Holtens Nieuwsblad, LAATSTE WEEK!! DE KAST a 1 ^VEILINGBEDRIJF HOLBEIN Schrijfster van Dikkie Dik gastspreker in bibliotheek Trainer Heek verlaat na voetbalseizoen sv Holten Zie ginds komt S, vrijdag 20 november U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint BON Weinig vuurwerk bij behandeling gemeentelijke begroting Gemeente spreekt NS over infrastructuur Holtense carnaval barst komend weekend weer los Coupons bouclé tapijt 6,- Coupons frisé tapijt 12,- Hoitsns Nieuwsblad Veiling DONDERDAG 12 NOVEMBER 1998 De schrijfster en illustra trice van de prentenboe ken over Dikkie Dik, Jet Boek, brengt op woens dag 25 november een be zoek aan de Openbare Bibliotheek Holten. Zij geeft dan twee 'lezingen' waarin ze verhalen vertelt over en tekeningen maakt van de uit Sesam straat bekende poes. Jet Boek volgde haar oplei ding aan de Rietveld-Acade mie in Amsterdam en stu deerde in 1973 af in de rich ting Grafische Vormgeving. Daarna werkte ze enige tijd als freelancer en assisteerde bij de productie van diverse tekenfilms. Na twee jaar te hebben rondgereisd door de VS, Mexico en Centraal- -Amerika ontmoette ze in New York een tekenaar die voor Sesamstraat werkte. Toen bi] terugkeer in Am sterdam grote behoefte bleek te bestaan aan Neder lands materiaal voor de Ne derlandse Sesamstraat be sloot Jet Boek hier op in te springen en maakte ze de eerste tv-prentenboeken met de avonturen van Dik kie Dik. Vijf jaar later wer den de eerste twee deeltjes van dc Dikkie Dik omdraai- bockjcs uitgebracht. Tevens maakte Bock een serie pren tenboeken over Hond Dolt, geinspirec-rd op uitspraken van kleine kinderen over wat ze ondermeer leuk, lekker, vies en vervelend vinden. De 'lezingen' in de Openba re Bibliotheek zijn bedoeld voor kinderen van vier tot en met zes jaar en beginnen om 14.00 en om 15.00 uur. Kaarten kosten 2,50 gulden per stuk. Deze zijn verkrijg baar bij de bibliotheek. Oefenmeester Gerard Heek is na dit seizoen niet langer hoofdtrainer bij de Holtense voetbalclub. Heek, bezig aan zijn vierde seizoen in Holten, kan zijn werk amper combi neren met het trainerschap. Wel hoopt hij als vrijwilliger nog nauw aan de Holtense voetbal club verbonden te blijven. Thafts vervult Heek op het ste delijk lyceum in Enschede een tijdrovende managementfunc tie. Nu hij ahvecr vijfentwintig jaar jaar het trainersvak uitoe fent, vindt hij de tijd gekomen Evenals vorig jaar wordt de Sint ontvangen op Smidsbelt. Sinterklaas en zijn leger aan Pieten stomen momenteel al weer over dc woelige baren richting Nederland. Volgens de reis planning komt hij met zijn gevolg op 14 november in ons land aan. Op zaterdag 2! november brengt de Goed Heiligman met enkele van zijn knechten een bezoek aan Holten. Even na twee uur 's middags zal burgemeester Verhoeven De Sint verwelkomen bij het gemeentehuis op Smidsbelt. Vervolgens is er in gebouw Irene voor dc kinderen tot en met groep vier van de basisscholen een kinderprogramma vol verrassingen. De kinderen krijgen hiervoor op school een toegangsbewijs. Deze kan eventueel ook bij het VW-kantoor worden afgehaald. aarten in voorverkoop, b 0547-36 12 88 bill's bar Kaarten in voorverkoop, bellen naar markeio Als lezer van het Hollens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor Geelt op ais het opgeven van een Ho"ens N'eu' nieuwe abonnee. Dhr/mevr. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Ad rei IHij.'tj betaalt voor dit abonnement O f 79. toper.jaar (betaalwijze: per aces :niro) G f76.75 perjaar (betaalwijze: autom.': ,h) Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 Buiten enkele niet al te krachtige vuurpijlen is de behandeling van de gemeentebegroting in de Holtense gemeenteraad met weinig vuurwerk verlopen. De coali tiepartijen PvdA, CDA en WD hielden afgelopen maan dag de rijen gesloten en oppositiepartij Gemeentebe lang mistte de kracht om enige weerstand te bieden. De begroting werd dan ook met slechts enkele aanpassin gen aangenomen. Een