op I Holtens Nieuwsblad 'Er is nog helemaal niets besloten' OPRUIMING Lezing Funeraire Curiosa Hoor wie klopt daar wintercollectie Kortingen tot voor kinderen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Afdelingen GLTO kiezen voor Holten en Rijssen ssen Holtense actiegroep blijft strijden tegen gedwongen herindeling met Rij PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR UW HYPOTHEEK Univé Hof van Twente Hof van Twente makelaars ïn /VI /75.-/125.-/150.- IN DIT Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 19 NOVEMBER 1998 Op uitnodiging van de Stichting Kunst en Clutuur in Holten komt de heer H.L. Kok uit Enschede dins dagavond 24 november naar dorpshuis De Bosc hkamp in Holten om daar een lezing te houden over het onderwerp Funeraire Curiosa. De lezing, onder steund met vijftig dia's, gaat voornamelijk over teksten en symbolen op graven, grafstenen en toe gangshekken. Een boeiende lezing, waarin naast tragiek ook veel humor voorkomt. De hedendaagse mens weet niet veel meer over symbolen op grafstenen en gebruiken bij het begraven. De zeis in handen van Magere Hein als symbool voor het einde van het leven is nog wel bij velen bekend. Maar wat te denken van staartbijtcnde slan gen, gevleugelde zandlopers en brandende fakkels. De heer Kok weet eralies an. Hij is auteur van de boeken 'Graven en begraven in Overijssel', 'De geschiedenis van de laatste eer in Nederland' en 'F.rfenis onzer voorouders'. Ook was hij verantwoordelijk voorde inhoud van deTeleac-se- rie 'Graven en begraven'. Op sommige grafstenen staan ontroerende gedichten. Maar de heer Kok heeft ook het volgende gedichtje aangetroffen: 'Hier ligt begraven mijn boze Griet, dat ze in do hemel is geloof ik niet. In de hel, dat weet ik wel.' In de lezing wordt ook aandacht besteed aan het onbekende graf van echtgenoot en dochter van de spionne Mata Hari en aan het graf van een gestigmatiseerde vrouw in het Gelderse Oldburgen. Verder aan de le vensgrote ijsbeer op het graf van circus directeur Willy Hagenbeek, aan de Grafplakette van de legendarische kastelein Jan van Hoette en niet te ver geten aan het grafschrift van een burgemeester, die daarmee wraak nam op de gemeenteraad die hem uit zijn ambt had weten te verdrijven. De lezing op 24 november in het Hol tense dorpshuis begint om 20.00 uur. Donateurs van de stichting betalen zes gulden en tree, anderen een tientje. Scholieren kunnen voor driegul den naar binnen. Nieuwe ambulancestandplaats kijken of er mogelijkheden zijn om een ambulancestandplaats te cre ëren tussen Holten en Mar- kelo. Deze zou naast de ANWB-post aan de Markelo- seweg moeten komen. Destijds is de ambulance in Hol ten opgeheven. Nu moet de zie kenwagen uit Rijssen. komen. Deventer Walstraat 50 Zutphen Polsbroekpassage 62a 35% Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: Hij/üj beoalt voor dit abonnement f79,40per jaar (betaaMjze: per acceptgiro) f 76,75 perjaar (betaalwijze automatisch) Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 De afdelingen Holten en Rijssen' van de Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organi satie (GLTO) vinden dat een samenvoeging van beide ge meenten, eventueel aange vuld met een derde (deelge meente, een grote meerwaar de heeft voor de landbouw. Zij schrijven dit in een brief aan minister van Binnenland se Zaken A. Peper. Door dc samenvoeging van Holten, waar dc landbouw een prominente plaast inneemt, cn Rijssen met een beperkt land bouwgebied, verwachten dc GLTO-afdelingen dat de land bouw een sterkere positie krijgt in het maatschappelijk krach tenveld. Daarnaast geven