Holtens Nieuwsblad mpn Kwart eeuw Haarschool in Holten m hummer Wielerclub combineert herfsttoer en veldtocht Holten stuurt Bathmen brief Holten in het jaar 2000 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Haarschool speelt geld bijeen Openbare basisschool wacht met smart op bouw van nieuw lokaal DONDERDAG 24 SEPTEMBER 1998 Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 ta'rbij it de 150 Wielervereniging Holten heeft voor zondag 27 sep tember naast de Holterbergherfsttoer voor het eerst de Holterbergherfstveldtocht op het programma staan. Als alternatief voor een toerfietstocht kunnen fietslustigen op deze dag dus ook kiezen voor deel name aan een veldrit. De wielervereniging wil hier mee tegemoet komen aan de wens om de overgang van het toerfietsen op de weg naar het veldfietsen te vervroegen. zetten over gravelfietspa- den, zandwegen en smallere bospaadjes van de Holter- berg. De deelnemers aan de Holtcrbergherfstveldrit ko men onderweg ruimschoots aan hun trekken via een tiental pittige beklimmingen en spectaculaire afdalingen die in het parcours zijn op genomen. Startpunt van toertocht en veldrit is zoals gebruikelijk sporthal 't Mossink aan de Keizersweg Deelnemers aan de toertocht kunnen vertrekken tussen 08.00 en 10.00 uur, die aan de veldrit tussen 09.00 en 10.30 uur. Kleedruimtes zijn aanwezig en na alloop is er gelegen heid tot douchen. Leden van de NTFU kunnen deel nemen tegen organisatie kosten. Voor de kortste af stand van de toertocht en de veldrit is dit vier gulden en voor de overige afstanden van de toertocht vijf gulden. Niet-leden dienen twee gul den meer te betalen. Een herinnering is tegen meer prijs beschikbaar. Voor meer informatie over de toertocht en de veldrit kan men respectievelijk contact opnemen met Gerrit Pas man, telefoon 0548 361011 en Joost Boetes, te lefoon 0548 - 364167. Zie ook pagina 9 De mooie herfsttoertocht voert deelnemers dit jaar eci westelijke richting, w gekozen kan worden i afstanden 80, 110 en kilometer. Via Bathmen, Lcttele en Schalkhaar wordt naar Wescpe gereden. De deelnemers aan de langere afstanden maken daar een rondje via Boxbergen, Die penveen en Boskamp, waarna via een gemeen schappelijke route naar het bosrijke Schoonhcctcn koers wordt gezet. Dc deel nemers aan de 80 en de 110 kilometer gaan daarna via Nijverdal cn de Holterberg rechtstreeks terug naar Hol ten. De 150 kilometer fiet sers wacht eerst nog het nodige klimwerk op de Lut- tenberg, de Sanatoriumlaan en dc Lemelcrberg, alvo rens via Omfnen, Marle en Hcllcndoorn weer op dc ge meenschappelijke route naar Holten uit te komen. Dc route van de 50 kilome ter lange veldrit verschilt aanzienlijk van de Beemd en Bergtoer die jaarlijks in januari wordt verreden. Dankzij de medewerking van ondermeer Staatsbos beheer, Vereniging Natuur monumenten cn Landgoed de Noetselenberg is het ge lukt een prachtige, maar be hoorlijk zware tocht uit te Riolering in buitengebied Woningen die net buiten de veertig meter grens vallen rond de geplande aanleg van het nieuwe riolering in het buitengebied kunnen zich straks vrijwillig laten aanslui ten op het rioleringssysteem. De kosten zijn dan wel voor rekening van dc aanvrager. Bewoners in het buitengebied die binnen een straal van veertig meter liggen van het nieuwe riool, krijgen een verplichte aan sluiting. Van de kosten moet zelf zevenduizend gulden wor den betaald. Wie daarbuiten valt, heeft recht op subsidie van 2500 gulden voor de aanschaf van een lBA-systecm. Alleen grensgevallen kunnen nu gebruik maken van de mogelijk heid een vrijwillige aansluiting aan te vragen. De gemeente Holten heeft een brief naar de gemeente Bathmen gestuurd. Zij wil hiermee duidelijkheid krij gen over het standpunt van deze gemeente wat de toe komstige gemeentelijke her indeling betreft. Holten ziet graag een samen gaan met Rijssen, maar de ge meente wil er dan beslist een derde partner bij hebben. De voorkeur gaat daarbij uit naar Enter, alhoewel Bathmen ook tot de mogelijkheden behoort. Nu deze gemeente niet bij De venter is ingedeeld, ligt een sa mengaan met Holten nog open. Het Rijk wil namelijk wel dat Bathmen uiteindelijk zal worden heringedeeld. Alleen met Bath men heeft volgens de burge meester D.