Holtens Nieuwsblad 'Dat abstracte werk is niets voor mij' A VEILINGBEDRIJF HOM Hildegard von Bingen Holtense galerie toont werk in emaille en glas Noord-aftakking Betuwelijn Opknapbeurt schoolplein U ontvangt een fraaie BON /r/v/y naar dcAee/?. Twickel SLA UW SLAG! 3000 M2 MERKTAPIJT Bouclé tapijt vanaf 25 j" per str. m. Frisé tapijt vanaf 49 j" per str. m. Verhoeven doet geen uitspraak over brief Rijssense burgervader Wim Kwakernaak maakt met verschillende technieken realistische kunst m< Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 5 NOVEMBER 1998 Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 De Holtense interkerke lijke commissie Vorming en Toerusting besteedt in de maand november drie avonden lang aandacht aan het negenhonderdste geboor tejaar van de dichteres, schrijfster, zieneres en ge leerde Hildegard von Bingen. Deze abdis van het klooster in het Duitse Bingen was deskundig op het gebied van geneeskrachtige kruiden, werkte als een soort psychiater (een later begrip) en componeerde muziek voor zangstem cn instrumenten. Belangrijk detail hierbij was dat ze zelf niet kon schrijven. Een bevriende monnik stelde haar gedachten cn visioenen dan ook op schrift. Nu, precies negenhonderd jaar later, staat Hildegard von Bingen opnieuw in de belangstelling. Zo zijn er recent boeken over haar verschenen en is zelfs haar muziek op cd uitgebracht. Marian den Hertog uit Wesepe heeft speciaal studie gemaakt van deze opmerkelijk en veelzi jdige kloostelinge en zal de drie avonden op uitnodiging an de commissie Vorming en Toerusting verzorgen. Belang stellenden zijn op de dinsdagen 10,17 en 24 november van harte welkom in één van de zalen van gebouw Irene. De toegang is gratis, de bijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. Wethouders Omgerekend zijn ze nu honderd dagen in functie. De drie wethouders van Holten. Hen Galerie Waerdenborch exposeert de komende twee maanden werk in emaille en glas. Dit onder de titel 'Beeldend Licht'. Het tentoongestelde werk is ge creëerd door Ina Vader cn Marcel Simons. Vader hanteert de emailleteehnick. De vormentaal die zij gebruikt is heel abstract, hetgeen vaak veel vraagt van de toeschouwer. Het werk wil dan ook meer zoekend dan zeggend zijn, meer beschouwend dan bewerend. Vader exposeert sinds 1982 in binnen- cn buitenland. Haar creaties zijn aangekocht door museum Schiedam, particulieren en instellingen. Marcel Simons maakt glazen lichtobjecten. Hij houdt zich vrij intensief bezig met de strakke wetten van de geometrie, de principieëic filosofie cn symboliek. Door deze uiterst nauwkeurige theorie wordt het ontwerpen en bouwen van lichtobjecten voor de maker een creatieve ontspanning. Gelijktijdig is er in de Holtense galerie uniek Engels kristalglas van Norman Stuart Clarke te zien. Deze glasblazer studeerde in de jaren zeventig af in 3D design, keramiek en glas. Na veel experimenteren ontving hij de titel 'Master of the flames' voor zijn oppervlaktetechnieken die vooral bestonden uit het werken met metaaloxidcs. Clarke laat zich voor zijn werk vooral inspireren door de hem omringende natuur, waarbij decoratie en kleurgebruik een overheersende rol spelen. Zowel artistiek als technisch staat zijn creadcs op een zeer hoog peil. De expositie 'Beeldend Licht' duurt tot en met 21 december, de galerie aan de Oranjestraat is geopend van vrijdag tot cn met zondag van 14.00 - 17.00 uur. Dc gemeente uit haar grote zorgen wanneer de Betuwelijn wel doorgaat, maar de Noordelijke aftakking van het spoor niet. Voor Holten betekent dat veel extra overlast. Dc noordrak moet gaan fungeren als een rondweg voor het goederentreinverkcer, dat straks gebruik gaat maken van de Betuwelijn. Zonder deze noordtak is de kans groot dat er een wildgroei van goederentreinen ontstaat die Holten passeert. Om het personenverkeer