HOITENS NIEUWSBLAD Opleiding Tweede vacht voor de poes Sportief bekeken Badmintonners beginnen competitie-seizoen goed Kampioen, prijswinnaar en vrijwilliger Holtense jeugdatleten weer dik in de prijzen burgerlijke stand Zakelijk BEKEKEN Landal Greenparks verwent Uitslag wedstrijd Kamphuis Jubilarissen bij Vlogtman Meer hart voor dieren DONDERDAG 1 OKTOBER 1998 scfctorcn kampen met een emende krapte op de ar- smarkr. Dit geldt met name voor het Midden en Klein- icdrjjf, waar veel ondernemers -■ problemen ondervinden >ij het werven en behoud van :<>cd personeel. MKB-Neder- garid en de Hogeschool Ijssel- and in Deventer zien een oplos sing in de opleiding 'Personcels- nanagement voor Onderne mers en Leidinggevenden in het Midden- en Kleinbedrijf." Het Europees Sociaal Fonds onder steunt dit initiatief met een forse subsidie. Kaast sectoren als de informati- cabranche, de zorgsector en het onderwijs kampt ook het Mid den- en Kleinbedrijf met een toenemende krapte op de ar beidsmarkt. Werven van nieuw personeel verloopt vaak bijzon der moeizaam en ook de conti nuïteit in het bedrijf, het behou den van goed personeel, vormt een probleem. Te weinig gekwa lificeerd personeel kan leiden tot rcndementsvcrlies en kan op den duur een bedreiging Nor men voor het voortbestaan van een bedrijf. Krapte arbeidsmarkt bedreigt economische groei. Niet alleen |dc crisis in Azië en Rusland 'werken remmend op onze eco nomie, maar ook de toenemen de krapte op de arbeidsmarkt vormt een bedreiging. F.en se rieus probleem waar ook in Eu ropa aandacht voor is. Het Eu ropees Sociaal Fonds stelt nu een flinke subsidie beschikbaar voor bijscholing van met name de kleinere ondernemers in het Midden-en Kleinbedrijf. Juist de klcmc(rc) ondernemer immers beschikt vaak niet over een spe ciaal opgeleid personeelsfunc tionaris. Vaak verzorgt hij zelf, pi een leidinggevende, zaken als w erving en selectie, niet zelden ontbreekt echter de noodzake lijke vakkennis. Voot tie bijscholing van ondcr- I nc-mets op het gebied van perso neelsmanagement werkt MKB- Nederland samen met de AMA van Hogeschool ijsselland, de opleiding- die afgelopen voorjaar uit de bus kwam als 'beste Per soneel en Arbeidsopleiding van het land'. MKB-Nederland is als belangenorganisatie als geen an der bekend met de personeels- problcmatiek van de onderne mers. De samenwerking staat aldus borg voor een gerichte Opleiding door deskundige P&O-docentcn, die goed aan sluit bi) de behoeftes. Onderne mers en/of leidinggevenden in het Midden- en Kleinbedrijf le ren nieuwe manieren op het ge bied van werving en seleciie en krijgen methodes aangreikt voor het vasthouden van goed perso neel. Door te investeringen in scholing hoopt hc-t MKB het ti| te kunnen keren. De opleiding 'Personeelsmana gement voor Ondernemers en Leidinggevenden in het Mid den- en Kleinbedrijf start in no vember 1998. Deelnemende on dernemers of leidinggevenden kunnen rekenen op gerichte trainingen, maar ook op coa ching op de werkplek en onder steuning via een speciale help desk. De opleiding die normaal 4.500,00 gulden zou kosten, wordt nu aangeboden voor het uitzonderli)k lage tarief van 575,00 gulden. Die vanwege de forse subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Leden van MB K-Nederland krijgen extra korting en betalen slechts 500,00 gulden Belangstellenden voor de oplei ding 'Personeelsmanagement voor Ondernemers en Leiding gevenden in het Midden- en Kleinbedrijf kunnen voor meer informatie terecht