Holtens Nieuwsblad DE KAST Holten komende tijd fotodorp van Overijssel Veiling ten behoeve van onderhoud Naber-orgel U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BM Fft Floorsregeling voor Holtense horeca Commissie hoort inwoners over plan Vletgaarsmaten Hauptschule maakt kennis met Holten Rabobank College wil meer veiligheid voor fietsers Rijssenseweg Vrijdag 20 november JDH NUMMER Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 29 OKTOBER 1998 Ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig jubileum van Fotoclub Profoto worden in de maanden novem ber en december in Holten zes foto-exposities ge houden. In deze maanden is de plaats aan de voet van de Sallandse Heuvelrug dus even 'fotodorp van Overijssel'. Eén van de exposities is de jubileum-expositie, die van 16 november tot en met 31 decem ber in het gemeentehuis op Smidsbelt is te bezichtigen. De tentoonstelling toont een over zicht van foto's die recentelijk door de leden van Profoto zijn gemaakt. Het werk is zowel in ïdeur en zwartwit en bevat een grote verscheidenheid aan on derwerpen. De beeldend kunste naar Wim Kwakernaak zal de jubileum-expositie op vrijdag 20 november feestelijk openen. In dezelfde periode zijn er elders in Holten de volgende exposities te bezoeken: - Dorpshuis De Boschkamp aan de Tuinstraat. Expositie van een selectie van inzendingen voorde openbare regionale fotowed strijd vande jubilerende fotoclub. De prijsuitreiking van deze wed strijd en opening van de tentoon stelling vinden eveneens plaats op vrijdag 20 november. Belangstellenden kunnen het 'erk bekijken van maandag tot n met vrijdag van 09.30 - 16.30 ur (behalve op maandagmid dag). Kantine sporthal 't Mossink. lier zijn uitsluitend sportfoto's •afi leden van Profoto te bewon deren. De kantine aan de Keizersweg is geopend van maandag tot en met vrijdag van 19.00 - 23.00 uur. Tevens op de zaterdagen 12 en 19 december van 10.00 - 18.00 uur en op de zondagen 6 en 20 december van 12.00-17.00 uur. - Rabobank Holtcn-Markelo. Sommige clubleden houden van reizen en proberen dan met meer dan een vakantiekiekje thuis te komen. In het bankgebouw aan de Oranjestraat is een selectie van deze reisfoto's te zien. De deuren zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 -17.30 uur. - Woon- en Zorgcentrum Diessenplas. Pro foto is aangeslo ten bij rayon Twente van de Fotobond. De andere clubs bin nen dit rayon exposeren in de Holtensc zorginstelling met een selectie van de laatstgehouden ra- yonwedstri|d. Deze foto's kun nen worden bekeken van maan dag lot en met vrijdag van 10.00 - 16.00 uur. De zesde tentoonstelling is die van het werk van de Enschedese fotograaf Klaas P.Scliipper. Deze behoort tot de beste vrij- etijdsfotografen van Nederland en heeft al een aantal binnen- en buitenlandse exposities op zijn naam staan. Klaas Schipper maakt kleurenportretten en scè nes die bol staan van de symbo liek en dramatiek. Zij werk is van 1 tot en met 29 november te zien in galerie De Waerdenborch en wel van vrijdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur. Voor inlichtingen over de expo sities: 1-Ians Wissink, telefoon 0548 - 363028 o'f Gerrit te Winkel, telefoon 0548 - 363102. De kerkvoogdij van de Ne derlands Hervormde kerk houdt zaterdag 7 november een grootse veiling in en rond ge bouw Irene ten behoeve van een grondige onderhoudsbeurt van het ruim honderd jaar oude Naber-orgel in de dorpskerk. De veiling staat onder leiding van een bedigd veilingmeester en wordt omlijst met een boeken markt, olicbollenverkoop en een verloting, waarvan de prijzen direct