Holtens Nieuwsblad^ Burgemeester D.J. Verhoeven: 'Ook in 1998 laat de toekomst zich niet plannen' Ben te Wierik in on nummer Ds. Roozenboom: 'Keep Christ in your Christmas' „Candlelight shopping" U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Kerstmusical Holterenk Dominee Mulder: 'Kerst, de groeten!' Kies ook voor de Beter Af Ziektekosten Polis die precies bij u past. masi Koltens Nieuwsblad WOENSDAG 23 DECEMBER 1998 Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 Zo sta je aan het begin van een nieuw jaar 1998 met vele goede voornemens en voor je het weet naderen de kerstdagen 1998 al weer. Soms denk je dan, waar blijft de tijd? Heb ik mijn goede voornemens wel voldoende we ten te realiseren of denkt u ook weieens: Zou mijn ritme of gaat het leven zelf zo vlug Dit jaar duurde het lang voor mijn 'kerstgevoel' ont waakte. Ik ben daar sowieso al laat mee. Indertijd had ik een collega die in de zomer vakantie op het strand al vast zijn kerstpreek schreef. Kwam hij tijdens de 'tien daagse veldtocht' niet in tijdnood. Ik kom meestal wat later op gang. Aanleiding was een kerstspeeltje dat een juf frouw op de Bosschool, waar ik bijbellessen verzorg, demonstreerde. Het is een soort kerstcarrouselletje, dat je in je hand houdt en door het aandrukken van een veer- mcchaniek in beweging brengt. Dan begint er een kerstmannetje op een slee te rijden en tegelijk hoor je de klanken van 'jin gle bells'. Met sneeuw er bij. Voor 3,95 gulden bij de dro gist, Zo kun je je eigen kerstsfeertje bouwen. Ik schoot spontaan in de lach bij het zien werken van dit apparaatje. En hoe har der je drukt, des te sneller het ronddraait. Het lijkt: wel een beetje op de knijp-kat uit de oorlogsjaren. Onderwijl kon ik de ge dachte niet onderdrukken: is dit het symbool van kerst anno 1998? Het begint zo langzamerhand een doe- -het-zelf-gebeuren te wor den. Iedereen haalt op zijn manier een kerstcarrousel in huis. Dit jaar met lampjes die je huisgevel in warme gloed zetten. Er zijn zelfs sprekende kerstbomen in de handel. Niets is ondenk baar tegenwoordig. Een tiental jaren geleden bracht de Amerikaanse PTT een kerstzegel uit met daarin de tekst: Keep Christ in your Christmas! - Hou Christus in je kerstfeest. Dit is een preek in een noten dop. Het is blijkbaar moge lijk: kerstmis te vieren zon der Christus, zonder diepte- dimensie, zonder verticale lijn. Ook al stal je alle kerst attributen breed voor je uit, je kunt je verliezen in een lege vertoning. Ongetwij feld heel gezellig, maar zon der ziel. Keep Christ in your Christ mas - een postzegel die u in uw verzameling zou moeten opnemen! Want we willen toch voorkomen dat we onze kerstcarrousel zo hard aandrukken dat we met z'n allen uit de bocht vliegen. Keep Christ in your Christ mas - hoe kun je dat doen? - Door een religieuze daad te stellen. Loopt u tijdens de kerstdagen eens een kerk binnen of schakel thuis op een tv-dienst over. Een mooi lied of goede medita tie kan uw hart beroeren. U kunt ook voor uzelf Lukas 2 uit de bijbel gaan lezen en kijken hoe het kerstverhaal in onversierde vorm op u afkomt. - Door een sociaal gebaar te maken. Wellicht is er ie mand bij u in de omgeving voor wie uw aandacht alleen al een beetje kerst zou bete kenen. - Door een financieel gebaar te maken. Met een gift voor een goed doel helpt u het trieste aanzien van de we reld te veranderen. En dat was toch ook de bedoeling van Jezus' komst op aarde! Keep .Christ in your Christ mas - want Hij is het klop pende hart van kerst. Zijn komst heeft - zo gelooft de kerk - de wissel van de ge schiedenis omgezet. Wanneer u zich