Verwarring alom rond rïoleren cluster drie Expositie Profoto in hal gemeentehuis Mieuwjaarsreceptie \NBO met Dolf Moed Zrosslooo en schieten )i| Blauw Wit '66 Gewichttouwtrekken in Het Bonte Paard Nog plaatsen vrij bij blokfluitcursus HMV IN DIT nummer Uontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON HoKens Nieuwsblad DONDERDAG 6 JANUARI 2000 TELEFOON. 0548 - 36 64 97 FAX. 0548 - 363 803 E-mailHoltens Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Lm de inzendingen voor de ïarlijkse fotowedstrijd van de :den van Profoto is weer een xpositie opgezet. De foto's even een indruk van het gc- aiddelde niveau. Dat wil zeg- ;en dat er niet alleen op kwali- eit is geselecteerd. Er is ge- treefd naar een deelname van oveel mogelijk Profoto-leden an deze expositie. )e foto's zijn door een deskundi- e jury beoordeeld. Het resultaat an deze jurering ziet: u naast' de rinnende foto's. De in 1973 op- erichte fotoclub heeft sinds 1989 aar domicilie in dorpshuis De loschkamp. Zij beschikken hier ■ver een eigen clubdoka. In club erband, maar ook individueel an hier op elk gewenst moment ebruik van worden gemaakt. Ër ook apparatuur aanwezig voor et afdrukken van zwart-wit- en leuren foto's. Bovendien bevindt ich in het dorpshuis een studio- oimte met een foto-achterwand, eschikt voor portret en modelfo tografie, stillevens en table-top. Elke eerste donderdag van de maand is er een clubavond. Het bespreken van eigen werk staat centraal, maar er zijn ook demon straties, doe-avonden, sprekers, uitwisselingen met andere foto clubs en dergelijke. Naast deze avonden zijn er workshops, zowel binnen als buiten, en speciale do ka-avonden. De fotoclub is lid van de landelijke fotobond BN- AFV en van de afdeling Twente van de fotobond. Op dit moment telt de club 21 leden, waarvan he laas maar vier vrouwen. Daarbij zijn ook leden uit Markelo, Goor, Rijsscn, Nijverdal en Deventer. Wat dat betreft is Profoto dus een club met een regionaal karakter. De leeftijd varieert van 20+ tot 60+. Aangezien er op dit moment veel beginnende leden zijn spreekt men nog steeds van een jonge club. Voor inlichtingen kan men te recht bij Gerrit te Winkel (secreta ris), tel. 0548 383102. >e ANBO afdeling Holten oudt op donderdag 13 januari e eerste ledenbijeenkomst in ebouw Irene. )p deze nieuwjaarsbijeenkomst an worden genoten van een mu- ektheatervoorstelling van 'heaterfiets uit Holten. De loltense acteur Dolf Moed, zal deze middag een aangepaste ver sie van zijn voorstelling De Reiziger ten beste geven. Ook in troducés zijn deze middag, die om 14.30 uur begint, welkom. De uit nodiging geldt voor iedereen van 50 jaar en ouder in Holten en Markelo. Bij vervoersproblemen kan worden gebeld met mevrouw Steenhuis, telefoon 361278. lauw Wit houdt op zaterdag- rhtend 8 januari een door de ttivitcitencommissie gcorga- iseerde crossloop. 'e ochtend is gereserveerd voor jeugd. De pupillcngroepen én ;t meisjesteam kunnen inschrij- :n vanaf 9.30 uur. m 10.00 uur zal de start plaats- nden. De junioren B en C kun- :n inschrijven vanaf 11.00 uur. ij gaan van start om 11.30 uur. e junioren A, de zaalafdeling, de imes, de senioren en de niet spo nde leden kunnen inschrijven maf 12.30 uur. Deze groep ver- ekt vanaf 13.00 uur. e activiteitencommissie heeft men met enkele mensen van de ugdcomtnissie het parcours >or de jeugd uitgezet, j blijven op het sportpark. Voor andere groepen is een parcours mengcsteld door de Beuseberg n de voet van de Zuurbcrg. lans Bouma in ervormde kerk Dichter bij muziek" is de titel in het programma waarmee >minee Hans Bouma uit unpen dinsdagavond 18 ja- lari optreedt in de hervormde •rpskerk in Holten. Hij doet it op uitnodiging van de in- rkerkelijke commissie jrming en Toerusting. De •orstelling begint om 20.00 ir. Bij de uitgang is een col- ins Bouma brengt:, zoals hij dat If noemt, 'collages' van eigen ëzie, gecombineerd met: orgel pianospel. In Holten zal het or- Ispel zijn. De vaste professionc- organist van de dorpskerk, Jan n Dijk uit Deventer neemt die ik op zich. 