bij contact persoon Gas Bakker van de 1 lo- gcschool IJselland in Dcv telefoon 0570-663509. kennen de en bezoek k eel dicrcnbezitte naam 'vetbcd' var aan de dierenarts. Zo kleedje met speciale vc zoveel mogelijk lichaam moeten vasthouden, van levensbelang bij opname, operatie en 'recovery. In klinieken gaan deze- oerdegelijke ligvachtjcs jarenlang mee, ook al worden ze elke dag gewassen en gedroogd in de drot>gtrommel. Ook als het dier elt het vetbed snel en optimale luchtcirculat lde Duitse Herdi White Terrier. D poezcnlicfhcbbc Holten A2 werd door de sponsor, autobedrijf Marissink, Hopelijk wordt A2 nu net zo succesvol als het Garage-bedrijf. een nieuwe outfit gestoken. Het meisjes BI team van de afdeling handbal van de S.V. Holten werd in de veldcompetitie ongeslagen kampioen. Op de toto het succesvolle team bestaande uittV.l.n.r. boven: Trainster Annemarie v.d. Maat, Laura v. Mullem, Karin Smit, Susanne Hoeve, Emmy Warrink, Sylvia Plekkenpol, Nicole Wijnberg en coach Jolande Paalman. Onder: Nienke Wiersma, Mirjam Ribbink, Ellen Teeselink, Annemiek Koerse en Rineke Assink. In de i vrijdag prijzen nieuwde swingsoos in de kelder van dorpshuis De Boschkamp namen afgelopen winnaars van de door SoCuWe uitgeschreven prijsvraag de beschikbaar gestelde ontvangst. Deelnemers moesten antwoord geven op de vraag hoe lang er al een in Holten bestaat. Het juiste antwoord luidt: twintig jaar. De hoofdprijs ging naar Sandra Lahuis. Op de foto de winnaars van de troostprijzen Ellis Makkink (links) en Sharon Esmcijer (rechts) met in het midden SoCuWe-medewerkster Inge Scharrenberg. i |„)un iioiink Nu is er ook een met poczcn- afbcelding,. Informeer bij uw dierenspeciaalzaak of de importeur: lel. 073-6843311. Een volle bak was het zaterdag in het Splose Trefpunt, waar de Stichting Kinderboerderij Dondertman voor sponsoren en vrijwilligers een gezellige avond hield. Het is vooral dankzij hun inzet dat het project zo ver gevorderd is en dat de openstelling voor het publiek niet lang meer op zich laat wachten. De donateurs ontvangen in verband hiermee binnekort hun donateurskaart, tesamen met de eerste nieuwsbrief van de kinderboerderij. Foro:\\'iiv..wi Badmintonclub Holten is in het nieuwe competitie-sei zoen goed van start gegaan. De eerste wedstrijden werden door de plaatselijke teams ge wonnen of eindigden in ge lijkspel. Resultaten: BCH2 Het tweede team moest dinsdagavond 22 september op bezoek in Hardenberg om het aldaarop te nemen tegen het eerste team van de badmintonclub Hardenberg. Het team bestond voor deze gelegenheid uit: Gca Stam, Yvonne Beuker, Picter Aarsen en Marcel Dijkman. Hoewel Picter een goede single speelde, moest hij in twee games met verlenging de partij aan zijn tegenstander laten. Marcel Dijkman, nieuw tn dit team, maakte een uitstekend debuut, door zijn enkel in driegames te winnen. Ook Gea had drie games nodig om haar tegenstandster op de knieën te krijgen, terwijl Yvonne voor hetzelfde resultaat maat twee games nodig had. Het herendubbel van Picter en Marcel liep als de spreekwoordelijke trein en met slechts 11 punten tegen veegden zij in twee games de vloer aan met het Hardcnbergse manncndubbel. De het punt aan Hatdcnbcrg moesten laten. Bij de gemengde dubbels werden de punten eerlijk gedeeld, zodat het tweede team met een eindstand x an 3-5 de eerste twee punten binnen had. BCH3 Op zaterdag 26 september speelde BCH 3 zijn eerste wedstrijd in en tegen Genemuiden. Dit dc-rdc team van BCH bestaat uit een