Kerken houden week rond bijbel 0° Holtens Nieuwsblad w DEKBEDDEN 4* nummer Kinderboekenweek zit vol met rijm en rap Bewoners dienen verzoek in voor aansluiting op riool Tarieven sportaccommodaties LET OP!! GEMEENTE HOLTEN ZOEKT VRIJWILLIGERS U ontvangt een fraaie Parher-Jotter ballpoint Gemeente zoekt vrijwilligers voor opvang van asielzoekers Herfstvakantie in teken van themaweek vol activiteiten over geloofsboek Twickel Rijssen /75.-/125.-/150: IN DIT Zwemdiploma Survivalrun Houtens Nieuwsblad DONDERDAG 8 OKTOBER 1998 Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 Evenals vele andere bibliotheken staat ook de Open bare Bibliotheek Holten tot en met 17 oktober in het teken van de kinderboekenweek. Thema dit jaar is 'Van rijm tot rap'. Voor de jeugdige bezoekers heeft de plaatselijke bieb gedurende deze week een spe ciaal programma samengesteld. Muzikaal Kindertheater Kieleknots speelt op maan dag 12 oktober de voorstel ling 'Koning Otto's kna gend geweten'. In het stuk maakt Koning Otto er een potje van. Hij heeft totaal geen oog voor zijn onderda nen. Raadsheer Karei profi teert hiervan en bepaalt de hele gang van zaken. Maar als koning Otto last krijgt van zijn geweten en de touwtjes weer in handen wil nemen gebeuren er rare din gen en raken de poppen aan het dansen. De schurk raadsheer Karei laat in ieder geval zijn macht maar niet zomaar afpikken en gooit al zijn wapens in de strijd. Het theaterstuk vol met liede ren, gedichten en rap is be doeld voor kinderen van zes tot elf jaar. Toegangskaar ten kosten een rijksdaalder en zijn verkrijgbaar in de bibliotheek. Tijdens de voorstelling, die om 15.30 uur begint, is de jeugdafde linggesloten. Voor kinderen van vier tot acht jaar vertelt de bekende Holtense mevrouw van lpe- ren op woensdagmiddag een uur lang verhaaltjes. Zij begint met voorlezen om 13.30 uur, de toegang is gra tis. Daarnaast kan iedereen meedoen aan een kleurwcd- strijd. De kleurplaten zijn af te halen in de bibliotheek waar ze uiterlijk maandag 25 oktober ook weer kunnen worden ingeleverd. Deelne men aan een puzzchved- strijd kan ook. Hiervoor moeten de juiste gedichten bij de op de jeugdafdeling opgehangen tekeningen worden gezocht. De bekroonde boeken van dit jaar, waaronder die van gouden griffel winnaar W. Hofman met zijn boek 'Zwart als inkt is het verhaal van Sneeuwwitje en de ze ven dwergen', zijn te zien in een daarvoor speciaal inge richte tentoonstelling. Hier in zijn tevens de illustraties van de winnaar van het gou den penseel M. Heymans in het boek 'De wezen van Woesteland' te bewonde- Er zijn bij de gemeente bijna honderd verzoeken binnen gekomen die liever een aan sluiting op het riool hebben dan een IBA-systeem. Het gaat hierbij om percelen die buiten de bebouwde kom lig gen en geen verplichte aan sluiting krijgen. Zij bevinden zich net buiten de verplichte aansluitgrens, waardoor ze zich vrijwillig mogen aan melden. De kosten voor het aanleggen van een vrijwillige rioolaanslui ting zijn voor de aanvragers zelf. Hierbij is een maximum bedrag vastgesteld voor gebieden die zijn onverdeeld in drie catego rieën. Voor niet-kwetsbare ge bieden is dat 14 duizend gulden, voor kwetsbare gebieden 20 duizend gulden en voor zeer De tarieven en gebruiksver- goedingen van gemeentelijke sportaccommodaties gaan per 1 januari 1999 iets om hoog. Dit heeft voor een groot deel te maken met de algemene kostenstijging. Omdat het zwembad Twcn- haarsveld een groot onderhouds