zo weinig mogelijk tot last te zijn, zal dit vooral 's nachts gebeuren. „Wij steunen de brief die het Gelders Gebundeld Bestuurlijk Overleg Noordtak en dc provincie Overijssel aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Vrom sturen," zegt burgemeester D.j. Verhoeven. Deze brief gaat daarbij vooral over dc periode tussen aanleg van dc Betuwelijn Rotterdam- Zevcnaar en de Noordoostelijke verbinding. Het schoolplein van de Holterenkschool biedt sinds kort een fris cn vrolijk aanzicht. Ouders, leerkrachten en leerlingen van groep acht hebben in dc afgelopen periode het uiterlijk van het plein eens goed onder handen genomen. Zo zijn op de grauwe muur van het fietsenhok en op het kleuterplein kleurrijke muurschilderingen aangebracht. Op de stenen van het fietsenhok zijn verschillende sporten uitgebeeld. De muur op het kleuterplein is veranderd in een berglandschap met weiden vol bloemen, huisjes en een weg. Deze laatste wordt overigens nog doorgetrokken tot over het schoolplein. Ont werper van de fleurige schilderingen is Erwin Stukker. Fc.i..pr Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor j het opgeven van een I abonnee t I Hj/toj betaalt voor dit abonnement f79,40per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 76 75per jaar (betaalwijze: automatisch) Inzenden,aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede (zie advertentie Henk Eertink) BADKAMERS KEUKENS TEGELS U bent van harte welkom in onze showroom te Rijssen diverse soorten (met produktiefoutjes) diverse kleuren, op jute 4 m. breed Iedere werkdag geopend. Donderdag koopavond tot 20.00 uur. Jutestraat 31(Industrieterrein de Mors) 7461 TS Rijssen. "S* 0548 - 54 15 77 Najaarsconcert Het traditionele najaarsconcert van de Holtense Muziekvereni ging H.M.V. vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 november. De jeugddrumband onder leiding van Erik Broeke opent de muzi kale avond in sporthal 't Mos- sink met een improvisatie van de instructeur zelf. Vervolgens speelt het grote orkest onder meer dc Seagate Overture van James Swcaringcn en Arioso van J.S. Bach in een arrange ment van John Ryan. Daarnaast heeft dirigent Bert Fransen met zijn muzikanten het nummer Wannabe van de Britse meiden groep de Spice Girls en Spiritual Moments van Dizzy Stratford ingestudeerd. Na de pauze zal de drumband van zich laten ho ren door onder andere het stuk Ladn Fantasy van J. ter Maat uit te voeren. Het totale program ma wordt afgewisseld met op tredens van de majorettes van de muziekvereniging. Zij bewe gen zich op muziek van het orkest of op de klanken van een muziekband. Het najaarscon- ccrt begint om 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt vijf gul den. Basisscholieren mogen voor een rijksdaalder naar bin nen. Beurs Peuterspeelzaal Holten houdt dit jaar haar speelgoedheurs op zaterdag 7 november. De beurs in De Boschkamp duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Het overtol lige speelgoed kan op vrijdag avond 6 november tussen 18.00 en 20.00 uur bij het dorpshuis worden ingeleverd. In principe komt alles in aanmerking, mits het compleet, schoon en niet kapot is. Klein speelgoed dient bij voorkeur te worden gebun deld. De inbreng bedraagt een kwartje per stuk of bundel. Tachtig procent van de op brengst van de verkochte speel- waar is voor de aanbieder zelf, twintig procent gaat naar de peuterspeelzaal. Het afhalen van niet verkochte spullen vindt eveneens op zaterdag 7 novem ber van 14.30 tot 13.00 uur plaats. Dan kan er ook worden afgerekend. Niet afgehaalde spullen gaan naar een goed doel. Voor inlichtingen kan na 18.00 uur contact worden opgenomen met Elly Aanstoot, telefoon 0548 - 362858. of Jannekc Dan- gremond, telefoon 0548 363126. wcekwul weers zo P M'iAvaclifin» Het is nog steeds niet droog. Op vrijdag cn zaterdag hebben we alujd