info Gemeente Holten Veilig in de winter. 990,- T 2.64!) RAINBOW NIEUW! r' II BLOEMENDAL FIETSPLUS Yokohama F 310 Meijerink Bandenservice Vermeulen Bandenservice Hardenberg Bandenservice vof ["5,- korting* op entreeprijs Speed Design g DONDERDAG 5 NOVEMBER 1998 HO/ZA 4 Bezoekadres: Smidsbeli 745-1 BI. HOLTEN Telefoon 0548-3" 38 39 Fax 0548-36 10 25 Hei gemeentehuis is geopend voor het publiek van maandag tot en met vrijdag 8.30 tor 12..30 uur en van maandag tot cd met donderdag van 13.30 tot IS00 uur op afspraak. Het gemeentehuis is op de riidagmiddagen van de even weken gesloten Dit houdt in dat het gemeentehuis >p de vrijdagmiddagen 13 en 27 november gesloten is. GEMEENTEBESTU U R Burgemeester D.J. Verhoeven 1 Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid; Algemene en Bestuurlijke Zaken inclusief Regionale Samenwer king; Personeel en Organisatie: Automatisering; RccTcarie en Toerisme, Project Ontwikkeling Liezen en Project Herinrichting De Kol. Wethouder M.F. Spijker VERGUNNINGEN Wethouder J.A. Stegemnn Portefeuille: Gemeentewerken; Wegen; Ruimtelijke Ordening; Bouwen en Wonen inclusief Monumenten; Beheer Gemeente-eigendommen en Grondzaken; Agrarische Zaken en Plattelandsvernieuwing inclusief Landschap- cn Natuurbeheer. Wethouder R.M.C. DeJahaijc Portefeuille'. Verkeer en Vervoer Milieuzaken en Afvalbeheer, Riolering. Sociale Zaken en Werkgelegenheid; WVG. Spreekuur burgemeester en De burgemeester cn de wethouders houden uitsluitend spreekuur op Voor het maken van een atspraak kunt van het college van B&W, onder telefoonnummer 3" 38 39 (algemeen) of 37 38 12 (rechtstreeks). POLITIE Voor noodgevallen Alarmnummer 112 (dag en nacht bereikbaar) 36 44 44 BRANDWEER Voor noodgevallen Alarmnummer i 12 (dag en nacht bereikbaar) Overig 36 14 63 GEMEENTEWERKEN De storingsdienst gemeentewerken is 24 uur per dag bereikbaar (telefoon 36 19 72) voor klachten over onder andere defecte riolcnngspotnpen. defecte straatverlichting, gaten in het wegdek of andere storingen. Buiten kancoorurcn kan men naam. adres, telefoonnummer en aard van de klacht inspreken op een band. waarna de dienstdoende storingsambtenaar automatisch bericht kri|gt. De gemeentewerf is van maandag tot cn met vnjdag geopend van 13.0(1 rot 15.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 15.1X1 uur. DIERENBESCHERMING Voor informatie en klachten voor Holten cn omgeving: ENERGIEVOORZIENING Energiebedrijf EDON (voor elektncitcit, gas en CAI), Deventer, telefoon 05~0-69 11 00 tijdens kantooruren. Klantenservice 0570-69 11 22. Bi) storingen 0800-33 66 112 (dag en nacht). Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO),Ommen, 0529-496 400. Klantenservice 0800-14 21 (dag en nacht). WONINGBEHEER LOCHEM Postbus 123. "240 AC I-ochem. telefoon: 0573-2525~8. Spreekuur Holten in gemeentehuis, elke maandagmiddag t an 15.30 tot 16.30 BIBLIOTHEEK Rórikstraat 3, telefoon 36 64 14, fa 36 64 P Maandag en vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur cn van 18.30 tot 20.30 u. woensdag van 10.00 tot 12.00 uur i van 14.00 tot 17.30 uur, zaterdag v: 10.00 tot 12.00 uur. Openbare kennisgeving inzake verleende ontheffingen of vergunningen 1. Bouwvergunning is verleend voor: - Vergroten woonhuis Beusebergerweg 56 - Wijzigen gevels woning Verzetstraar 85 - Plaatsen dakkapel Raalterweg 36 - Overkappen laad-/ losplaats Keizerswcg 59 - Gedeeltelijk vernieuwen en veranderen woonhuisgedcelte van de boerdeni Velddijk 7 - Bouwen bedrijfswoning