Z Holtens Nieuwsblad Kinderboerderij opent haar poort Hm Broadway evergreens in dorpshuis De Boschkamp Waerdenborch unplugged U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Advies herindeling wijst naar oosten Zwangere vrouw verliest bij ongeval ongeboren kind Bij donateurs valt deze week donateurskaart op de mat mKEUKENSÊË 5 ExpV'[center m dpp v IN DIT HUMWER Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 15 OKTOBER 1998 Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 Ellen Kiewii ergreens van Broadway. Met Jeroen Sleyfer aan de piano zingt Ellen Kiewiet woensdagavond 28 oktober hits en evergreens van Broadway in dorpshuis De Boschkamp in Holten. Dat doet ze op uitnodiging van de Stichting Kunst en Cultuur Holten. Het theaterprogramma van Ellen Kiewiet draagt de titel 'Mijn moeder heeft een pet ticoat'. En dat slaat dan op het feit dat ze als kind - al bij voorkeur verkleed in de oude petticoat van haar djes stond te :nd dat ze ooit moeder zingen, ch op Broad' beroemd is het New orden. Zo- ict, maar in Nederland heeft ze haar op tredens op vele podia al gro te waardering geoogst. Mu ziekrecensenten loven haar warme, volle, licht vibreren de stem, alsmede haar over tuigingskracht en uitstra ling. Ellen Kiewiet brengt in haat- programma beroemde me lodieën van al even beroem de musical-componisten als Gershwin en Kern. De mu zikale kwinkslagen van de pianist geven een extra ac cent aan het optreden. Kie wiet brengt haar liedjes in het kader van een verhaal dat ze vertelt over. het ont staan en de verder geschie denis van Broadway. Hier bij vallen bekende namen als Gene Kelly, Fred Astai- re, Judy Garland en Barbara Streisand. Bovendien strooit ze kwistig met anek dotes over deze befaamde theaterbuurt in New York. Studententheater 't Gcrugt van de Rijksuniversiteit Groningen was voor Ellen Kiewiet de bakermat van haar huidige optreden. Zij studeerde rechten aan de universiteit, maar kreeg te vens twee jaar actccrtrai- ning van verschillende re gisseurs en ze kreeg les van Barbara Marchant, actrice op Broadway en docente aan de William Esper Studio in New York. Sinds 1990 studeert ze bovendien klas sieke en musical-zang bij zangpedagogc Wil Noord- uyn-Nijdam. Sinds datzelf de jaar zong ze in een hele reeks theaterproducties, zo als ijsshow De Vier Jaarge tijden, operette-musical De GondoJiers, de komische musical Drie Koningen en de opera Samson en Delila. In de musical The King and 1 had ze vorig jaar de hoofd rol van Anna. Daarmee stond ze onder meer in de Stadsschouwburg van Am sterdam. do- De toegangsprijs nateurs van de stichting be draagt zes gulden, voor an deren is dit tien gulden. De avond begint om 20.00 uur. geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van et nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/iij betsalt voor dit abonnement f 79.40per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 76,75per jaar (betaalwijze: automatisch) Het advies van Moret Ernst Young Management Consultants over de gemeentelijke herindeling geeft aan dat Holten beter richting het oosten kan kijken voor een eventu ele (derde) partner. Een samengaan met Bathmen komt daarom minder in aanmerking, omdat deze gemeente zich meer richt op Deventer. Een combinatie Rijssen, Holten en Enter is volgens het advies wel een goede keuze. „Als de conclusie wordt getrok ken dat het politiek niet haalbaar is om als gemeente zelfstandig te- blijven, probeer dan tot een her indeling te komen waar je beter van wordt," gaf burgemeester D.J. Verhoeven dinsdag als ant woord waarom hij Moret Ernst Young voor advies heeft ge vraagd. „Daarnaast proberen we er ons standpunt mee onder de- aandacht van de minister te krij gen en kunnen de gemeentelijke partijen het gebruiken voor de onderhandelingen met de partij en in de Tweede Kamer.' Het standpunt van de i>< een samengaan met Rijssen en