|. Verhoeven niet de voorkeur, omdat zij de net aan- ■jcnanc banden met o\ ciiccr- gaan Regio Twente niet wil ver breken. Bathmen is volgens de gemeen te Holten niet echt duidelijk over haar standpunt. Zij kan geen echte keuze maken tussen samengaan met Diepenveen, Holten, Gorssel of toch Deven ter. Holten ziet toch graag snol duidelijkheid, zodat ze met el kaar kunnen beginnen met ge sprekken over dc toekomst. Dit is van belang omdat uit ervaring is gebleken dat er zeker 1,5 jaar overheen gaat voordat een nieu we samengevoegde gemeente fatsoenlijk op dc rails staat. Om dat de planning op dit moment is dat Holten vanaf 1 januari 2000 overgaat in een grotere gemeente, zijn Holten en Rijs sen alvast met gesprekken be gonnen. Zolang Bathmen be sluiteloos blijft, loopt deze ge meente straks achter wanneer zij toch bij 1 loken wordt net oegd. De Stichting Viering Na tionale Feestdagen gaat zich op verzoek van het gemeentebestuur bezig houden met de coördinatie van de activiteiten die in het jaar 2000 in Holten plaatsvinden. De bedoeling is om te komen tot een kalender van Milennium-activiteiten. Het is denkbaar dat speciaal voor het jaar 2000 Milenniumfcesten worden georganiseerd, maar het is evengoed denkbaar dat bestaande jaarlijkse of meerjaarlijkse activiteiten ook in de Milenniumkalender worden opgenomen.In dc maand november zal dc Stichting Viering Nationale feestdagen een vergadering beleggen met vertegenwoordigers van de sport- cn culturele verenigingen en instellingen die behoren tot de categoric van verenigingen die- met een zekere regelmaat activiteiten voor de Holtense bevolking organiseren. Maar het is nu reeds mogelijk voor verenigingen om zich voor die bijeenkomst aan te melden, zodat ze er zeker van zijn dat ze een uitnodiging ontvangen. De Stichting Viering Nationale Feestdagen zou het daarnaast op prijs stellen om van alle nu al bekende activiteiten een opgave te ontvangen, zodat de- stichting al kan beginnen met het opstellen van een conccpt- Milcnniumacüviteitenkalcnder. Aanmelden is mogelijk bij de Stichting Viering Nationale Feestdagen, per adres Margriet Hanewinkcl, telefoon 0548 - 362777. Thuiszorg Zuidwest Overijssel Zie elders in deze krant. geïnformeerd als u ons een nieuwe daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor f het opgeven van een abonnee. c Het is stil in en rond de school. Buiten spelen enkele buurtkinderen op een verder leeg plein. Achter de deur van het kantoor van de schoolleiding klinken de stem men van het personeel. Een laatste bespreking voordat het weekend begint. Aan de muur foto's van opmerke lijk gebeurtenissen en groepsfoto's van de hoogste klas, de schoolverlaters, door de jaren heen. Vijfentwintig jaar Haarschool in Holten. re school in buurtschap Dijker- hoek naar zijn huidige werkplek. In 1996 nam hij de leiding over de school van Van 't Holt over. Als gevolg van herstructurering van het openbaar basisonder wijs werd hij de eerste schoollei der cn ging zich naast het lesge ven bezig houden met de dage lijkse beslommeringen op de school. Wim Dalhuizen werd benoemd tot bovenschools di recteur van het openbaar basis onderwijs in Holten, Gert-Jan van 't Holt verwisselde na 23 jaar Dc Haarschool voor de Es pclose Bosschool. „Nu het grootste stuk management naar dc bovenschoolse directie gaat, zou ik op de Haarschool gecon fronteerd worden met een als het ware 'uitgeklede functie'. Daar zat voor mij te weinig uitdaging meer in", motiveerde hij zijn overstap destijds in het Holtens Nieuwsblad. „Op de Bosschool kan ik mijn ei kwijt, ook nog op organisatorisch vlak. Zowel in administratief opzicht-als onderwijskundig." De lokalen van dc openbare basisschool aan dc Ab Jansen- straat werden voor het eerst in het startende schoolseizoen van 1973 bevolkt. In gebruik geno men om het toenemende kinde raantal uit de toen nieuwe Hol tense wijk Dc Haar op te van gen. Onder leiding van school hoofd Gert-Jan van 't Holt groeide de nieuwe school ge staag. Er werd meer personeel aangetrokken, waaronder