Rioleringsplan nog vol haken en ogen Holtens Nieuwsblad Holtens college ziet niets in alternatief vervoerssysteem Open huis Lukensveld Asfaltwegen Reclame Collecte Prinses Beatrix Fonds Voorstel raamwerk bevat flinke verhoging rioolrecht op korte termijn Succes OKIA-touwtrekkers Opening Groene vakzaak Kamphuis U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Advertenties Keunefeesten a, Mi J h Twickel Rijs jssen Verloting Waerdenborch Keunecircus Excuses G-atleten Vier Holtense G-atlcten n< men komend weekend dec aan de Special Olympics i Arnhem. Daar zullen proberen op twee ond< len hun be: neer pagina 5 SV Holten Het eerste elftal van SV Holten kwam in Dcventci niet verder dan een 0-0 ge lijkspel. Ondanks dit resul taat blijven de Holtenarcn de lijst aanvoeren. Zie pagina 5 LET OP!! DE CHEMOCAR KOMT busverbinding tussen moet worden verdiend. Het college van Ben W ziet niets in een alternatief vervoerssysteem op de Sallandse Heuvelrug. Het voorstel van de werkgroep Alternatieve Vervoerssyste men Sallandse Heuvelrug past niet in het totaalbeleid van een eventueel Nationaal Park. Daarnaast moet er verhoudingsgewijs te veel subsidie bij. De werkgroep Alternatieve Vervoerssystemen Sallandse Heuvelrug, waar onder meer Staatsbosbeheer en de OAD zitting in hebben, ziet in een Holten en Nijverdal een goed alternatief voor toeristen. Zij kunnen de auto laten staan en voor een schappelijke prijs naar de overkant van de berg reizen. Juist die lage prijs ligt burgemeester D.J. Verhoeven niet echt: „De opbrengst is met een gulden voor een kind en 2,50 gulden voor een volwassene zeer beperkt." Holtenaren zouden zelfs grads een rit mogen maken. De busdienst stond voor het voorjaar van 1999 gepland. De totale kostenpost is geraamd op 75 duizend gulden, waarvan een groot deel via subsidies terui? De Stichung voor Sociaal en Cultureel Werk Holten kan te rugkijken op een geslaagd open huis. Afgelopen vrijdag bezoch ten vele Holtenaren dorpshuis De Boschkamp om een kijkje te komen nemen bij de presentade van de vele cursussen en activi teiten. „We zijn zeer tevreden", zo liet Herman Kamphuis na- mes de Stichting weten. „Er hebben zich in totaal zo'n 380 mensen op deze avond aange meld. Een aantal cursussen zit ten dan ook al vol." Het aantal aanmeldingen is aanzienlijk meer als in voorgaande jaren. Kamphuis verklaart dir doordat het cursusaanbod dit jaar meer gevarieerd is. Ook\ De regelgeving rond het bou wen van carports moet in Lukensveld hetzelfde zijn als bij andere bestemmingsplannen. Nu moet een carport minstens vier meter achter de voorgevelgréns beginnen, terwijl dit op andere plaatsen gelijkloopt met de y oorgevel. Voor het totale beeld van de straat is in hetontwerpbestemmingsplan 'Lukensveld gekozen voor een vier meter achterliggende bebouwing van bijvoorbeeld een carport. Er zijn echter aanvragen binnen gekomen om hierop een uitzondering te maken, zodat er op het verlengde van de voor- gevelgrens mag worden gebouwd. Het college van B en W vindt het terecht om de geldende regel- geving gelijk te trekken met de regels die bij andere buurten gelden. Op dit moment is het mogelijk i >m hiertegen schriftelijke bezwaren in te dienen. Freddie Paalman presenteerde zich in De Boschkamp. Voor het verbeteren van de as faltwegen in het buitengebied is 325 duizend gulden extra nodig. Hiervan is 225 duizend gulden volgend jaar al beschikbaar. Veel asfaltwegen zijn 25 jaar geleden aangelegd tijdens de