van de vuurpijlen betrof het voorstel om de Onrocrend- Zaakbelasting (OZB) met in gang van komend jaar met vijf procent te verhogen. De fractie van Gemeentebelang, had hier bij monde van fractievoorzitter E.M. van Schooten, grote be zwaren tegen. „Voor ons is deze verhoging onaanvaardbaar. Het college geeft onvoldoende aan waarom deze verhoging nodig is. Ik mis een goed doorummerd verhaal" .verklaarde de Ge- mccntcbclangcr. Verantwoor delijk wethouder M F. Spijker probeerde in zijn ronde vervol gens dc onbegrijpelijke opposi tie nog eens duidelijk tc maken waarom de belastingverhoging nodig is: e hadden ccn tekort van 660.000 gulden. Met veel knippen en snijden en het uit stellen van investeringen kon den we ccn groot gat dichten, maar verdere maatregelen zouden het voorzieningenniveau aantasten. Om de begroting sluitend te maken stellen we dus de verho ging voor. Daarbij heeft u als partij nooit een alternatief aan gedragen", verweet de w ethou der Gemeentebelang. Een kleine discussie onstond ook over de bestemming van dc 38.000 gulden voordeel, voort komend uit de rioolheffing. De fracties van dc PvdA en Ge meentebelang zien dit bedrag graag terugvloeien in de porte monnee, omgerekend een tien tje per huishouden, van de Hol tense burger. Besloten werd echter, bij krappe meerderheid, om het bedrag op te nemen in ccn schommel fonds en te reser veren voor toekomstige investe ringen in verband met de uit voering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP; De CDA-fracuc deed een voor stel om de 24,000 gulden, die in het gemeentelijk investerings schema zij opgenomen voor dekking van een voetpad aan de Aaltinksweg, ter beschikking tc stellen aan uniforme reflecte rende huisnummering in het buitengebied. Dit omwille van de veiligheid en de hulpverle ning. Dc overige fracdes namen het voorstel niet over. Wel werd besloten het bedrag te reserve ren voor verschillende voetpa den in de bebouwde kom. Daar naast kreeg het college de op dracht een beleidsvoorstel over de verbetering van de huisnum mering en bewegwijzering in het buitengebied voor tc bereiden en hiervoor financiële dekking te zoeken. Aan het slot van dc vergadering verzocht PvdA'er G.H. Markt- voort het college om te kijken naar de mogelijkheid om dc nu nog leegstaande Dorpsschool tijdelijk de reserveren voor de opvang van asielzoekers. Maar wethouder R.M.C. Dclahaijc kon met dit voorstel niet mee gaan. „Ten eerste zou het ge bouw qua voorzieningen aange past moeten worden. Daar kun nen we nog overheen stappen. Maar ik vrees dat wc ccn groter aantal asielzoekers niet kunnen behappen. Het zou een tc grote druk op ambtelijk apparaat en op de afdeling Sociale Zaken leggen. Daarnaast past het niet in het vergevorderde stadium met betrekking tot dc plannen voor de school", verklaarde dc wethouder. om zijn voetbalschoenen aan de wilgen tc hangen. Een groot deel van zijn trainersloopbaan bracht Heck door in Holten en was in het verleden al eens vijf jaar jeugdtrainer bij dc sv. Ook als actief lid speelde hij meerde re jaren niet onverdienstelijk in het derde elftal. Heck was in Holten en omstreken berucht, vanwege zijn 'FlighingTackle'. Het voetbalbestuur van de sv Holten is reeds op zoek naar een nieuwe trainer. Zij denkt nog voor het eind van het jaar een ambitieuze hoofdtrainer te heb ben gevonden. De zanglustige mannen van het Holtens Mannenkoor brachten vorige week in De Kandelaar wederom een aantal uiteenlopende liederen ti der van een Korenavond waarbij ook andere regionale zanggroepen het beste uit hun keel haalden. gehore. Dit in het ka- De gemeente heeft met de Nederlandse Spoorwegen overleg gehad over de railinfrastructuur langs Holten. Dit naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek dat wordt gehouden om het industrieterrein De Kol op te peppen. Het ging bij de gesprekken met de NS vooral om geluidsoverlast op te lossen en de mogelijkheden om in de toekomst ongelijkvloerse spoorwegovergangen