nog kans op enkele buien. Oorzaak van de aanhoudende nattigheid zijn nieuwe storings- gebieden. Deze trekken met de westelijke hoogtcstroming over dc Noordzee naar het oosten. Vrijdag een temperatuur van rond dc 9.0C. Zaterdag en zon dag zo'n 10.0C a 11.0C. F.n als alles meezit dan zou het zondag op dc meeste plaatsen droog kunnen bli|ven. We komen on der invloed van een hogedruk- gebied 1030 Hpa boven het midden van Europa, dat zich uitbreid naar het noorden. Of dit de aanzet is voor een weers- vcrbetcring valt nog te becwijfe- lcn. Goed weekend. Weerman, Freddie Paalman Ook Holten heeft te maken met de overvloedige regenval. Hoewel dit voor Sómmigen veel overlast en schade betekent, levert het ook mooie plaatjes op. Foto: Johan Bolink De Haarschool viert deze week haar vijfentwintigjarig jubileum. Maandag voerde het lerarenteam voor de leer lingen een musical op, met schoolleider Jan Bult in de hoofdrol. Foto: Johan Bolink Burgemeester D.J. Verhoe ven wil zich niet uitspreken over de brief die de Rijssense burgemeester E. van Voor den heeft gestuurd aan mi nister E. Peper van Binnen landse Zaken. Hierin staat beschreven dat Rijssen abso luut niets voelt voor een ge meentelijk samengaan met Holten. Deze gemeente zou voor Rijssen totaal geen meerwaarde betekenen. Verhoeven houdt zich wijselijk buiten de discussie en doet het af als 'het hoort bij het spel dat wordt gespeeld.' Holten zou hetzelfde hebben gedaan met het opstellen van een advicsplan door drs. C.H. de Cloc van ÖDRP/' Morct Ernst en Young. „Met het opstellen van dit ad vies hebben wc toch ook geen toestemming gevraagd bij dc ge meente Rijssen. Wanneer het rapport klaar is, bieden wij het wel netjes bij de gemeente aan." Of Van Voorden de brief op eigen verantwoording heeft ver stuurd, weet Verhoeven niet. Net zo min als wat er in dc brief staat. „Ik ken dc inhoud niet, zodat ik me er ook niet over kan uitlaten," is Vcrhocvens politie ke antwoord. „Dc hcrindclings- politick tussen Rijssen cn Hol ten is een tweesporenbeleid. Het heeft een politiek bestuurlijke kant en een bestuurlijk organisa torische kant." Bij de eerste gaat het om zoveel mogelijk winst voor de eigen gemeenten binnen te halen. Zo ziet Holten het liefst dat het zelfstandig blijft. Dit zal zij ook aankaarten bij de minister. Is dat niet mogelijk, dan kiest zij voor een samengaan met Rijssen en een derde partner. De raad van Rijssen ziet dit samengaan juist niet zitten.Aan de andere kant zijn beide gemeenten al druk bezig met onderhandelingen voeren over de toekomsugc her- indeling.„Wij weten waar onze potenties liggen en hebben ook geen minderwaardigheidsgevoel over wat ons gezegd is," bena drukt dc burgemeester. „Her is belangrijk dat dc meerwaarde van onze gemeente naar voren komt." Zie pagina 3 Diepe Heiloop Afgelopen zaterdag werd de elfde editie van dc Diepe Hel Holterbcrgloop gehouden. Gelukkig bleef het voor dc ruim dertienhonderd lopers droog. De Keniaan Kiplangat kwam in N'ijvcrdal als eerste over dc meet. Zie pagina 5 Volleybal De kleinste volleyballcrtjcs van Mintoncttc speelden afgelopen wekend hun eerste wedstrijden cn deden dat niet zonder resultaat. Zie pagina 5 Convenant Op haar jaarlijkse ledenver gadering ondertekenden leden cn bestuur van Blauw Wit een convenant tegen verloedering in dc voetbalsport. Zie pagina 7 De passie van Wim Kwakernaak is kunst. Hij is dan ook kunstenaar of zoals hij zichzelf noemt: kunstenmaker. De techniek maakt hem niet zoveel uit. Als er maar een product uit komt waar hij zijn ziel cn zaligheid in kwijt kan. Om zijn passie te kunnen bekostigen, is hij leraar tekenen aan de scholengemeenschap De Waerden borch. „Mijn vader was boer en mijn moeder onderwijzeres," vertelt Wim. Vooral de kunst fascineer de hem heel erg, zodat luj koos om naar de kunstacademie te gaan. „Doordat ik niet