Holtens Nieuwsblad Maatregelen veiligheid fietser lokken discussie uit Jaarlijkse kerstmaaltijd voor Holtense senioren Wie zoet is krijgt Kunstexpositie Regenboog U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Commissieleden zetten vraagtekens bij vervanging lichtpunten IN Dit HUMMER College bereid om subsidie te geven voor extra parkeerruimte Larenseweg Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 26 NOVEMBER 1998 De commissie 'Kerstdi ner voor senioren' ver zorgt ook dit jaar weer voor alle zelfstandig wo nende Holtense ouderen vanaf zestig jaar een kerstmaaltijd. Deze wordt op 18 december in het feestelijk versierde restaurant van Diessenplas geser veerd. De senioren kunnen met het inleveren van een op naam ingevuld strookje la ten weten of ze willen deel nemen aan het kerstdiner. Deze is tc verkrijgen, bij de balie van het Holtense woon -en zorgcentrum. Mocht vervoer een pro bleem zijn, dan kunnen de deelnemers aan het diner dit eveneens via het aanmel dingstrookje laten weten. Hiermee machtigen ze de commissie tevens om de kosten voor de maaltijd, 17,50 gulden per persoon, van giro- of bankrekening af te schrijven. Contant be talen is niet mogelijk. Be langstellenden kunnen zich voor 11 december, tijdens kantooruren (van 08.00 tot 17.00 uur), bij de receptie van Diessenplas opgeven. De aanvragen worden be handeld in volgorde van binnenkomst. Bewoners van de aanleunwoningen van Diessenplas zijn van deelname uitgesloten, om dat zij op Eerste Kerstdag aan het kerstdiner van het ouderencentrum kunnen deelnemen. De kerstmaal tijd voor de senioren wordt geserveerd van 15.00 tot 19.00 uur. Piet deelt veel lekkers uit. Koto: Jol belangstelling open zaterdag Sin- I Onder gi kwam afge terklaas in Holten aan. Door en i menigte van joelende kinderen, zo hier en daar een hand schud- dend, werd hij op Smidsbelt door burgemeester Verhoeven welkom geheten. Om het voor iedereen goed zichtbaar tc laten zijn sprak Sinterklaas de aanwe- 1 zigen weer als vanouds vanaf j liet balkon toe. In het bijzonder I piel Coco, die alweer boven op een balkon was geklommen. Net als voorgaande jaren had den ook nu weer vele kinderen een tekening voor Sinterklaas gemaakt. „In een speciale map bewaar ik ze, en die is al behoor lijk dik", sprak de Sint. Met de Ouders van de jongste leerlin gen van de Regenboog keken vorige week vrijdag hun ogen uit op een expositie met kunst van hun eigen kinderen. Het tentoongestelde was het resul taat van een project waaraan ge durende twee weken negentig kleuters hadden meegedaan. Het project draaide c thema 'kunst' en was een ver volg op het schooltelevisiepro gramma 'Koekeloere'. Aan de eerste en tweede groepers geen verspilde tijd want in het gymlo- kaaltje van de basisschool pronkten vele prachtige en kleurrijke kunstwerkjes. geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens tan een ander door Gebruik deze bon het opgeven van nieuwe abonnee. Inzenden Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hiyiij betaalt voor dit abonnement f 79.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) i f76.75 per jaar (betaalwijze: automatisch) Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 De vijfenveertig lantaarns aan het Kerkplein, de Kerk straat en de Smidsbelt zijn zodanig versleten, dat ze hard aan een onderhoudsbeurt toe zijn. Het gaat hierbij om het schoonmaken van de lampbollen, het verven van de masten en het vervangen van het elektrische gedeelte in de masten. De lantaarns zijn ongeveer twaalf jaar geleden tijdens de nieuw bouw van het gemeentehuis neergezet. Een toetsing op de ARBO-regels