ruilverkaveling. Ze zijn daarom nu aan een goede onderhoudsbeurt toe. „Dc verbreding van de wegen wordt uitgesmeerd over tien jaar. Dit duurt zo lang, omdat het wordt afgestemd op het onderhouds- programma," geeft burgemeester D.J. Verhoeven aan. „Hierdoor maken we geen onnodige kosten doordat bijvoorbeeld een net verbrede weg weer moet worden weggebroken voor het uitvoeren van het onderhoudsprogramma." De verbreding zal zeker niet van asfalt zijn. Hierdoor blijft het visueel een smalle weg, zodat de weggebruikers niet harder gaan rijden. Het maken van reclame op de openbare w*eg mag in Holten alleen wanneer er Holtense evenementen mee worden aangeduid. Hierom is het verzoek van Bill's Bar Dancing in Mar- kelo voor het ophangen van reclameposters afgewezen. Naast dat het Holtense eve nementen moeten zijn die op de borden worden aan geprezen, mag de reclame alleen op aanvaardbare plaatsen hangen. Daarnaast mag het maximaal twee we ken voor het evenement worden geplaatst, terwijl het er een dag erna weer moet worden verwijderd. Huntington. Om dc continuïteit van het werk te waarborgen en verdere uitbreiding te bewerk stelligen komen er collectanten langs dc deur. Wanneer er geen collectant aan dc deur geweest is, bestaat dc mogelijkheid een gift over tc maken op giro 969 t.n.v. het Prinses Beatrix Fonds. Komende maandag 14 september om 17.00 uur zendt dc EO op Nederland 2 het vijfentwintig minuten durende programma "2 voor elkaar" uit, dat geheel is gewijd aan het Prinses Beatrix Fonds en haar vakantiehuizen. Dc jaarlijkse collecte van her Prinses Beatrix Fonds zal van 13 tot en met 19 september plaatsvinden. Naast wetcnschap- 'pclijk onderzoek in uitsluitend Nederlandse onderzoekscentra „gebruikt het Prinses Beatrix Fonds dc binnckomendc gelden van de collecte ook ter ondersteuning van het werk van vijf patienten- belangenverenigingcn. Dit zijn de ereniging Spierziekten Neder land, De Multiple Sclerose Vereniging Nederland, de BOSK, ■De Parkinson Patiënten Vereni ging en de Vereniging Van Het "ostalgisch circustheater Pepe Franckony gaf deze week twee voorstellingen in Holten. Natuurlijk was er ook een jongleur van de partij. Op het WK touwtrekken heeft het Nederlandse team, met een grote afgevaardiging van OKIA uit Holten, een bronzen medaille behaald. In de klasse tot 680 kilogram versloeg Oranje Engeland om de derde plaats. In de finale bleek Zweden tc sterk voor Ierland. Dc Nederlandse ploeg, bestaande uit Wim Marsman, Herman Brinks, Marti Jansen cn Hein Gijscn van OKIA uit Holten leek het beoogde doel, een medaille-plaats, niet tc gaan halen. Maar nadat de Engelsen waren verslagen zijn, barstte er een euforiestemming uit in het Nederlandse kamp, dat het feestje van de nieuwe wereldkampioen Zweden deed verbleken. Met: de derde plaats kan OKIA- touwtrekker Wim Marsman na vijfnen jaar met een gerust hart afscheid nemen van dc touwtreksport. WK Touwtrekken: Vrouwen, 520kg: 1Nederland; 2. Zweden; 3. Spanje. Mannen, 560kg: 1Span|c; 2. Engeland; 3. Wales; 11. Nederland. De Holtenaren kunnen op korte termijn een flinke verhoging van het rioolrecht tegemoet zien. Dit blijkt uit het raadsvoorstel Raamwerk Gemeentelijk Riolerings plan (GRP) zoals dat nu op tafel ligt. Volgens dit plan gaat het rioolrecht 370 gulden bedragen. Dc verhoging is toe te schrijven aan de in het voorstel genoemde bijdrage van 1,1 miljoen, die zal dienen als financiering van een IBA-bijdrage aan eigenaren van percelen die niet op