in mijn woonplaats Den Haag terecht kon, ging ik naar Rotterdam," geeft hij aan. „Mijn vader wist eigenlijk niet goed wat ik deed en dacht dat ik in dc reclame zat." Het eerste jaar hield Wim zich daar ook wel mee bezig. Dat trok hem vooral door het bezig zijn met letters. Maar wat zijn aandacht nog meer trok, zijn dc vrije kunsten. Zelf weten wat je maakt, zonder dat een opdrachtgever erachter zit die beslist hoe hij het wil hebben." „Ik ben niet iemand die de hele dag in zijn atelier staat. Ik wil mensen om me heen." Hij zocht daarom een parttime baan. Daarmee betaalde hij ook zijn kunsthobby. „Zonder een les bevoegdheid kon ik terecht als leraar op een huishoudschool in Vriezcnvceri," vertelt Wim. „In dc jaren '70 was er een groot tekort aan leerkrachten, zodat ze blij waren wanneer er iemand zich aanmeldde.Nu werkt Kwa kernaak bij de Waerdenborch als tekenleraar. Wim is erg blij dat hij naast het kunstenaarsschap ook nog le raar kan zijn. „Ik heb liet altijd heerlijk gevonden om onafhan kelijk te werken als kunstenaar. Dat je alleen maakt wat jezelf graag wilt." Om daar dc kost mee te verdienen is erg moeilijk, zodat een baan als parttime le raar goed uitkomt. .„Het is na tuurlijk ook mogelijk werk in opdracht te gaan maken cn puur te leven van dc kunst," zegt Wim. „Je moet dan carrière maken, aan dc weg gaan timmeren. Maar dat is niets voor mij". F.cn jaar geleden heeft Wim een dragen aan de kijker. Bij abstrac te kunst lukt mij dat niet." Ideeèn doet hij op door goed om zich heen te kijken. Zelfs de onbcnulligstc dingen kunnen in Wims brein worden omge vormd tot een fascinerend stuk je kunst. „In Rome vond ik enkele mooie scherven van te gels. 2vlaar ook van onnozele kiezelstenen is iets leuks te maken." oude dubbele woning gekocht aan de Kerkstraat. Een achter kamer heeft hij ingericht als ate lier. Met een olicbrander op de grond voor een behaaglijk tem peratuurde, staan er twee schil dersezels en een tafel vol potjes met verf en kwasten. Tegen de muur staan wassen beelden. „Dit is een vogel met een trom- Hoorzitting Commissie III houdt op woensdag 11 november een extra openbare vergadering met als enig agendapunt: 'hoorzitting ontwerp-be- stemmingsplan Vletgaars- maten. De vergadering be gint om 19.30 uur. petje," verduidelijkt hij de gekke vorm van de snavel bij het mo del. „Ik gebruik graag was, om dat het makkelijk kneedbaar is in de hand." Het liefst ziet hij zijn werk als eindproduct terug in brons, maar dat laat Wim doen: „Daar heb je ondermeer een speciale oven voor nodig en zal je eerst verschillende mallen moeten maken voor het gieten van het brons." Het is niet zo dat Kwakernaak zich bij één of t\j;ee kunsttech nieken houdt: „Ik ben een echte alleseter. Zo werk ik vaak met krijt, kleurpododen, was maar ook met hout.„Ik hou van rea listisch schilderen. Dat abstracte werk is niets voor mij. Daarin kan ik geen emotie kwijt. Bij kunst is het belangrijk om dat wat je te vertellen hebt, over te Kwakernaak is nog niet toe aan een expositie. Hiervoor moet er veel werk op voorraad staan om tentoon te kunnen stellen. Veel van zijn gemaakte kunst is ver kocht aan iiefhebbers, zodat hij te weinig in huis heeft. Zeker is, dat er ooit een expositie komt. Alleen is nog onbekend wan neer. Misschien een leuk begin voor een nieuw millennium. Een expositie zit er voor Kwakernaak voorlopig nog niet in. Foto: Peter Bulthuis Wim gaat verder: „Kunst is wat mij betreft het leukste voort brengsel van de mens. Kunste naars worden vaak in een kwaad daglicht gezet. Dit heeft meestal te maken doordat men sen jaloers zijn op de vrijheid van kunstenaars. Het werk van een kunstenaar is niet ge bonden aan ujd. Een ingeving kan op elk moment van de dag komen. Dan sta jc zo tot vier uur 's nachts te schilderen."

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1