'Ik kan het er niet meer bij hebben' Holtens Nieuwsblad !;ir 'Vensters op de hemel' Presentatie reisverslag Alaska Prijzen voor winkelpersoneel Albert Boode stopt na acht jaar als voorzitter van omnivereniging Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Twickël Veteranenstichting vraagt gemeente om garantstelling Het koor Dc Veluwse Canto tij uit Apeldoorn verzorgt zondag avond 6 december een cantate dienstinde Hervormde dorpskerk. Het koor komt naar Holten op uit nodiging van dc interkerkelijke commissie Vorming en Toe-rus ting. Tijdens dc dienst zal slechts weinig worden gesproken. Koor- en samenzang vormen de hoofd moot. Ds J. Wiegers uit Holten zal een korte meditade houden en de dames Y. Sijsling en L. Wink, leden van de organiserende commissie, dragen enkele bijbelteksten en ge dichten voor. De dienst is graas toegankelijk en begint om zeven uur. Wel is er een collecte. Fakkelwacht Vanwege de vijftigste verjaardag van de L niverscle Verklaring van de Rechten van de Mens houdt de Amnesty werkgroep op 10 decem ber een fakkelwacht. Een ieder die dc mensenrechtenorganisatie een warm hart toedraagt, is 's avonds van 19.00 en 20.00 welkom om sa men met de werkgroepleden op Smidsbelteen takkel te branden. Kerstmarkt Het koor Amazing zorgt dit jaarvoor de muzikale omlijsting van de kerstmarkt Holten. Deze wordt gehouden op donderdag 10 december van 15.00 tot 21.00 uur en is met ongeveer dertig deelnemers groter dan vorig jaar. De kramen staan opgesteld op Smidsbelt rond de Nederlandse Hen ormde Kerk en hetgemeentc- huis. Daarbij is de markt, vanwege de grote belangstelling uit de crea tieve hoek, dit )aar iets anders van opstelling in vergelijking met vorig jaar. Kaast winkeliers doen er di verse hobbyisten mee. De leden van Amazingzingen een aantal ma len in de Hen ormde kerk, maar ge ven ook een buitenoptreden. Dit alles van ongeveer 19.45 tot 21.00 uur. Daarnaast brengen dc leerlin gen van de Haarschool 's middags, van 16.00 tot 17.00 uur, enkele kerstliederen ten gehore. Een draaiorgel en tal van musice rende kinderen zorgen voor de overige muzikale kerstsfeer. Voor de bezoekers die het koud krijgen is er Glühwein of warme chocolade melk en staan crenkele vuurkorven te gloeien om de handen aan te war men. weekend weers zo In het weekend wat minder koud. Vrijdag, zaterdag en zondag hebben we met een noordelijke stroming te maken met aanvoer van lucht uit dc poolstreken. Doordat de lucht vv ord opgewarmt dóór het Noordzcc-water word delucht ..n-t:ih:c!cr gen of natte sneeuw vanaf vrijdag. Zaterdag en zondag zou er sneeuw kunnen vallen. Met kan dus glad worden. Sinterklaas en Zwarte Piet moeten hiermee dus rekening houden. In de nacht en ochtend vriest het licht zo'n -2.0'C a -3.0'C. Overdag komt de temperatuur net boven nul uit. Goed Sinterklaas weekend. Weerman, Freddie Paalman DONDERDAG 3 DECEMBER 1998 Galerie Waerdenborch exposeert in de maand de cember nieuw werk van de Hengelose ikoonschilderes Hanneke Galvan. Titel van dc expositie is *Vensters op de hemel'. Geboeid door de schoon heid van ikonen, besloot Galvan zich toe te leggen op het maken van deze niet alledaagse kunst van schilderen met plant aardige verf op hout. Waarbij ze ook de metalen omslagen van behandeld aluminium en tin ge heel zelf met de hand verv aar digd. De kunstenares speciali seerde zich in de ikonen schil derkunst bij padre Miguel Angel Perez Alonso, abt van een Mexicaans klooster. Geduren de haar verblijf in het Midden- Amerikaanse land schilderde