een derde partner. Hierbij kan ook de samenwerking met Regio Twente in stand blijven. Ook de Holtense Industrie Groep (HIG) pleit voor c-èn herindeling met Rijssen om dat de industrie zich vooral op het oosten richt. „De industrie is een belangrijke groep waar we zeker naar zullen luisteren. F.en groot deel van de werkgelegen heid in Holten ligt daar" aldus Verhoeven. Volgens het advies van Moret l-.rbst Young zou bij een herin deling met alleen Bathmen en eventueel landelijk Diepenveen de nadruk teveel op de land bouw komen te liggen in plaats \an het toerisme. Doordat het takenpakket voor de gemeente- steeds groter wordt, is het vol gens het advies zeer goed om te- kijken naar schaalvergroting van de gemeente. „Als kleine ge meente heb je niet veel ambities en ben je kwetsbaar," zo meen de de burgemeester. „Daarnaast moet er vaak kennis worden ingehuurd, omdat je die zelf niet voidoende in huis hebt." Als voorbeeld noemde Verhoeven de milieutaken die steeds meer bij de gemeente terechtkomen. Voor een kleine kern als Holten is de uitvoering daarvan nauwe lijks te doen. Een passagiere en hoog zwangere vrouw heeft als ge volg van een verkeersongeval op de Al haar ongeboren kind verloren. De personenauto waarin zij was gezeten werd afgelopen zaterdag plotse ling geconfronteerd met een hoeveelheid steenkoolgruis die op de rijbaan lag. Het gruis was vermoedelijk door een vrachtauto ter hoogte van de afrit Markelo verloren. De bestuurster van de perso nenauto kwam in een stofwolk van dit gruis terecht en remde krachtig af. Een achteropko mende autobestuurster kon echter niet tijdig tot stilstand komen en botste tegen de voorligger op. Aanvankelijk bleken de gevol gen mee te vallen, maar in het ziekenhuis werd geconstateerd dat de hoogzwangere vrouw als nog haar ongeboren kind had verlorcn.Dc politie heeft de in- dentiteit van de vrachtwagenbe stuurder nog niet kunnen ach terhalen. Getuigen worden dan ook dringend verzocht contact op te nemen. Vorige weck donderdag vond een ernstig verkeersongeval plaats op de Provincialcweg N332 nabij de afslag industrie terrein De Haar. Een personen auto, gaande in de richting Lo chum botste frontaal tegen een tegemoetkomende vrachtauto. De bestuurder van deze perso nenauto, een inwoner uit Warnsvcld, was op slag dood. i En de boer, hij ploegde - Vereniging Aangespannen Paard de Bergrijders hield afgelopen zaterdag aan de Gcskesdijk op proef een ploêewedstrijd. Deze verliep boven verwachting en werd een groot succes, zodat de organisatie sterk met de gedachte speelt om het evenement volgend jaar terug te laten keren. Subsidie Na maanden van wachten en voorbereidende werk zaamheden is het zo ver. Komende zaterdag opent kinder boerderij Dondertman haar poort voor het publiek. Tijdens de herfstvakantie zijn er voor de kinderen extra activiteiten op touw gezet. De officiële opening van de kinderboerderij is uitgesteld naar volgend voorjaar. Verwachtingsvol. Zo proefde de sfeer op de 0-volt avond op scholengemeenschap De Waerdenborch. Een muziekavond die, zoals de naam al zegt, geheel akoestisch is. Leerlingen van de school lieten zich op deze avond van hun beste muzikale kant horen. Soms in een samengesteld koor uit de diverse muziekklassen, dan weer solo of in kleiner groepsver band. Zo kon het publiek ondermeer genieten van Karlijn Kunnen, die het nummer 'You are the dream' van Ilse de Lange vertolkte. Pot»: johan Bolink In verband niet de opening krij gen dc donateurs deze week hun donateurskaart thuis gestuurd. Bi| ieder bezoek aan de kindcrbocrdc- mcn. Naast hun kaart ontvangen de donateurs tevens de eerste edi tie van tie Nieuwsbrief van kinder boerderij Dondertman. Aanvankelijk zou dc- kinderboer derij in mei opengaan. Daar de ver gunning langer dan verwacht op zich liet wachten, moesten dc werkzaamheden aan de Meester DONDERDAG EN VRUDAG KOOPAVONDj Bosweg