geraffineerde mix s an jong, aanstormend talent (Carola van der Yrccdc en Ernst Fridrichs) en wat meer tactisch en technisch ervaren spelers (Hermanna Boode en Harry Peters). Harry speelde zijn eerste competitie- single sinds ongeveer anderhalfjaar en wist, na enige aanloopproblemen, toch vrij gemakkelijk in twee games te winnen. Ernst leek wat gespannen voor zijn eerste single op dit niveau en moest het punt aan zijn tegenstander laten. Hermanna won haar enkelspel met, wat de wielrenners noemen, tvvee- ingers in de neus (0-11, 3-11) en ook Carola had niet echt veel moeite met haar tegenstandster (7-11, 5-11). De eerste game in het heiendubbcl werd nog in de verlenging door Genemuiden gewonnen, maar dankzij de tactische tips van Harrv en een uitstekende vertaling daarvan door Ernst waren de volgende twee games voor Holten. Het vrouwendubbel werd door Hermanna en Carola vervolgens ook weer vrij gemakkelijk gcmcngddubbels werden de punten gedeeld: Harry c-n Hermanna wonnen redelijk eenvoudig en Carola c-n Ernst verloren (ook vrij eenvoudig). Al met al dus een 2-6 overwinning (uit-)wedstrijd van hc voorwaar een uitstekend resultaat. BCH 6 Het zesde team heeft op vrijdag 25 september in Raalte tegen Kwiek 5 zijn eerste competitiewedstrijd van dit seizoen gespeeld Als eerste heer speelde Harry Knuiman een spannende single, die hij uiteindelijk in twee games wist te winnen. Theo Aarsen, die inviel voor dc- geblesseerde Harric Mcnkhorst, gebruikte dc eerste game om zijn tegenstander te bestuderen (verlies 11-15), waarna hij met twee snelle games van 15-6 en 15- 0 de winst binnenhaalde. Alie Bijen maakte een goede start bij BC Holten doorhaar single eenvoudig met 1 l-6cn 11-2 te winnen. Ook Maric Dicpenbroek had die wens, maar in dc derde game moest zij met 10-13 het punt in Raalte laren. Harry en Theo wisten vervolgens hun herendubbel vrij gemakkelijk tc winnen, terwijl Alic en Marie alle zeilen bij moesten zetten om in drie games tor datzelfde resultaat te komen. Bij de gcmcngddubbels bleken Marie en Harry nog niet echt op elkaar ingespeeld, zodat zij met 15-17 en 12- 15 verloren. Alie en Theo daarentegen wonnen, met slechts 8 punten tegen, tamelijk eenvoudig. Met een eindstand van 2-6 dus ook hier dc beide volle punten binnen. BCH Jeugd Ook het Jeugd team van BC Holten moest op bezoek in Raalte voor hun eerste wedstrijd van dit seizoen Voor Marion Aanstoot, Kim Aanstoot, Tim Wietsma cn Marlijn Paalman was dit op zaterdag 26 september tevens hun eerste ervaring in het competitie- gebeuren. Gelukkig bleek dat ook het geval voor hun tegenstanders uit. Raalte. Bij de enkelspelen moest alleen Tim Wietsma de ec-r aan zijn tegenstander laten; Martijn en Marion hadden heiden drie games nodig om te winnen, terwijl Kim het vrij eenvoudig in twee games af kon. Ook het', herendubbel van Martijn cn Tim* leverde in drie games winst voor Holten op. Helaas was de koek toen kennelijk op, want het damcsdubbel cn- beide gcmcngddubbels waren drie", punten voor Kwiek. Hierdoor kwam in deze sportieve wedstrijd met een aantal spannende partijen dc eindstand uit op 4-4; zeker niet slecht voor zo'n cerstc bcgin. Wedstrijden komende periode: zaterdag 3 oktober: ABS 2 - BCH 3 (14.00 uur, Bathmen);BCH 6 - SVS 4. (09.00 uur. Holten): BCH jeugd - Netwerk (09.00 uur, Holten); maandag 5 oktober:BCH 3 - Deventer 5 (19.00 uur. Holten); dinsdag 6 oktober: Hardenberg 2 - BCH 4 (20.00 uur, Hardenberg); woensdag 7 oktober: BCH - ZBC 5 (19.00 