cXk ben er noodgedwongen ingerold' Holtens Nieuwsblad nummer Gedenkteken Stevens bij herdenking overgedrag en Fractie Gemeentebelang stelt referendum over herindeling voor Nieuwe kantoorruimte voor Stichting Triathlon Holten IN DIT Duiven openen themaweek "I™1™ Steêeman stoPt na zeventien jaar met beheren van gebouw Irene U ontvangt een fraaie BON Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 22 OKTOBER 1998 den", aldus Van 't Holt. „Daarnaast herinnert het monument ons aan al die mensen die zich hebben verzet tegen mensen die 6v,v.uu,viI, v.tn anderen niet waarderen. We korte herdenking gehou- danken de mensen die dat den. Tevens werden het gedaan hebben, anders had- Bij het gedenkteken aan de Haarlerweg werd vori ge week woensdag 14 oktober, de dag waarop Marinus Stevens in 1944 werd doodgeschoten, een Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 gedenkteken en de nog te restaureren schuilhut officieel overgedragen aan de Stichting Schooi en Volksfeesten Espelo. Hiervoor was aanwezig de heer G.J. van 't Holt en de leerlingen uit de groepen vijf tot en met acht van de Bosschool uit Espelo. Ook de buurtbewoners, burge meester D.J. Verhoeven, wethouder M. Spijker, een afgevaardigde van Staatbos- beheer evenals een aantal mede onderduikers woon den de korte plechtigheid bij. Jan Ticlbeek voerde namens de Stichting Gedenkteken Heihuizen het woord en liet weten blij te zijn dat gezien de leeftijd van de initiatief nemers het gedenkteken en de schuilhut kunnen wor den overdragen aan een jongere generatie. „Zij zal ervoor zorgen dat de gru weldaden die tijdens' de Tweede Wereldoorlog wer den uitgevoerd en de manier waarop onderdui kers zich hiertegen probeer den te verweren niet verge ten worden". G.J. van 't Holt die namens zijn school en de Stichting School- en Volksfeesten sprak vertelde dat op de school dc afgelopen week gesproken was over het momument en zijn waarde. "En waarde en waardering zijn belangrijke dingen. Wanneer mensen elkaar waarderen en respecteren zou het nooit meer hoeven gebeuren dat zo'n monu ment onthuld moet wor den lev vij niet vrij kunnen Na een minuut stilte legden de leerling van De Bos school een bloem bij het graf. Mark Lubbersen had voor deze gelegenheid zelf een toespraak geschreven die hij voordroeg: "Ik ben twaalf, ik ga naar school, ik zit op adetiek, ik ga naar de jongensclub, ik kan kiezen wat ik wil, ik ben vrij, dat is niet altijd zo geweest. Ik weet alleen van verhalen wat een razzia is, ik weet alleen van verhalen wat onderduiken is, ik weet alleen van verhalen wat een concentratiekamp is. Ik weet dat mensen in opstand kwamen tegen onderdruk king, ik weet dat mensen daarom zijn doodgeschoten, ik weet dat je alles moet doen om vrij te kunnen leven, dus wij moeten ervoor zorgen dat zoiets als in 1940-1945 nooit w gebeurt". Albert Stevens, de broer van Marinus, bedankte de school met bewogen stem voor de adoptie. De plech tigheid werd afgesloten met het gezamelijk zingen van het eerste couplet van het Wilhelmus. Gemeentebelang Holten ziet veel in een referendum over de gemeentelijke herindeling. Een voorstel hiertoe doet de plaat selijke politieke partij in haar reactie op de vorige maand gepresenteerde gemeentelijke ontwerp-begroting voor vol gend jaar. Gemeentebelang is bij een her indeling voorstander van het vormen van een platte landsgemeente indien mogelijk samen met Bathmen en Oost- Diepenveen. De partij verschilt in haar standpunt met de Holtense coalitiepartijen die streven naar vorming van een gemeente van minimaal dertigduizend inwoners bestaande uit Holten, Rijssen en een derde partner. Als wezenlijk verschil in uitgangspunt met de andere partijen ziet Gemeente belang de omvang van de nieuw te vormen gemeente. „Wi| vinden een tweemaal zo grote gemeente en dus een tweemaal zo groot ambtelijk apparaat met twee (bijna) fulltime wethouders goed genoeg voor de toekomst", zo meent dc fractie. Het voorgestelde referendum zou, volgens de partij, dan ook moeten gaan om dc vraag of Holten moet samengaan gaan in westelijke richting met ongeveer 16.000 inwoners