DAG Holtens Nieuwsblad Cursussen De Boschkamp nog niet geheel volgeboekt U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Gemeente is bezorgd over financiële last Waerdenborch Presentatie Begroting donderdag 17 september Letterspel fff MULDER NUMMEr Vanwege het Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 17 SEPTEMBER 1998 In de komende weken start in dorpshuis De Boschkamp een groot aantal cursussen uit het nieuwe programma aanbod. Een groot deel hiervan is al volgeboekt, maar voor enkele activiteiten bestaat nog de mogelijkheid tot aanmelding. T'ai Chi ch'uan is een oude Chinese bewegingsleer, waarbij door meditatie en beweging gewerkt wordt aan de licha melijk, emotionele en mentale gezondheid. De oefeningen zijn geschikt voor alle leeftij den. Op vrijdag 25 september wordt een gratis proefles gehouden. Na deze proeflessen kunnen de deelnemers zich aanmelden voor een cursus van vijf lessen. Deze lessen vinden eveneens op de vrijdagmiddag plaats. De proefles begint om 14.30 uur. Deelnemers dienen zich wel van te voren aan te melden. In de cursus 'met dialect op pad' staat de streektaal centraal. Gedurende vijf avonden komt hierin een aantal facetten van het dialect, zoals het schrijven en zingen in de streektaal en spreekwoorden en gezegden, aan de orde. De cursus wordt gehouden op de donderdag avond en start 17 september. Ook voor' de cursus Mandala- tekenen zijn nog enkele plaatsen vrij. De cursus is bedoeld voor iedereen die zijn creativiteit wil vergroten en de symboliek van de mandala's beter wil leren begrijpen. De lessen beginnen op dinsdagavond 22 september. Creatieve kinderen en tieners kunnen zich nog aanmelden voor de bijccnkomstenTekenen en Schilderen. De cursus bestaat uit zes lessen en start op vrijdag 18 september om 15.45 uur. Tenslotte is er nog de mogelijk heid om deel te nemen aan een Yoga-grocp. Met name bij de maandagavondgroep om 10.45 uur en de dinsdagavondgrocp om 19.00 zijn nog enkele plaatsen in te vullen. Diegenen die zich voor één van boven staande activiteiten willen aanmelden ofgeïnteresseerd zijn in het volledige programma aanbod kunnen op werkdagen terecht bij het kantoor van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk, telefoon 0548 - 362755. Voorstel tot verhoging van de pnroerende-zaakbelastingeii (ozb) met 5 procent. De tarieven stijgen hierdoor van 8,20 gulden tot 8,65 gulden en van 6,60 gulden tot 6,95 gulden per 5000 gulden waarde. Met de verhoging blijft het totale tarief van 15,60 gulden nog onder het rekeritaricf v an het Rijk (15,63 gulden). Binnen niet al te lange tijd wordt gestart met de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In dit kader valt een aan zienlijke optrekking van de tarieven te verwachten. Het college wil voorstellen het explotatievoor- deel over 1999 (38.000 gulden) hiervoor de reserveren. Het huidige tarief blijft hiermee gehandhaafd op 316,20 gulden. Voorstel tot verhoging van de secretarieleges en de leges voor bouwvergunningen met tien procent. c rv anging vulapparaat voor de perslucht-flessen bij de brandweer. De kosten hiervoor worden geschat op 38.000 gulden. In het eerste kwartaal van 1999 zal aan de raad een plan voor de inrichting van Kalstermansweide worden voorgelegd. Voor de uitbreiding van de Haarschool met een leslokaal is ongeveer 350.000 gulden uitgetrokken. Voor de tweede fase van de renovatie/verbetering van zwem bad Twcnhaarsveld is een be drag van 250.000 gulden be groot. Bij het verwerken van de aanvragen voor het gebruik van lokalen in de dorpshuis De Boschkamp is door de gebruikersraad van het dorpshuis gevraagd om uitbreiding en hier een begroot bedrag van 330.000 gulden voor vrij te maken. Het college ziet echter geen moge lijkheden om aan deze vraag te voldoen. Zij streeft ernaar om tot een al dan niet voorlopige oplossing van dit probleem te komen door het buitenschools gebruik van schoollokalen te bevorderen. Vanwege het dertigjarig van de Nierstichting deed burge meester D.J. Verhoeven namens de gemeente eens een extra duit in het zakje. Naast dit jubileum collecteert mevrouw D. Lemmers (links op de foto) al 22 jaar voor