Holtens Nieuwsblad fro msi- Boven de loongrens? Ilse de Lange, jü f WOPMARKT Kinderboerderij Dondertman verzorgt levende kerststal Onze vuurwerkkrant met bestelformulier nog niet ontvangen? Novalux van de Maat rrrpraa'i'nï-MifcHi Twente U ontvangt een fraaie Creatieve kerstmiddag in dorpshuis De Boschkamp MARKELO IN DIT nummer Vijfde kerstmarkt Dijkerhoek Zwetende muziektalenten in warme aula Waerdenborch sectoren: Dienstverlening en Gezondheidszorg Economie Educatie Techniek een in de *de folder 'alles over! Op het terrein van de kinder boerderij aan de Meester Bosweg 5 verzorgt de Stich ting Kinderboerderij Don dertman woensdag 23 en za terdag 26 december (Tweede Kerstdag) een levende kerst stal. Beide avonden is de kerststal gratis te bezichtigen tussen 18.30 en 20.30 uur. Het initiatief voor de kerststal komt van mevrouw Janna Paal man. Gelet op de vele positieve reacties, verwacht de organisa tie, waar zij ook deel van uil maakt, op beide avonden flinke belangstelling. Om hel kerstta- ferccl gestalte te geven, is een organisatiecomité gevormd en zijn tal van vrijwilligers inge schakeld. De kerststal bevindt zich in een van de schuren naast de speeltuin. Naast Jozef, Maria en de kribbe met het kindje Jezus, is er ook een vertelster. Meerdere malen leest zij voor kinderen het kerst verhaal voor. Ook de os en de ezel zijn van de parnj. Het draai boek wordt gecompleteerd door de drie wijzen die hun gaven aan de nieuwgeborene aanbieden en natuurlijk de herders. Vlak bi] de stal, waarboven een lichtende ster prijkt, staan hun schapen. Het bijzondere evenement wordt omlijst met live muziek. Zowel woensdag als zaterdag zorgen allereerst de Haarlese midwinterhoornblazcrs voor muzikale omlijsting. Met tus senpozen laten zij de welbeken de sonore klanken over de kin derboerderij en omgeving schal len. Op beide avonden is er tevens koormuziek. Woensdag 23 december is dat het kinder koor uit Nicuw-Hecten. De kin deren worden begeleid op orgel en zi|n te beluisteren tussen 19.00 en 19.30 en tussen 20.00 en 20.30 uur. Zaterdag 26 de cember verleent jongerenkoor Passage uit Nieuw-Heeten me dewerking. In afwisseling met de midwinterhoornblazers zin gen de jongeren een aantal (kerstliederen. Ter gelegenheid van deze spe ciale activiteit fungeert de kiosk van de kinderboerderij tijdelijk als herberg, waar voor een be scheiden pri|s warme chocola demelk en/of Glühwein ver krijgbaar is. Om de sfeer rond de kerststal extra te benadrukken, wordt een groot deel van de kinderboerderij sfeervol verlicht en ingericht. Vanaf de entree bij de Meester Bosweg wordt de routing over het terrein aange geven met behulp van kaarsver- lichring in glazen houders en op het terrein zelf branden ver scheidene vuurkorven. In verband met de verwachte drukte is kinderboerderij Don dertman gedurende het evene ment uitsluitend bereikbaar via de Raaltcrwcg en de Haalmans- weg. Alle overige toegangswe gen wórden afgesloten. Dit om de rust en specifieke sfeer rond de kerststal niet te verstoren. Ter hoogte van de splitsing Haalmansweg-Mccstcr Bosweg is parkeergelegenheid aanwezig. Om de kerststal te bereiken moet het laatste stukje over de (verlichte) Meester Bosweg te voet worden afgelegd. Fietsers kunnen hun fiets stallen op het parkeerterrein bij de kinder boerderij. Dan kunt u er alsnog een halen bij ons in de winkel. Smidsbelt 7, Holten. Tel. 0548-36 15 38 Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, die-op maandag 4 januari 1999 vanaf 19.30 uur gehouden zal worden in het gemeentehuis. Om 20.00 uur zal de burgemeester zijn nieuwjaarstoespraak houden. Burgemeester en wethouders van Holten, de secretaris, de burgemeester. J. P. Stegeman D. J. Verhoeven Wat hebben Bel 0800-0556 voorde Beter Af Ziektekosten Polis. I I Als u boven de loongrens komt en zelf uw ziektekostenverzekering moet regelen, dan kiest u natuurlijk voor een polis die precies bij u en uw budget past. De Beter Af Ziektekosten Polis is I dan een logische keuze, want die is perfect afgestemd op uw wensen en uw situatie. Bel I vandaag nog de grootste ziektekostenverzekeraar van Noord-Oost Nederland: 0800-0556 (gratis). Caroline Zuyderduyn en met het ROC Twente Plus? Groene Land Verzekeren met gezond