voor zijn komst openstelt de komen de dagen, loopt u kans in Hem een bron van kracht en licht te vinden, die de duisternis in uw leven een eind verdrijft. ds. S.M. Roozenboom Denk even aan op woensdag 23 december van 19.00-22.00 u. bij Larenseweg 56 Holten - tel. 0548-362217 Geef dat ook eens aan een ander door Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Ohi Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/Zij betaalt voor dit abonnement - f79,40per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 76,75per jaar (betaalwijze: automatisch) wellicht moet ik niet overdrijven maar het leven grijpen want veel komt niet meer terug. Het is heel belangrijk om, waar enigszins mogelijk, te genieten van de mooie dingen in het leven, hoe klein die soms ook zijn. We weten immers dat het leven plotseling een onverwach te wending kan nemen doordat het door economische omstan digheden op het bedrijf heel slecht gaat of dat door ziekte of het verlies van een geliefde, in tens verdriet ontstaat. Veel plan nen die je voor de toekomst gemaakt had vallen dan abrupt weg. In bestuurlijk Holten is de tijd ook snel gegaan. Voor mijn ge voel was het nog maar even geleden dat ik met de wethou ders Van Schooten en Renscn aan de bestuurlijke periode 1994-1998 begon. Op een con structieve wijze en meestal met veel plezier hebben wc met el kaar kunnen samenwerken en geprobeerd het nodige werk voor de gemeenschap van Hol ten te verzetten. Een aantal be langwekkende zaken kon gerea liseerd worden, zoals bijvoor beeld de nieuwbouw van "De Waerdenborch", of is op de rails gezet. Voorbeelden van het laat ste zijn het Gemeentelijk Riolc- ringsplan en de ontwikkeling van het industrieterrein "Vlct- gaarsmatcn". Natuurlijk zijn er ook zaken nog niet tot stand gekomen, daar waar we dat graag wel hadden willen doen. In maart hebben we de gemeen teraadsverkiezingen gehad en die hebben in Holten tot flinke verschuivingen geleid. Vanaf april werken we met een fors vernieuwd College en ik kan zëggen~3at wc de eerste maan den goed cn plezierig hebben kunnen werken en ik met ver trouwen het komende jaar tege moet zie. In dit verband spreek ik inderdaad niet over de ko mende jaren. Recent heeft het Kabinet immers zijn voorstellen met betrekking tot de herinde ling van gemeenten in Twente bekend gemaakt met het voor nemen de herindeling op 1 janu ari 2000 in te laten gaan. Voor Holten lijkt dat te gaan leiden tot. een herindeling met Rijsscn, al hoewel we ons zullen blijven inzetten voor toevoeging van een derde kern. In ieder geval zal 1999 bestuur lijk een druk jaar worden. We zullen volop aan de slag moeten om de herindeling voor te berei den. Natuurlijk willen we de belangen van de Holtense ge meenschap daarbij zo goed mo gelijk behartigen cn als werkge ver de belangen van onze mede werkers goed in het oog hou den. We weten dat er binnen onze gemeenschap verschillend ge dacht wordt over de herindeling en dat we met elkaar het liefst zelfstandig blijven. Dit laatste lijkt al geruime tijd niet meer haalbaar. Als er geconstateerd wordt dat herindeling een feit zal worden, is het zaak je te richten op een lange termijn aanpak. Dit ook om te voorko men wat bijvoorbeeld nu in de gemeente Brederwicdc speelt, waar de herindeling ruim twintig jaar geleden plaats vond en men nu weer voor zo'n ingrijpende operatie staat. Goed is het om een cn ander ook wat te relative ren. We praten immers over het ontstaan van een nieuw bestuur lijk instrument, waarbij de ge meenschap Holten de gemeen schap Holten blijft en die ge meenschap heeft zoveel kwali teiten en kracht in