b info Gemeente Holten iüejkuu RUDDE 4# VOCHTPROBLEMEN? Gemeente fl II DEZE WEEK M'NAUTO IN DIT WEEKBLAD. STRAKS VERKOCHT. Mannenmode VOOR STAAND DAKWERK OP DE KABEL Brand IMew Heavi Tince^Borfriy Jordan, Des'ree, Jarnjroquaij-Ofeta Ad&ms, The Lighthouse Family, Davjd'SanbartT^George Michael,frarfh Wind Fire, ,.-MatLBiafieo, Erykah Badu, George Benson, and more... ON YOUR RADIO I cable" Call 0909 300 0909 for your local frequency föNLÏNË www.ifk.nl ROCOSMA Ngfiifi HOOG Stretch Pantalons DONDERDAG 1 OKTOBER 1998 HO 4 ZA 3 Bezoekadres: Smidsbelt 6 74SI BI. HOLTEN Telefoon 0548-37 38 39 Fax 0548-36 10. 25 Postadres: Het gc 0 .VA HOLTEN van maandag tot en met vrijdag >t 12.30 uur en van maandag tot en met donderdag van 1330 tot 18.00 uur op afspraak. Het gemeentehuis is op dc vrijdagmiddagen van de even weken gesloten. Dit houdt in dat hec gemeentehuis op de vrijdagmiddagen 21 augustus en 4 september gesloten GEMEENTEBESTUUR Burgemeester D. J. Verhoeven Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid; Algemene en Bestuurlijke Zaken inclusief Regionale Samenwerking; Personeel en Organisatie; Automatisering; Recreatie en Toerisme; Project Ontwikkeling 1-iezcn en Project Herinrichting De Kol. Wethouder M. F. Spijker Portefeuille: Financiën; Economische Zaken; Welzijn en Sport; .Kunst en Cultuur: Gezondheidszorg; Onderwijs. W VERGUNNINGEN Wethouder J. A. Stegeman Portefeuille: Gemeentewerken; Wegen; Ruimtelijke Ordening; Bouwen en Wonen inclusief Monumenten; Beheer Gcmcente-cigcndommcn en Grondzaken, Agrarische Zaken en Plattelandsvernieuwing inclusief Landschap- en Natuurbeheer. Wethouder R. M. C. Delahaije Portefeuille. Verkeer en Vervoer; Milieuzaken en Afvalbeheer; Riolering; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; WVG. Spreekuur burgemeester en wethouders De burgemeester en de wethouders houden uitsluitend spreekuur op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de secretaresse van het college van B&W, onder telefoonnummer 37 38 39 (algemeen) of 37 38 12 (rechtstreeks) POLITIE Voor noodgevallen Alarmnummer 112 (dag en nacht bcreikbaarl Overig 36 44 4-1 BRANDWEER Voor noodgevallen Alarmnummer 112 (dag en nacht bereikbaar) 36 14 63 GEMEENTEWERKEN De storingsdienst gemeentewerken is 24 uur per dag bereikbaar (telefoon 36 19 72) voor klachten over onder andere defecte riolenngspompen, defecte straatverlichting, gaten in het wegdek of andere scoringen Buiten kantooruren kan men naam, adres, telefoonnummer en aard van de klacht inspreken óp een band, waarna dc dienstdoende storingsambtenaar automatisch bericht krijgt. De gemcentewerf is van maandag tot en met vrijdag, geopend van 13.00 tot 18.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur. DIERENBESCHERMING Voor informatie en klachten voor Holten en omgeving. Familie Esmeyer, I.ageweg 17. telefoon; 36 41 03 ENERG1EVOORZIENING Energiebedrijf EDON (voor elektriciteit, gas en CAI), Deventer, telefoon 0570-69 11 00 tijdens kantooruren. Klantenservice 0570-69 11 22. Bij storingen 0800-336 61 12 (dag cn nacht). Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO), Ommen, 0529-49 64 00. Klantenservice 0800-14 21 (dagen nacht). STICHTING ONZE WONING Spreekuur Holten in gemeentehuis: elke maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur,Telefoon 0570-50 01 00 BIBLIOTHEEK Rörikstraat 3, telefoon 36 64 14, fax 56 64 17 Maandag en vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. In juli cn augustus op zaterdagochtend gesloten. Openbare kennisgeving inzake verleende ontheffingen of ver gunningen 1. Bouwvergunning is verleend voor: - Vergroten woonkamer Aalpolsweg 13 - Uitbreiden bedrijfsgebouw Pannenbakkersstraat 1 - Uitbreiden stal Pasmansweg 1 - Bouwen zes woningen Vicaric 9, 11, 13, 15, 17 en 19 2. Kapvergunning is verleend voor: - Twaalf dennen en dunning Holtcrbergweg 17 - Vier sparren en 3 inlandse eiken Veenweg 1 Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang hebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou ders, postbus 13, 7450 AA Holten. Over de uiterste indieningdatum van een bezwaarschrift kunt u inlichtingen inwinnen bij de afdeling algemene zaken, tel. 373839. OPENBARE VERGADERINGEN Openbare commissievergaderingen De eerstvolgende vergadering van de commissie 11 vindt plaats op maandag 5 oktober 1998 om 16.30 uur in kamer 9 van het gemeen tehuis. De agenda vermeldt onder meer: Voorstel inzake verhoging gebruiksvergoedingen dorpshuis De Boschkamp. Voorstel inzake krediet ten behoeve van herwaardering onroe rende zaken per 01-01-1999. De agenda met bijbehorende voorstellen ligt op de gebruikelijke wijze voor een ieder ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/ bibli otheek), ter inzage. Degenen die van het spreekrecht gebruik wensen te maken kunnen dat tot uiterlijk 4 uur vóór de aanvang van de vergade ring opgeven bij de secretaris van de commissie. Voorbereidingsbesluiten Burgemeester cn wethouders van Holten maken ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat dc raad van die gemeente bij zijn besluit van 28 september 1998 heeft verklaard, dat