heeft uitgewezen dat het elektrische gedeelte erg storingsgevoelig is en daardoor niet meer veilig kan worden aan geraakt. Vervanging van de be drading is dan ook dringend nodig. Pvda-raadslid G.H. Markvoort zette dinsdag, tijdens de com missievergadering, zijn vraagte kens bij het afkeuren van de lichten: „Het zijn maar waarde loze lantaarns als de bedrading nu al moet worden vervangen. Er zijn in Holten zat oudere lampen tc vinden die nog lang niet aan hun eind zijn." Ook W.H. Veneklaas (Gemeentebe lang) vond het maar gek dat de apparatuur nu al aan vervanging toe is. „In concept is al bekend dat we in 1999 of in 2000 Smids belt gaan aanpassen," bracht hij zijn bezwaar naar voren. „Het moet niet zo zijn dat er nu nieuwe lantaarns worden ge plaatst, die over twee jaar weer uit de grond worden getrokken om op de afvalhoop neer te gooien." „De lantaarns zijn afgekeurd, omdat de veiligheid in het ge ding is," maakte wethouder J.A. Stegeman duidelijk. „Daarom moet de gemeente optreden. We zouden alleen de bedrading kunnen gaan vervangen en het verven overslaan, maar dit levert maar een kleine kostenbespa ring op." Ook compleet nieuwe palen neerzetten is mogelijk, maar hier hangt een prijskaartje aan dat drie keer zoveel is dan de twintig duizend gulden die nu zijn begroot. „Als de bedrading afgekeurd is, dan moeten we nu subiet de stroom van de palen afsluiten", meende Veneklaas vervolgens. „Gebeurt er iets, dan zijn wij als gemeente wel aansprakelijk." Stegeman kon hem echter ge ruststellen: „Ze zijn dan wel af gekeurd op de Arboregels, maar er zit zeker geen stroom op de palen. Het gaat louter om de bedrading en techniek die is af gekeurd." Het blijft een ongelukkig geko zen moment vond naast Mark- voort ook Wibbelink. „Het is jammer. Over een jaar gaan we misschien de Smidsbelt herin- richten. Maar als ze zijn afge keurd hebben we geen andere keus." Veneklaas dacht een oplossing te hebben gevonden voor het probleem. „Kan niet worden onderzocht of de palen voor een klem prijsje niet ARBO-veilig te maken zijn? Zoals door een klei ne technische ingreep als bij voorbeeld het aanleggen van ex tra aardegclciding," legde hij voor. „Dan pakken we het vol gend jaar of in 2000 tijdens de herinrichting van de Smidsbelt, het probleem goed aan." Stegeman twijfelde aan de mo gelijkheid „Wc hebben alle mo gelijkheden besproken, maar deze eventuele oplossing is daarbij niet naar voren gekomen." Voor dc- zekerheid wilde Ste geman het aangedragen punt wel voor onderzoek meenemen. Verder gaf hij aan dat de herin richting van de Smidsbclt zeker nog niet helemaal is beslist. Er zijn in het verleden wel veel plannen gemaakt, maar geen en kele daarvan is op dit r bespreking. majorettes en HMV voorop vertrok de goedheilig man per koets naar gebouw Irene. Hier hadden zich al een groot aantal kinderen verzameld die door twee pieten werden bezig ge houden. Toen om drie uur ook de Sint in Irene was aangeko men, begon een kindervoorstel ling. Deze zat vol met goochel- truckjcs van clown Pepe. Regel matig werd er door de kinderen uit dc zaal geassisteerd. Mede door het grote aantal vrijwilli gers, die en-oor zorgde dat alles in goede banen liep, werd het een onvergetelijke middag voor de kinderen die na afloop met eeen zakje snoep van de HHV huiswaarts gingen. Das om, muts op en handschoenen aan. Het was echt winterweer in de afgelopen week. De Holtense weerman Freddie Paalman mat in de nacht van zondag op maandag in zijn weerhut een temperatuur van -7.6 C. Aan de grond vroor het in deze vroege ijzige nacht zelfs -8.1 C. Overdag bood de omgeving een winterse