slSsa info Gemeente Holten F Gemeente J Volksuniversiteit. La vache qui lit ƒ1,- KORTING Huis-aan-huisinzameling huishoudelijk chemisch afval in de gemeente Holten. J TANK IN UW TUIN? Klasgenoten clagbLad tubantla/ tujGntsche courant BEZORGERS (M/V) I DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1998 HO/ZA 4 Bezoekadres: Smidsbelt 6 7451 BL HOLTEN Telefoon 0548-37 38 39 Fax 0548-36 10 25 Postadres: Postbus 13 7450 AA HOLTEN Het A'emccntehui; is geopend voor het publiek van maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 12.30 uur en van maandag tot' en met donderdag yin 13.30 tol 18.00 uur op afspraak. Het gemeentehuis is op tie vrijdagmiddagen van de even eken gesloten Dit houdt in dat het gemeentehuis op de vrijdagmiddagen 18 september en 2 oktober gesloten GEMEENTEBESTUUR Burgemeester D.J. Verhoeven Portefeuille; Openbare Orde en Veiligheid. Algemene en Bestuurlijke Zaken inclusief Regionale Samenwerking; Personeel en Organisatie; Automatisering, Recreatie en Toerisme; Project Ontwikkeling Liezen en Project Hennnchring De Kol. Wethouder M.F. Spijker Portefeuille: Financiën; Economische Zaken; Welzijn en Sport; Kunst cn Cultuur; Gezondheidszorg; Onderwijs. VERGUNNINGEN Wethouder J.A. Stcgeman Portefeuille. Gemeentewerken; Wegen, Ruimtelijke Ordening; Bouwen en Wonen inclusief Monumenten; Beheer Gemeente-eigendommen en Grondzaken; Agrarische Zaken en Plattelandsvernieuwing inclusief Landschap- cn Natuurbeheer. Wethouder R.M.C. Delahaije Portefeuille,- Verkeer en Vervoer Milieuzaken cn Afvalbeheer, Riolering; Sociale Zaken en Werkgelegenheid, WVG. Spreekuur burgemeester en wethouders De burgemeester en de wethouders houden uitsluitend spreekuur op afspraak. Voor het maken van ccn afspraak kunt u contact opnemen met de secretaresse van het college van B&W, onder telefoonnummer 37 38 39 (algemeen) of 37 38 12 (rechtstreeks) POLITIE Voor noodgevallen Alarmnummer 112 (dag en nacht bereikbaar) Overig 36 44 44 BRANDWEER Voor noodgevallen Alarmnummer 112 (dagen nacht bereikbaar) 3ó 14 63 GEMEENTEWERKEN De -storingsdienst gemeentewerken is 24 uur per dag bereikbaar (tc-Icfoon 36 19 72) voor klachten over onder andere defecte rioleringspompen, defecte straatverlichting, gaten in het wegdek of andere storingen. Buiten kantooruren kan men naam, adres, telefoonnummer en aard van de klacht inspreken op een hand, waarna de dienstdoende storingsambtenaar automatisch bencht krijgt. Dc gcmccntcwcrf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 13.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur. DIERENBESCHERMING Voor informatie en klachten voor Holten en omgev ing: Familie Esmcyer, I-agevveg 17, telefoon: .36 41 03 elektriciteit, gas cn CAI), Deventer, telefoon 0570-69 11 00 tijdens kantooruren. Klantenservice 0570-69 11 22. Bi) storingen 0800-33 66 112 (dag en nacht). Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO), Ommen, 0529-496 400 Klantenservice 0800-14 21 (dag cn nacht). WONINGBEHEER LOCHEM Postbus 123, 7240 AC Lochem, telefoon; 0573-252578. Spreekuur Holten in gemeentehuis, elke maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. Het spreekuUr op 14 september komT te vervallen. BIBLIOTHEEK Rorikstraat 3, telefoon 36 64 14, tax 36 64 17 Maandag en vrijdag van 1400 tot 17J0 uur cn van 1S.30 rot 20.30 uur, woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur In |uli en augustus op zaterdagochtend gesloten. Openbare kennisgeving inzake verleende ontheffingen of vergunningen 1. Bouwvergunning is verleend voor: - Plaatsen dakkapel Van Holtenserf 31 2. Toestemming is verleend voor de navolgende meldingplichtige bouwwerken: - Plaatsen tuinhuisje Bergmanstraat 34 3. Voorts is vergunning, ontheffing, toestemming en dergelijke verleend voor: - Plaatsen aankondigingsborden Keunefccsten - Trckkertrekwedstrijd MAC De Holterberg (17 oktober 1998) - Autocross MAC De Holterberg (18 oktober 1998) - Najaarsconcert Holtense Muziekvereniging HMV (7 nov ember 1998) Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 7450 AA Holten. Over de uiterste indieningdatum van een bezwaarschrift kunt u inlichtingen inwinnen bij de afdeling algemene zaken, telefoon: 37 38 