereid te luisteren. In het raam werk Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) bleek dat de Holterberg (niet kwetsbaar gebied) niet was meegenomen. Met uitzondering van de horeca en een enkele be woner in deze cluster is hier ook niemand op de riolering aangeslo ten. Vrijwel iedereen heeft een septic tank. Zie verder pagina 3 de dat wisseld tussen zaal Het Bonte Paard en zaal Dc Poppe. Er worden hilarische, leuke of spontane sketches opgevoerd, terwijl hofprkest de Braandheultjes voor dc muziek zorgt. Het zijn dc vele vriendenclubs in Holten die hiervoor druk bezig zijn met het instuderen van kleine voorstellingen. Tot het laatste moment blijft dat geheim, zodat bezqekers met volle teugen kun nen genieten van het Prinsenbal, het feestje van de Prins. Traditioneel zal er ook een carna valsvereniging uit den lande wor den uitgenodigd aanwezig te zijn. Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. G.J. Gervedink Nijhuis aan de Moienbelterweg 14 was de eerste die dit overkwam. Blij verrast nam hij het grote ca deau met verschillende surprises in ontvangst. Een paar sokken van Beltman Mannenmode, sfeerverlichting van Novalux Van de Maat, een spuitbus All Protector van Steunenberg Schoenenmodc, een bath bodyset van Drogisterij Wedda cn en kele waardebonnen van hoveniersbedrijf Mulder, Albert Heijn, Foto Mulder, slagerij Brands cn Broekhuis Dijkerhoek werden hem door eindredacteur Peter Bulthuis van het Holtens N ieuwsblad thuisbezorgd. Zo zal er elke week een abonnee in het: zonnetje worden.gezet met een verrassingspakket' Een keer in de maand gaat er zelfs een su perverrassingspakket uit met extra cadeaus. Gok al is hei: dan geen Sinterklaas, een trouwe abonnee van het Holtens Nieuwsbla'd mag best ook op andere dagen van het jaar worden verrast met een groot cadeau. Iedereen maakt evenveel kans. Dc enige voorwaarde is een lid maatschap hebben op het Holtens Nieuwsblad. Zeker gezien dat er wekelijks een boordevol gevuld pakket de deur uitgaat cn Holten een kleine gemeente is, maakt dat dc kans alleen maar groter dat er volgende keer bij u wordt aangebeld. Gervedink Nijhuis kan daarover meepraten en geniet nu met volle teugen .111 het ontvangen verrassingspakket. Wie weet bent u wel dc volgende die dit bonuspakket ontvangt. Of misschien zelfs het superbonuspakket. met nog meer verrassings- plezicr. De sportcommissie houdt op maandag 7 februari dc jaarlijk se verkiezing van dc sportman, -vrouw en -team van het jaar ervoor. Erica Terpstra is uitge nodigd voor een inleidend ver haal. Dc uitreiking wordt ge houden in de kantine van voet balvereniging Blauw Wit '66. De verkiezing is onderdeel van de jaarvergadering die de sportcom missie houdt. Door verschillende clubs en individuele mensen zijn personen naar voren gebracht, waarvan zij vinden dat deze de prijs moeten winnen. Hieruit heeft de commissie uiteindelijk voor elke categorie drie genomi neerden gekozen. Voor dc Sportman van Holten 1999 dingen mee: Erik Davids (motorsport), Erik Jansen (triat lon) en Mark Tuitert (schaatsen). Voor dc Sportvrouw van Holten 1999 dingen mee: Annelies Drost (ruitersport), Sandra Groeneveld (ruitersport) cn Diny Heyda-ter Harmsel (triatlon en touwtrek ken). Dc genomineerden voor de titel Sportploeg van Holten 1999 wor den om praktische redenen niet vooraf bekend gemaakt. Dit wordt gedaan, omdat in geval van bekendmaking dc betreffende verenigingen massaal aanwezig zouden willen zijn. Gezien de be schikbare ruimte, maar ook gelet op het karakter van de bijeen komst - jaarvergadering van dc Holterbroek wint dc Meinders Bokaal