of in oostelijke richting met ongeveer 35.000 inwoners. Daarbij is Gemeentebelang bang dat bij een herindeling de lasten voor de burgers eerder zullen suigcn dan dalen. De partij baseert dit op uitspraken van de burgemeester van de Drentse gemeente Aa en Hunze in een interview in NRC-Handelsblad over de (financiële) situatie na een gemeentelijke herindeling. Volgens een advies van Moret Ernst Young Management Consultants dat vorige- week bekend werd gemaakt, kan Holten beter richting oosten kijken voor eventuele herindclingspartners. De PvdA laat overigens in haar Algemene Beschouwingen weten totaal niets te zien in wederom een discussie over een samengaan met Bathmen. „De PvdA-fractie vindt het bijzonder ongewenst dat opnieuw door politici een (te geringe) opschaling tot een plattelandsgemeente Bathmen- Holten als mogelijke oplossing wordt geopperd", zo meent de partij. De Stichting Triathlon Hol ten opent komende zaterdag haar nieuwe kantoorruimte. De stichting heeft onderdak gevonden in het voormalige pand van de Coöperatie aan de Stationstraat. De verhuizing vanuit de de oude kantoorruimte in het Encko- pand aan de Kerkhofsweg naar de nieuwe v estiging was nood zakelijk in verband met de groei van de organisatie en de daar door toenemende behoefte aan ruimte. Dit mede door de komst van het Nederlandse kampioen schap naar Holten in het ko mende jaar en het jaar 2000. Daarnaast heeft het vleesver werkingsbedrijf Encko behoef te aan meer productieruimte. Hiervoor wordt de oude kan toorruimte, waarin op dit mo ment nog het Holtens Nieuws blad is ondergebracht, in dc na bije toekomst gesloopt. Overigens is het tot op heden nog niet bekend waar de redac tie van de plaatselijk krant haar werkzaamheden voort gaat zet- Het nieuwe Triathlon-ondcrko- men wordt 's middags door Encko-directcur Frans Noord- am en STH-voorzitter Peter Corstanjc geopend. Bij deze speciale gelegenheid kunnen de genodigden tevens kennis maken met het nieuwe bestuurs lid van de stichting, Joke Nij- iand. Het kantoor is telefonisch bereikbaar onder nummer 0548 - 366911, het faxnummer is 0548 - 366912. Voor de schuilhut die op ongeveer honderd meter afstand van het monument in het bos ligt is men nog op zoek naar mensen die kunnen helpen met dc res tauratie hiervan. Bovendien zal de Bosschool elk jaar aandacht besteden aan de sterfdag van Marinus Ste vens. GLTO I Dc Holtense afdeling van dc Gewestelijke Land- en Tuin bouw-organisatie (GLTO) wil het slechte imago van dc boerenbedrijfstak op krikken. I Dit doet zij middels vele ictivitciten. Een gesprek met voorzitter \X'im Nijland. Zie pagina 3 Nederlaag Het eerste elftal van SV Holten moest afgelopen zondag in Deventer het on derspit delven. Het duel te gen Sallandia eindigde in een 4-1 nederlaag. Zie pagina 7 Motorrace Twee Holtense motorcou reurs zijn naar Assen ge trokken voor een 4-uurs race. Zij behaalden een aar dig resultaat. Zie pagina 9 Internet ovenvinnen en vele faardighcdcnlonen. Zo ooktmtt'iogUiTeV™efLnwat>eïoLVient°k"mï erer''ging °KU' De de<:lnemers "oraten ial van hindernissen Foio: .Peter Bulthuis Janna Stegeman heeft zeventien iaar als hP|1Pf.rctr.f ie- Janna Stegeman heeft zeventien jaar als beheerster van gebouw Irene gewerkt en een jaartje korter als kosteres van de Nederlandse Hervormde Kerk. Nu stopt ze ermee, alhoewel Janna het regelgedeelte van het koster- schap blijft doen. Haar man Jan helpt haar bij het praktische werk. Kerkelijk Holten staat deze week in het teken van dc Bijbel. Onder de naam 'een week rond de bijbel' wordt de betekenis van het christelijke geloofsboek in cn voor onze cultuur no« eens extra belicht. Burgemeester D.J. Verhoeven upend? aigelopen vrijdag de themaweek met het symbolisch loslaten van duiven. Als laatste activiteit wordt er vanavond in de dorpskerk een muziek- en poëzieavond gehouden. De Am sterdamse dominee A.F. Troost draagt hierbij voor uit zijn bundel De vingers van Gods hand'. Organist Jan van Dijk verzorgt de muziek. De avond duurt van 20.00 tot 21.30 uur en is ook via de kerktelefoon te beluisteren. Foro-Ton