de stichting, wat het extra feestelijk maakt. T. Koopman (man in het midden) is er zelfs al vanaf het eerste uur bij. Foto: Peter Buithuis Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hipzij betaalt voor dt abonnement f79,40per jaar (betaalwijze-per acceptgiro) f76,75per jaar (betaalwijze: automatisch) Abonnementsprijs f 77,10/ Losse nummers f 1,65 Burgemeester D.J. Verhoeven heeft afgelopen vrijdag zijn zorgen uitgesproken over de financiële lasten die De Waerdenborch met zich meebrengt. In zijn toespraak bij de opening van de nieuwbouw van de scholenge meenschap verklaarde Verhoeven dat de kosten voor het onderhoud zwaar drukken op het totale gemeentelijke budget dat is uitgetrokken voor alle Holtense schoolge bouwen. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de kosten voor het onderhoud van deze gebouwen. Ondanks deze zorgelijke noot noemde Verhoeven de nieuw bouw een aanwinst voor het voortgezet onderwijs in Holten. „Het gebouw is nu prima uitge rust voor het beroepsonderwijs en ook het overige voortgezet onderwijs kan hier beter toege rust plaatsvinden. Uit deze ver nieuwde huisvesting is onder wijskundige winst te behalen", aldus de Holtense burgemees ter. Ook rector L.M.G. Minder hout toonde zich verheugd met de uitbreiding. Toch wees hij de aanwezigen er op dat in de rest van het gebouw ook dringend onderhoud gepleegd moet wor den en tevens de inventaris aan vervanging toe is. Hij zou dan ook graag zien dat er vanuit Den Haag meer geld beschikbaar komt. Minderhout richtte zich met deze woorden speciaal tot de afgevaardigde van het minis terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. L.S.J.M. Henkens. Deze verklaarde op zijn beurt begrip te hebben voor de situatie maar liet zich niet De genodigden luisteren aandachtig naar de toespraken. verleiden gingen. Na de reeks van toespraken was het tijd voor de openingshande ling. Twee leerlingen van de beeld om de officiële opcni'ngs- Waerdcnborch, de zonen van woorden uit te spreken. Vervol- Hans Kazan, hadden hiervoor gens kregen de genodigden de een magische show in elkaar gezet. Xa een aantal verdwijn trucs verscheen bij het laatste onderdeel de jongste leerling de scholengemeenschap in Het college van B en W Holten heeft aflopen vrijdag haar concept-begroting voor 1999 gepresenteerd. De gemeenteraad zal zich op maandag 9 november over de voorstellen in deze begroting buigen. Eerder wordt in de verschillende commissies het technische deel besproken. Hieronder nog een paar opvallende punten uit de ontwerp begroting voor het komende jaar. De Keunefeesten zitten erop. Donderdagavond was het podium ingeruimd voor The Soca Boys. Lees verder o Swingsoos In de kelder van dorpshuis De Boschkamp wordt vanavond dc geheel vernieuwde swing soos voor verstandelijkgehan- dicaptcn feestelijk geopend. Vrijdag gaat de disco voor tie ners weer van start. Afgelopen zomer is er hard gewerkt om de kelderom te toveren toteen gezellige soosruimte. Volgens de medewerkers van het dorpshuis was dit hard nodig, omdat de apparatuur en de inrichting sterk waren ver ouderd. Aan dc opening op vrijdag is een prijsvraag verbonden. Dc deelnemers hieraan moeten antwoord geven op de vraag hoe lang er al een tienersoos in Holten bestaat. Iedereen van 12 tot 16 jaar kan aan de prijsvraag meedoen. De oplossing kan tijdens opening worden ingeleverd. Ouders zijn vrij om vanaf 19.30 uur een kijkje te komen nemen. Tot 20.00 uur, want daarna is de tienersoos weer voor de jeugd. De entree is vrijdagavond gratis. Dc opening op donderdagavond begint om 18,30 uur. Zomerhuisjes Huisdieren Het college van B en W gaat akkoord met de wijziging van het ontwerpbestemmings- plan De Borkeld. De in spraakprocedure voor het wijzigen van het plan is daar om nu vastgesteld. Straks kunnen er op het terrein wo ningen neer worden gezet met maximaal 250 m3 aan ruimte. Nu ligt dat plafond nog op 200 m3. De Provincie heeft haar beleids regels voor zomerhuisjes aange past, waardoor het nu mogelijk is om 50 m.3 ruimte erbij te bouwen. Toch is dat volgens het bestaande bestemmingsplan De Borkeld nog niet mogelijk, zo- dai een wijziging