de toekomstplannen, zoals die zijn neergelegd in dc ruilverkaveling Rijssen en dc ontwikkelingen zoals dc Reconstructiewet en het Nationaal Park Sallandsc Heuvelrug in oprichting, vol gens beide afdelingen aan, dat dc problemen voor de land bouw in beide gemeenten iden tiek zijn. „Samenvoeging van de gemeenten schept dc mogelijk heid ccn vrijwel indentieke pro blematiek daadkrachtiger aan te pakken", zo schrijven zc dc mi- Na samenvoeging ontstaat vol gens dc afdelingen een sterke dynamische gemeente met en goed evenwicht tussen indus triële, agrarische en recreatieve De uit zes muzikanten bestaande formatie Zaand, Zeep en Zoda heeft afgelopen zondag in dorpshuis De Boschkamp een prima koffieconcert gegeven. Met haar mengelmoes van feest- en folkmuziek wist het de aanwezigen uitermate te boeien. Daarbij waren de nummers van de groep doorweven met poëtische, humoristische, ondeugende en soms rauwe Twcntstalige teksten. De publieke belangstelling liet jammer genoeg te wensen over. Foto:Johan Officieel hoort de ambulance binnen een kwartier ter plekke te zijn, maar ik heb het idee dat dit vaak wordt overschreden," ver telt burgemeester D.J. Verhoe ven.Holten heeft inmiddels ccn briefwisseling gehad met de ge meente Markelo over het geza menlijk gebruik van de toekom stige standplaats. Geen plotselinge invasie van marsmannetjes in Holten, maar brandweerlieden druk bezig bij een gezamenlijk oefening van het Holtense brandweercorps en de plaatselijk afdelingvan dc EHBO. Deze vond afgelopen maandag plaats bij een land- en tuinbouw mechanisatie-instal- latiebedrijf, waar door laswerkzaamheden zich een explosie had voorgedaan. Foto: johan Boiink Sinterklaas en Pieterbazen zijn inmiddels in het land. Afgelo pen zaterdag kwam het gezelschap met de stoomboot in Wijk bij Duurstede aan. Zaterdag komt de kindervriend met een aantal Zwarte Pieten op bezoek in Holten. Na een korte rondrit worden zij om 14.10 uur op Smidsbelt begroet door burgemeester Verhoeven. Voor de leerlingen tot en met groep vier van de basis scholen is er daarna in gebouw Irene een kinderprogramma vol met verrassingen. Dit programma duurt tot ongeveer 16.00 uur. In verband met de beschikbare ruimte kan slechts in uitzonderlijke gevallen een ouder of begeleider mee naar binnen. Hiervoor is plaats op het balkon. Alhoewel het absoluut nog niet zeker is of de gemeente Holten zal worden heringedeeld bij een of meerdere gemeenten, komt de beslissing hierover steeds dichter bij. Nog steeds staat 1 januari 2000 vast als overgangsda tum. Gaat Holten samen met Rijssen of toch met Bathmen? De gemeenteraad heeft Rijssen als voorkeur. De actiegroep van Anton van Beek en zijn vrienden, zien dat niet zitten. Volgens hen valt zo'n gedwongen huwe lijk vroeger of later weer in duigen. Minister A. Peper van Binnen landse Zaken kwam vorige weck polshoogte nemen in Bathmen. Hier waren alle betrokken ge- uitgenodigd om hun mening voor te leggen. „Het was een ludieke actie, maar in het hart serieus bedoeld," vertelt Anton over het ontstaan van de actiegroep tegen de herindeling Pak de telefoon en maak een afspraak 0547-36 20 20 of36 36 36 BURG. DE BEAUFORTPLEIN 13 - MARKELO 0547-36 20 20 of 36 36 36 Volgens de leden van de actiegroep valt een gedwongen huwelijk r in duigen. met Rijssen. „We boden de mi nister in Bathmen een Holtense kruidenbitter aan en hebben hem gezegd dat dc meeste Hol tenaren kiezen voor een platte landsgemeente. F.en gedwon gen huwelijk met Rijssen strandt toch." Peper nam het geschenk aan met de woordc-n: at heb ben jullie Holtenaren toch mc-t Rijssen. Daar wonen toch