'collages' van Bouma hebben volgende titels: Vriendschap is luk hebben, Zolang er liefde is, n mens te zijn, Leven als bo ut, Geloven een verademing, ln schaduw van de psalmen en tslotte Woorden om in te wo- Richard Bcldman is in het bezit van de wissclbokaal. De jeugd heeft vorig jaar al laten zien hem op de hielen te zitten. De winst zal dus moeilijk te voor spellen zijn. De organisatie hoopt dat velen zich van de sportieve kant laten zien en deelnemen aan deze activiteit. Na afloop van de crossloop be staat er de mogelijkheid deel te nemen aan de volgende activiteit van de activiteitencommissie. Hiervoor heeft men net als vorig jaar de hulp ingeroepen van een andere Holtense vereniging, na melijk Schietvereniging De Zaagmolen cc Dijkerhoek. Zij ver zorgen een schietwedstrijd in het clubhuis van Blauw Wit. Opgave met teams van vier is mo gelijk, maar ook individuele opga ve is mogelijk. Inschrijving voor de schietwedstrijden is mogelijk vanaf 13.00 uur. Receptie 2000 Blauw Wit '66 Blauw Wit houdt vrijdag avond 7 januari de jaar lijkse nieuwjaarsreceptie. De avond zal net als in vóórgaande jaren een infor meel karakter hebben Om ongeveer 20.30 uur zal waar nemend voorzitter Anton Bcldsnijder de avond van een officieel tintje voorzien mid dels de jaarlijkse terug- en vooruitblik. Eén van de pun ten die aan de orde komen is het technische gedeelte bin nen de vereniging, De nieuwe trainer voor het komende sei zoen zal bekend gemaakt worden. Verder heeft de kan- •tineeomniissie een verkiezing georganiseerd voor het vrij - willigerselltal van de eeuw. Vanaf 21.00 uur zal deze commissie de elf die door de leden gekozen zijn bekend maken. Alle belangstellen den worden vanaf 20.00 uur in het clubhuis op sportpark' 'tVletgoór verwacht. Metamorfose Kalfstermansweide De graszoden sjjn inmiddels alweer een tijdje 'tijd voor de daadwerkelijke verb aiding. De ■klaar ie hebben. (Foto: jobaii Bóiiiik) u de Kalfstermansweide. Er is riolering aangelegd m yeker vóór bet nieuwe toeristeimi^oen de TTV Okia houdt op zondag 16 januari het jaarlijkse gewicht touwtrekken in Het Bonte Paard. Gewichttrekken is een teamsport, waarbij een team bestaat uit vier personen en een coach. Her is de bedoeling dat een gewicht plusmi nus twee meter omhoog wordt getrokken. Dit doet men zittend op een plat form met voetregels. Een poging mag maximaal één minuut duren. Bij een geslaagde poging mag het team deelnemen aan de volgende ronde, waarbij het gewicht met vijftig kilogram wordt verzwaard. Er geldt in tegenstelling tot het gewone touwtrekken geen ge wichtslimiet van de deelnemers. De Holtense Muziekvereni ging HMV heeft nog enkele plaatsen vrij voor leerlingen die een blokfluit willen bespelen. Belangstellenden en hun ouders kunnen kennis maken met deze vorm van vrijetijdsbesteding in het verenigingsgebouw van de HMV aan de Dorpsstraat 24d. Blokfluitleerlingen zullen op za terdag 22 januari onder leiding van hun docente marjan Lahuis, musiceren. Ouders en andere be langstellenden kunnen dan me- Raadsleden krijgen voorlichtingsavond van provincie Er komt een extra voorlichtingsronde voor raads leden over de wetgeving rond baatbelasting en het aansluiten op de riolering in het buitenge bied. Deze zal worden gegeven door onder andere een verte genwoordiger van de provincie en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hierom hebben commissiele den gevraagd tijdens