beurt krijgt, zal dit ook kosteri- bcpalend zijn voor de tarief- verhogingen. Deze investering zal 1,25 miljoen gaan kosten en wordt gebruikt voor nieuwe betegeling van het zwembad en de vervanging van de 35 jaar oude filterinstallatie, chlooropslag en machinekamer. Meer informatie op de gemeentepagina. geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats Hj/tnj betaalt voor dit abonnement J I f79,40per iaar (betaalwijze: per acceptgiro) I j f 76,75 per jaar (betaalwijze: automatisdi) Commissie IV heeft over haar deel van de begroting vergaderd. Hierbij kwam de verkeersveiligheid op de Rijssenseweg aan bod, maar ook het asielzoekersbeleid en het plan om werkzoe kenden sneller aan een baan te helpen. De gemeente zoekt vrijwilligers voor de opvang van asielzoekers die Holten eind dit jaar onder dak gaat bieden. „Voor het ein de van dit jaar moeten we nog vier mensen met een A-status aannemen om te voldoen aan de landelijke taakstelling," gaf wet houder R.M.C. Delahaije (PvdA) aan. „We hebben al een coördinator maar zoeken nog vrijwilligers die willen helpen bij de opvang." In 1999 verwacht de gemeente nog negen nieuwe vluchtelingen. Door de nieuwe rotonde in de Rijssenseweg is de verkeerssitu atie behoorlijk verandert. Dit met name ook voor fietsers, die nu al bij de rotonde moeten oversteken wanneer zij naar zwembad Twenhaarsveld wil len. De oversteekplaatsen ter hoogte van de Landuwcrweg zijn namelijk afgesloten. Deze afsluiting zorgt er ook voor dat autoverkeer nu de zuidelijke pa rallelweg moet gebruiken om bij het zwembad te komen. Dit geeft weer problemen met de veiligheid voor de fietsers. „Is er geen mogelijkheid om de Lan duwcrweg af te sluiten voor het verkeer", legde L.M.P. van Dijk (Gemeentebelang) de commis sieleden voor. „Dit afsluiten is niet dc voorkeur van de omwo nenden," verklaarde Delahaije. „We zitten met ze rond tafel over het aanbrengen van snel heidsremmers en de verplaat sing van de bushalte." De wet houder ziet het liefst dat deze verdwijnt, maar de omwoners willen hier toch gebruik van kunnen blijven maken. „Voor eerst laten we de halte in stand. Eventueel zou hij richting Hol ten kunnen worden verplaatst, zodat dc loopafstand korter is." „Er zijn nu twee inspraakrondes geweest over de parallelwegen. Hierbij zijn het.aanbrengen van fietssuggestiestroken ge noemd," vertelde Delahaije. „We houden eerst een verkeer- sintensiteits- cn snelheidsonder- zoek. Daarna kijken we welke maatregelen er daadwerkelijk nodig zijn." Een andere plek waar sluipverkeer voor proble men zorgt, is dc kruising Markc- losewcg met de Rijssenseweg. Hier is wel een rotonde aange legd, maar deze geeft verbinding aan dc parallelwegen richting Rijssen cn Markelo. Het verkeer voor dc N350 richting Ri|ssen moet eerst nog enkele meters via de rotonde richting Markelo rij den. Met de beheerder Provinci ale Waterstaat is contact opge nomen om met voorstellen voor herinrichting tc komen. De be doeling is om deze plannen nog dit jaar voor tc leggen aan de raad. Van Dijk had hier haar twijfels bij: „Redden we dit wel in zo'n korte tijdsperiode?" De lahaije antwoordde twijfelach tig: „In 1999 komt het struc tuurplan eraan. Daarvoor moet het klaar zijn." De gemeente is volgens de Alge mene Bijstandswet verplicht uit keringstrekkers te helpen bij het vinden van een baan. Hiervoor zijn de Wet op de Reïntegratie van arbeidsgehandicapten (Wet REA) en de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) als