zij vooral in opdracht van het klooster. Hier zijn dan ook veel door haar vervaardigde werk stukken permanent te bezichti gen. Het is inmiddels voor dc derde rriaal dal er werk van Galvan in de Waerdenborch wordt tentoongesteld. De expositie in de tweede expo- siucruimtc van de Holtense ga lerie duurt van 4 tot en met 27 december cn is tc bezoeken van vrijdag tot cn met zondag van 14.00 -17.00 uur. De deuren zijn ook geopend op Tweede kerst dag cn op zondag 27 december. IKottas Nieuwsblad Cantatedienst Muziekcentrum Zie pagina 5 Winnaar Dc jeugdige Holtense atleet Rob Marissink heeft een tweede plaats gehaald bij het officieus NK Veldloop in Tilburg. Gelauwerd keer de de gelukkige jonge hard loper afgelopen weekend terug naar zijn woonplaats. Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 Al tien jaar kunnen Holte- naren voor muzieklessen te recht bij het Muziek Onder wijs Centrum Holten. Dc initiatiefnemers zijn tevre den over dc gang van zaken. Er is veel belangstelling voor de lessen, vooral van dc jeugd. Binnenkort begint het nieuwe 'muzickjaar'. Daarvoor is er traditioneel een leerlingcnconccrt en dc dag daarop een open huis. Zie pagina 3 Wedstrijd Jeugdsoos So What hield afgelopen vrijdag een Dee jay wedstrijd. Als beste disk- jockey kwam Jeroen Assink uit de bus. Zie pagina 3 Tafeltennis De tafeltennissers in Holten zijn bezig aan een goed sei zoen. Het eerste team staat na een goede najaarscompe titie in de top van de rang lijst. 'Alaska, het land van de griz zly' is de titel van een aan het pa piet toevertrouwd reisverslag van de Holtense Christien Kronenberg. In het boekje, geïl lustreerd met foto's en kaartjes, doet zij verslag van een reis door Alaska die zij samen met haar man, zoon en schoondochter maakte. Met een camper trok de familie meer dan drie weken dwars door het vaak onherbergzame gebied van de noordelijke Amerikaanse staat. Vooral het vele natuur schoon maakte een onvergetelijke indruk op de schrijfster. Daarnaast doet zij verslag van de ontmoetin gen met de plaatselijke bevolking en de lokale gebruiken. De Holtense presenteert haar, in eigen beheer, uitgebrachte boekje op donderdag 10 december in dorps huis De Boschkamp. Gelijktijdig toont zoon Eilard Kronenberg dan een aantal van dc vijfhonderd dia's, die hij afgelopen zomer tijdens de :ektocht maakte. De s open om 20.15 uur, de dia-avond begint om 20.30 uur. Dc toegangis gratis, wel verzoeken dc Kronenbergs belangstellenden even melding te maken van hun komst, telefoon 0548 - 364398. Voor de creatieve doe-middagen die wekelijks in De Boschkamp plaatsvinden bestaat veel belangstelling De grote \an het dorphuis zit iedere vrijdagmiddag overvol met creatieve dames die zich uitleven op ondermeer bloemschikken, het maken Jan decoraties en hft vervi gen van timmerwerk,es. Ditmaal waren de kerstwenskaarten aan de beurt. S Ln netyen a' Algemeen voorzitter van sportvereniging Holten, Albert Boode, stopt ermee. Na ongeveer acht jaar heeft hij zich niet meer verkiesbaar gesteld. Tijdens zijn periode is de club zeker vooruitgegaan. De omnigedachte zorgt daar bij voor een stevige basis. Prijswinnaars Belinda Koeslag en Harold Wieldraaier met in het midden de voorzitter van de Handelsvereniging, Albert van de Maat. Foto:Johan Bolink Tijdens een speciale feestavond van de Holtense Handelsvcr- cniging zijn afgelopen donderdag de prijzen uitgereikt in het kader van dc in het voorjaar gehouden actie 'De week van de Winkel' cn de 'Verkoper cn Verkoopster van het: jaar'. Dit keer waren Belinda Koeslag cn Harold Wieldraaier de gelukkigen. Belinda werkt in de schoenenwinkel van Steunenberg. Harold was verkoper bij Plus Klus dc Houtbcurs, maar is nu werk zaam bij autobedrijf Dries Willems. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat nnk pphv aan een ander door 1 Naam I Adres Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/üj betaalt voor dit abonnement J f79.40per /aar (betaalwijze: per acceptgiro) f 7675per jaar betaalivijzeautomatisch) Albert is al 25 jaar lang lid van SV Holten cn voetbalt nu nog steeds, in Holten 12. „Voordat ik tot voorzitter werd gekozen, was ik al twee jaar secretaris bij de club," vertelt hij. „Met elkaar heb ik er dus zo'n den jaar opzitten in het algemeen be- Hct is niet zo dat Boode koud •van dc grond de voorzittersha mer in ontvangst heeft geno men. Albert: „Daan-oor ben ik jaren voorzitter geweest van de carnavalsvereniging De Fien- preuvers. Alhoewel het om de zelfde functie ging, is dit toch niet te vergelijken met SV Hol ten." De discipline die nodig is voor het vak heeft hij er wel opgedaan, maar dc- verenigingen verschillen duidelijk in formaat. „SV Holten is een omnivereni ging, wat inhoudt dat er meerde re takken van sport worden uit geoefend cn niet dus alleen voetbal," legt de scheidend voorzitter uit. Zo kent de ver eniging ook een afdeling atle tiek, handbal en schaken. „Ooit zijn die verschillende takken op gericht, nadat voetballeden er- BADKAMERS KEUKENS TEGELS U bent van harte welkom in onze showroom te Rijssen mee waren begonnen. Daarna zijn ze uitgegroeid tot volwaar dige afdelingen." Albert gaar verder: „Het schaken was eerst niet meer dan tijdverdrijf in de kantine. Nu is het uitgegroeid tot een afdeling met ongeveer dertig leden." Voetbal is met zeshonderd le den wel het grootste. Daarna volgt dc atletiek met tweehon derd. „Ondanks de landelijke tendens van dalende ledenaan tallen bij sportverenigingen, zit cr bij SV Holten juist een stij gende lijn van drie procent in," geeft Albert aan. Dat het lande lijk zo slecht: gaat Verwijt hij aan het individualisme. „Mensen kiezen liever voor sporten als trimmen en hardlopen. Takken die je in je eentje kunt uitoefe nen." Natuurlijk blijft Holten het individualisme niet ge spaard, maar dc goede facilitei ten die SV Holten kent, trekt veel nieuwe leden. „De afdeling atletiek heeft er de laatste jaren veel toestellen cn voorzieningen op het technisch gebied bij ge kregen. Zo is cr een springbak en bestaat de mogelijkheid om kogel te stoten." Naast het algemeen bestuur, kennen de afdelingen afzónder lijk ook een leiding. Deze houdt zich specifiek met hun eigen onderdeel bezig, terwijl Albert zich bekommerde over dc geza menlijke faciliteiten cn accom modaties. Verder hoort daar de administratie en het clubblad bij. Een lidmaatschap van een afde lingsbestuur is niet voor Albert weggelegd. „Dat zou me ge woonweg teveel tijd gaan kos ten. Voorzitter van het alge meen bestuur is ook geen rusti- afdclings- :rr< fr nog ge baan, maar bij bestuur is war d een graadje erger." Dat ook het algemeen voorzit terschap veel tijd kost is zeker. Het is voor Albert dan ook dc reden ermee te stoppen. „Ik heb het altijd mei veel plezier ge daan, maar ik kan het er niét meer bij hebben." Het kantoor waar hij dagelijks werkt, is ver huisd naar Amersfoort. Er moet daarom langer worden gereisd. Naast het verdienen van het dagelijks brood wil hij ook graag nog tijd overhouden voor zi|n gezin. Verder geeft hij nog