met bedrijfsruimte (kantoor en dergelijke) Velddijk 7 2. Toestemming is verleend voor de navolgende meldingplichtige bouwwerken - Plaatsen tuinhuisje Larensewcg 69 3. Sloopvergunning is verleend voor: - Slopen woning Velddijk 7 4. Kapvergunning is verleend voor: - Zeven dennen, twee eiken en een berk Vianenweg 27 - Zes lijsterbessen cn twee berken Kroepinsweg 8 - Een eik Postweg 112 - Een eik en een wilg Beumerstecg 5 - Twee berken, twee dennen, twee Amerikaanse eiken, een lijsterbes en een acacia Fazantcnweg 5 - Dnc- eiken Lambooysweg 1 - Drie dennen Heideweg 32 - Twee populieren Landuwerwcg 14 - Twee dennen, een eik en een berk Winkelbergweg 27 - Een eik Canadastraat 38 5. Voorts is vergunning, ontheffing, toestemming en dergelijke verleend voor: - Actie 'Prinsraden' en 'streetparade' CV De Ficnpreuvers (tot en met 14 november respectievelijk op 13 november 1998) - Intocht Sint Xicolaas cn kerstmarkt HHV (21 november resp. 10 december 1998) - Verkoopactie kerstgebak Supportersvereniging sv Holten (14 - 16 december 1998) - Kerstmarkt obs Dijkerhoek (18 december 1998) Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 7450 AA Holten. Over de uiterste indieningdatum van een bezwaarschrift kunt u inlichtingen inwinnen bij de afdeling algemene zaken, telefoon 373839. BOUWEN Vrijstelling artikel 18a WRO ten behoeve van uitbreiden recreatiewoning Vianenweg 225c De burgemeester van Holten maakt bekend, dat bij burgemeester cn wethouders van die gemeente een melding tot bouwvoornemen is gedaan voor het uitbreiden van een recreatiewoning op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie B. nummer 4138, plaatselijk bekend als Vianenweg 225c. Het ingediende bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan De Borkcld, herziening 1990", omdat ingevolge de bestemming "Verblïjfsrecreatieve doeleinden" de inhoud van een zomerhuis, inclusief aangebouwde of vrijstaande berging, tc-n hoogste 200 m3 mag bedragen. De melding om bouwvoornemen kan daarom slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), voor kruimelgevallcn. Krachtens artikel 42, lid 5, van de Woningwet wordt een melding mede aangemerkt als een verzoek om een zodanige vrijstelling. Bij besluit van 27 oktober 1998 hebben burgemeester cn wethouders besloten ten aanzien van dit verzoek toepassing te geven aan artikel 19a, derde tot cn met elfde lid, van dc WRO. In verband hiermee ligt het verzoek om vrijstelling (dc melding tot bouwvoornemen) vanaf 6 november 1998 gedurende twee weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, ter inzage. afdeling algemene zaken, b voor een ieder ter ge-mecnl: inzage. Gedurende genoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. Vrijstelling artikel 18a WRO ten behoeve van bouwen tuinhuisje bij Buizerdweg 1 De burgemeester van Holten maakt bekend, dar bij burgemeester en wethouders van die gemeente een melding tot bouwvoornemen is gedaan voor het bouwen van een tuinhuisje op bet perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectic B. nummer 461", plaatselijk bekend als Buizerdweg 1. Het ingediende bouwplan is niet in overeenstemming met bet ter plaatse geldende bestemmingsplan Look 1990", omdat ingevolge dc bestemming Eengezinshuizen Ea alleen in- en/ of aangebouwde bijgebouwen zijn toegestaan. Bouw- aanvragen Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend, dat op dc daarbij aangegeven data aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - Bouwen productiehal