aan te leggen. Burgemeester D.). Verhoeven gaf afgelopen dinsdag aan dat vooral bewoners rondom het station, van de Molcnbeltflat, hei Kollingscrf en het gedeelte van dc Kol langs de spoorbaan last hebben van geluidsoverlast. Het spoorwegverkeer wordt steeds intensiev er, zodat even tuele maatregelen op zijn plaats zijn. „Ik denk dan vooral aan gcluidschcrmcn," maakt Ver hoeven duidelijk. „Bij het hou den van ccn onderzoek naar de hoeveelheid geluidsoverlast, is dc- NS best bereid om mee te denken." Dc gemeente heeft al eens een onderzoek gehouden en daaruit zijn geen onverantwoorde resul taten naar voren gekomen. „Er doen zich op dit moment geen problemen voor zodat directe actie nodig is," aldus de Holten se burgervader. „Toch kan een scherm bij dc Molcnbeltflat hel pen en hebben z.c bij het Köl- lingserf best last van het spoor." Ook een eventuele rondweg langs de noordkant van Holten werd tijdens het gesprek met de NS genoemd. Hierbij loopt de rondweg tussen spoor en berg om Holten heen. Om vanaf dc7.c omleiding toegang te kun nen bieden naar de bebouwde kom, zi|ii enkele spoorwegover gangen nodig. Door het inten sievere gebruik van het spoor en de verwachte hoeveelheid ver keer dat langs deze eventuele rondweg xijdt, is het veiliger om hier öngclijkvlocrsc overgangen van te maken. „In de ongeval- statuten staan de huidige over gangen niet als urgent vermeld," gaf Verhoeven aan. „Het is dus niet noodzakelijk deze onmid dellijk aan te pakken." Toch staat dc NS niet onwelwil lend tegenover toekomstige aan pak. Er zouden dan tunnels kun nen worden gemaakt voor voet gangers, fietsers en auto's. Hans Verfcerk Keukens tovert deze week wel hele lage prijzen tevoorschijn. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heelt en nu koopt, haalt Hans een echte Kroon keuken voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs uit zijn hoge hoed tevoorschijn! Profiteer mee van dit magische prijzenfeest en vraag naar de extra snelle besllsserskorting! De Kinderpostzegels bestaan 50 jaar. Voor deze gelegen heid nam burgemeester D.J. Verhoeven het eerste velletje in ontvangst van mevrouw A. van Beek. Zij verkoopt de zegeltjes al 20 jaar. Elke middag tussen 13.30 en 17.30 uur zal tot en met de Kerst ccn tafeltje met zegels, kerstkaar ten en andere artikelen voor de verkoop klaar staan in het postkantoor. Foto: Pcicr Bulthuis Het nieuwe carnavalsseizoen in Holten barst komende za terdag in alle hevigheid los. Dan zal vanaf 20.30 uur in Café-Partycentre 'Het Bonte Paard' de 11de van de 11de worden gehouden met als grootste vraag 'Wie wordt de nieuwe Prins van Keunedarp.' Middels een spectaculaire op- komstact zal, als -alles naar wens verloopt, om klokslag 11 over 11 de nieuwe Prins der Fien- prcuvers zich aan het publiek presenteren. Alvorens het zover is, zal op een waardige manier afscheid worden genomen van Prins Beukenoot 'de Sterke' en Adjudant René. En uiteraard wordt de onder scheiding 'Keunedarper van het Jaar" weer uitgereikt aan een per soon of groep die zich verdien stelijk heeft gemaakt voor Keunedarp. De muzikale omlijs ting is in handen van toporkest Select en het Ficnpreuver huis orkest De Braandheultjes. Om streeks 23.30 uur zal de nieuwe Pnns de prijswinnaars van dc actie Prinsraden bekend maken, waar van de opbrengst dit jaar zal wor den geschonken aan de kin- per m2, (b-keus) verkopen wij tegen eenheidsprijzen per m2, diverse kleuren, op jute 4 m. breed Iedere werkdag geopend. Donderdag koopavond tot 20.00 uur. Jutestraat 31(Industrieterrein de f.' irsl Jutestraat 31, (Industrieterrein de Mors) 7461 TS Rijssen. g 0548 - 54 15 77 Hervormde Kerk ten behoeve van de restauratie van het Nabcr-orgcl is ccn groot succes geworden. In totaal brachten veiling en verkoop ccn geld bedrag van 22.000 gulden op. Zie pagina 3 Wielerclub De leden van de Wiclerver- cning maken vele kilome ters. Door deelname aan toertochten en dc laatste ja ren veldritten, zijn de Hol tense fiets fanaten