een tweede reden aan: „Na acht jaar voorzitterschap heb ik het ge voel niet meer tc kunnen geven wat de vereniging verdient. De scherpte is er in die jaren afge gaan. Het begint voor mij routi ne tc worden en dat is niet goed. Iemand die er fris tegenover staat, zal het gaan overnemen." Degene die hiervoor in aanmer king komt, is nog niet bekend. Totdat het algemeen bestuur een nieuwe voorzitter heeft ge kozen, zal W'im Dalhuisen de zaken regelen. „Het is wel be langrijk dat er een goede kandi daat wordt gevonden," vindt Al- bert. „Hier moet niet te gemak kelijk over worden gedaan." Hij denkt dat in dc loop van decem ber de bijl wel ?al vallen. Toch is bet niet zo dat Albert Boode nu helemaal vanachter dc schermen bij SV Holten zal verdwijnen. Naast zijn voetbal carrière blijft hij medewerker van het clubblad en lid van de medische sportcommissic van SV Holten. Deze laatste werkgroep is druk bezig met de herinvoering van een sportkeuring. „Geheel als service bedoeld, kunnen leden van SY Holten zich laten con troleren. Hieraan zijn geen ver plichtingen verbonden en zullen ook geen dwingende adviezen worden gegeven." Het gaat erom een specifieke kc-uring tc kunnen aanbieden. Een voetbal ler gebruikt nu eenmaal andere spiergroepen dan iemand die aan handbal doet of kogels gaat stoten. „Ongeveer vijf Mensen van de Stichting Sport Medisch Advies Centraal IJsel uit Deven ter, komen dan op locatie bij SV Holten om de keuring af te nemen." De reacties bij dc leden zijn erg goed, terwijl ook de Sportcommissic van de ge meente Holten het initiatief Albert Boode werd voor zijn afscheid onlangs gehuldigd. „Ik was blij verrast toen ik als Lid van Verdienste werd benoemd. Naast een speldje en oorkonde, ben ik nu vrij van contributie." lacht Albert. „Heel leuk." De Stichting Welcome Again Veterans in Holten heeft aan de gemeente Holten een ga rantie van twintigduizend gul den gevraagd Dit is als borg bedoeld voor de kosten van de grote herdenking die op 4 mei 2000 gepland staat op de Canadese Begraafplaats. De stichting verzorgt elke 5 jaar een groot evenement, waarop duizenden Canadese veteranen afkomen. Het organiseren van zo'n herdenking brengt hoge kosten met zicli mee. De vorige keer wérd deze in '1995 gehouden en liep dit op tot zestigduizend gulden. Hierbij dc inzet van ge- meentépersonccl cn het officiële ontvangst niet meegerekend. Op dit moment is het voor Welcome Again Veterans niet mogelijk voor zo'n groot bedrag garant tc staan. Dit levert proble men op bij het krijgen van een le ning bij de bank. Deze vraagt daarom aan zowel de Provincie Overijssel en de gemeente Holten om elk voor twintigdui zend gulden garant tc willen staan. Het is de bedoeling van de Stichting om ondermeer met zelfwerkzaamheid en sponsoring alle mogelijke moeite te doen, zo min mogelijk een beroep op deze garantstelling te doen. De leden van Commissie II hebben zich vorige week positief over het ver zoek uitge-sproken. Negen jaar heeft Dini Langenbarg-Hols het bestuur van de Bejaardensociëteit Holten voorgezeten. Daarnaast was ze tweeëndertig jaar actief voor de plaatselijke soos. Vorige week dinsdag vond de voorzitster het welletjes. Op een reguliere middagbijeenkomst roeg ze de hamer over aan mevrouw T. Span- van de Berg, die op haar beurt de scheidend voorzitster namens de club een boekenbon overhandigde. Van het bestuur was er een bos bloemen. Tot slot droeg mevrouw Wiggers als dankwoord een gedicht voor.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1