Waagweg 5 (21 oktober 1998) - Vergroten woonhuis Köllingserf 41 (22 oktober 1998) - Vergroten woonhuis Vianenweg 133 (22 oktober 1998) - Geheel vernieuwen vijf recreatiewoningen Borkcldsweg 41, 43, 49, 51 en 55 (26 oktober 1998) - Vergroten bedrijfshal Kcizcrsweg 31 (29 oktober 1998) Bouwaanvragen liggen gedurende de openingsrijden van het gemeentehuis ter inzage bij bet bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeentewerken, Smidsbelt 6 te Holten. Gedurende genoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. Vrijstelling artikel 18a WRO ten behoeve van plaatsen tuinschuur bij Vianenweg 225b Dc burgemeester van Holten maakt bekend, dat bij burgemeester cn wethouders van die gemeente een melding tot bouwvoornemen is gedaan voor het plaatsen van een tuinschuur op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectic B, nummer 4137, plaatselijk bekend als Vianenweg 225b. Het ingediende bouwplan is niet in overeenstemming met bet ter plaatse geldende bestemmingsplan De Borkeld, herziening 1990", omdat ingcA'olge de bestemming "Verblijfsrecreatieve doeleinden" de inhoud van een zomerhuis, inclusief aangebouwde of vrijstaande berging, ten hoogste 200 m3 mag bedragen. Dc melding om bouwvoornemen kan daarom slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), voor kruimelgevallcn. Krachtens artikel 42, lid 5, van de Woningwet wordt een melding mede aangemerkt als een verzoek om een zodanige vrijstelling. Bij besluit van 27 oktober 1998 hebben burgemeester en wethouders besloten ten aanzien van dit verzoek toepassing te geven aan artikel 19a, derde tot cn met elfde lid, van dc WRO. In verband hiermee ligt het verzoek om vrijstelling (dc melding tot bouwvoornemen) vanaf 6 november 1998 gedurende twee weken De melding om bouwvoornemen kan daarom slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in artikel 18a van de et op de Ruimtelijke Ordening (WRO), voor zgn. kruimclgcvallen. Krachtens artikel 42, lid 5, van de Woningwet wordt een melding mede aangemerkt als een verzoek om een zodanige vrijstelling. Bij besluit van 27 oktober 1998 hebben burgemeester cn wethouders besloten ten aanzien van dit verzoek toepassing te geven aan artikel 19a, derde tot cn met elfde lid, van de WRO. In verband hiermee ligt het verzoek om vrijstelling (de melding tot bouwvoornemen) vanaf 6 november 1998 gedurende twee weken voor een ieder ter gemeentesecretaris afdeling algemene zaken, ter inzage. Gedurende genoemde termi|n van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 1998 Wie wordt op 4 januari als vrijwilliger in het zonnetje gezet? Kandidaten kunnen worden voorgedragen bi) College van Burgemeester en Wethouders vóór 12 november 1998. Gelieve de redcn(cn) van de voordracht re vermelden bij uw voordracht. Kandidaten moeten woonachtig zijn in holten en r kunnen bogen op bijzondere verdiensten voor de Holtcnsc samenleving op verschillende terreinen gedurende een reeks jaren. Bekendmaking zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van maandag 4 januari 1999. Gewichtsbeheersing en voedingsadviezen Ineke Schot 0548-36 63 33. Bio kettingzaagolie bij uw HUSQVARNA DEALER BROEKHUIS HOLTEN verrassend veelzijdig. Laminaat f 18,95. Massief eiken stroken f 19,95. EUROPA PARKET, NEEDE VRAAG EN AANBOD, DIVERSEN Doe het zelf CV pakketten of losse ketels, ook montage mogelijk. Zeer scherpe en concurrerende prijzen. Absoluut de goedkoopste, bel en controleer zelf! Gratis en vrijblijvend een offerte. T.H.O. Tel: 0513-65 47 48 Fax: 0513-65 37 71. www.tho.nl TE KOOP AANGEBODEN Tuinhuisje van geïmpregneerd hout djr.oud) tevens plankhout 2,2 x20 cm., en rabbat planken. Houtbedrijf J. Koopman, Dijkerhoek- Holten Tel. 0548-36 14 04. TE HUUR GEVRAAGD Z.s.m. garagebox of opslagruimte voor luisraad. 