in dit plan noodzakelijk is. W anneer een eigenaar nu al een woning wil hebben met een ruimte van 250 kuub, moet hij daarvoor gebruik maken van een speciale procedure. Dit kost echter ti|d en geld, waardoor het gebruik van te maken. Toch heeft een enkeling hier al ge bruik van gemaakt. Het college van B en W ziet graag dat het verzamelen van overleden honden en katten, in de toekomst via de dieren arts gaat. Tot nu toe is dat minder strikt geregeld. Er moet nog een keuze vallen velke dierenarts als centraalpunt V oorrangsregels nieuwe rotonde van 16.30 tot 21.00 uur. Gratis entree, koffie en wijnproeven! Het bouwinformatiecentrum van oost-nederland Walstraat 17, Rijssen. Tel. 0548-51 96 66 De voorrangregels voor fiet sers en bromfietsers bij de nieuwe rotonde in de Rijssen- seweg is anders dan bij de andere Holtense rotondes. De gemeente wil hier dan ook door middel van voorlichting de opvang van dode meer duidelijk in brengen. Landelijk is vastgesteld dat fietsers en bromfietser op een verkeersplein buiten de bebouwde kom geen voorrang hebben. De naderingssnclheid van auto's naar de rotonde ligt buiten de bebouwde kom veel hoger dan er binnen. Daarnaast is er weinig gezichtsbelemmering waardoor bestuurders sneller dc neiging hebben ver te kijken. Hierdoor valt een fietser dichtbij vaak mei op. Omdat het fietsvcrkcer buiten de bebouwde kom een stuk la ger is dan in een plaats, verwacht een bestuurder niet zo gauw een overstekende fietser tegen te ko men. Verder wil een fietser nog wel eens tegen de rijrichting in het verkeersplein rondrijden. Een autobestuurder valt dit door een hogere naderingssnel heid niet op, waardoor een on geluk snel is veroorzaakt. Olieverf In de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp is toten met 2 oktober c expositie i huisdieren gaat dienen. Voor het tijdelijk bewaren is liet van belang dat er namelijk een koeling aanwezig is. „Het is een goede keuze om dit via een dierenarts te laten lopen, omdat de meeste mensen hun huisdieren daartoch al laten inslapen," zo gaf burge meester D.JVerhoeven deze week de voorkeur van het college weer. Advertenties Regelmatig komen er op de redactie van het Hol tens Nieuwsblad vragen binnen over advertenties en familieberichten. Het is wel mogelijk om deze advertenties en berichten af te geven op het kantoor aan de Kerkhofsweg 18, maar de tedactie is niet verantwoordelijk voor plaatsing en verwerking. Deze houdt zich alleen bezig met dc redactionele (tekst) pagina's. Voor vragen, tarieven en klach ten over advertenties en familieberichten telefoon 0548-51 97 97 of fax 0548- 5197 98. De redactie. Zie advertentie met van Tuincentrum Hoveniersbedrijf _X_ "Een groen idee" Fietstocht Buurtvereniging Schoolkring Dijkcrhoek houdt zaterdag 19 september de jaarlijks terugke rende fietstocht. Vertrek om 09.00 uur bij het Bonte Paard. Per auto gaan de deelnemers naar het beginpunt. Wie niet over een auto of fietsdragcr be zit kan gebruik maken van het fiets vervoer van de vereniging. Ondc rweg wordt er gezamenlijk gegeten. Diegenen met een dieet wordt verzocht dit aan de orga nisatie door te geven. De tocht duurt tot ongeveer 17.30 uur. Bij slecht weer is zaterdag 26 sep tember als uirwijkdatum geprikt. Opgave voor 12 september bij Harry Sluiter, telefoon 0548 - 364131. bezichugen van Annie Rensen en Len Lohuis. Hun werk bestaat hoofdzakelijk uit olieverfschil derijen en hoewel beide verschil lende technieken gebruiken vormt de expositie een geslaagde com binatie. Annie Rensen hanteert vooral het fijnschildcren, terwijl Len Lohuis zich meer toelegt op de abstracte en figuratieve kunst. Voor beide Holtense dames geldt dat zij het schilderen als hobby beoefenen en daarvoor diverse cursussen volgden. Momenteel nemen zij deel aan de schilder lessen van de Zwolse kunstenaars Tiemen Voorhorst, die ook in het Holtense dorpshuis een cursus leidt. F.cn gedeelte van de werk stukken is te koop en belangstel lenden kunnen op w erkdagen van 09.00 tot 1700 uur (bc-halvc op maandagmiddag) de schilderijen komen bekijken. Op zondag 20 september is er in Bethanic een gezinsdienst die is voorbereid door C.J.V., H.G.V. en dc zondagsschool. Dit in verband met dc opening van het nieuwe winterseizoen. oorgangerisds. 