Hofman Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Liever zou zc nog zeker zeven tien jaar door willen gaan met haar baan, maar baar" lichaam zegt anders. Doordat ze last heeft van versleten heupen, wil len haar benen met echt meer. Het werk dat voor een groot deel uit sjouwen bestaat, is voor haar daarom niet meer goed te doen. „Ik ben er noodgedwongen in gerold," vertelt Janna over hoe zc als beheerster van Irene is begonnen. „We hadden net een nieuw huis gekocht in Holten, toen mijn man een hernia kreeg en moest stoppen met werken." Voor de Stegcmans bicven toen twee mogelijkheden over: het huis verkopen of Janna moest een baan gaan zoeken. Dit laat ste deed zc cn stom toevallig werd in liet kcrkblaadie ec-n be heerster voor gebouw Irene ge vraagd. Janna belde Charles Vo- gcly op om haar op te geven. Er waren geen andere serieuze kan didaten, zodat Janna het mocht proberen. „Ik had zoiets nog nooit gedaan," zei zc tegen Vo- gely. „Er zal wel meer bij komen Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Woonplaat Geeft op ai l Hij/èij betaalt voor dit abonnement f- f 79,'10 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro! f76,75perjaar betaalwijzeautomatisch KWALITEITSPARKET slvlocr minder dan elders voor een m parketvloer mei hinderlijke spijkergaatjes. MASSIEF EIKEN (14 mm) aftJ w STROKEN comploel gelegd lU4i eiken lamelparket 95 laminaat 85 pQf. El europa "•ARKET 18.® joiiuari 1999 kijken dan alleen koffie zetten en de vloer schrobben." Vooral dc begrafenissen schrok haar in het begin wel een beetje af: „Je weet niet wat je precies moet doen en laten. Daarom liep ik de eerste keren met ie mand mee om ervaring op te doen." Doordat er vaak veel familie en andere nabestaanden meegingen, moet het interieur van Irene worden omgebouwd om plaats te maken. Tafels ver lengen door er verbindingsbla den tussen te zetten, bijvoor beeld. Na de grote verbouwing van Irene in 1983, werd het centrum nog meer gebruikt voor andere activiteiten dan kerkdiensten en begrafenissen. „Het hele podi um is tijdens die verbouwing vernieuwd," herinnert Janna haar. „Dat was een klus tot cn met." Er werden daarna onder meer ook danslessen gegeven. „Vooral dc jongerengroepen zeiden dat ik dat niet zou kun nen. Dan zei ik: oh nee? Kom maar op dan laat ik het zien." Janna deed dan gezellig mee met de groep. Koffieschenken werd voor de beheerster een routine. „Ik kreeg dan te ho half Holten hc drinken." De niet ver van afliggen, serveerde het bakje der tc vragen altijd precies zoals degene het wilde hebben. „Nor maal serveer je de koffie met een pot suiker en een kan melk erbij, maar doordat de lampen onder de bar ervoor zorgen dat je snel moeilijk tc verwijderende krin gen van de melk krijgt, ben ik daarvan afgestapt." Vooral dc begrafenissen schrokken Janna Stegeman in het begin een beetje af. en: je weet van ze de koffie eid zal er want Janna t zon- Voor het kosterschap van de Nederlandse Hervormde Kerk ontstond een vacature. Omdat Janna beheerster was van Irene kon zc dit er wel bijdoen. Naast bet openen cn sluiten van de kerk, is het bedienen van de kerktelefoon een belangrijk on derdeel van dit werk. „Er zit een schakelknop op die per dienst steeds goed moet worden gezet, omdat de luisteraars anders niets horen," geeft janna aan. Zo kan hij op Dicsscnplas, Ire ne, Gereformeerde Kerk of Hervormde Kerk worden gezet. Telkens wanneer er een dienst uit een van deze plekken is ge pland, moet Janna zorgen dat de schakelaar goed staat. Alhoewel het met echt haar taak is, leest zc zaterdagavonds ook de liturgie voor over de kerktele foon. Luisteraars weten dan van te voren wat er dc dag'erna zal worden voorgelezen en welke psalmen en liederen voorbij ko men. „Er is niet echt iemand tc vinden die de liturgie voor dc kerktelefoon durft voor te le zen," zegt Janna waarom zij dit werk op haar heeft genomen. „Ik doe dit nu al een jaar of achc cn heb het maar twee keer ver geten. Dat vind ik toch knap van mezelf." Een andere taak voor de koste res is het luiden van de klokken. „Het is een knop die je moer indrukken, maar daar moet wel iemand voor