zich, dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet mogen zien. Het komende jaar richten we ons niet alleen op de herinde ling, integendeel. Het is ook be langrijk, diverse andere zaken voortvarend aan te pakken. Hierbij denk ik aan de verkeer sproblematiek, de herinrichting van de Kalfstermansweide cn niet in de laatste plaats aan het vormgeven van het armoedebe leid. Ook binnen Holten wonen mensen die naar de huidige maatstaven in Nederland te kampen hebben met armoede. Vaak hebben we er geen weet van en spreken we over stille armoede. Het gaat niet alleen over hen die al langer moeten leven van een minimale uitke ring. Met een minimum-inko men is het ook passen en meten om bijvoorbeeld je kinderen toch in staat te stellen hun hob by te laten uitoefenen of ze naar de verjaardag van hun vriendjes te laten gaan. Het doet veel verdriet als dit niet mogelijk is, zowel bij de kinderen als bij de ouders. In dit verband mogen we ook de ondernemers niet vergeten. Met name in de agrarische sector zijn er vele ondernemers die het op dit moment zeer moeilijk heb ben. Door de wateroverlast en de vorstschade liet zelfs de oogst zich dit jaar niet plannen en leidt dit nogal eens tot inko mensverlies. Ook in de varkens sector zijn er vele ondernemers die zeer bedrijfsmatig hun toe komstplannen hebben aange pakt en onderbouwd. Ook hier merken we dat de toekomst zich nauwelijks laat plannen en zien we dat veel ondernemers het heel moeilijk hebben. Voor de lokale overheid zijn de middelen helaas zeer beperkt of niet aan wezig om daar echt op in te spelen. Dit alles heeft natuurlijk veel invloed op het persoonlijk welbevinden van mensen en op het gezinsleven. Dit persoonlijk welbevinden heeft in 1998 bij velen op een andere manier sterk onder druk gestaan. In veel families is intens verdriet ontstaan, verdriet dat niet zomaar is uit te wissen. Duurzame relaties moesten soms beëindigd worden of er werd uitgezien naar de geboorte van een baby en was.de teleur stelling groot toen het kindje niet meer in leven was of niet Verder levensvatbaar bleek te zijn. Hoezo toekomstplannen en verwachtingen? Er zijn ook mensen die gecon fronteerd werden met een onge neeslijke ziekte, soms een ziekte waarbij de (spierkrachten afne men cn men sterk afhankelijk wordt van andere mensen en hulpmiddelen, terwijl er nog ge heel andere toekomstplannen Intens verdriet is er ook ont staan door het, soms zeer onver wachte, verongelukken of over lijden van geliefden. Je zult maar zo op een avond het bericht krijgen dat je dochter, zus of vriendin verongelukt is. Of je hebt met elkaar het voornemen na een drukke dag te gaan rusten en wordt je geconfronteerd met een niet meer te stoppen proces dat leidt tot het einde van het leven, waardoor je vrouw of moeder, die zo'n centrale plaats in het gezin innam, wegvalt. Maar ook het verlies van een oudere oma of opa, die soms heel lang nog onderdeel van het gezin van zoon of dochter uit maakte, kan veel verdriet oplc- Natuurlijk weet ik niet van alle verdriet, maar door de vele con tacten die mijn vrouw en ik hebben gehad, weten we dat diverse inwoners hiermee ge confronteerd zijn en merken we hoe diep dat ingrijpt. Soms denk je dan: Is het niet allemaal ellende dreiging, angst en lelijkheid onheil, dat niet is af te wenden is het voor mij een uitzichtloze tijd? Ik begrijp heel goed dat juist de decembermaand voor velen ex tra moeilijk is en dat men zich afvraagt of men wel kerstfeest kan vieren en dat oud op nieuw vieren niet meer kan zijn wat het voorheen was. Gelukkig kun nen velen moed putten uit hun geloof, kunnen