39. Aankondiging i Op de daarbij aangegeven plaatsen en data worden dc volgende evenementen georganiseerd: Keunefeesten, Kalfstcrmansweide, donderdag 10 tot en met zondag 13 september 1998. Deze mededeling is uitsluitend bedoeld ter informatie. Opgemerkt wordt, dat de vergunningen, ontheffingen cn dergelijke voor deze evenementen meestal reeds op een eerder tijdstip bekend zijn gemaakt. Dit betekent dat dc termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet zijn ingediend in de meeste gevallen reeds verstreken zal zijn. bestemmingsplan Look 1990. Dit verzoek heeft betrekking op het vernieuwen en v ergroten van een woonhuis op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie B, nr. 3558, plaatselijk bekend als Vossenweg 2 te Holten. Aangezien het ingediende bouwplan niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan Look 1990, omdat het te vernieuwen cn vergroten woonhuis is gesitueerd buiten het bouwblok op het gedeelte van de bestemming eengezinshuizen Ea waar slechts bijgebouwen zijn toegestaan, kan een aanvraag om bouwvergunning slechts worden ingewilligd na verlening van een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 WRO. Daar het bouwplan in overeenstemming is met ccn in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan, zijn burgemeester en wethouders voornemens bedoelde vrijstelling, alsmede de gevraagde bouwvergunning met toepassing van artikel 50, lid 5, Woningwet te verlenen. Gedurende genoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Holten, Smidsbclt 6, 7451 BL Holten. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, tiende wijziging (perceel Meutgeertsweg 3) Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat met ingang van 14 september 1998 gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, kamer 4 (naast de hoofdingang) voor belanghebbenden ter inzage zal liggen het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, tiende wijziging (perceel Meutgeertsweg 3).Het onderhavige plan betreft een wijziging met toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de bestemming woondoe/einden voor het perceel Meutgeertsweg 3 en een gedeelte van het aangrenzende gebied met de bestemming agrarisch gebied met landschappelijke waarde in een bestemming agrarische bedrijfsdoeleinden ten behoeve van de vestiging van een agrarisch bedrijf (paardenhouderij) op genoemd perceel. Belanghebbenden worden hierbij in de gelegenheid gesteld gedurende bovengenoemde termijn van twee weken schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerpbesluit c.q. het ontwerpbestemmingsplan bij hun college in te dienen. In de periode van donderdag 17 tot en met dinsdag 22 september vindt weer een huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk chemisch afval plaats in het hele gebied van de gemeente Holten. Aan de hand van onderstaand overzicht kunt u zien wanneer de chemocar bij u in dc buurt komt. Donderdag 17 september Bergmanstraat Boerrichterstraat j Buercnpad j Dikkesteensweg Drostenstraat i Fazantenwcg i A.J. Goldsteinstraat i Hoffesstraat i Holterenkstraat i Holtinckspad Industriestraat Kerkhofsweg J Kolweg Korhoendcrweg Kozakkenstraat i Lageweg i Markollenweg i Noordenbergstraat Pannenbakkerstraat Rijssenseweg (2 t/m 24 evert j Schepenenstraat j Schoutenstraat Schutiersweg i Slachthuisstraat i Stationsstraat Valkenweg mr. G. Vixseboxcstraat Voorsboerstraat J Waagweg Waardenborchstraat H.J.Wansinkstraat Weverstraat i Zwartepad Vrijdag 18 september Ab Janscnstraat J Beusebergerweg J (2 t/m 44 1 t/m 31) Boschkampstraat Bushofstraat Dorpsstraat i Erve Broekhuis i Erve Joost i Helderman Van Holtenserf j Houtweg J Kencmanstraat Kerkplein j Kerkstraat Kieftenbelt Kon. Wïllielmin astraat Het Landeweerd Larenseweg tot Aaltinksweg Liezenweg (2 t/m 18) Looikolkstraat Nagelhoutstraat Oranjestraat Pastoriestraat Rietmolenstraat Rorikstraat Schoolstraat Smidsbelt Tuinstraat DeVisscher 4- wijk Lukensveld Maandag 21 september Aaltinksweg Bessinkpasstraat Burg. v/d Borchstraat Canadastraat Churchillstraat Denneboomstraat Deventerweg Diessenplasstraat (2 t/m 62 1 t/m 61) Korte Diessenplasstraat Enkweg (nrs. 1,2,3,4,5) Gaardenstraat Haarstraat