mo gelijkheden te gebruiken. Bij het laatste zorgt de gemeente voor werkplekken waar werkzoeken den ervaring op kunnen doen. Voor het jaar 1999 hoopt Hol ten zeker acht VlW-wcrkcrva- ringsplaatsen en acht WIW- -dienstbetrekkingen beschik baar te hebben. Naburige ge meenten werken overigens met de arbeidsbureaus en de uitvoe rende instanties voor de sociale zekerheid samen in een Cen trum voor Werk en Inkomen (CWI). „Holtenaren moet daar voor naar het steunpunt in Rijs sen, maar misschien is het een goed idee hier een infopunt neer te zetten," vond de wethouder. kwetsbare gebieden 26 duizend gulden. Deze laatste categorie valt onder het grondwaterbe schermingsgebied. Komen, de kosten boven dit bedrag uit, dan bestaat er dc mogelijkheid hier voor subsidie aan te vragen. Dit kunnen dc betrokkenen zelf niet doen; maar moet door de ge meente gebeuren. In samenwerking met de Ge westelijke Land- cn Tuinbouw organisatie (GLTO) Holten, hebben bij elkaar liggende be woners van percelen de handen in elkaar geslagen en gezamen lijk een aanvraag ingediend. Door in clusters een rioolaan sluiting aan tc vragen, komen dc kosten boven de maximale ei gen bijdrage uit. Hierdoor heb ben zij recht op het aanvragen van subsidie. Jeugdige liefhebbers van Judo konden afgelopen week in Holten tijden les was opgezet door SV Bato, die voor dit seizoen de vechtsport in haar programma heeft opg< proefles voor het betreden. De Foto: Pclcr Bulihuis De kerken van Holten hou den tijdens de herfstvakan tie een themaweek onder de naam Een week rond dc Bijbel. Er zullen veel acti viteiten zijn met een bijbelse inslag. Burgemeester Ver hoeven opent de week op vrijdag 16 oktober om 16.00 uur bij de bibliotheek met het symbolisch loslaten van duiven. De themaweek is ccn afgeleide van de landelijk gehouden activi teiten onder de naam Een jaar met de Bijbel. „De gedachte hierachter is dat de Bijbel niet alleen maar een geloofsboek is, maar ook een cultuurboek," legt dominee I-Iarm Mulder uit. Hij geeft als voor beelden enkele spreekwoorden die vandaag nog steeds worden ge- brui k 1Zo arm als Job. Door het oog van de naald en Je handen wassen in onschuld. Mensen die dc Bijbel niet als geloofsboek kennen, weten ook BADKAMERS KEUKENS TEGELS U bent van harte welkom in onze showroom te •Molendijk Noord 55a, 0548-539222' de achtergrond niet van veel middeleeuwse schilderijen die in musea hangen," vindt hij. „Hierop worden vaak bijbelse thema's gebruikt. Zouden zc die achter grond wel kennen, dan weten zc wat de schilder ermee bedoeld heeft." Ook van gidsen in musea hoort liij dat: „Zij constateren dat veel mensen de link met de Bijbel bij het schilderij niet hebben. Zij missen dan ccn groot stuk van de cultuur." Om het Jaar met dc Bijbel te vieren worden bij 'véle kerkgenoot schappen in heel Nederland ver schillende activiteiten gehouden. Een daarvan is de Estafette. Een Joodse aanwijsstok gaat van kerk naar kerk waar omheen onder meer voorleesdagen worden georgani seerd. „Voor Joden is de Bijbel ccn heilig iets, wat ze niet zomaar met dc handen mogen aanraken," licht Mulder toe. „Meteen soort aanwijs stok die y ad heet, lezen zc dan uit het geschrift." Alhoewel Holten nog niet in dc cstaicttclijst voorkomt, probeert dc dominee dit wel voor elkaar tc krijgen. Om iets speciaals tc doen tijdens dit bijbelse jaar, ging de interkerkelijke missionaire werkgroep bij elkaar zitten. "Wat kun jc doen om dc Bijbel en hctgc-loofaan de man te brengen' werd