uur. Holten), vrijdag 9 oktober: SucoSmash 2 - BCH 5 (2' 1.00 uur, Gramsbergcnj kunnen (9.7 sec op de 60m sprint, hoog .1.20 m en kogel 5.49) maar op èèn van haar spe cialiteiten, de 1000 meter, pakte zij weer in een tijd van 3.35 min de volle winst. Jcugdadeten van sv Holten zijn onlangs bij wedstrijden in Nij- verdal wederom dik in dc prij zen gevallen. Zij behaalden zes eerste en vier tweede plaatsen. Dc meerkamp was georgani seerd door de Almelose atletiek- - vereniging SISU. Maar door de zware regenval in de weck voor afgaand aan deze wedstrijd was het atletiekcomplcx "Het Maai veld" in Almelo onder water gelopen en moest dc organisatie noodgedwongen uitwijken naar het nieuwe complex van Adetics uit Nijverdal. Met name Laura Schimmel en Vincent Scholman waren goed op dreef. Laura liep op dc 1000 meter bij dc A pupillen 2e jaars naar een nieuw clubrecord in een tijd van 3.43 minuten. Vin cent verbeterde het clubrecord bij de junioren op het speerwer pen. Hij zette het record nu op 25.74 meter. Stefan Pekkenct deed op dc meerkamp goed mee maar bleef.helaas buiten dc prij zen (40m sprint in 7.9 sec, ver springen 2.55 (PR) en balgooicn 17.13 m (PR). Op de 600 meter werd hij 2e in een tijd van 2.22 min (PR). Rob Marissink bleef eveneens op de meerkamp bui ten dc prijzen. Hij deed dc 60 m sprint in 9.9 sec, sprong 90 cm hoog en gooide de kogel naar 5.56 m. Op zijn specialiteit, dc- 1000 meter, werd hij echter eer ste in een tijd van 3.23 min. Gijs Marissink behaalde bij dc junioren bij het verspringen een 2e plaats. Zijn overige resultaten zijn op de 80 m sprint 12.7 en 3.39 min op de 1000 meter. Laura Schimmel liep de 60 m sprint in 10.1 sec, sprong 3,20 m :p de speer naar 8.37 Vo La Sanne Baldizzone pakte op dc meerkamp een zeer sterke 2e plaats. Een goede prestatie om dat dc concurrentie in die klasse erg groot was. Haar resultaten: 60 m sprint 8.9 sec (PR), hoog 1.15 m, kogelstoten 6.22 m. De 1000 mc-ter liep zij in 4.01 min en bleef daarmee buiten dc prij zen. Floortje van Eijk presteerde op de meerkamp iets beneden haar hoogtepunt het nieuwe clubre cord op de 1000 meter. Vincent Scholman pakte, zoals gezegd, bij het speerwerpen het clubre cord. De 80 m sprint iiep hij in 11.5 sec en bij het verspringen vloog hij naar 3.85 meter. Bij de meisjes junioren waren Trienke Ymker en Daphne Schipper zeer sterk op dreef hetgeen re sulteerde in diverse eerste plaat sen. Trienke pakte op de 60 m sprint de eerste plaats in een tijd van 8.6 sec en ook bij het ver springen was zij superieur met een afstand van 4.31 meter. De speer wierp zij naar 17.89 meter. Ook Daphne pakte op de sprint, in dit geval de 80 meter, de winst in een tijd van 11.4 sec. Dc kogel stootte zij naar 7.86 hetgeen ook dc eerste plaats betekende. Bij het hoogspringen kwam Daph ne op 1.30 meter Met name bij de junioren is tc zic-n dat de extra trainingen die trainer Jan Blom met een aantal afwerkte zijn vruchten begint af te werpen. De laatste outdoor meerkamp wordt gehouden op 10 oktober a.s. op het sportcomplex Papen dal te Arnhem waarna het ïn- doorscizocn cn de crosslopen dc Holtense jeugdatleten weer' de nodige succcsscru kan bczor- Sen- Geboren: Yorick zv R. Jurjcns c Poerink. Overleden: H.I.. Kluin, oud 78 ja deweges, oud 62 jaar. Ondertrouwd: S. Jonge G H. Rcnscn en B.B. A ink. Gehuwd: M.P. Westervcld en M.C. r; H. Lo- Kraan. Holten voor de Onlangs is Landal GreenParks Twenhaarsveld gestart met een nieuw arrangement dat uniek i Nederlandse toeristenindustrie. De