0548-36 65 58. Plaatsingsdatum(s) Plaats hier uw advertentietekst Per vakje een leesteken of spatie gebruiken. (Denk aan adres en/of telefoonnumer en vergeet niet om belangrijke details te vermelden). REGEL O) O IM De kosten van uw advertentie. Prijzen zijn incl, 17,5% BTW t/m 3 regels f 18.86 per regel meer f 6.29 Hoe opsturen De volledig ingevulde bon. voorzien van uw eigen banknummer en handtekening of met bijgevoegde giro-betaalkaart of bankcheque, dient 2 dagen voor plaatsing in ons bezit te zijn. Opdrachten die te laat zijn worden doorgeschoven naar de volgende week In gesloten envelop toezenden aan. Oostelijke Weekbladpers b.v. afd. Telefonische Verkoop Antwoordnummer 97. 7500 VB Enschede (een postzegel is niet nodig) Hoe betalen Vul op de bon uw eigen bankrekeningnummer in en plaats uw handtekening. Daarmee stelt u ons (éénmalig) in de gelegenheid om het bedrag te incasseren Ook kunt u een ingevulde en ondertekende girobetaalkaart of bankcheque bij de bon opzenden. Ondergetekende. Adres: Postcode. Telefoon. verleent hierbii een éénmalige machtiging aan Media Collect o bedrag af te schrijven ten laste van zijn/haar rekening. Postbanknr datum i het verschuldigde handtekening rekeninghouder: Administratiekosten bij niet-kontante betaling f 6.50 Advertentie onder nummer/brieven buro v/d blad f 6 50 extra Bewijsexemplaar op aanvraag per post f 6 50 Telefonische opgave advertenties: 053-484 24 50 - M oostelijke weekbladpers MEUBELEN. KLEDING EN HUISRAAD Te koop: z.g.a.n. mooie eiken kast kleur d.br. incl. verlichting br. 1.85m. prijs n.o.t.k. 0548-36 63 36. E HUUR AANGEBODEN Tijdelijke woonruimte oranjestraat 21 Holten, te bevr Tel. 0548-36 13 84. Flexibele oppas gevr.: 2 jongens 7 en 4 jr. na schoolse-opvang gastouderburo Holten Tel. 0548-36 27 55. Met winterhanden van Rainbow gaat u ook 's winters veilig op weg. Voor de uiterst scherpe all-in prijs hoeft u het niet te laten. 185/65R-14T Inclusief BTW. All-in prijs per set van A banden en 4 stalen wielen. indusief montage, ventielen, balanceren en wi|deringsbijdrage. Autobanden verdienen vakmanschap. KFZ 5 1/2 J14 Geschikt voor o.a Ford Mondeo. Peugeot 406 en Opel Vectra alle andere merken/types zijn stalen wielen leverbaar INMIDDELS AL 800 VERKOOPPUNTEN IN EUROPA! Kuipers Bandenservice Spechthorstweg 2A, Goor. Telefoon 0547-273400 Fax 0547-273408 Enschedesestraat 16. Losser. Telefoon 053-5388211 Fax 043-5388211 Nijhof Banden james Wattstraat 3, Lichtenvoorde. Telefoon 0544-373193 Fax 0544-377271 Venneslatweg 2, Eibergen. Telefoon 0545-474166 Fax 0545"475355 Markt 6, Hardenberg. Telefoon 0523-271030 Fax 0523-271040 Lever deze advertentie in bij de kassa van Speed Design. NÜ 2 PANTALONS VOOR 249,- c Brixon-pantalon katoen 179,- wol 179,- corduroy 179,- denim 169,- I 1 Jaarbeurs Utrecht, u t/m 15 november 1998. Rainbow stand 284. voor de pi-ijs van een 2de hailds Geheel compleet met: Helmbak Spiegels Schijfrem voor Leverbaar in 3 kleuren 1 jaar volledige garantie Gratis service beurt Gratis haal- en brengservice Exclusief afleveringskosten (65.-) Wierdensestraat 106 Rijssen. Telefoon 0548-51 22 17

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 4