een gedeeltelijke herziening wórdt voorbereid van: - Het bestemmingsplan De Borkeld, herziening 1990 ten behoeve van een gewijzigde uitvoering van het bouwplan voor de bouw van het zomerhuis Vianenweg 103. - Het bestemmingsplan Sportvcldencomplex Uarcnseweg ten behoeve van de bouw van een vakwerkmast (antennemast) met toebehoren nabij de kleedlokalen van w Blauw Wit aan de Dorperdijk tc Holten, een en ander voor zover omvattende de gebieden zoals in rode kleur op de bij bedoeld besluiten behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen is aangegeven. Dc voorbereidingsbesluiten treden in werking met ingang van de vierde dag na dc dag van de bekendmaking en liggen vanaf deze datum voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, kamer 4 (naast de hoofdingang). ,u._i. Bekendmaking gedeeltelijke intrekking vergunning Wet 'milieubeheer Burgemeester cn wethouders maken bekend, dat zij de volgende vergunning Wet milieubeheer gedeeltelijk intrekken: De datum 27-4-1992 onder kenmerk 206/Vi verleende vergunning Wet milieubeheer voor de veehouderij aan de Bijvanksweg 2 tc Hol ten, Het betreft intrekking van de vergunning Wet milieubeheer voor wat betreft het houden van 108 mestvarkens. Gedeeltelijke intrekking van dc vergunning Wet milieubeheer gebeurt op verzoek van de heer j. Jansen, Bijvanksweg 2 te Holten. Dc bevoegdheid tot intrekking is gebaseerd op artikel 8,26, eerste lid van de Wet milieubeheer. De ammoniakproductierechten van de mestvarkens zijn betrokken bij de aanvraag om vergunning van de heer Freriks tc Olst. Het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning Wet milieubeheer en de overige op het intrekkingbesluit betrekking heb bende stukken liggen gedurende zes weken na publicatie van deze bekendmaking van 8.30 uur tot 12.30 uur ter inzage in het gemeen tehuis (Smidsbelt 61 op de afdeling Algemene zaken. Gedurende deze periode kan een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen tc hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit, beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van dc Raad van State. Bekendmaking ontwerpbesluit Burgemeester cn wethouders van Holten zijn voornemens te beslis sen op dc aanvraag om vergunning Wet milieubeheer van dc maat schap Sluiter, Kwintcnweg 10 te Holten, voor het wijzigen van de veehouderij aan de Kwintenweg 10 te Holten. Het ontwerpbesluit betreft een partiële verlening van dc gevraagde vergunning Wet milieubeheer. Daarnaast wordt een gedeelte van de gevraagde vergunning Wet milieubeheer geweigerd. Het ontwerpbe sluit betreft een tweede ontwerpbesluit naar aanleiding van dezelfde aanvraag om vergunning Wet milieubeheer. Het eerste ontwerpbe sluit heeft ter inzage gelegen van 30 januari 1998 tot 27 februari 1998 en betrof een weigering om vergunning Wet milieubeheer te verlenen. De aanvraag, het ontwerpbesluit en dc hierop betrekking hebbende stukken liggen van 5 oktober 1998 tot 2 november 1998 op werkda gen van 8.30 uur tot 12.30 uur ter inzage op de Afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie te Holten. Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden ingebracht tot 2 november 1998. Als u schriftelijk bedenkingen indient, dan dient u deze voor 2 november 1998 tc zenden aan burgemeester en wethou ders van Holten, Postbus 13, 7450 AA HOUTEN. Ook kunnen tot 2 november 1998 mondeling bedenkingen worden ingebracht; hier toe kan een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, telefoon 373842. Alleen zij die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning kunnen later beroep bij de Raad van State instellen tegen de vergunning Wet milieubeheer. D Tc «dekking DE OPLOSSING VOOR VOCHT. VochtFree uw EBAC dealer voor een vrijblijvend advies of GRATIS diagnose Stuur de bon in of bel met 0546 - 86 63 36 Jo. wij hebben een vochtprobleem in de woning, en willen groag een brochure vrijblijvend advies Naom vrijblijvend en verplichl u tol niets Kluppelshuizenweg 53 7608 RK Almelo DAKBEDEKKING ONDERDEEL VAN DE RUDDE GROEP Handelsweg 13, Postbus 364, 7440 AJ Nijverdal tel. (0548) 61 89 55, fax (0548) 61 89 75 E-mail: rudde@rudde.nl. WAAR IS HET VOORDELIG WINKELEN KIJK IN UW WEEKBLAD De oplossing die echt werkt: Een enkele Ebac lost alle vochtproblemen in uw hele huis op. zoals condens op ramen, schimmel op wanden en loskomend behangpapier Met zijn eenvoudige en geruisloze bediening zorgt hij gegarandeerd voor een ideale vochtigheidsgraad en bespaart hij u de nodige stookkosten. Ebac is de Europese marktleider op -f het gebied van ontvochtigers en verzekert u een optimaal n- resultaat en een goede service. «6^ vandaar deze speciale aktie OU De Ebac ontvochtigers hebben een mooi design en zijn verkrijgbaar in diverse modellen en kleuren. Voor meer informatie, bel met het gratis nummer tijdens kantooruren; 06.0229.229 Made by Gardeur Wol/polyester: marine en antraciet Katoen: marine en zand Speciale prijs 159,- en deze week Mannenmode met Alture GROTESTRAAT 2 7461 KG RIJSSEN TEI.EF Duudag geopend, donderdag koop,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 4