aanblik. Foto: johan Boiink Super 8 Leden van dc Sploder film club leggen al vele jaren da gelijkse gebeurtenissen en werkzaamheden in de Hol tense buurtschap vast op Super 8. Een keer per jaar worden de beelden tijdens een filmweekend getoond aan het publiek. Zie pagina 3 So What Informatie voor de jongere Holtenarcn So What. an tienersoos Zie pagina 3 Reizencross Holtense atleten zetten hun beste beentje voor bi| de eerste loop van het OAD- reizencrosscircuit. De leden van de atletiekafdcling van SV Holten scoorden goed in NijverdaL Zie pagina 9 Duiven Duivenvereniging Dc Berg- vliegers huldigde afgelopen vrijdag haar kampioenen van dit seizoen. Tot absolu te winnaar werd Gerrit Jur- gens uitgeroepen. Zie pagina 9 De extra aanpassingen die nodig zijn om de veiligheid voor fietsers op de parallelwe gen langs de Rijssenseweg te garanderen, hadden al veel eerder meegenomen moeten worden. Een meerderheid van de Holtense raad vindt dat dit al tijdens de aanleg van de rotonde had moeten gebeuren. Vooral deze extra aanpassingen zorgden voor discussie in de afgelopen maandag gehouden raadsvergadering. Raadslid G.H. Markvoort (PvdA) ver woordde het meerderheids standpunt van dc Holtense raad over de gewenste maatregelen tijdens de aanleg van de vcr- keersvoorziening als volgt: „We hadden het liever in een keer gezien, maar helaas. Laat het een les zijn voor de volgende keer om dan een volledig plan te maken." De rotonde in de Rijssenseweg moet de veiligheid van overste kende fietsers garanderen. In eerste instantie stond het ver keersplein ter hoogte van de Landuwerwcg gepiand. Door dat op deze plek grote opstop pingen zouden ontstaan wan neer het verkeer voor gesloten spoorbomen moet wachten, is de rotonde enkele honderden meters richting Holten verscho ven. Om fietsers te dwingen hiervan, gebruik te maken, wordt dc oversteek bij de Landuwer wcg opgeheven. Dit houdt echter niet alleen fiet sers tegen hier de Rijssenseweg al over te steken, ook auto's die van en naar het zwembad of bungalowpark Twen haars veld rijden, moeten nu gebruik maken van de parallelweg tot aan de rotonde. Hierdoor ont staan gevaarlijke situaties tussen fietsers en autoverkeer. Dit pro bleem kan worden opgelost door,zo meent de gemeente, fietssuggestiestroken aan tc brengen. Vanaf de Kolwcg lo pen deze naar dc rotonde. Daar gaan de stroken op de andere parallelweg verder tot aan het zwembad. Dc oversteek bij de Landuwer wcg is nu al voorzien van schrik- hekken, maar zal straks worden weggehaald door er een berm van te maken. Het bushokje aan de andere kant van dc Rijssense weg moet voor voetgangers echter wel bereikbaar blijven. Door de berm komt dan ook een voetpad. In dc weg zal een vluchtheuvel worden aangelegd, om de voetgangers een rustpunt te geven bij het oversteken. Aan de andere kant gaat het voetpad verder naar het bushokje. Fractievoorzitter H.J. Dul van het CDA maakte maandag avond echter een kanttekening bij het tc realiseren voetpad. „Het is wel bedoeld als over steek voor voetgangers, maar ook fietsers kunnen er makkelijk gebruik van maken," gaf hij dc mening van zijn partij weer. „Het is veel erger dat fietsers er overheen kunnen, dan dat het breed genoeg is voor rolstoelge bruikers. Wij zijn daarom ook voor het plaatsen van fietsslui- zen aan weerskanten." Wethouder R.M.C. Delehaije denkt eraan om zo'n sluis te plaatsen aan dc wegkant waar liet bushokje staat. Pas wanneer dit niet genoeg voldoet, wordt erover nagedacht eventueel een tweede aan dc andere kant van de Rijssenseweg tc plaatsen. Dul zag hierin praktische pro blemen: „Wat gaat er gebeuren