tijdens het gewich ttouwtrekroernooi van de Okia. Zie verder pagina 5 sportcommissie met de besturen van de Floltense sportverenigin gen - is dat niet mogelijk. Mark Tuitert kreeg vorig jaar de prijs Sportman van Holten. Sportvrouw werd toen volleybal ster Karin l.curink, terwijl de G- aderiek van SV Holten werd uit geroepen als sportploeg van Holten. De nominaties waren toen voor dc sportman: Mark Tuitert, Erik Davids (motorsport) en Jan Maneschijn (triatlon). Voor de sportvrouw: Karin Leurink, W. Aaristoot- Dommerholt (vrijwilligster) en G. den Heijer-Schuurman (vrijwillig ster). Triathlon Holten houdt een j inschrijfavond in de i Rabobank. Zie verder pagina 7 Vernielingen in dorp Holten Diverse vernielingen werden vorige week aangericht in het centrum van Holten, in De Gaarden en in de Haar. Onder meer werd er een ruit ver nield, een autoband kapot ge maakt en een spiegel van een auto getrapt. Inmiddels is een onderzoek ge start naar deze vernielingen en zijn de eerste verdachten ge hoord. Dc daders bleken jongeren uit I-Ioltcn te zijn. De schade zal door de daders moeten worden ver goed. Daarnaast zal er proces-ver baal worden opgemaakt. Ook naar andere vernielingen wordt een onderzoek ingesteld. Reservewiel gestolen Van een Belgische vrachtwa gen werd vorige week donder dag in de nachtelijke uren een reservewiel gestolen. De chauffeur kwam tot deze ver velende ontdekking, na een nacht doorgebracht te hebben op de vrachtwagenparkecrplaats van de A 1Hij was niet het enige slacht offer, want van een andere vrachtwagen was dc tank met die sel leeggehaald. Kunstlezing in Bosch kamp De nieuwe 21-ste eeuw is nog geen maand oud als Elvira van Eyl maandagavond 24 januari in dorpshuis De Boschkamp een le-zing houdt over kunst van de he-le voorafgaande eeuw. De lezing begint om 20.00 uur. Zij komt naar Holten op uitnodiging van de stichting Kunst en Cultuur. Elvira van Eyl is kunsthistorica aan de AKI Enschede. Voor Kunst en Cultuur Holten is zij met haar originele vertel trant en des-kundigheid geen onbekende. Zij zal proberen in één avond een inven-tarisatie te geven van alle stromin-gen in de 20-ste eeuw. Hierbij zal ze twee stromingen apart onder de loep nemen: Het expressionisme cn de conceptuele kunst. Sport- en spelmorgen Blauw Wit en SV Holten houden zaterdag 22 januari weer dc jaar lijkse sport- en spelmorgen voor dc D-, E- cn F-jeugd van de afde ling voetbal van SV Holten en Blauw Wit. Dit zal beginnen om 9.00 uur in sporthal 't Morsink. Vrijdag t/m Zondag Zon op in Holten Vrijdag op: 08:32 onder: 17:03 Zaterdag op: 08:31 onder: 17:05 Zondag op: 08:30 onder: 17:06 Meest bewolkt en enkele buien. Vrijdag overdag veel bewolking cn af cn toe wat regen of motre gen, weinig zon. Zaterdag over dag ook veel bewolking, een en kele bui in dc vorm van regen of motregen, hagel of natte sneeuw afgewisseld door wat zon. 's Nachts ligt de temperatuur rond of iets onder het vriespunt. De middagtempcraturcn liggen rond 5.0 a 7,0 graden. Dc wind komt uit het noordwesten. Zondag hebben een afwisseling van wol kenvelden en zon, er kan een en kele winterse bui vallen. Ook wordt het w at kouder met 3.0 a 4.0 graden. De wind komt dan uit het noordoosten. Prettig week end. Weerman, Freddie Paalman geïnformeerd als u ons een nieuwe daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon het opgeven van nieuwe abonnee. Inzenden Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/Dj beoalt voor dit abonnement f79.40 per jaar (betaalwijze- per acceptgiro) i f76,75 per jaar betaalwijzeautomatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1