de verga dering van dinsdag. Bij de voorlichtingsbijeenkomst zijn ook drie vertegenwoordigers uitgenodigd van bewoners van de Holterberg. Er blijkt veel onduidelijkheid te bestaan over de te nemen besluit vorming van vooral cluster 3. Deze omvat een deel van de Holterberg. Veel bewoners in het gebied zijn tegen een aansluiting, omdat ze er grote nadelen inzien. Volgens drie insprekers wordt dc toekomstige rioolaansluiting hen door de strot geduwd. De ge meente lijkt niet: naar hun menin gen te willen luisteren, ondanks herhaaldelijk verzoek. Ir W.J.A. van Raaij vertelt in zijn betoog wat onder meer de bezwa ren zijn: 'Het milieurendement valt negatief uit; er is geen wette lijke verplichting tot aansluiten; de huidige voorzieningen zijn nu cti in 2005 afdoende; er bestaat geen enkele urgentie om de Holterberg te voorzien van riole ring.' Verder heeft hij problemen met het heffen van baatbelasting door de gemeente: 'Bij de ge meente leeft kennelijk de gedach te dat baatbelasting kan worden geheven voor percelen die buiten de 40 meter grens van de riolering liggen. Hiervoor bestaat: geen en kele wettelijke verplichting tot- aansluiting en waarbij aansluiting alleen mogelijk is tegen hoge kos ten. Wc hebben hierover juridi sche adviezen ingewonnen en daaruit: blijkt dat' er geen sprake kan zijn van het heffen van baat belasting.' P.C. Breedveld gaat verder en legt de technische, problemen uit. 'Door de aanleg van riolering o .--'-f: wordt gekeken naar een alterna- Winkeldiefstal bij supermarkt Bij de Aldi werd op dins dag 28 december een vrouw aangehouden die zich schuldig had gemaakt aan winkeldiefstal. Zij had artikelen ter waarde van 2,90 gulden weggeno- Nadat de zaak op her politic bureau was afgehandeld ging zij met een'boete van 240 gul den, naar huis: Nekletsel door aanrijding Een slechte afsluiting van het millennium had een in woner van Deventer en een uit Wijhe, toen zij met el kaar een botsing kregen op de'S-14, ter hoogte van de afrit van de A 1. De bestuurder uit Deventer verleende geen voorrang aan de Wijhenaar. Beidé bestuurders werden naar het ziekenhuis in Deventer gebracht in ver band met mogelijk nekletsel. Na controle bleek het letsel mee te vallen. Bijzondere attributen, buiten een eventuele niergordel en sportklc- ding zijn niet nodig. Getrokken wordt in de volgende vijf klassen: jeugd tot en met zeventien jaar (plus dames); jeugd tot en met twintig jaar; heren plaatselijk en heren wedstrijdklasse. Alle klassen zijn 'ongeriemd', dat wil zeggen de laatste man (vrouw) mag niet ankeren, maar trekt ge woon met de rest mee. De heren plaatselijk strijden om de wisselbokaal die beschikbaar is gesteld door Meinders Euro Service. Het inschrijfgeld bedraagt vijfen twintig gulden per ploeg. Opgave vooraf is mogelijk bij Dinant Aansroor, rel. 0548-364893 of aan de zaal tot 10.30 uur. Wielervereniging Holten ver zorgd zondag 9 januari de Beemd en Bcrgtoer door mooie natuur. Zie verder pagina 3 Vrijwilliger van het jaar is Gerrit Willems geworden. Blij verrast was hij toen Gerrit het hoorde. Zie verder pagina 5 teen kennisnemen van de muzika le vorderingen van hun kind. Zo valt er op een leuke manier kennis te maken met' de blokfluit. Het is daarbij niet alleen een kwestie van blazen en er komt een toon uit. Hiervoor komt onder meer ademhalingstechniek bij kij ken en een goede controle over de toongaten in de blokfluit zelf. De aanvang is om 10.00 uur. Nadere inlichtingen zijn te ver krijgen bij mevrouw Krooshof, telefoon 363608. Rustige wisseling naar 2000 De jaarwisseling is in Holten redelijk goed verlopen. Desondanks werden toch nog in de Bessinkpasstraat een PTT-brievenbus opgeblazen, op de Lageweg een spiegel van een auto