zij hun vertrou wen stellen op de Vredevorst wiens komst op onze aarde wij met Kerstmis gedenken cn vie ren, Daarnaast kunnen velen re kenen op de warme aandacht en vriendschap van familie en vrienden. Laat de Boodschap van Kerst voor ons betekenisvol zijn en laten we de warme vriendschap in deze decemberdagen en in het nieuwe jaar geven aan hen die dat nodig hebben, zodat ook voor hen toch een perspectief mag ontstaan in het voor ons liggende jaar 1999. Mede namens mijn vrouw wens ik u een betekenisvolle Kerst toe, veel warme vriendschap en waar mogelijk een perspectief rijk 1999 en. een toekomst die dan wel niet te plannen is, maar hopelijk wel momenten biedt om van te genieten. De burgemeester van Hol- D.J. Verhoeven De allerjongste groepers van de Holtcrenkschool trakteer den ouders en overige leerlingen vorige week donderdag op een kerstmusical waarin zij zeif de hoofdroi speelden. Na afloop mochten de kleine acteurs helpen met het uitdelen van de kerstpresentjes. Foto: Pcrer Bulthuis i Persoonlijke situaties kunnen behoorlijk verschillen. Daarom kunt u bij i I ons kiezen voor de Beter Af Ziektekosten Polis met 12, 3 of 4 sterren We adviseren u graag welke polis het beste past bij uw situatie, uw wensen i cn uw budget. Bel gratis 0800-0556 voor een vrijblijvende offerte t Groene Land Verzekeren met gezond verstand.y Door de redactie gevraagd naar waar ik nu het meest aan denk bij Kerst, zeg ik: de groeten! De geschiedenis begint immers al bij engel Gabriel die gezonden wordt naar Maria en die zei: „V ees gegroet." En daarna gaat het verder met Maria die Elisa beth gaat groeten. In de manier waarop Lukas het ons in zijn Evangelie vertelt staat telkens dat woord 'groeten' centraal. Ik weet het niet zeker, maar zouden onze Kerst- cn Nieuw jaarsgroeten daarvandaan zijn gekomen? W e doen elkaar de groeten, sturen een kerstwens en willen daarmee in feite zeg gen: ik heb aan je gedacht Daar is helemaal niks mis mee. Het zou wel eens wat vaker mogen dan éénmaal per jaar! Maria en Elisabeth zijn twee mensen in bijzondere omstan digheden. W anneer zi| elkaar leidt dat tot grote vreugde. Ze gaan ervan zingen dat het een lieve lust is. Je gunt het al die mensen die vandaag in bijzondere omstan digheden verkeren. Tegelijk we ten we, dat er voor hen nogal eens sprake is van donkere da gen van Kerst. Een tijd om te gen' op te zien. Misschien dat in zo'n geval de groeten alleen niet goed genoeg zijn. Maar dat je terug moet naar de oorsprong zoals dat ook bij Lucas het geval is. Het was de engel die ermee begon -met de groeten van God Zoiets als: „Genade en vrede en in de mensen een welbeha- gen In het lied van Maria staat dat ook: God heeft omgezien naar Zijn volk. En dat is meer dan het omzien van mensen naar elkaar Het is ook dat ze elkaar bij de hand nemen als ze dat er van begrepen hebben cn samen daar ds. H.P. Mulder Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, die op maandag 4 januari 1999 vanaf 19.30 uur gehouden zal worden in het gemeentehuis. Om 20.00 uur zal de burgemeester zijn nieuwjaarstoespraak houden. Burgemeester en wethouders van Holten, de secretaris, de burgemeester, J. P. Stegeman D. J. Verhoeven Kerstdagen Tijdens en rond de Kerstda gen worden er in Holten cn omgeving de nodige activi teiten gehouden.. Een over zicht Zie pagina 3 Hard duel Het eerste elftal van Blauw Wit bleef afgelopen zater dag in Doerinchcm in een veel te hard duel aardig op de been. De strijd tegen S.Y.D.W. '~5 eindigde 'in een 1-1 gelijkspel. Zie pagina 5 Kerstmiddag In dorpshuis De Bosc hkamp bruisde het afgelo pen zondag van de creativi