midweken in september, oktober en november (behal ve de herfstvakanties) in Twenhaarsveld begonnen met een arrangement, waarbij de gast, naar de normale bunga low, tevens kan genieten van een aantal faciliteiten die op het park zijn, zoals: sauna, solarium en fietsen gedurende de midweek. Ook de inwendige mens wordt volledig verzorgd: Zo kunnen de gasten elke dag genieten van een driegangen diner in het restaurant De Gasterij en elke ochtend krijgen de gasten in de bungelow een volledig ontbijt aangebo den. Hiervoor is speciaal de Landal GreenParks ontbijt- bus in het leven geroepen. Met deze bus wordt elke ochtend bij de deelnemers aan het verwenarrangement het ontbijt rondgebracht (zie foto). Dc gasten, die voor dit verwenarrangement gekozen hebben reageren zeer en thousiast en er zijn zelfs al mensen die, na hun verwenar rangement in september, direct weer gereserveerd heb ben voor een tweede verwenarrangement in November! Dhr. van Dam, parkmanager Van Twenhaarsveld, spreekt over een overweldigend succes, dat zeker volgend jaar zijn vervolg zal hebben. Het arrangement wordt ook veel als cadeau aan familie of vrienden aangeboden. Deze- men sen zijn dan zeer aangenaam verrast als ze zien hoe ze verwend worden. De midweken in september en oktober zitten al helemaal volgeboekt en ook voor november wordt al volop gereser veerd. Reserveringen zijn (zolang de voorraad strekt) nog mogelijk via telefoonnummer 0548-361458. Fotografeer uw hond of kat. Zo luidde de opdracht voor de fotowedstrijd van Groene Vakzaak Kamphuis. De eerste prijs, honden- of kattenvoer ter waarde van honderd gulden, is gewonnen door G. Beijers-Lensink, Köllingserf 4, Holten. De tweede prijs, een kadobon van tien gulden, gaat naar M. de Ruiter, Langestraat 58, Deventer. De prijswinnaars kunnen hun prijs ophalen bij Groene Vakzaak Kamphuis, Dorpsstraat 19, Holten. Vlogtman Import Land bouwmachines bv is een landelijk werkend importeur van land -en tuinbouw- machines. Enkele bekende merken als Monosem zaai- machines, Frasto voermeng- wagens cn Alö Quicke voorladers behoren tot het producten pakket. Het bedrijf heeft veertien medew erkers. Vrijdag 18 september waren er binnen het bedrijf vier jubilea te vieren. Maas van Huigenbosch is 25 jaar in dienst van het bedrijf. Wim Bulsink, Harrie Schutte en Eddie Teeselink zijn alle drie dit jaar 12,5 jaar aan het bedrijf verbonden. stappen over nieuwe bewakingsapparatuur. Onze huisdieren bereiken steeds hogere leeftijden. Dat komt door steeds betere dieren voeding. Maar ook dieren kunnen ziek worden. Dan kan er tijdens of na een operatie een narcoseprobleem ontstaan. Dat is levensbedreigend. Cjclukkig is er sinds kort nieuwe bewakingsapparatuur die de zuurstofvoorziening in de hersenen en de hartslag tijdens het hele operatieproccs, tot in dc meest kritieke fasen, registreert. Vooral bij oudere en zwakke dieren is dat een uitkomst. Steeds meer dierenartsen stappen dan ook over op deze nieuwe, veilige, pulsoxytechniek. Dat past in het streven om dieren optimale zorg cn begeleiding tc geven. De overheid ziet daarop toe, vandaar dat veel dierenartsen momenteel heel wat vrije tijd steken in het behalen van een speciaal certificaat waarmee ze hun zorgvuldigheid van werken kunnen onderstrepen. Dierenartsen die gecertificeerd zijn of daarmee bezig zijn en over moderne opcratie-apparatuur beschikken zijn te herkennen aan een Intensive Pet Care schild.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 9