na afloop van de veiling worden uitgereikt. De veiling wordt gehouden in de grote zaal van gebouw Irene. De overige activiteiten hebben plaats boven, in de zijzaal en buiten. U bent op zoek naar meerdan een scherp rentepercentage voor uw hypotheek Dat stukje meer vindt u bij ons: persoonlijke aandacht •een totaal onafhankelijk advies •samen met u een hypotheek zoeken die bij past Kom gerust binnen of maak een afspraak UMYEfcf Verzekeringen MAKELAARS Burg. de Beaufortplein 13 - Markelo 0547-362020 of 363636 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad 1 Adres: Woonplaats: 7500 VB Enschede Hij/iij betaalt voor dit abonnement f79,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 76,75 per jaar (betaalwijze: automatisch) Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 Horecagelegenheden in Hol ten mogen gebruik maken van de nieuwe Floorsregeling. Dit houdt in dat ze zes keer per half jaar een uur langer open mogen zijn. Hiervoor gelden echter wel bepaalde regels. De gemeente Holten heeft onlangs een nieuwe Algemene Politie Verordening (APV) aangenomen. Hierin staat vermeld dat de horeca doordeweeks niet langer dan 01.00 uur 's nachts open mag zijn. In het weckend is dat een uur lan ger. Daarbij mogen er geen klanten meer na een halfuur voor sluiting- tijd worden binnengelaten. Toch kan het voorkomen dat op bepaal- deze strakke wetge ving niet echt handig is. Burgemeester D.J. Verhoeven noemde hiervan afgelopen dinsdag op de wekelijkse persconferentie een voorbeeld: „Tijdens de net ge houden Keunefeesten, gingen de feestgangers na afloop rond 01.00 uur nog naar dc cafés in Holten. Voor een horecabaas is het dan moeilijk om de APV -wetgeving op te volgen en de deur resoluut dicht te gooien, vooral wanneer er ook nog live-muziek is. Een uur langer open zijn is dan een prima oplos sing. "De Floorsregelinggeeft deze ruimte zes keer per halfjaar. „De horeca-eigcnaar mag zelf kiezen wanneer hij van de regeling gebruik maakt, maar niet vaker dan twee keer per maand," lichtte dc burge- Wanneer de eigenaar er gebruik van wil maken, moet hij dit maxi maal een uur vóór sluitingstijd doorgeven aan de politie. Deze controleert dan of een langere ope ningstijd geen problemen gaat op leveren. De burgemeester geeft achteraf op maandag dan officieel toestem ming. „Het is wel een stelsel van rechten en plichten," verduidelijk te Verhoeven. „Dc regeling geldt alleen voor die gelegenheden die dc normale sluitingstijden altijd in acht houden. Wie zich daarbuiten gaat, kan niet van de Floorsregeling gebruik maken." Het gaat eerst om een proef van een halfjaar. Bevalt het toch niet, dan ziet de gemeente af van verlenging. Raadscommissie III gaat een hoorzitting houden. Hiermee geeft zij enkele inwoners vau Holten de ruimte om hun stand punt over het huidige ontwerp- bestemmingsplan Vletgaars maten toe te lichten. Zij hebben hun kantekeningen over dit plan bij de gemeente kenbaar gemaakt. Het gaat om drie inwoners die hun zienswijzen, zoals de gemeente het noemt, schriftelijk hebben inge diend. Zo is een inwoner bang dat door dc aanleg van het nieuwe industrieter rein Vletgaarsmaten de ontwikke ling van zijn agrarische bedrijf zal worden gestoord. Een ander denkt dat hij zijn mooie uitzicht kwijt raakt, terwijl de laatste het met de gemeente financieel niet eens kan worden over de verkoop van zijn grond. Op zijn vroegst zal het nieuwe elf hectare grote industrieterrein Vletgaarsmaten in de tweede helft van volgend jaar worden opge leverd. Door de plaatsing bij het Vletgoor, heeft het gebied straks een uitstekende verbinding