als vraag gesteld, waarna het thema Een week rond de Bijbel ontstond. „Dc activiteiten zijn niet specifiek gericht op de Bijbel, maar hebben er zijdelings wel mcc tc maken," legt Mulder uit waarom niet het nationale thema is aangehouden. Zo is er van 16 tot en met 23 oktober in de bibliotheek tijdens openingsuren een tentoon stelling te zien. Hier worden hout sculpturen van de inmiddels over- de them eek hun eigen Bulrh •De kinderen kunnen tijdi bouwen leden kunstenaar Renè Smeets uitgestald. De kunstwerken hebben als titel De man van Nazareth meegekregen. Daarnaast heeft de Nederlandse Bijbelgeno otschap afdeling Holten er een boekentafel. „We kwamen er achter dat er nog heel veel oude Bijbels bij dc mensen thuis zijn," zegt voorzitster van dc missionaire werkgroep, Marrv Kruimelaar. „Het is dan wel eens leuk tc weten hoeveel zo'n boek nu waard is." Daarom zal mevrouw Franco op vrijdag 16 oktober in de bibliotheek tussen 18.30 cn 20.30 uur gratis oude Bijbels en aanverwante boeken gaan t Voor de jeugd wordt op donderdag 22 oktober een speciale kin dermiddag gehouden, waar Dolf Moed en kinderkoor Mozaïek hun medewerking aan zullen verlenen. Dit is van 14,00 tot 16.00 uur in Gebouw Irene, waar kinderen voor eengulden naar binnen mogen. Hier krijgt de weck een raakvlak met de landelijke activiteiten, waar de ark van Noach naar voren komt. „Alle basisscholen in Holten hebben een brief van ons gehad waarin dc kinderen worden opgeroepen zelf een ark van Noach te gaan bouwen," zegt Marry. „De mooiste ark komt dan in het scheepvaartmuseum in Amsterdam te staan." De bouwsels zijn aan bepaalde maximum afmetingen verbonden, maar kunnen van elk soort materiaal worden gemaakt. Hierbij is de fantasie van de kinderen de grens. „Denk eens na wanneer er vandaag een zondvloed zou komen. Wat voor overlevingsarli zou je dan maken," geeft Mulder dc vraag die hij aan de schoolkinderen stelt. Omdat het schcepv Amsterdam wel wat ver weg is, zullen de bouwsels tien dagen lang bij Schuppcrt Meubelen in de etalage komen te staan. vanaf Vi seizoenen 800 gram Nijverdal Kerkstraat 40 Tel. 61 09 00 Di. t/m za. open v.a. 10.00 uur Als laatste activiteit van de Week rond de Bijbel wordt op donderdag 22 oktober een muziek- en poczieavond gehouden in de Dorpskerk. Dominee A.F. Troost uit Amsterdam draagt hierbij uit zijn eigen werk De vingers van Gods hand voor. „Hij is auteur van zo'n dertig titels. Veel mensen hebben ook wel een boekje van hem thuis liggen," denkt Mulder. Organist Jan van Dijk verzorgt de muziek tijdens de avond die van 20.00 tot 21.30 uur duurt. Dit evenement is ook via de kerktelefoon tc beluisteren. Opmcrkcli j k is dat alleen de muziek- en poczieavond in een kerk wordt gehouden. De andere activiteiten zijn of in de bibliotheek of in Gebouw Irene. De werkgroep heeft hier speciaal voor gekozen. „Voor veel mensen is het binnenstappen van een kerk een te hoge drempel," geeft Mulder als uideg. Marry: „We waren op zoek naar een geschikte locatie en kwamen zo bij de bibliotheek terecht. Verder stappen kinderen Gebouw Irene ook makkelijker binnen dan een kerk." Het laatste evenement heeft volgens dc dominee juist weer die sfeer van de Dorpskerk nodig, zodat hiervoor is gekozen. De missionaire werkgroep, die een interkerkelijk karakter heeft, zal na de Week rond de Bijbel zeker niet gaan verdwijnen. „We gaan eerste deze week evalueren en kijken hoe de respons is onder de Holtense bevolking," maakt de voorzitster