teit. Op deze achtste kerst- middag vermaakte jong en oud zich ondermeer met het maken van eigen kaarsen en wenskaarten. Daarnaast was er bezoek van de Kerst man cn van de 'robot' Mis ter Univers. Zie pagina 15 Wij hebben de polis met 1 ster, omdat we toch nooit bij de dokter komen." Prepareren Als afsluiting van de activiteiten rondom het zestigjarig bestaan van Natuurdiorama Holtcrberg geeft Kees Bos in de kerstvakantie een demonstratie prepareren. Dit gebeurt met een wit damhert dar onlangs in bezit kwam van het natuurmuseum. Conservator Bos, die als eerste Nederlander in de Verenigde Staten meedeed aan dc wereldkampiocnschappcn prepareren, maakt gebruik van de ambachtelijke technieken zoals zijn vader Piet Bos dat zestig jaar geleden deed. Na preparatie gaat het uitzonderlijk exemplaar van het witte damhert onderdeel uitmaken van de vaste collectie van het museum. Een ieder, die kennis wil maken met het prepareren, het conserveren van hetgeen gedoemd is te vergaan, is welkom. Tijdens de kerstvakantie is Natuurdiorama Holterberg dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Op 25 en 31 december cn 1 lanuari zijn de deuren van het natuurdiorama gesloten. Voor meer informatie: 0548 - 361979. willen zijn waar het grote nieuws klein begonnen is. Zoals een gezang het zegt: „Komt nu van overal uw Heer en Heiland groeten, die al het leed verzoe ten, de pijn genezen zal "(Gez. Daar zijn bijvoorbeeld de ko mende kerkdiensten op gericht. De aankondiging staat in dit nieuwsblad. En iedereen is er van harte welkom. Met hartelij ke groet, Kopij Het laatste Holtens Nieuwsblad van 1998 ver schijnt op woensdag 30 december. Kopij voor deze editie dient uiterlijk op donderdag 24 december voor 16.00 uur op de redactie binnen te zijn. Óp maandag 28 december is het kantoor aan de Kerkhofsweg geo pend van 09.00 tot 12.00 uur. Voor meer informatie: 0548- 36 38 03. De redactiemedewerkers san het Holtens Nieuws blad wensen de lezers fijne feestdagen toe. Kerstnachtdienst "Heden' is het thema van de twee kerstnachtdienstcn die op donderdag 24 december wor den gehouden. De eerste dienst in De Kandelaar met een muzi kale bijdrage van het koor Cam- panella begint om 21.00 uur. De tweede dienst in de Hervormde dorpskerk begint om 23.00 uur. Muziekvereniging HMV neemt hier het muziekgedeelte voor haar rekening. Voorganger in beide diensten is ds. H.P. Mul der. Iedereen is van harte wcl- kom. Bijeenkomst Het gemeentebestuur no digt alle inwoners van Holten uit voorhetbijwonenvandeopenbare Nieuwjaarsbijeenkomst die op maandag 4 januari 1999 wordt gehouden. De receptie in het gemeentehuis op Smidsbelt begint om 19.30 uur. Burgemeester D.|. Verhoeven zal om 20.00 uur zijn nieuwjaarstoespraak houden. f weekend weers \c Hvaditing Velen van u zullen het jammer vinden, anderen weer niet, maar de Kerstdagen zullen zoals zo vaak helaas groen, vrij zacht cn onstuimig verlopen. Vanaf vrijdag Eerste Kerstdag krijgen we te maken met de bekende Kerstdepressies. Er is overdag v cel bewolking en er valt enige regen er staat een vrij krachtige tot krachtige westenwind. De temperatuur stijgt tot 9.0'C a 10.0'C. Zaterdag Tweede Kerstdag zal het niet veel beter zijn, ook dan is er veel bewolking en valt er regen. Het zal dan een onstuimige dag worden, de westen wind zal er dan stevig op Iosblazen. Ook dan is het zacht met 8.0'C a 9.0'C. Als wc geluk hebben kunnen wc de zon misschien nog af en toe zien tijdens opklaringen. Zondag zou het wat beter kunnen worden ook dan is het zacht met 9.0'C. Fijn Kerstweekend. Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1