de huidige schoolleider Jan Bult Dc geboren Groninger maakte in 1977 de overstap van de lage- Advertenties Regelmatig komen er op de redactie van het Hol tens Nieuwsblad vragen binnen over advertenties en familieberichten. Het is wel mogelijk om deze advertenties en berichten af te geven op het kantoor aan de Kerkhofsweg 18, maar de redactie is niet verantwoordelijk voor plaatsing en verwerking. Deze houdt zich alleen bezig met de redactionele (tekst) pagina's. Voor vragen, tarieven en klach ten over advertenties en familieberichten telefoon 0548 - 51 97 97 of fax 0548 - 5197 98. De redactie. Opvolger Jan Bult spreekt in zijn werkkamer nog steeds vol lof over zijn voorganger. „Van 't Holt was toch de motet achter deze school. In al die jaren zorg de hij er voor dat het hier organi satorisch optimaal draaide. Hij had ook oog voor zijn perso neel. Het ziekteverzuim w as laag en hij wist je op een bepaalde manier tc motiveren. Enkele ge woontes zijn ook na zijn vertrek Floralia De openbare basisschool in Dij- kerhoek houdt op vrijdag 25 september haar jaarlijkse Flora lia. Het thema voor dit jaar is 'Speelplein', een knipoog naar de gemeentelijke plannen om het schoolplein van de basis school te renoveren. Naast dc bloemententoonstelling zijn ook het rad van avontuur en het snüffelbord weer aanwezig. Daarnaast tonen de Plattelands vrouwen de resultaten van hun cursuswerk en bestaat de moge lijkheid om silhouetten te laten knippen van kinderhoofdjes. Het rode draadspel is dit keer een puzzel die aan de hand van rebussen moet worden opge lost. De winnaar wacht een spcl- letjespakket. Dc bar en de kleine barbecue zorgen dat ook dit keer de inwendige mens weer niet wordt vergeten. De Floriala is 's middags van 14.00- 1L00 uur. "s Avonds is school open van 19.00 - 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Holten ver zorgt in de week van 28 septem ber tot 5 oktober de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandi capten. De opbrengst van dc collecte gaat naar projecten en activiteiten voor verstandelijk gehandicapten. F.en belangrijk deel hiervan wordt besteed in de regio.In Holten kwamen dit jaar bedragen ten goede aan Paard rijden Gehandicapten en recrea tieve materialen %'oor activitei ten iri De Boschkamp. I (M'kcncl i\ weers zo vi* Donderdag cn vrijdag is het nog vrij zonnig en droog. Vrijdag kan als de zon goed meewerkt het zelfs nog 20C tot 22C wor den. Een depressie boven de Golf van Biskaje breid zich naar onze omgeving uit. Op zaterdag drijft er onder invloed van het naderende lagedrukgebied meer bewolking over ons land. En zou er hier cn daar wat regen of een bui kunnen vallen. Laten we hopen dat het droog blijft in verband met de najaars bloe menmarkt die op de Smidsbelt word gehouden. Regen van eni ge betekenis wordt eventueel pas op zondag verwacht. Dan namelijk arriveert de depressie boven of in de buurt van ons land Goed weekend. Freddie Paalman. Coverband Onlangs is er een heuse imi tatieband van de Achter- Normaal opgericht. Twee Holtcnaren zijn lid van deze groep. De band speelt hoofdzakelijk covers uit de beginperiode van Bennie Jolink en zijn maten. Zie pagina 3 Tenue Het voetbalseizoen is weer begonnen, dc ploegen zijn in en nieuw tenue gestoken. Natuurlijk met de naam van dc sponsor breed uitgeme ten. De presentatie is tc vin den in de rubriek Sportief Bekeken. Zie pagina 7 Kermis Buurgemeente Bathmen staat komend weekend in het teken van de kermis. Een overzicht van de activi- Zie pagina 9 Kunstexpositie Natuurdiorama Holterberg houdt van 17 tot en met 1 no vember voor de negentiende keer haar jaarlijkse herfstexposi- tie. Onder de titel 'Wild en Landschap' exposeert beeldend kunstenaar Kees Bos bronzen dierfiguren cn olieverfschilderij en. Bos is een reislustig mens cn vindt zijn motieven niet alleen in zijn geboortestreek De Holter berg, maar ook in landen als Finland, Ierland en Alaska. Gastexposant is Jan Bot. Deze jeugdige schilder is autodidact. Hij maakt ongepolijste kleurrij ke landschappen, veelal door ge bruik te maken van het schil dersmes. Hoewel beide kunste naars de natuur als inspiratie