verstand. Hollens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede De Stichting voor Sociaal en Cultureel werk houdt op zondag 20 december, de on dertussen traditioneel gewor den, kerstmiddag voor het he le gezin. Tijdens deze middag in dorpshuis De Boschkamp is er voor jong en oud veel te zien en te doen. Rond 14.00 uur laat Holtenaar Gerard F.ffunk zijn midwinter hoorn klinken om daarmee de inwoners van Holten op tc roe pen Dc Boschkamp te bezoe ken. Vervolgens kunnen blocm- schikliefhcbbcrs hun hart op halen bij verschillende demon straties van het maken van kerststukken, kerststandaards en wilgetenen voorwerpen. Sommige van deze creaties wor den tc koop aangeboden, terwijl ook via korte verlotingen prach tige stukken zijn tc winnen. In de kaartcnhock worden talloze ideeen aangereikt voor zelf te maken kerstpost en voor de kleintjes zijn er in de peuter speelzaal twee voorstellingen van poppentheater 'Mooie boel'. Verder kunnen dc bezoekers kennis maken met een heel na tuurlijke vorm van aquarelleren, niet met verf, maar met natuur lijke kleurstoffen uit planten en bessen. In dc kelder van het dorpshuis verzorgt dc bekende Holtenaar Herman Koopman korte dia voorstellingen, met als thema 'Rondom de Smidsbelt'. De dia's uit de jaren zestig zullen bij velen een blijk van herkenning op leveren. Daarnaast is er een ex positie van op schaal gemaakte koetsen en landbouwwagens en toont Ida van Yclpcn haar zelf ontworpen en vervaardigde sie raden. Tenslotte zal de aanwezigheid van robot Mister Univers en de kerstman de bezoekers niet on opgemerkt blijven. En natuurlijk is er gelegenheid voor een drank je cn een hapje. De kerstmiddag duurt tot 17.00 uur, de toegang is gratis. Alleen voor het maken van de diverse werkstukken wordt een kleine vergoeding ge- vraagd. Vrijdag 18 december 1998 17.00-21.00 uur Centrum Markelo Kerst-Inn Het Holtens Mannenkoor zingt op dinsdag 22 december in de Nederlands Hervormde Kerk tal van bekende en wat minder bekende kerstliederen. Zij doet dit tijdens de door het Holtcnsc koor gehouden Kerst-Inn, waaraan ook het Nijvcrdals koor Vocal Harmony haar me dewerking zal verlenen, Dc koorzang wordt afgewisseld met samenzang. Slotzang is het be kende 'Ere zij God', waarbij beide koren dc tegenstem voor hun re kening zullen nemen. De zang avond begint om 20.00 uur, de toe gang is vrij. Kopij De komende twee weken verschijnt het Holtens Nieuwsblad in plaats van de gebruikelijke donder- dag op woensdag. In week 52 is dit op woens dag 23 december. Kopij voor deze editie dient ui terlijk op vrijdag 18 de- ccmbcrvoor 17.00 uur op het kantoor aan de Kerkhofs- weg binnen te zijn. In week 53 ontvangt de lezer het plaatselijke nieuwsblad op woensdag 30 december. Kopij voor deze laatste krant van 1998 kan tot donderdag 24 december 16.00 uur wor den ingeleverd. Voor meer informatie: 0548 - 36 38 03. De redactie Kerstnachtdienst De Holtcnsc Open Deurgroep nodigt iedereen van harte uit voor de kerstnachtdiensten die op don derdag 24 december worden ge houden. De eerste dienst in Dc Kandelaar met medewerking van het koor Campanclla begint om 21.00 uur. De tweede dienst in de Hervormde Kerk, waarbij muziek vereniging HMV het muzikale ge deelte verzorgt, begint om 23.00 uur. Voorganger in beide diensten is ds. H.P. Mulder. Het thema luidt 'Heden'. wjeekeiid weers vci'wapblïii» Het wordt kouder en wisselvalli ger in het weekend. Vanaf vrijdag voltrekt zich opnieuw een overgang naar wisselvallig weer. Deze ont wikkeling heeft te maken met een zich van IJsland naar Scandinavië v erplaatsend lagedrukgebied: 965 Hpa. Het koufront behorende bij de depressie veroorzaakt op vrijdag enige of wat regen. Zaterdagen zon dag krijgen we te maken met een randstoring en zal de neerslag buiig van karakter kunnen wor den. Vooral op zaterdag wordt het tamelijk winderig en door de lucht- aanvoer van hogere breedten zijn op zondagcnkclevvintersebuienmogc- lijk. Dit in dc vorm van hagel of mis schien een natte sneeuwwolk. De temperaturen overdag komen uit op zo'n 4.0'C a 6.0'C. 