ccn heel jaar actief op dc twcewielcr. Zie pagina 5 Handbal De handbaldames blijven het goed doen. In ccn be langrijke wedstrijd tegen 11 CD trokken zowel Dames 1 als Dames 2 de overwin ning naar zich toe. Zie pagina 5 derboerderij Dondcrtman. Ter ondersteuning van dc-zc actie wordt op vrijdag 13 november tus sen 19.30 en 21.00 uur door Dc Braandheultjes een strectparade gehouden op en rond dc Smidsbelt, waarbij het winkelend publick dc mogelijkheid wordt geboden mee te raden wie de 31ste Prins van Keunedarp wordt. Onder het mot to 'Veilig uit - Veilig thuis' lilopt er ook dit jaar ccn bus naar de 11de van de 11de. Dc eerste bus vertrekt om 19.45 uur bij hofbar Bierlokal am Bahnhof richting 'Het Bonte Paard'. F,en tweede bus vertrekt om 20.15 uur. Na afloop van het feest worden de feestgangers weer keurig thuis gebracht. Marktactie Het is al jaren dc gewoonte van de marktkooplui op dc Holtense vrijdagmarkt om rond Sinterklaas een actie te houden voor het ko pend publiek. Dit jaar zullen zij op de markt drie weken lang gratis lo ten uitreiken. Tc winnen is ccn gra tis dagtocht met een touringcar naar de kerstmarkt in Essen op woensdag 16 december. Dc trek king vindt plaats op 4 december rond 16.00 uur. Koffieconcert Dc uit zes muzikanten bestaan de formatie Zaand, Zeep en Zoda geeft op zondag 15 no vember in dorpshuis De Bosc hkamp een koffieconcert. Dc muziek van dc groep is het best tc omschrijven als en mengel moes van feest- en folkmuziek en heeft raakvlakken met de Ierse folk. De nummers zijn doorweven met poëtische, hu moristische, ondeugende en soms rauwe Twcntstalige teks ten. De belangstelling voor dc nu al twaalf jaar actieve groep is zeker ook te danken aan dc uitbundige manier van optreden cn de prettig ongeregelde wijze waarop met muziek en publiek wordt omgegaan. Het optreden van Zaand, Zeep en Zoda in het dorpshuis aan de Tuinstraat be gint om 11.30 uur, de toegang bedraagt tien gulden. Kaarten zijn tijdens kantooruuren telefo nisch tc reserveren, telefoon 0548 - 362755. Vroege bus Om de passagiers betere aan sluitmogelijkheden te bieden op busdiensten elders in de regio, zoals naar Twello, heeft Oad een extra bus op lijn 91 tussen Holten en Deventer ingezet. De bus vertrekt om 6.35 uur bij het NS Station. Om 7.10 uur ver trekken twee bussen (lijn 91) naar Deventer. Beide doen on derweg Bathmen aan. De ene bus rijdt daarna door naar het NS station, dc andere maakt nog een extra lus door Colmschate- renk cn langs de Deventer zie kenhuizen. Snelkraak Bij fotozaak Ten Velde aan de Dorpsstraat is in de vroege ochtend van de vijfde novem ber een snelkraak gepleegd De daders gooiden met een trot toirtegel een etalageruit in. In de winkel werden enkele vitrines ingeslagen en spicgelreflcxca- mara's weggenomen. Getuigen hebben enkele mannen weg zien rijden in de richting Deventer. Aangezien winkel eigenaar J.H. ten Velde op vakantie was. is nog niet bekend wat er verder precies is ontvreemd. De politie heeft dc zaak in onderzoek. Diegenen die nog een finan ciële bijdrage willen leveren aan dc voedselactie van W erkgroep Dorkas Holten kunnen dat doen op bankrekeningnummer 32.85.63.722, ten name van Dor kas Hulp werkgroep Holten, onder vermelding van voedselacde. f WtH»ki»IlcI weers Fi'Wacliliiij; Het wordt geleidelijk aan kou der in het weekend. Vrijdag en zaterdag hebben we nog te maken met regen van een Oceaan storing. Ook dan is er veel bewolking en af en toe zon. Temperatuur rond 7.0C a 8.0C. Zondag breidt de kou zich gelei delijk naar onze omgeving uit. Tussen een op Scandinavië geo riënteerde uitloper van een ho- gedrukgebied van bijna 1050 Hpa in de poolstreken, en een over de Britse eilanden over ons land naar het zuidoosten trek kend lagedrukgebied stroomt de kou met oostenwinden naar onze omgeving uit. De over gang naar kouder weer gaat ge paard met in de nacht en och tend kans op lichte vorst. Prettig weckend Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1