duidelijk, „Daarna zien we wel verder of er een vervolg op komt. Idcccn zijn er genoeg bij de werkgroep, dus daar hoeft het niet Huisarts Huisarts Willem Rcinier var Couwclaar heeft vijfentwin tig jaar zijn praktijk in Hol ten. De dokter heeft weinig reden tot klagen. Een ge sprek met een tevreden Zie pagina 3 Weer September was zeer nat en warm. Weerman Freddie zette het allemaal nog eens op en rij. Een overzicht. Zie pagina 4 Ingezonden Lezers schrijven. Ditmaal een ingezonden stuk over de zin en onzin van de aan te leggen riolering in het buitengebied. Zie pagina 4 Blauw Wit De Holtense zaterdagama teurs trokken tegen Drie- nerlo uiteindelijk aan het langste eind. Het elftal be haald een nipte 3-2 over winning. Zie pagina 5 In het gemeentehuis op Smidsbelt heeft gisteren een diploma omruil actie plaats gevonden. Kinderen die afge lopen zomerseizoen in zwembad Twenhaarsveld zijn afgezwom men konden hun oude diploma omruilen voor het nieuwe zwemdiploma ABC. Vorig jaar was het zwemonderwijs al begonnen met een herstructurering, waarbij nieuwe oefenvormen wer den bedacht, uitgetest en aangepast. De Holtense leskinderen werden dan ook door het badpersonecl vanaf het begin geoefend in dc zwemlessen nieuwe stijl. Het zwembad sloot echter eind augustus al haar poorten. Dit betekende dat de kinderen, omdat met ingang van 1 oktober de nieuwe diploma's pas werden uitgegeven, hun oefen kunsten niet bezegeld zouden zien. Besloten is toen om wel volgens dc nieuwe richtlijnen het afzwemmen te organiseren. Daarbij werden dc kinderen dus volgens deze regels beoordeeld, maar ontvingen een oud A/ B diploma en certificaat met dc mededeling dat zij dezein oktober konden omruilen. Sportpark Het Vletgoor staat zondag 18 oktober weer in het teken van de Survivalrun. De organisatie van deze run is in handen van touwtrekvereniging OKIA in samenwerking met au tobedrijf Marissink, computers hop Dogterom en dierenpen- sion Wansink. De run is voor dames, heren en jeugd vanaf 10 jaar. Deelname aan de survival run is voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar gratis. Hun parcours is ongeveer 2,5 kilometer. Dames en heren vanaf 15 jaar kunnen kiezen voor een afstand van 5 of 10 kilometer. De kosten voor deelname bedragen vijtien gul den, dit is met inbegrip van een T-shirt. De start van de dames en de jeugd is vanaf 11.00 uur, dc heren starten vanaf 13.00 uur. OKIA adviseert deelne mers beschermende (geen nieu we) kleding en schoeisel te dra gen en tevens te zorgen voor droge kleren. Voor inlichtingen en opgave kan men terecht bij: Marietje Marsman, Köllingscrf 5, 7451XA Holten, telefoon 0548 363909 of fax 0548 365203. Inschrij ven kan ook op de dag zelf nog tot een half uur voor aanvang van de wedstrij den. weers De kou neemt af. Het oplopen van de temperatuur hangt sa men met veranderingen in de heersende drukverdeling in het weekend. De wind draait naar het zuidwesten en gaat lucht aanvoeren over de Atlantische Oceaan. Dit betekent dat de temperatuur in het weekend een stijgende lijn gaat krijgen: 12.0C tot 13.0C. Zaterdag- /zondag 14.0C a 15.0C, en dat zijn waarden die dichter liggen bij de norm die gelden voor de tijd van het jaar. Die verzach ting moeten we bekopen met aanhoudend wisselvallig weer. Er is kans op perioden met re gen en af en toe staat er een ste vige zuidwesten wind. De kans op meer zon wordt vanaf zon dagiets groter. Goed weekend. Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1