tot veler teleurstelling eni ge tijd worden stilgelegd. Toen het sein - vooral door toedoen van bur gemeester D.JVerhoeven - defini tief op groen sprong, werden ze met hulp van een grote schare vrij willigers hervat en streefde de Stichting Kinderboerderij Don dertman ernaar de boerderij zo spoedig mógelijk te kunnen open stellen voor het publiek. Helaas lukte dat niet voor de zomervakan tie, waardoor een flink stuk inkom sten werd misgelopen. Gezien de grote belangstelling die er deson danks is en de vele donateurs die zich hebben aangemeld, blijft het bestuur de toekomst met vertrou wen tegemoet zien. „Dat we openen betekent echter niet dat wc al klaar zijn", vertelt voorzitter Eb van Schooten. „Het ziet er weliswaar veel o\ crzichtelijk uit, maar er moet de komende maanden nog veel gebeuren. Het is niet voor niets dat wc de officiële opening uitstellen naar volgend voorjaar. Tegen die tijd hopen we de zaak helemaal voor elkaar te hebben. De speeltuin is vrijwel klaar, dat is slechts een kwestie van de laatste puntjes op dei. Daarnaast wachten echter nog tal van klussen, zoals het verder tegclen, het afwer ken van de kiosk, de tijdelijke 'kan tine', dc ezelstal, de aankleding met Triathlon Holten krijgt voor de komende twee jaar vijfdui zend gulden subsidie van de gemeente. Normaal is dat tweeduizend, maar omdat de Nederlandse Kampioen schappen in 1999 en 2000 in Holten worden gehouden, is de subsidie verhoogd. „Nu in 1999 en 2000 dc NK eraan zitten te komen, krijgt het sportevenement nog meer im pact," gaf burgemeester D.|. Verhoeven deze weck aan. De organisatie heeft dan ook voor beide jaren een extra begroting gemaakt van veertig duizend gulden. In nauw overleg tussen Triath lon Holten en dc gemeente, is bepaald om dc subsidie voor de NK-periode op te schroeven naar vijfduizend gulden, „Er komt veel regionale en landelij ke publiciteit omheen, dat zeker ook goed werkt voor Holten," lichtte dc burgemeester toe. Stoelen Ook deze bewoner is in afwachting van het publiek. De veestapel van kinderboerderij Dondertman is weliswaar nog niet compleet, toch trekt dc nieuwste ning van Holten wekelijks, vooral op zaterdag en zondag, al veel be zoekers. Zo genieten velen van een wandeling over het terrein langs de konijnenhokken, de vrij toeganke lijke weide met geitjes en een lama, en de hertenwei. Over enige tijd ko men er nog diverse soorten pluim- ENSCHEDE (de haven) DE OSSENBOER 32 - 053-4321261 RIJSSEN AMBACHTSSTRAAT 19 - 0548-515757 (IN DEZE SHOWROOM OOK BADKAMERS) 18 t/m 25 oktober 1998 vee cn ook zangvogels. Bovendien beschikt dc kinderboerderij straks over klcinc(rc) dieren als cavia's en een hangbuikzwijntje. Hoewel dc kiosk nog niet helemaal klaar is, kan men er al terecht voor een kop kof fie of een ijsje. Kinderboerderij Dondertman is vanaf Tweede Paasdag tot dc herfstvakantie met uitzondering van maandag dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus (zomervakantie) zelfs da gelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Alle overige vakanties dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur. Gedurende de wintermaanden kan dc boerderi| uitsluitend op zondag tussen 13.< 10 cn 17.00 uur worden bezocht. Groepen kunnen er terecht op af spraak. De losse entreeprijs be draagt 2 gulden per persoon (onge acht leeftijd). Donateurs betalen I ,50 per jaar per gezin/persoon. Daarvoor kunnen zij een onbe perkt aantal malen de kinderboer derij met speeltuin bezoeken. Aanmelden is mogelijk bij de VVV, Dorpsstraat 27, tel. 361533. Diepe Hel De elfde editie van dc Diepe Hel Holtcrbergloop gaat op zaterdag 31 oktober van start. Hen voorbeschou wing met de vertegenwoor digers van de organiserende atletiekverenigingen. Zie pagina 3 Blauw Wit Dc zaterdagamateurs van Blauw Wit verspeelden af gelopen weekend de onge slagen status. In de uitwed strijd tegen Haarlo kreeg de ploeg