8. Rozcnboom. Femke Haverslag zal in deze dienst worden gedoopt. Dc gezinsdienst in Dijkerhoek begint gelegenheid om dc nieuwbouw te bezichtigen. Ouders, buurt- bewoners en andere belangstel lenden konden dit afgelopen maandag doen. Op de hoofd vestiging in Holten is nu het complete onderwijsaanbod, van Vbo tot Vwo, aanwezig. Keunefeesten De Keunefeesten beteke nen vier dagen pret op Kalfstermansweide. F.cn te rugblik in woord en beeld, inclusief het optreden van De Sjonnies. Zie pagina 3 Blauw Wit Blauw Wit pikte afgelopen zaterdag in Almelo een puntje mee. Op een zeer nat speelveld speelde de Hol tense ploeg tegen Oranje Xassau 3-3 gelijk. Zie pagina 5 Zomerweer De zomer was nat en som ber. Fen weerovcrzicht van weerman Freddie Paalman. Natuurlijk weer met twee grafieken. Zie pagina 7 Feestavond Om de vele sponsoren en vrijwilligers te bedanken voor hun spontane medewerking aan de totstandkoming van kinderboerderij Dondertman houdt dc Stichting Kinder boerderij Dondertman zater dag 26 september een feest avond. Alle betrokkenen zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom in het Splose buurt huis 't Trefpunt aan de Valc- weg. Onder het genot van een hapje en een drankje kan dan nog eens worden nagepraat over alle (bouw)beslomme- nngen van de afgelopen tijd. Bloedafname Het Rode Kruis, afdeling Hol ten, houdt op maandag 21 sep tember haar halfjaarlijkse bloc- dafnameavond. Geregistreerde donoren zijn inmiddels opge roepen, maar de vraag naar do orbloed blijft groeien. Nieuwe gevers zijn dus zeer welkom. Iedere gezonde man of vrouw van 18 tot 70 jaar kan zich op maandagavond in sporthal 't Mossink tussen 18.30 en 21.00 uur melden als nieuwe donor. Vooraf ondergaat iedere gever een kleine medische keuring. Door hc-t inzetten van zoveel mogelijk vrijwilligers wordt ge probeerd lange wachttijden te voorkomen. Voor informatie: 0548 - 362620. Excursie De commissie Vorming en Toe rusting van de gezamenlijke ker ken in Holren maakt maandag avond 28 september een excur sie naar de synagoge in Zwolle. De deelnemers krijgen aldaar een uiteenzetting over het ge bouw, de diensten en de algeme ne aspecten van het jodendom. Ook is het mogelijk om de, op het vrouwenbalkon van de syna goge ingerichte, permanente ex positie over het joodse leven in Zwolle en omgeving te bekij ken. Het vervoer naar de Over ijsselse hoofdstad per eigen per sonenauto wordt door de deel nemers onderling bij het vertrek om 19.00 uur vanaf het parkeer terrein achter de Kandelaar ge regeld. De kosten voor deelma- me bedragen vijf gulden per per soon. Opgave bij: G.Th. Booij, telefoon 0548 - 366142. Bouwen Er komt waarschijnlijk extra geld beschikbaar voor Duur zaam Bouwen. Wie van plan is zijn huis te verbouwen kan daar om weer een verzoek indienen voor een bijdrage uit deze rege- ling. Het Twentse budget voor Duurzaam Bouwen bleek in maart van dit jaar al op te zijn. Maar omdat in andere delen van •het land geld overbleef, is er een kans dat ook Twente hiervan profiteert. Er zijn bepaalde regels verbon den aan het toewijzen van subsi die voor Duurzaam Bouwen. Daarnaast is het nog afwachten of Twente ook daadwerkelijk geld krijgt toegewezen. Diege nen die denken in aanmerking te komen voor deze regeling, kun nen contact opnemen met dc gemeente Holten. ivc«kend ZVVR weers In het weekend komen we on der invloed van een hogedruk- gebied en dat zal zich uitbreiden in onze omgeving. F.n dat leidt er toe dat de atmosfeer wat gaat stabiliseren. En dat geeft dan aanleiding en vermoeden en te hopen dat de neerslag zal afne men. Vrijdag moeten we nog even door een zure appel heen bijten. Een frontaal systeem be reikt ons land en dat betekent waarschijnlijk opnieuw enige tijd regen. De temperatuur komt uit rond de 14C a 15C. Zaterdag en zondag komt dc zon geregeld tevoorschijn, afge-wisseld door wolkenvelden en het blijft op de meeste plaatsen droog. De tem peratuur stijgt tot 18C a 20C. Prettig weekend. Weerman, Freddie Paalman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1