Jeurlinksweg Keizersweg Köllingserf Kosterspad Mossinkserf Molenbelterweg (2 t/m 26 1 t/m 19) Oude Deventerweg (1 t/m 35 oneven) Oude Diepenveenseweg Raalterweg (1 oneven 2 t/m 28) Reilinksweg Sparrenweg J Rietbergstraat Verzetstraat Vrijheidsl.ian Dinsdag 22 september Dijkerhoek en buitengebied X BEWONERS VAN HET BUITENGEBIED MOETEN uiterlijk vrijdag 18 september telefonisch een afspraak maken via de Regionale Afval-Informatie-Lijn. Tel. 0570 637755: bereikbaar van 9.00 - 12.00 en 13 00 - 15.00 uur Dc chemocar bezoekt op dinsdag 22 september de aangemelde adressen. Ook voor overige informatie over huishoudelijk chemisch afval, of andere soorten huishoudelijk afval kan contact worden opgenomen met dit informatienummer. ZELF WEGBRENGEN VAN HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL Kunt u niet meedoen aan deze huis- aan-huis inzameling, bijvoorbeeld omdat u buitenshuis werkt, dan kunt u uw huishoudelijk chemisch afval op zaterdag van 13.00-15.00 uur afgeven bij de chemocar. De chemocar staat dan op dc gemeentewerf aan dc Waagweg 4 in Holten. Zie voor meer informatie de afvalwijzer 1998/1999. U moet het chemisch afval per soonlijk overhandigen aan een medewerker van de chemocar. Zet het chemisch afval nooit aan de straat, dit kan gevaarlijke situaties op leveren voor kinderen. Chemisch afval is steeds vaker herkenbaar aan het hiernaast afgebeelde teken op etiketten. Bouwaanvragen Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 41 van dc Woningwet bekend, dat op de daarbij aangegeven data aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - Bouwen bedrijfswoning met kantoor Velddijk 7 (25 augustus 1998) - Gedeeltelijk vernieuwen en veranderen woonhuis tot garage/ berging/ carport Velddijk 7 (25 augustus 1998) - Vergroten schuur Velddijk 7 (25 augustus 1998) - Vergroten woonhuis Beusebergerweg 56 (26 augustus 1998) - Bouwen twee dakkapellen Buercnpad 16 (27 augustus 1998) - Vergroten werktuigenberging Maneschijnsweg 35 (27 augustus 1998) - Overkappen vaste mestopslag Maneschijnsweg 35 (27 augustus 1998) - Bouwen woonhuis Erve Teeselink 16 (28 augustus 1998) - Bouwen carport Buizerdweg 3 (28 augustus 1998) Bouwaanvragen liggen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeentewerken, Smidsbelt 6 te Holten. Vrijstelling bestemmingsplan Look 1990 Dc burgemeester van Holten maakt ingevolge het bepaalde in artikel 19a, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend, dat met ingang van 11 september 1998 gedurende twee weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, ter inzage zal liggen een verzoek om vrijstelling van het DIVERSEN CD-ROM gemeente holten In de afgelopen week is aan koepelorganisaties van Holtense bedrijven, aan een aantal individuele bedrijven cn aan een aantal instellingen een brief gestuurd over de ontwikkeling van een CD-ROM voor de gemeente Holten en over dc mogelijkheid voor bedrijven cn instellingen om deel te nemen aan dit project door het laten opnemen van eigen bedrijfsinformatie. Voor bedrijven en instellingen die deze brief niet ontvangen hebben, bestaat uiteraard ook de mogelijkheid om deel te nemen. Op verzoek (telefoon: 37 38 60) wordt de betreffende brief ook aan die bedrijven en instellingen toegestuurd. Tot 1 januari 1999 nog saneren, daarna verplicht verwijderen. In heel wat Nederlandse voor- cn achtertuinen liggen nog olietanks begraven. De meeste darvan worden niet meer gebruikt. Maar dat uil niet zeggen dat ze rustig kunnen blijven liggen. De tanks kunnen doorroesten en de nog aanwezige olie, al is het maar een klein restje, kan de bodem verontreinigen. Tot 1 januari 1999 kunnen niet meer gebruikte tanks gesaneerd worden, daarna moeten ze verplicht uit de grond worden gehaald. Als uw tank in het verleden ai op de juiste manier werd gesaneerd is er niets aan de hand. Maar -als u een onbehandelde tank in uw tuin hebt doet u er verstandig aan op korte termijn in actie te komen. Hebt u een tank in uw tuin? Niet iedere tankbezitter weet dat hij een tank in zijn tuin heeft. Daarom ccn paar aanwijzingen: de meeste tanks liggen in gebieden die pas laat zijn aangesloten op het gas- en leidingennet. In oudere wijken in de steden