ook wel aardige mensen?" Het ontstaan van de actiegroep was een idee dat ontstond uit onvrede met dc politieke instel ling van de Holtense gemeente- 'WWi DEKBEDDEN 4 zoenen 800 gram Nijverdal Kerkstraat 40 Tel. 61 09 00 Di. t/m za. open v a. 10.00 uur ïtrede doen. Ze IJsclub Voor het bc Dc Noordpoi ter haar in' zijn cr helemaal klaar voor. Nu alleen de vorst nog. Zie pagina 3 Kansen Dc zaterdagamateurs van Blauw Wit pakte in een ma tig duel toch nog drie pun ten. De Holtense ploeg liet in dc strijd tegen Blauwwit ters vele kansen liggen. Zie pagina 5 Trofee Scholengemeenschap De Waerdcnborch mag zich dit jaar winnaar noemen van dc twaalfde editie van de schietwedstrijd om dc Zaagmolcntrofee. Zie pagina 5 Robot Fcn Holtense melkveehou derij heeft het mclkproces geheel in handen gegeven van een robot. Dc koeien kunnen nu vierentwintig uur per dag worden gemol ken. F.en verslag. Zie pagina 7 t Rijssen vroeger of later Lichtmasten Het college van B en W gaat de Holtense gemeenteraad voorstellen een krediet van 12.576 gulden beschikbaar te stellen voor onderhoud van de vijfenveertig lichtmasten in de Kerkstraat, het Kerk plein en Smidsbelt. De EDON zou de werkzaamhe den moeten gaan uitvoeren. Volgens het college zijn de twaalf jaar oude lichtmasten dringend aan een onderhouds beurt toe. Het gaat om het schil deren van dc masten, het schoonmaken van dc bollen en het vervangen van het elektri sche gedeelte in de palen. Voor al dit laatste is noodzakelijk van wege dc huidige wettelijke eisen. Daarnaast blijken de lichtpun ten op het moment erg storings- gevoelig cn zijn er de laatste tijd veel storingen aan het elektri sche gedeelte. Aan zowel dc F.DON als de Sowe- co is een offerte gevraagd voor de genoemde werkzaamheden. Daarbij kwam dc prijsbereke ning van het energiebedrijf als laagste uit bus. Het vervangen van het elektrische gedeelte was overigens al uitsluitend voorbe houden aan.de EDON. Het gemeentebestuur verwacht dat als het onderhoud aan de masten wordt uitgevoerd, deze zeker weer tien tot vijftien jaar mee kunnen. De kosten voor het onderhoud kunnen, zo meent het college, gedekt wor den door een al beschikbaar ge steld bedrag van 7.424 gulden uit het investeringsschema van vorig jaar en 12.576 gulden uit de pot die is gereserveerd voor de uitvoering voor het zogenaamd vcrlichungsstructuurplan. St. Nicolaasactie De Holtense Handels Vereni ging begint donderdag 19 no vember met de St. Nicolaasactie 1998. Bij elke aankoop van tien gulden ontvangt men een bon. Deze bonnen doet men samen met ccn deelnemerskaart in een enveloppe cn deponeert die in dc bekende rode St. Nicolaas- bussen in het dorp. Wordt van een deelnemer een enveloppe getrokken, dan krijgt deze dc helft van dc waarde van de inge leverde bonnen, in de vorm van waardebonnen, uitgekeerd. Deze waardebonnen zijn te be steden bij de deelnemende win keliers. Dc actie duurt tot en met 5 december cn cr zijn zeven trekkingen. Bij elke trekking wordt duizend gulden aan waar debonnen uitgekeerd. Zie ook dc advertentie elders in dit blad. m weekend raad. „Zonder ook maar te luis teren naar de mening van de eigen bevolking, gaan zij voor een samengaan van Holten met Rijssen," maakt Anton duidc I^ees verder verwaohtiiiii In het weekend blijft het waar schijnlijk op de meeste plaatsen droog. Overdag perioden met zon. Zo als het nu lijkt blijft her koud met in de nacht en och tend lichte vorst. In de nacht van donderdag op vrijdag grote kans op matige vorst: lokaal -7.0C. Overdag temperaturen rond 3.0C a 4.0C. Goed week end. Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1