naar de Al en de N332. Daarnaast is het noodzakelijk dat er in Holten een nieuw industrieterrein komt, om dat op de huidige terreinen nauwe lijks of geen uitbreidingsmogelijk heden meer zijn. Indien het initiatief succesvol is, wordt niet uitgesloten dat de vei ling ccn jaarlijks karakter krijgt. Voor deze eerste maal streeft de kerkvoogdij naar een bedrag van circa 20.000 gulden. De veiling begint om 10..30 uur met een kijkochtend. Van 13.00 tot 16.00 uur zwaait de veilingmeester met zijn hamer. Onder de ongeveer200 tc veilen ar tikelen bevinden zich diverse heb bedingetjes en antieke zaken. Meer informatie bij H. Koopman telefoon 0548 - 362066, M. Koopman telefoon 0548 - 362500, E. Markvoort telefoon 0548 - 363096 of J. Vencklaas Slots tele foon 0548 - 364067. Deze bruine beuk voor het pand van Maats aan de Dorpsstraat is al sinds enige jaren opgenomen in het register van fmfn mi^e?a? -!t rfg'StCl'Staan bomen vermeld dl'e ouder zijn dan vijftig jaar en een landelijke betekenis hebben door hun schoonheid, zeld zaamheid ol ouderdom. In Nederland zim dat er nu ruim achtduizend Foto: Johan Bolink Scholieren van de Hauptschule uit het Duitse Winter berg, de partnergemeente van Holten, brengen deze week in het kader van een uitwisseling een bezoek aan Holten. Afgelopen dinsdag werden ze ontvangen op het gemeentehuis op Smidsbelt. Een tegenbezoek van leer lingen van de Waerdenborch volgt in februari. Net aangekomen de bus, maken dc Duitse leerlingen kennis met de gastgezinnen waar ze deze week zullen blijven slapen. Met VWO-leerlingen van scholenge meenschap De Waerdenborch zul len ze Nederland, maar vooral Holten gaan verkennen. Na een lunch, verwelkomde burge meester D.J. Verhoeven het gezel schap op het gemeentehuis. Met een glas fris en een plakje cake in de hand, luisterden zc daar naar het welkomstwoord van Verhoeven. „Deze leerlingenuitwisseling is erg belangrijk. Er valt namelijk veel van elkaar te leren," meende Verhoeven. Vervolgens schetste hij een beeld van Holten en maak te duidelijk waarom toeristen de gemeente zo aantrekkelijk vinden: „De vakantieganger die naar Holten komt, zoekt rust en geniet van de mooie natuur. Verder be zoeken ze musea als de Oudheidkamer en de Dierenwereld van Kees Bos." Tenslotte bood de burgemeester alle aanwezige leerlingen ccn pen en een kladblok, voorzien van het gemeentelogo, aan Conrector Laane van de Hauptschule in Winterberg hield daarna een toespraak. „De vierin gen rond herdenkingen van de Vrede van Munster zijn drie dagen Wijziging telefoonnummer Rabobank Holten-Markelo Geachte klant, Met ingang van 2 november 1998 is ons telefoonnummer gewijzigd. U kunt ons voortaan bereiken via nummer: (0548) 37 07 07. Het telefoonnummer in Markelo blijft vooralsnog in gebruik. In verband met onvoorziene omstandigheden is het niet mogelijk het bestaande telefoonnummer te behouden. Wij bieden hiervoor onze excuses aan. Rabobank Holten-Markelo Telefoonnummer kantoor Holten: (0548) 37 07 07 Telefoonnummer kantoor Markelo: (0547)36 13 19 geleden gestopt," vertelde hij als inleiding. „Deze vrede heeft de Europeanen dichter bij elkaar ge bracht. Hetzelfde gebéurt straks met de invoering van de euro. Dan hebben we eikaars geld en hoeven we niet meer te wisselen." De leer- lingenuitwisscling tussen Holten eri Winterberg kan volgens dc Duitse conrector helpen om deze integratie makkelijker te maken. „Wc kunnen de verschillen in de culturen ontdekken en nieuwe dirigen van elkaar leren. Maardaar- naast zullen we ook veel gelij kenis- sen vinden," legde Laane dc leer lingen voor. „Vrijdaggaan