bron hebben, is hun werk zeer verschillend. Dc expositie is da gelijks te bezichtigen van 09.30 uur tot 17,00 uur, zondags van 11.00 tot 17.00 uur. Voor infor matie: Natuurdiorama Holter berg, Holterbergweg 12, Hol ten, telefoon 0548 - 361979. Holtens Nieuwsblad In het kader van het vijfentwin- tig jarig jubileum van de Haarschool verrichtten de leerlingen van deze school vrijdagmorgen sponsoracti viteiten op en rond het het schoolplein. Om het kinderfeest, dat wordt gehouden op maandag 2 november, tc kunnen bekostigen •hadden de kinderen diverse sponsors voor hun activiteiten gezocht. Vrijdagmorgen waren zijn aan de beurt om deze uit te voeren. Zij deden dit gedurende twintig minuten onder begeleiding van ongeveer veertig enthousiaste ouders in een stralend najaars zonnetje. De leerlingen uit dc onderbouw hielden zich ondermeer bezig met een kruiwagenrace, een hoepeldans cn een vcrvocrsracc. De bovenbouw was druk met een hindernisbaan, een doc-Ischietbaan en een korfbalbaan. Na afloop van dc sponsoractiviteit ontvingen de leerlingen voor hun prestatie een traktatie. Vervolgens gingen ze gezamenlijk naar de centrale ontmoetingsruimte in de school. Daar werden de bedragen per groep bij elkaar opgeteld. Daarbij bleek dal dc 255 leerlingen in totaal en bedrag van ruim achtduizend gulden bijeen hadden gesponsord. Voldoende om het kinderfeest te kunnen bekostigen. Vorige week werd in de kelder van Dc Boschkamp dc vernieuwde soosruimte geopend. Aan de opening is een prijsvraag verbonden. Deelnemers hieraan moesten antwoord geven op de vraag hoe kmg er al een tienersoos in Holten bestaat. De uitslag wordt vrijdag tijdens de soosavond bekend gemaakt. De Holtense middenstand heeft diverse prijzen beschikbaar gesteld. Foto;Jph»n Bolink Schoolleider Jan Bult heeft het aantal leerlingen op de Haarschool gestaag zien groeien. Foto: johan Boiink blijven bestaan. Zo geven wij, het onderwijzend personeel, aan het begin en het eind van dt week elkaar nog steeds ccn hand, ccn ritueel dat Van 't Holt destijds heeft ingevoerd", aldus een in hoog tempo pratende Bult. „Helaas heeft hij door zijn vertrek naar Espclo de vijfen twintig jaar hier niet kunnen volmaken. Zelf is Bult aan zijn derde schoolseizoen als schoolleider begonnen. Drie dagen per week staat hij voor zijn klas. Collega Joke Boodc neemt de overige twee dagen deze taak over, ter wijl Bult zich dan bezig houdt met de rest van de werkzaamhe den die zijn functie als schoollei der met zich meebrengen. On danks een overvolle werkweek bevalt deze gecombineerde taak van het geven van onderwijs en het organiseren hem prima. „Je kunt gerust neerschrijven dat ik zo'n zestig uur per weck met de school bezig ben. Morgenoch tend is het boodschappen halen, maar de rest van de zaterdag zal ik hier op mijn kantoor te vin den zijn", terwijl hij op de grote berg post op zijn bureau wijst. Naast de veranderingen op on derwijs organisatorisch vlak heeft Jan Bult ook zijn leerlin gen zien veranderen. „De kinde ren zijn over het algemeen meer wereldwijs geworden. Ze heb ben sneller een weerwoord, trekken eerder hun mond open en durven meer te doen. Dat blijkt ondermeer uit de wccks- luitingen waar ze toch vaak iets voor een grote groep moeten opvoeren. Daarentegen kunnen ze zich steeds minder lang con centreren en de aandacht erbij houden. Het gaat allemaal wat vluchtiger en oppervlakkiger. Eveneens veranderd, is naar mijn mening, de rol van de school in meer opvoedkundige opzicht. Ouders richten zich wat dat betreft veel vaker tot de school. Ik denk dat het er mee tc maken heeft dat er vroeger, naast dat er meedere kinderen thuis waren, de problemen in kleinere kring tijdens het koffie drinken onderling vergeleken en besproken werden. Maar door dat beide ouders steeds meer buitenshuis zijn gaan werken worden de scholen, zo merk ik, steeds meer met opvoedkundige vragen en problemen gecon fronteerd." Minder gelukkig is Bult met de huidige grootte van de groepen op de Haarschool. Zo telt groep drie van dc jubilerende school momenteel 36 leerlingen. Lees verderop pagina 3.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1