Holtens Nieuwsblad -m Speelplein thema Floralia Drempels in parallelweg Jubileumfeest De Schure U ontvangt een fraaie Onderzoek naar gesteldheid Holtens landschap positief Commissie buigt zich over verkeersveiligheid in deel begroting Opknapbeurt station Hij Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 1 OKTOBER 1998 Vele bloemstukken w De o.b.s. Dijkerhoek heeft afgelopen vrijdag haar jaar lijkse Floralia gehouden. Dit keer was het thema 'Speel plein' met een knipoog naar de gemeentelijke plannen om het schoolplein te De leerlingen hadden hun uiterste best gedaan op de bloemstukjes. Hun fantasie 'schoolpleinen' oogsten onder de bezoekers bewondering. Evenals de vorige keer werden dc door de kinderen gemaakte stukjes door Henk Lammcrs van Marjo beoordeeld. Dc bezoekers konden via het rode draad spel, dat dit jaar bestond uit het oplossen van een puzzel, een kijkje nemen in alle lokalen waar de activiteiten zich afspeelden. bewonderen. Fou>: johan b. Winnaar werd Charien Janssen. Ook dc Bond van Plattelandsvrouwen af-deling Dijkerhoek was natuur-lijk weer aanwezig, naast een overzicht van dc werk-stukken van het afgelopen seizoen waren zij druk met het uitknip pen van silhouetten van kin derhoofdjes. Na een goed bezochte middag was er ook tijdens de avond belangstelling voor de rommel markt, dc plan ten-stekjes en het rad van avontuur. Ook de inwendige mens werd dit jaar weer goed v erzorgd. Al met al kan men in Dijkerhoek terug kijken op een geslaagde Floralia waarbij de opbrengst dc ouderraad weer in staat stelt tal van zaken voor de school De parallelweg langs de Rijs- senseweg die aan de kant van Holten ligt, heeft vorige week een reeks asfaltdrempels ge kregen. Hiermee wordt ge probeerd de vaart uit het ge motoriseerd verkeer te krij gen. Wcgwerkbedrijt Krekel is. een week bezig geweest met het uit- schrapcn van asfaltgedeclten cn De formatie Pigmeat. Jongerencafé De Schure viert op vrijdag 16 oktober haar dertig-jarige bestaan.Vijfen twintig jaar daarv an is bet café inmiddels aan dc Beuse- bergerweg te vinden. Voor het jubileumfeest heeft dc organisatie dc Friese tormatic Pigmeat uitgenodigd. Dc band wordt gevormd door het duo Jan Seunncnga. en Sytse I laima. Beide muzikanten maakten in de jaren tachtig deel uit van dc roemruchte punkpop-band Ko- bus Gaat Naar Appelscha. De muziek van Pigmeat bevat invloeden uit Amerikaanse mu ziekstijlen uit de jaren dertig, Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens een ander door Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een I ahnnrcc Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede IHij/éij betaalt voor dit abonnement f 79.10 pet jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76,75 per jaar (betaalwijze: automatisch) Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 Het onderzoek van bureau Oranje-woud naar de gesteldheid van het Holtcnse landschap heeft tot een positief eindcijfer geleid. Toch zal er 20 duizend gulden voor 1999 moeten worden uitgetrokken voor onderhoud. Daarnaast is nog eens 35 duizend gulden nodig voor verbeteringen. Een gevolg van het nieuwe Landschaps-beleidsplan is onder meer dat het verlenen van kapvergunningen is vereenvoudigd. ergens een boom planten, deze er niet zomaar weer weg mogen halen wanneer de gekozen plek later toch niet goed uitkomt. Doordat het krijgen van een kapvergunning tot nu toe aan veel regels is gebonden, laten mensen het liever om ergens een boom neer te zetten. Het nieuwe Landschapbeleidsplan moet hier verbetering in aanbrengen, waardoor het gemakkelijker zal zijn een vergunning voor het kappen aan te vragen. Twee studenten hebben in 1984 een Landschapsbcleidsplan opgezet. Deze is in de loop van de jaren sterk verouderd, waardoor gekozen is voor een herziening. Dit werd gedaan door planbureau Oranjewoud. Vooral voor het beplanten van de eigen erf met bomen zijn mensen vaak nogal huiverig. „Je plant wel iets, maar je wordt er in de toekomst zelf door belemmerd," zei wethouder J.A. Stegeman tijdens de vergadering van commissie 111. „Die angst moei worden weggenomen." I