met 5-1 aan de broek. Zie pagina 5 OKIA Dc Holtense touwtrekvere niging OKJA' zette vrijdag in de kantine van buurman Blauw Wit haar kampioe nen nog eens in het zonne tje. Veel felicitaties cn lo vende woorden. Zie pagina 5 Ingezonden I icn lezer reageert in dc rubriek ingezonden op de Holtense ge meentebegroting voor komend jaar. Zie pagina 7 Schoonmaak De derde bosschoonmaakdag van dit jaar wordt gehouden op woensdag 21 oktober. Deelne mers gaan op deze dag onder begeleiding van een boswachter op dc Sallandse Heuvelrug aan de slag met het rooien van boompjes om zo de groei van heide te sumuleren. De schoon makers worden rond 10.30 uur ontvangen met een kop koffie op de kruising Toeristenwcg cn 1 laggenweg. Vanaf de kam van N ij verdal gezien is dit een stukje- voor de dagcamping. Een bos wachter an Staatsbosbeheer legt daar de werkzaamheden uit, waarna de deelnemers met eigen vervoer naar de lokatie van de scho' lag gaai- werk krijgen ze daar rond 12.30 uur een picknicklunch aangebo den. Dc dag is ongeveer om 13.00 uur afgelopen. Diegenen die graag willen meehelpen hoe ven zich van tevoren niet op te geven. Aan de dag zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie: VW Holten, tele foon 0548 - 361533. Expositie In dorpshuis De Boschkamp is rot en met 13 november een expo sitie ingericht met werk van Corric Vlaskamp. De Enterse maakt aquarellen en olieverfschilderijen, waarbij bloemen, landschappen en stillevens de hoofdmoot vormen. Opvallend bij haar werk is de zorg vuldigheid en het vakmanschap waarmee de schilderijen zijn afge werkt. Ook in het kleurgebruik laat de kunstenares zich van een sterke kant zien. Corrie Ylaskamp is pas op latere leeftijd gaan schilderen. Dc- eerste beginselen van het olieverven wer den haar bijgebracht door Kees Bos, terwijl ze de aquarellcertech- nieken leerde van Bca Hazewinkel. Momenteel bezoekt \laskamp de schilderlessen van Tiemen "oorhorst, die wekelijks in het De Boschkamp plaatsvinden. De ex positie in het dorphuis aan de Tuinstraat is dagelijks, behalve op maandagmiddag, te bezichtigen van 09.00 tot 17.00 uur. De gemeente Holten stelt gratis de stoelen uit de Dorpsschool beschikbaar aan het koor Amazing. Het gezelschap had hierom ge vraagd, omdat dc school wordt gesloopt en de stoelen vrij komen. Amazing heeft een tijdlang ge bruik gemaakt van de Dorps school als ociënlocatic. Vanwe ge het afbreken van de school zijn ze verhuisd. Nu oefent het koor boven schildersbedrijf Gcrvcrdink Nijhuis. Ook andere instanties hebben verzoeken ingediend om een deel van dc inventaris te kunnen krijgen. De gemeente maakt op dit mo ment schetsontwerpen van de woningen die straks op de vrij gekomen grond worden ge bouwd. Aannemers kunnen ver volgens via een inschrijving op uitnodiging een offerte opma ken. Volgens burgemeester D.J. Verhoeven zal er nog veel voor werk moeten worden verricht. Hij denkt dan ook niet dat de sloop voor dc bouwvakvakantie van volgend jaar zal beginnen. De Nationale Collecte voor mensen met een verstandelijke handicap heeft in Holten het bedrag van 6679.35 gulden op gebracht. Dc opbrengst wordt voor een groot deel besteed in de eigen regio. Dc gevers wor den hartelijk bedankt. weekend weers zo \ei;>vaeipliii» Aan het wisselvallige weer komt voorlopig geen einde. Oceaan- depressies blijven namebjk grote belangstelling koesteren voor de Noordzeeregio. Vrijdag wolken velden cn af en toe zon en waar schijnlijk op de meeste plaatsen droog, dc temperatuur gaat om hoog naar 15.0C a 16.0C. Voor za terdag en indag zi j n de computer modellen het nog niet eens met el kaar. V c kunnen worden gecon fronteerd met wind en perioden met regen van een actieve depres sie op het traject Britse eilanden en Zuid-Scandinavië. Als het meezit kan de temperatuur zo'n 17.0C a 18.0C worden. Prettig weekend. Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1