we met weemoed en mooie herinneringen weer naar huis. Volgend voorjaar hopen we dan op een tegen bezoek. "Zover was het nog niet, wantdc Duitse gasten hadden net de reis naar Holten achter de rug. Na goed geslapen te hebben bij de gastgezinnen, volgden de Win terbergers 's woendags enkele les sen op de Waerdenborch met de Nederlandse leerlingen. In de mid dag werd daarna een sporttoer nooi gehouden. Een leuk uitje naar Amsterdam is voor de donderdag gepland. Hierbij zijn een bezoek aan het Anna Frankhuis en het Scheepvaartmuseum belangrijke nummers. Het gezelschap reist vrijdag weer terug naar Winterberg. Toneel De tweejaarlijkse toneelavond van GLTO en de NBvP afdeling Espelo, Di]kcrhoek en Holten is zaterdag 7 november, dan speelt OCH in Het Bonte Paard het to neelstuk 'Vromt volk op het arf. Leden die vragen hebben, kunnen bellen met hun eigen vereniging. De avond begint om '19.30 uur. Om de verkeersveiligheid op de Rijssenseweg te verbete ren, wil het college van B en W graag enkele maatregelen treffen. Het gaat dan vooral om veranderingen die de vei ligheid van fietsers verhogen. De kop van de Kolweg heeft bij de aansluiting op de Rijssense weg een tussenberm. Deze zal zo worden ingericht dat dc split sing wordt weggehaald, zodat beide verkeersstromen op de Kolweg hetzelfde weggedeelte gebruiken. De rechter straa thelft zal worden versmald en krijgt een functie als fietspad. De noordelijke parallelweg langs de Rijssenseweg (aan de kant van Holten) krijgt aan weerskanten fietssuggestlestro- ken tot aan de rotonde. Daarna gaan de stroken verder op de zuidelijke parallelweg. Ook zal het trottoir worden doorgetrok ken vanaf dc Kol naar de Dikke Steen. Bij zwembad Twenhaarsveld komt fiets- en autoparkeerruim te. Daarnaast zal de oude over steekplaats bij de Landuwerweg helemaal verdwijnen door er een berm .met sloot van te maken. Op dit moment is deze oversteek met schrikhekken af gezet. Voor voetgangers blijft het wel mogelijk om daar aan de andere kant. van de Rijssense weg te komen. Hiervoor zal een voetpad aan beide kanten van de straat worden aangelegd, met in het midden een vluchtheuvel. Dit is ook gedaan om de aanwe zige bushaltes veilig te kunnen bereiken. Wat deze ingrijpende maatrege len in totaal gaan kosten is nog niet bekend. Het wachten is nog op een offerte van Krekel en het besluit van de raad. Wel wordt er haast gemaakt om de maatre gelen voor de winter af tc krij gen. Het aanbrengen van de rode slijtlaag voor de hetssugge stiestroken, wordt pas voorjaar gedaan. Eerder nisch niet mogelijk. Voedselactie werkgroep Dorkas Als onderdeel van de Natio nale Voedselactie van Dorkas Hulp Internationaal, hoopt ook de Werkgroep Dorkas Holten op 4 november dankdag voor gewas en arbeid, een inzame lingsactie te houden. Alle werkgroepen in de regio zetten zich gezamenlijk in voor de Oekranié. De actie wordt op de zelfde manier gevoerd als voor- Kaarten in voorverkoop, bellen naar 0547-36 12 88 gaande jaren, dat houdt in dat de in middels bekende voedselbonnen op zondag 1 november in de ker ken worden uitgedeeld. De pro ducten kunnen op de dag van inza meling tussen 14.00 en 16.00 uur naar de volgende adressen worden gebracht: Gebouw Irene, Gereformeerde kerk De Kandelaar, Bethanie in Dijkerhoek, Flet Trefpunt in Espelo. 