lij gaf hiermee aan dat mensen die Ook de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTOj wil graag ondersteuning voor erfbeplanting. Hiervoor zou dan gemeentelijke subsidie als ook geld van andere instanties beschikbaar moeten komen. Zij is bezig met het oprichten vaneen werkgroepen die bestaat uit agrariërs. Deze heeft als doel om tot een verbetering van het imago van boeren te komen. „F.en boer houdt zich niet alleen bezig met het uitrijden van mest over het land. Vooral naar buiten toe willen deze studieclubs komen tot een imagoverbetering. We staan er positief tegenover, maar weten alleen nog niet hoe dit gerealiseerd moet worden," aldus Stegeman. „Erfbeplanting geeft een karakteristiekere uitstraling. Hoe mooier het landschap, hoe beter het is. Wanneer we beginnen met een groep aan te zetren om te begi nnen met erfbeplanting, zal dat hopelijk leiden tot het aa: van anderen." Dit karakteristieke van het landschap moet ook tot uiting komen in de gewassen die erop worden verbouwd. „Met de GLTO proberen we boeren te interesseren in graanbouw in plaats van massaal het weiland vol te zetten met maïs." Hi j denkt dan aan hijvoorbeeld de gebieden van de Holterenk en de Lookcrcnk. „Een graanveld heeft een nostalgische uitstraling, maar is voorde agrariër financieel minder interessant," legde Stegeman het probleem uit. „Je kunt als gemeente dc boeren ook nier dwingen graan te gaan verbouwen. Dat werkt toch niet Toch is er een grote kans dat boeren willen omschakelen van mais naar graan. „Doordat er minder dieren zijn, is de voedervraag een stuk minder dan )aren terug,"gaf de wethouder aan. Met hergeven van subsidie kan het prijsgat tussen de opbrengst van beide gewassen dichter bij elkaar worden gebracht. Een probleem zou kunnen zijn dat boeren niet verbouwen. Stegeman: „Doordat er weinig graan wordt verbouwd, ebt de kennis hierover snel weg. Dit zal dan eerst weer moeten worden aangeleerd." J.M.K. Mctsemakcrs van dc PvdA vindt het allemaal wel leuk en aardig, maar voorziet toch wel een probleem: „Ik heb natuurlijk ook graag zo'n gouden gloed waar je overheen kunt kijken. Toch heeft maïs als voordeel dat het veel stikstof van de grond onttrekt dat normaal niet wegspoelt." Volgens hem geldt dat niet bij het graan, waardoor de aarde extra vervuild kan raken. Zeker wanneer het uitrijden van de mest op deze weilanden hetzelfde blijft. het opnieuw vullen daarvan. Het gaat om heuvels van asfalt die het gemotoriseerd verkeer afremd, maar voor fietsers nau welijks hinder opleveren. Dc aanpassingen zijn aangebracht langs dc hele parallelweg tot aan Rijsscn toe. Dc Provincie hoopt hiermee het sluiproutcvcrkeer zoveel mogelijk te kunnen ver mijden of tenminste zo onaan trekkelijk mogelijk te maken. Wielervereniging Holten had voor afgelopen weekend wederom De Holterbergherfsttoer uitgezet. Doordat het vochtig was in de bossen rondom Holten leverde dit prachtige plaatjes op. foto joiun Boiink Commissie III heeft afgelopen dinsdag over haar deel van de begroting vergaderd. Hierbij werd gekeken naar onderdelen als verkeersveiligheid op dc Dorperdijk, Aaltinksweg en de bestemmingsplannen Holten, De Haar en het toekomstige bedrijventerrein Vletgaarsma- W.A. Bcldman-Wegstapcl (CDA) stuk verbeteren. „Dit valt nog vroeghaarafofcralplanncnwaren niet te realiseren," gaf wethou- voor het aanbrengen van een aslijn der J.A. Stegeman als antwoord, op «li- Dorperdijk. Dit kan volgens H. Paalman, die als ambtenaar haar dc verkeersveiligheid een op dc afdeling Verkeer hiervoor veertig en vijftig. Hillbilly, old- time, country, folk en blue-grass worden gecom-binccrd met elementen uit dc Europese folk, pop cn rock. Dc band treedt regelmatig op in Ncder-land, België cn Duitsland cn heeft in het voorprogramma gestaan van bands als de Poques, The Whiskey Priests cn Shane Mac- Gowan. Bezoekers kunnen op de feest avond een speciaal voor dc gelegenheid gebrouwen bier proeven. Het feest begint om 21.00 uur, dc toegang bedraagt tien gulden per persoon. Het station Holten heeft in verbeterden de verlichting, de afgelopen periode een Over