liggen onder de grond nog veel tanks, met name bij huizen van voor 1970. U kunt zelf nagaan of erbij uw huis een tank in de grond ligt. Aanwijzingen in de tuin: putdeksels, koperen dop, onduchtingspijp tegen de buitenmuur of vreemde verzakkingen. Ook kunt u met een metalen staaf in de grond prikken in dc buurt van de kelder of dc kruipruimte. Olietanks liggen nooit meer dan een meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector gebruiken (voor adressen: zie de Gouden Gids), of een bedrijf inschakelen dat het onderzoek voor u uitvoert. Hebt u inderdaad een tank in de tuin die nog niet schoongemaakt is, dan kunt u natuurlijk denken: 'mondje dicht'. Maar verzwijgen heeft weinig zin; vroeger of later komt dc aanwezigheid van de tank toch boven water. Ook verkoop van uw huis ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid. De koper kan u jaren later nog aanspreken op de door de tank veroorzaakte schade. BOOT Sinds 1993 gelden regels voor ondergrondse tanks, het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks, kortweg BOOT. Tankeigenaren moesten hun tank melden bij de gemeente, en dc tank moest binnen vijf )aar worden verwijderd of onklaar worden gemaakt door een KIWA-erkend saneringsbedrijf Die erkenningsregeling was nodig omdat in voorgaande jaren wel veel tanks waren aangepakt, maar niet op afdoende wijze. Zo werd soms niet alle olie uit de tank verwijderd, waardoor er een 'sludge' achterbleef: een mengsel van water en olie, dat op de bodem van de tank het roestproces op gang bracht. Ook kwam het voor dat de tank na het leegpompen werd gevuld met water. Inmiddels is duidelijk dat er maar ccn afdoende methode is: leegpompen, schoonmaken en afvullen met schoon zand. Met ingang van 15 augustus gelden enkele nieuwe regels. De belangrijkste daarvan is dat vanaf 1 januari 1999 alle niet meer in gebruik zijnde olietanks die nog niet gesaneerd zijn moeten worden verwijderd. Schoonmaken en afvullen met zand volstaat dan niet j meer. Tot 1 januari 1999 hebt u dus nog de keus: u mag de schoongemaakte tank laten liggen of u laat hem verwijderen. Bedenk wel dat verwijderen duurder is dan schoonmaken en onklaar maken. Bovendien wordt uw tuin overhoop gehaald. Is uw (niet meer gebruikte) tank al eerder behandeld, maar niet door ccn erkend saneringsbedrijf, dan zijn in sommige gevallen opnieuw I maatregelen nodig. In dit geval is het soms mogelijk om subsidie te j krijgen. Uw gemeente kan u daarover meer informatie geven. Tank nog in gebruik? Ook als u de olietank nog wel in gebruik hebt, gelden regels. De belangrijkste is dat u de aanwezigheid van de tank bij de gemeente meldt, als u dat nog niet gedaan heeft. Vervolgens moet de tank op eventuele mankementen worden onderzocht, en dient er een jaarlijkse herkeuring plaats te vinden. Adressen van erkende saneringsbedrijven kunt u opvragen bij: KIWA BV, postbus 70, 2280 AB Rijswijk, telefoon: 070-414 44 00. Vereniging van Erkende Tanksancringsbedrijven (VETS). Kerkplein 3, 4209 AC Schelluinen. Telefoon: 0183-62 27 87 Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente of bij het Bureau Persoonlijke Voorlichting van het Ministerie van VROM: 070-339 50 50. Informatie- en inschrijfdag: 10 september 14.00 - 20.30 uur Hengelo: gebouw Dikkers, Industriestraat 15 tel 074-243 85 45 Talen, informatica, communicatie-/motivatietrainingen, administratie en zakelijke en financiële dienstverlening, vrije tijd, seniorencursussen DOC Ö0Sl-HedBfl8ll(l l De DISTRIBUTIE-ORGANISATIE van Dagblad Tubantia/Twentsche Courant en diverse weekbladen en folders zoekt voor Holten (buitengebied) in bezit van bromfiets goede beloning Aanmelden: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6, Holten Tel. 36 18 49 Lueqener Dagblad Tubantia/Twentsche Courant BV maakt deel uit van Wegener BV dé heerlijke franse smeerkaas in puntjes! la vache qui lit geldig t/m 15 sepl. '98 Probeer NU extra voordelig: f 1.- KORTING bij aankoop van La vache qui rit 140 gram. bi| inlevering van deze kortingsbon met de lachende koeiekop bij' o.a. Albert Heijn, Plusmarkt, C1000 Super de Boer, Golff, Eshuis Supermarkt. Spar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 4