afgetrapt, in de Kerkstraat een winkelruit inge trapt en werd op de Smidsbelt een telefooncel voor groten deels vernield. Al met al is de politie toch aardig tevreden over het verloop van de eeuwwisseling. De politie Holten wenst iedereen een gelukkig en gezond 2000 toe en hoopt dat zowel de Holter ge meenschap als Holter politie goed met elkaar kunnen blijven samen werken om zodoende een goed leefbaar en prettig dorp te hou den. weekend i weers Zacht Vrijdag t/m Zondag Vrijdag op: 08:43 onder: 16:42 Zaterdag op: 08:42 onder: 16:43 Zondag op: 08:42 onder: 16:44 Nu en dan zon. Vrijdag, zaterdag en zondag is er overdag veel be wolking en af en toe wat lichte re gen of motregen, nu en dan zon. Met een zuidwestelijke stroming wordt zachte en vochtige lucht aangevoerd waarmee veel bewol king mee drijft. Middagtcmperatuur ligt rond de 6.0 a 8.0 graden, 's Nachts rond de 2.0 a 3.0 graden. Kans op vorst aan de grond tij dens voldoende opklaringen. Prettig weekend. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 5 weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeèeeceeeeeèceecece 'eeeeeeeeeeeceeceeeeeeeeeceeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeceeeeee staat schade aan de toplaag en worden er onnodig pompen ge plaatst die zorgen voor geluids overlast.' De gemeente blijkt ge kozen te hebben voor een sys teem waarbij het afvalwater' om hoog moet worden gepompt. Volgens Breedveld zou dit ook via het vrije valsysteem kunnen. Het water wordt dan van een ho ger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied geloosd. Wethouder R.M.C.. Delahaije geeft echter dat dit tot onevenre dige hoge kosten zou leiden. 'Cluster 3 is opgesplitst in vier de len, omdat deze alle vier op een ander punt een aansluiting krijgen op de bestaande riolering. De de len zijn dus ook niet met elkaar verbonden.' Tussen sommige ge bieden zitten volgens hem daar naast: grote laagteverschilien, zo dat er onnodig gepompt zou Dc insprekers verdenken de ge meente ervan gebieden op te plus sen, terwijl VNG en het: ministe rie van VROM hier juist: tegen zijn. Percelen zouden onnodig in een hogere schaal terechtkomen, zodat ze toch een verplichte riool aansluiting krijgen in plaats dat ze kunnen kiezen voor een IBA-sys- teem. Wethouder Delahaije ontkent echter ten stelligste dat de ge meente bezig is met: opplussen van clusccrdelen. 'We hebben met de provincie gesproken over het ondertekenen van het convenant. Hierbij is voor de Holterberg een grensbedrag vastgesteld van 15 duizend gulden. Vallen de aan sluitkosten daaronder, dan is het de plicht van de gemeente de per celen te rïoleren. Daarboven is die plicht er niet. Blijken de kosten onrendabel hoog uit te vallen, dan tief IBA-systeem.' D: Gemeentewerken ir. A. van Diermen geeft daarbij aan, dat dit een tijdelijke oplossing is. Wanaf 2005 gelden er strengere lozings- eisen waaraan moet worden vol doen. Dit: kan gaan inhouden dat er vanaf dat jaar alsnog moet wor den aangesloten op het riool.' Hij benadrukt om dit goed in ogen schouw te nemen. Een latere aan sluiting zou onnodig extra kosten met zich mee kunnen brengen, terwijl er ook onnodig eerst een alternatief systeem is aangeschaft. Hij geeft verder aan dat er geen jurisprudentie bestaat over welke percelen rond een rioolaansluiting wet en welke niet zijn gebaat. 'Sommige percelen hoeven niet verplicht worden aangesloten, maar zijn wel gebaat.' Hij wil hier graag soepelheid inhouden, ge zien de toekomstige eisen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonp/aa Geeft op a Woonplaats: I Hij/Zij betaalt voor dit abonnement f S4.25per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 81,45 per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1