dc bestemming van de opknapbeurt gehad. Werk- het leegstaande stations- lieden van de Nederlandse gebouw wordt volgens de Spoorwegen brachten NS nog steeds naar een nieuwe borden aan en passende oplossing gezocht. aanwezig was, lichtte dit verder toe: „Er gelden speciale richdij- nen voor het aanbrengen van aslijnen. Dit wordt met name gedaan op wegen met veel boch ten. De Bcusebergerwcg is hier een voorbeeld van." Waarop G. Wibbelirik-Roelvink van dc VVD meteen een kantekening gaf: „Het is erg jammer dat ze op die straat een bocht zijn verge- Voctgangers op de Aaltinksweg onden inden steeds meer hinder van het toenemende verkeer. Vooral buspassagiers die vanuit de wijk De Haar naar dc halte aan de Devcntcrweg lopen, gaan langs de Aaltinksweg. Daarom zou hier een voetpad moeten komen. Bcidman-W cgstapel zette hier vraagtekens bij. „Er zijn twee argumenten om dit pad aan te brengen," vertelde Stegeman. „Het is toegezegd en het is veiliger voor dc voetgan gers." Bij de aanleg van het voet pad kan de viaduct over het spoor een probleem zijn. Hier is namelijk geen mógelijkheid om extra ruimte naast de weg in te ruimen voor een voetganger spad. Volgens dc wethouder lost dit zichzelf op: „Het verkeer moet daar toch al afremmen. Bloemschikken In dorpshuis Dc Boschkamp gaat op woensdagochtend 14 oktober een cursus bloemschik ken van start. Onder leiding van Anctte Hilberink zullen diverse, uiteenlopende werkstukken worden gemaakt, waaronder een in groepen verwerkte bie dermeier en voor de kerstdagen een deur- of adventskrans. De cursus wórdt één keer in dc twee weken van 09.30 tot 11.30 ge houden. De kosten voor vijf bijeenkomsten bedragen 54 gul den. Diegenen die wel voelen voor bloemschikken kunnen zich nog opgeven bij het kan toor van dc Stichting Sociaal Cultureel Werk, telefoon 0548 - 362755. zodat snel geneigd is goed te kijken. Hierdoor zullen voet gangers gauw in dc gaten lo pen." Een ander probleem bij de Aaltinksweg is dat het nu wel of niet bij dc bebouwde kom hoort. Hierdoor kunnen andere regels gaan gelden. Het aan te leggen voetpad ach ter de Abraham Berghof mag wat Wibbelink-Roclvink be treft, best een straat worden die ook toegankelijk is voor auto's. „Deze weg zal vanachter de Berghof beginnen cn uitkomen op dc Larenscwc-g. Kan dit niet breder worden gemaakt zodat auto's van dc parkeerplaats hier ook gebruik van kunnen maken?," legde ze Stegeman voor. „Hiermee kan de uitrit naar de Dorpsstraat komen te vervallen, want deze is erg ge vaarlijk." Dc wethouder: „Ik denk niet dat dit mogelijk is. Er is al veel onderhandeld met de grondeigenaren over de breedte van dc aan te leggen weg. Dit zal niet gemakkelijk nog breder kunnen worden." De herzieningen van dc bestem mingsplannen Holten, De Haar en bedrijventerrein Dc- Haar II liggen klaar \oor inspraak. Toch willen burgemeester en wethou ders de inzage uitstellen. Vol gens het college kan bc-ter wor den gewacht totdat het onder zoek naar verbetering van het industrieterrein De Kol is afge rond. W.II. Veneklaas (Ge meentebelang), vroeg zich ech ter af waarom dit zou moeten. Stegeman: „Wc zouden niet hoeven te wachten wanneer er maar één mogelijkheid is. Maar Tijdens dc halfjaarlijkse bloe- dafname-avond van het Rode Kruis hebben 3~6 donoren hun bloed gegeven. Vijtentwintie personen meldden zich in sport hal 't Mossink als nieuwe gevers aan. Om medische redenen werd van twintig donoren geen bloed afgenomen. Alle gevers en vrijwilligers bedankt. cr zijn er twee cn daarom kun nen we beter eerst uitzoeken wat het beste is." Het onderzoek zou misschien een interessante uitkomst kunnen laten zien die bij dc aanstaande verbeteringen van dc bestemmingsplannen Holten en De Haar tor aanpas singen kunnen leiden. ,,.