's Nachts komt de temperatuur dichter bij nul graden en wordt de kans op vorst aan de grond een stuk groter. Goed week end. Weerman, Freddie Paalman Vit ZA I ZO Leerlingen van dc hoogste groepen van de Holtense basisscholen plaatsen op donderdag 24 december (kerstavond) wederom brandende kaarsen bij graven op de Canadese begraafplaats. De sobere plechtigheid heeft plaats om 16.30 uur. Twee midwinterhoornblazcrs, twee pipers en een drum mer zorgen vooreen muzikale bijdrage. De jaarlijkse herdenking is een initiatief van de Stichting Viering Nationale Feestdagen. r..m: Zie pagina 9 Prepareren Behouden van wat ge doemd is tc vergaan of wel pre pareren. Conservator Kees Bos van het jubilerende Natuur- diorama Holtcrbcrg geeft tij dens dc komende kerstvakantie een demonstratie van dit am bacht. Hij zal dan een uniek wit damhert prepareren. Zie pagina 3 Kampioen Dc crossende Holtense broers Allan en Erik Davids zijn ieder in hun eigen klasse natio naal kampioen geworden. Zie pagina 5 Badminton Dc Holtense badmintondames deden tijdens, op een door de plaatselijke club georganiseerd toernooi, van zich spreken. Gedurende een hele dag werd er in sporthal 't Mossink vaardig met racket cn shuttle gespeeld. Herkenbaar, want ik heb vroe ger zelf ook vaak dcclgenomen- merkte een muziekleraar op, bij wie zelf een stukje jcugdscn- Vclc aanwezigen betreurden het echter dat de nieuwe, te kleine, aula van de scholengemeen schap zich voor een activiteit als De deelnemende leerlingen tonen zich van hun beste muzikale kant. een "talentenshow niet echt „Dc nieuwbouw is absoluuut nementen leent. Jeroen Siegerink, jurylid: niet geschikt voor dit soort eve- mer." dat is heel jam- Zie pagina 5 Kerstmarkt De Kerstmarkt op Smids- bclt werd dit jaar druk bezocht en straalde de nodige sfeer uit. Een beeldimpressie. De ouderraad van dc openbare basisschool in Dijkerhoek heeft voor de vijfde keer een sfeervolle kerstmarkt op touw gezet. Deze wordt op vrijdag 18 december op het terrein voor de molen 'De Hegelnan' in Dijkerhoek gehou den. Öok dit jaar is er weer een le vende kerststal. Daarnaast zijn er tal van kraampjes waar ker- Stattikelen worden verkocht. Een midwinterhoornblazcr, het koor YoYa uit Wesepe en een koortje van schoolkinderen van de o.b.s. Dijkerhoek verzorgen het muzika le gedeelte. Daarnaast levert het DAT (Dijkerhoeks Amateur Toneel) een bijdrage. Voor de in wendige mens zijn er kraampjes waar naast thee en koffie ook erw tensoep, glühwein en chocolade melk worden verkocht. Natuurlijk zijn er ook oLiebollen te koop. Wanneer het weer het toelaat is er een sneeuwschans waar jong en oud met een slee vanaf kan glijden. De kerstmarkt is gratis toegankelijk cn duurt van 19.00 tot 21.30 uur. Thuiszorg Zuidwest Overijssel Zie elders in deze krant. Holtens Nieuwsblad VERVROEGDE SLUITTIJD i.v.m. Kerst en Nieuwjaar Wij verzoeken u de advertenties die geplaatst dienen te worden in Holtens Nieuwsblad/ De Zakengids verschijnend in week 52 op woensdag 23 decem ber uiterlijk in te leveren op maandag 21 decem ber 12.00 uur op ons kantoor te Holten. De advertenties voor de uitgave op woensdag 30 december dienen uiterlijk maandag 28 december "700 uur te worden ingeleverd. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne feestdagen toe. De medewerkers van Oostelijke Weekbladpers. DONDERDAG 17 DECEMBER 1998 Een hoog niveau, maar even zo hoge temperaturen. In een zeer warme aula van scholenge meenschap de Waerdenborch streden afgelopen maandag leerlingen bij de jaarlijkse talen tenshow om de hoogste eer. In tegenstelling tot vorig jaar werd de show ditmaal niet ge presenteerd door één van de muziekleraren, maar door twee •als bouwvakker uitgedoste leer krachten. Hun verrichtingen cn die van hun 'rivalen' werden achter de schermen met dc no dige spanning door de wachten de deelnemers op een televisie scherm gevolgd. „De spanning is van hun gezichten af te lezen. timent boven kwam drijven. Alle acts brachten het er echter buiten af cn toe een kleine tech nische onvolkomenheid, goed van af cn dc jury had dan ook ccn zware taak bij dc uiteindelijke beoordeling. Overal winnaars werden tenslotte Annemarick, Chantal, Eelco en Niek met het nummer Un Giorno Scretc. Dc eerste prijs in de bovenbouw ging naarjoost, Scm, Huub cn Bas met het nummer Drcam cn bij dc onderbouw naar Guido en Johan voor hun uitvoering Love shines a light. Renske kreeg van de jury de aanmoedigingsprijs. Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1