wanneer fietsers achter hun lo pende maatjes meegaan over het voetpad? Aan de overkant van de weg stuiten ze dan op dc fietssluis. Gaan ze dan weer te rug dc Rijssenseweg op of gaan ze door de sloot verder? Dat is straks de praktijk", zo meende hij. Delahaije bleef van mening dat eerst dc aangekondigde maatre gelen zullen worden getroffen. Na metingen en overleg met omwonenden, kan er dan wor den gekeken of er extra aanpas singen nodig zijn. Een ander probleem waar Dul tegen stuitte, is de vernieuwde aansluiting van dc Kohvcg op dc Rijssenseweg. De bedoeling is deze haaks op de parallelweg aan te laten sluiten. Nu zit er nog een middenberm aan het eind van de Kolweg. Door beide ver- kcersrichtingen gebruik te laten maken van de nog te verbreden 'linker weghelft, verdwijnt de slinger die het verkeer moet maken wanneer ze de Rijssense weg opdraaien. De CDA-frac- ticvoorzittcr wil hier graag een extra voorziening: „Er moet op de aansluiting van de Kolweg met de parallelweg een ver hoogd plateau komen. Hierdoor wordt de snelheid uit het ver keer op de parallelweg gehaald." Verder ziet hij graag dat de fiets suggestiestroken niet stoppen bij dc Kolweg maar worden doorgetrokken naar de Oranje straat. Ook Gemeentebelang voelt daar wel voor. Deze laatste aanpassing is, zo meende wethouder Delahaije een goede aanvulling, zodat hij dit meeneemt in het plan. Wat het verhoogd plateau betreft, wacht de wethouder liever de evaluatie van de nog aan tc bren gen aanpassingen af. Pas wan neer deze niet voldoen, kan als nog een verhoging op deze krui sing worden aangebracht. Dc reconstructie van de Kolweg fvfll zal zo snel mogelijk van start gaan. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Het aan brengen van de fietssuggestie stroken zal niet eerder dan in het voorjaar worden gedaan. Vanaf die periode heeft dc gebruikte verf een goede kans om te dro gen, zodat het goed hecht aan het wegdek. Rotonde Een rotonde in de Provinciale Weg S14 zal dienst moeten gaan doen als aansluiting voor het verkeer dat straks uit het toekomstige industrieter rein Vletgaarsmaten komt. Op z'n vroegst zal het nieuwe verkeersplein eind volgend jaar worden gebouwd. Dc rotonde in de Provinciale Weg zal naast een aansluiting op het toekomstige Vletgaarsma ten, ook een verbinding hebben op de Keizersweg. Deze ontsluit het industriegebied Haar II. Uit deze laatste weg zal de boch tenslinger worden gehaald die er nu aan het eind inzit. Een lood rechte aansluiting op het ver keersplein zal dan het resultaat zijn. „De scherpe bochten aan het eind van dc Keizersweg zijn er vroeger bewust ingelegd. Het heeft een afremmend effect, zo dat het verkeer niet met volle vaart de Keizersweg oprijdt," weet burgemeester D.J. Verhoe ven. „Nu de rotonde er straks komt, verliest deze bochtencon structie haar preventieve doel." Verhoeven gaat verder: „Het is een superlocatie wat ligging van het geprojecteerde industrieter rein Vletgaarsmaten betreft. Een directe ontsluiting op de SI4 en daarmee een snelle ver binding naar de Al." Het gebied zal boven het sportpark Het Vletgoor komen. De C1000, Schuitema en No- valux zijn van plan het huis aan de Larenseweg 6 inclu sief garage aan te kopen. Na de sloop willen zij er extra parkeerruimte van maken. Het college van B en W is bereid om een subsidie tot maximaal llu duizend gul den te geven. Het definitieve bedrag hangt daarbij af van het aantal plaatsen dat het extra oplevert. In eerste instantie wordt ge dacht aan tien extra parkeer plaatsen. „Er kan vijfduizend gulden per extra plek uit het parkcerfonds worden gehaald," lichtte burgemeester