\Es- schicn blijkt het wachten over een jaar onnodig te zijn geweest. Maar jc moet het zekere voor het onzekere nemen, zodat we beter even op de uitkomst van het onderzoek Dc Kol kunnen wachten." Op het ofttwerpbestemmings- plan voor het nieuw aan te leg gen bedrijventerrein Vletgaars- maten, heeft volgens de wet houder twee bezwaarschriften opgeleverd. „Daardoor zal de verdere procedure enige vertra ging oplopen." Toch zal het plan niet worden gewijzigd. De reactie van de Provincie was positief. Dc inspraakreactics en de opmerkingen die het'Water schap Ri|n cn IJssel op het plan heeft gemaakt zullen worden verwerkt, waarna het ontwerp plan zo snel mogelijk in proce dure zal worden genomen. Advertenties Regelmatig komen er op de redactie van het Hol tens Nieuwsblad vragen binnen over advertenties cn familieberichten. Het is wel mogelijk om deze advertenties en berichten af te geven op het kantoor aan de Kerkhofsweg 18, maar dc redactie is niet verantwoordelijk voor plaatsing en verwerking. Deze houdt zich alleen bezig met de redactionele (tekst) pagina's. Voor vragen, tarieven en klach ten over advertenties en familieberichten telefoon 0548 - 51 97 97 of fax 0548 - 5197 98. De redactie. Bewegen Holtcnarcn konden afgelo pen week deelnemen aan een proefles T'ai Chi Ch'u- an. Deze werd gegeven in dc vernieuwde kelder van dorpshuis Dc Boschkamp. Bewegen volgens een oudc Chincsc lcc-r. Zie pagina 3 Voetbal In een spannend thuiswed strijd kwam het eerste elftal van SY Holten pas in de slotfase langszij. Het duel eindigde hiermee in remise, 1-1. Zie pagina 7 Badminton De spelers van Badminton club Holten zijn in het nieu we seizoen goed van start gegaan. De eerste confron taties werden gewonnen of eindigden in gelijkspel. Zie pagina 9 Kampioen Holten had deze week een kampioen, prijswinnaars en vrijwilligers die werden be dankt voor hun inzet voor kinderboerderij Dondert- man. Een overzicht in fo- Zie pagina 9 Kamerorkest De Kandelaar is zaterdagavond 10 oktober gereserveerd voor het Twents Kamerorkest. Op uitnodiging van makelaarskan toor Vincent zal zij een avond vullend programma verzorgen met werk van Elgar (serenade voor strijkorkest, opus 20), Danzi (fagotconcert in F) en Beethoven (symfonie nr.2). Re laties van de makelaar kunnen tot 5 oktober kaarten voor het concert op het kantoor aan de Dorpsstraat 33 afhalen. Andere belangstellenden hebben vanaf 5 okrher de mogelijkheid om toegangskaarten te kopen bij het Holtensc YYY-kantoor. Kos ten 12,50 gulden per stuk. Het concert van het Twents Kamer orkest, dat onder leiding staat van dirigent Lex Oosthoek, be gint om 20.00 uur. Kerktelefoon In een extra uitzending van dc Kerktelefoon worden op zater dag 1~ oktober de meest ge vraagde verzoekplaten in de af gelopen jaren in een directe uit zending ten gehore gebracht Dit gebeurt vanuit de recreatie zaal van woon- en zorgcentrum Diesscnplas. De werkgroep kerktelefoon nodigt zowel de bewoners van dit centrum als thuiswonenden luisteraars uit de uitzending bij te wonen. Zij kunnen dan zelf eens meema ken hoe het programma wordt gemaakt en gepresenteerd. Be zoekers zijn vanaf 14.00 uur van harte welkom. Dc directe uit zending duurt van 14.30 tot 15.30 uur. Daarna is er een ge zellige bijeenkomst in de zaal. De werkgroep Kerktelefoon verzoekt belangstellenden bui ten Diesscnplas om zich voor 1 t oktober aan te melden. Dit kan bij: E. Rcterink. Bessinkpass- straat 2B, telefoon 0548 - 363251 (Hervormd) cn H. Dul. Kieftenbclt 4, telefoon 0548 - 362488 (Gereformeerd). Zo no dig kan voor vervoer worden verzorgd. Dit moet dan we! bij het aanmelden worden aangege ven. Voor de directe uitzending kunnen geen verzoekplaten worden aangevraagd. weeki'iid ZVJ{ weers zo \orwaeli<iii«: In het weekend ontwikkeld zich een krachtig hogedrukgebied boven Noord-Europa. F.n zfin depressies met meerdere kernen actief boven Frankrijk en het midden van Eluropa. F.n daar tussen komt een stevige noord oostelijke stroming tot stand met aanvoer van koudere lucht. Ook staat er veel wind waardoor het nog wat kouder aanvoelt, en later meer in her weekend zelfs een schrale wind. Yrijdag/zater- dag/zondag, is het overdag niet veel warmer dan 10.0C tot 14.0C. Verder is er geregeld zon, maar valt er ook af cn toe een bui. Ook worden de nachten kouder met misschien in de nacht van vrijdag op zaterdag of zondag vorst aan de grond. Prettig weekend. Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1