zijn. Wanneer er een begrafenis is bijvoorbeeld in Irene, dan bellen zc me op en fluisteren ze zachtjes: Janna, wie- bint zover." Bi) koud weer is het belangrijk- dat dc kachel van te voren zorgt voor een aangename tempera tuur. Dit mag echter niet tc snel gaan, omdat dit erg slecht is voor de orgel in dc kerk. „Bij Irene van voor de verbouwing moest bij harde wind de gordij nen voor de ramen om tocht tegen te gaan. Daarnaast kwam er vaak condens op de ramen, die door het ijzerwerk erom heen vaak knapten," herinnert janna haar nog. Bij grote evenementen als een toneeluitvoering, was er veel werk te verzetten. Zij kreeg dan ook hulp van haar man en kin deren. „Een keer per jaar hou den we een grote schoonmaak en dan kreeg ik altijd veel hulp van vrijwilligsters," geeft ze aan. Nu stopt zc met het bchc-crder- schap van Irene. Minie Lichten berg en Dini Brinks zullen dit werk om en om gaan overne men. rijdag 30 oktober wordt tussen 20.00-21.30 uur een grote afscheidsreceptie gehouden in gebouw Irene. Iedereen is dan van harte welkom. Voor bezoekers van de Open bare Bibliotheek is het sinds vorige week mogelijk om in de vestiging aan de Rörik- straat Internet te raadplegen. Daarnaast krijgt de Holtense bibliotheek tienduizend gul den overheidssubsidie voor het opzetten van een netwerk bedoeld voor het geven van trainingen aan het publiek voor het zoeken naar electro- nische overheidsinformatie. Het bieden van publieke toe gang tot electronisch overheid sinformatie is één van de drie onderdelen van het project Communicatie Ovcrheid-Bur- gcr (COB; van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit project is opgestart om de com municatie tussen overheid en burger te bevorderen. De be doeling is dat binnen twee jaar alle openbare bibliotheken moe ten zijn aangesloten op Internet en dat de medewerkers zijn bij geschoold voor het helpen van bibliotheekbezoekers in hun zoektocht naar overheidsinfor matie. Het ministerie trekt in totaal twintig miljoen gulden uit voor het project. In elke biblio theekvestiging komen er mini maal vijf publiekstermmals voor het geven van trainingen aan het publiek. In de Holtense biblio theek zijn deze terminals al wel aanwezig, maar moeten deze nog aan elkaar worden gekop peld om dc trainingen mogelijk te maken. Naast het raadplegen van Inter net kunnen dc Holtens biblio theekbezoekers ook weer ge bruik maken van Literom. Deze CD-rom biedt allerhand infor matie over literatuur vanaf het jaar 1900. Ook kan er gebruik worden gemaakt van Fictierom waarop romans op onderwerp en inhoud zijn gerangschikt. Aan het gebruik van Internet zijn kosten verbonden, namelijk 2,50 gulden per half uur. Jeugddienst In dc Hervormde Kerk in Hol ten wordt op zondag 25 oktober een Samen-Op-Weg jeugd dienst gehouden. Thema van deze dic-nst luidt 'S.O.S'. Voor ganger is ds. Mulder, het koor Campanclla verzorgt het muzi kale gedeelte. De" jeugddienst begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. weeM'inl y\R weers vo^aefclfng Het blijft wisselvallig herfst-weer, van tijd tot tijd.regen cn veel wind. Onder regie van een diep en omvangrijk lagedruksystecm tussen IJsland en Noorwegen is het overwegend bewolkt, nat cn onstuimig (vooral vrijdag en zaterdag). In dc loop van vrijdag intensivcr regen als een koufront nadert. Het is wel zeer zacht met 16.0C a 17.0C. Ook zaterdag is het met veel beter, er is veel bewolking en van tijd tot tijd valt er regen. Het zou dan wel eens tot een storm kunnen komen, laten wc hopen dat het niet zo ver komt. Er trekt dan mogelijk een tot 9 0 Hpa uitdiepende randdepressie over het zuidelijke deel van dc Britse eilanden naar onze omgeving. Afhankelijk van het exacte baanvak van het lagedrukgebied kan het gaan stormen: eerst uit het zuidwesten, aan dc achterkant van het s\ stccm uit het noordwesten. Temperatuur zaterdag 12.dC tot 14.0C. Op zondag neemt dc noordwesten wind in kracht af maar er wórdt wel onstabiele luchtaangcvoerd. Daarin komen buien tot ontwikkeling mogelijk met hagel cn onweer. Goed weekend. ïan, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1