D.J. Ver hoeven deze week toe. „Daar naast is er een subsidie mogelijk van zestig duizend gulden voor de extra technische eisen die dc gemeente eraan stelt. Dit komt dan uit de reservepot voor stads- en dorpsvernieuwing." Zo moet het bijvoorbeeld een richtingsverkeer worden. Daar naast draagt het bij in de kosten voor dc herinrichting van de parkeerplaatsen achter Novalux en Van de Maat. Het plan van Cl000 om haar parkeerterrein af tc sluiten van die van de Aldi en Novalux, is volgens de gemeente een slechte zaak. De bereikbaarheid van deze laatste twee zou daarmee verslechteren of zelfs helemaal verdwijnen. Om dit wel te kun nen blijven waarborgen moet er een zakelijk recht van erfdienst baarheid worden getekend door de partijen. Hiermee kunnen de Aldi en Novalux gebruik maken van de nieuw aan te leggen ver bindingsweg tussen dc parkeer plaatsen van C1000 en de Laren seweg. „Het is een mooi plan," meende G.H. Markvoort (PvdA) ti|dens de raadscommissie 111 waar het plan werd besproken. „Het ziet er goed uit en ook de verkeers veiligheid wordt er beter op. Nu geven automobilisten vaak vol gas en bonken zo de Larense weg op" W.H. Veneklaas van Gemeente belang is bang dat er straks meerdere schapen over de dam volgen: „Het is zeker een verbe tering, maar we moeten oppas sen dat het geen precedente werking heeft waardoor de ge meente straks nog meer private parkeerplaatsen moet gaan be kostigen." Hij vroeg zich dan ook af of het om 'echte ClOOO-parkeerplaatsen' gaat of dat het een openbare gelegen heid is. Voor meerdere aanvragen, is volgens wethouder Stegeman de kans niet zo groot. „Het gaat de gemeente niet alleen om de ex tra parkeerplaatsen. Er tellen ook andere aspecten mee." Ver der gaf hij aan dat deze zeker niet openbaar zijn. Stegeman: „Zijn ze openbaar dan zou de gemeente voor het onderhoud moeten zorgen. Maar dit ligt nu in handen van Dikkers Cl000. De plaatsen zijn wel open." Markvoort pleitte voor een op lossing van het parkeerpro bleem in het centrum en gooide daarom het beperkt parkeren in de groep. „Nu zie je vaak op dc Smidsbelt dat auto's er om acht uur 's ochtends worden neerge zet en pas om acht 's avonds weer worden opgehaald." Stege man meende dat het niet haal baar is de Cl000 te verplichten ombeperkt parkeren in te voeren. Voor de Smidsbelt ligt dat anders en hier zou volgens de wethouder naar gekeken kunnen worden. Doordat de gemeente nu naast het huisafval ook wit- en bruingoed huis-aan-huis moet gaan ophalen, heeft dat gevolgen voor de inrichting van de werf van Gemeente werken aan de Waagweg. Voor dit grof vuil zal namelijk opslagruimte beschikbaar moeten worden gesteld. Daarnaast zit de gemeente te denken om ook het ophalen van het klein chemische afval (KCA) tc verbeteren. „Nu rijdt er twee keer per jaar de Chemokar door de straten van Holten," aldus burgemeester D.J. Verhoeven over dc huidige situatie. „Daar naast is er een standplaats op de Gcmccntewerf waar mensen het klein chemisch afval kwijt kunnen. We willen eventueel kijken of het inzamelen van het KCA kan worden verbeterd. Dit houdt wel in dat er een opslag depot moet komen op de werf. Hetzelfde geldt voor de opslag van het nu verplicht ophalen van het wit- en bruingoed." \veeJkcnd W r»«B In het weekend zachter en wis selvallig. Een storing zal in de loop van donderdagavond en vrijdagochtend langszij komen met veel bewolking en regen. Zaterdag en zondag wordt het zacht met overdag een tempera tuur van 6.0C a 8.0C. Ook dan is er veel bewolking en af en toe valt er wat regen. Prettig week end. i, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1