's Avonds kan men ook te recht een half uur voor aanvang van de dienst in de Hervormde Kerk in Holten. Naast levensmiddelen blijven goe de kleding, schoeisel, lakens, slo pen en dekens altijd nodig. Deze moeten bij voorkeur in verband met opslag en transport worden verpakt in gesloten plastic zakken, die kunnen worden afgeleverd bij familie van Doorn, Burgemeester van Borchstraat 14, Holten. Onderdak Holten gaat dc komende tijd opnieuw onderdak bie den aan een aantal asielzoe kers. Onlangs deed hc-t ge- oproep m de meentcbestuur voor vrijwillig! vluchtelingen wegwijs te maken in de Holtense sa menleving. Pagina 3 Brief De naderende herindeling houdt de gemoederen in Holten aardig bezig. In de- rubriek ingezonden deze week de brief die de geza menlijke fracties van de PvdA in Holten en Rijssen, met daarin hun standpunt, naar Minister Peper hebben gestuurd. Zie pagina 3 Voetbal De zaterdagamateurs van Blauw Wit moesten In het thuisduel tegen W.H.C.Z. de punten met de Zutphen- se tegenstander delen. Na een hectische slotfase kwa men beide ploegen niet ver der dan een 2-2 gelijkspel. Zie pagina 5 Korenavond Het Holtens Mannenkoor houdt op vrijdag 6 november in De Kandelaar een korenavond. Naast het plaatselijk koor tre den het Almelose Hagenkoor en de Nijverdalse koren Popkornen Vocal Harmony op. Het Holtens Mannenkoor is opge richt in 1976 cn stond de eerste vijftien jaar onder leiding van Bert van Jaarsveld. Sinds november 1991 is het dirigeerstokje in han den van Willen Jan van Asselt. Deze studeerde aan het Twents Conservatorium cn is al geruime tijd als dirigent, zowel binnen als buiten Overijssel, werkzaam. Het Hagenkoor uit Almelo telt ruim 120 leden. Op haar programma staan volksliedjes, nummers uit musicals, operawerkjes cn song- festivalfavorieten. De leeftijd van dc leden van Popkorn ligt tussen de 25 en 55 jaar. Zij zingen onder meer liedjes van de Beatles en hits uit de jaren zeventig. Het repetoi- re van de negen vocalisten van Vocal Harmony bevat veel barbershop-songs en moderne muziek. Zelf zal het Holtense Mannenkoor het slotlied uit 'Die Zauberflöte' van Mozart laten horen. Aan het einde van de avond zingen de vier koren gezamenlijk her slotkoor uit 'Nabucco' van Verdi. De muzika le begeleiding is in handen van pi anist Han Kolthof. Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is gratis. Kleding Door de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO) wordt op maandag 2 november ten behoeve van het paardrijden voor gehandicaptengebruikte kleding ingezameld. Dc Stichting Paardrijden Ge handicapten Holten cn omge ving heeft er geweldig belang bij dat er veel gebruikte kleding, huishoudelijk textiel en gebruik te schoenen worden ingeza meld. De opbrengst van de inza meling wordt onderverdeeld onder de Stichting Paardrijden Gehandicapten in Oost-Neder land, waaronder ook de Stich ting in Holten. Door de op brengst van deze kledinginza- meling kunnen dertig ruiters en amazones bij de Stichting paard rijden. De kleding kan worden aangeboden in dc inzameizak, die in augustus in Holten huis- aan- huis is verspreid. Het blijft nog steeds wisselvallig herfstweer. Een lange, droge peri ode zit er voorlopig helaas niet in. Dit terwijl de boeren in Holten en omgeving hopen op een tijd droog weer in verband met de oogst zoals van mais, bieten en aardappels. Dc percelen staan echter compleet bjank. Vrijdag en zaterdag komt dc stroming uit westelijke-noordwes- telijke richting. Daarmee wordt minder zachte lucht aangevoerd. Over de Britse eilanden komt na- melijk een nieuwe depressie naar onze streken. Van tijd tot tijd peri oden met regen of buien, mogelijk met onweer of hagel. Ook krijgen we wat opklaringen en wat zon, en soms staat er een stevige wind. Temperatuur ligt rond de 10.C rot 12.C, Zondag iets hoger. Prettig Weekend. Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1