dc riolering zullen w orden aangesloten. Tevens is de toename gebaseerd op de uitbreiding van het aantal aansluitingen op het riool in het buitengebied. Buiten de verhoging van het rioolrecht tot 370 gulden omvat op donderdag 17 september Zie adv. elders in deze krant. geïnformeerd Als abonnee bent u daarvan verzekerd Geef dat ook eens aan een ander door! Woonplaats Gebruik deze bon voor Geelt op ais het opgeven van een Ho"ens N'cu e abonnee. Dhr/mevr I Adres Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats IHij/zii betaalt voor dit abonnement Li f79.10 per jaar betaalwijzeper acceptgiro) f76,75per jaar (betaalwijze: automatisch) Regelmatig komen er op de redactie van het Holtens Nieuwsblad vragen binnen over advertenties en fa milieberichten. Het is wel mogelijk om deze adverten ties en berichten af te geven op het kantoor aan de Kcrkhofsweg 18, maar de redactie is niet verantwoor delijk voor plaatsing en verwerking. Deze houdt zich alleen bezig met de redactionele (tekst) pagi na's. Voor vragen, tarieven en klachten over adverten ties en familieberichten telefoon 0548 - 5197 97 offax 0548 - 5197 98. De redactie. het voorstel de aanluiting op de riolering van 587 percelen in het buitengebied en binnen milieu- beschermingsgebied. De totale kosten voor deze uitbreiding zijn over een periode van zeven jaar geraamd op ruim zes miljoen gulden. Daarbij wordt uitgegaan van een eigen bijdrage van ze venduizend gulden voor eigena ren van dc percelen die zullen worden aangesloten. Daarnaast zal de gemeente een subsidie van maximaal 2500guldc-n verlenen aan woningen en bedrijven die angewezen zijn op een IBA-systeem. Dc totale stimuleringsbijdrage hiervóór zal IJ miljoen bedragen. Dc bijdrage dient tevens, zo wordt in het voorstel genoemd, 'ter bevor dering van bet hergebruik van (afval)watcr.' Dc leden van dc commissies 11 en IV bogen zich afgelopen maandag over het raadsvoorstel. Daarbij bleek dat, gezien de vele vragen en opmerkingeri van de commissieleden, nog veel ondui delijkheid over het plan te bestaan. De voorzitter van Com missie IV, Wethouder R.M.C. Delahaije, verklaarde s avonds echter dat het plan als een raam werk moet worden gezien en dat verdere gedetailleerde uitwer kingen zal volgen in afzonderlij ke uitvoeringsplannen. De leden van Gemeentebelang, V.H. Ve neklaas en L.M.P. van Dijk, ont hielden zich van advies. Zi) wil len eerst overleg plegen met hun fractie. Dat deed tevens de ver tegenwoordigster van het CDA, mevrouw W.A. Beldman- Weg- stapel. Eind vorige week spraken de rccrcaticondcrncmers van Hol ten hun zorgen uit over het plan van B cn W om ook alle stacara vans en zomerhuisjes op de di verse campings cn recreatieter reinen de rioolbelasting van 370 gulden op te leggen. Dit zou volgens de ondernemers, hierin gesteund door hun landelijke organsiatie de RECRON, een uittocht van de toeristen in Hol ten tot gevolg hebben. Zowel de Overijsselse consulent van de RECRON, drs. P. Cruys, als de parkmanager J.van Dam van Landal Greenpark Twenhaars- veld, maakten tijdens het spreekrecht hun standpunt nog eens duidelijk. „Doorberekend zou het dc jaarplaatstarieven met ongeveer een kwart verho gen", zo stelde parkmanagcr Van Dam. „Veel van onze gas ten behoren toch tot die mensen die het niet zo breed hebben. F.en laarpnjs van gemiddeld 1200 gulden zal dan voor velen te duur zijn". Overigens heeft de parkmanagcr in verband met een vorige verordening van de gemeente Holten bezwaar aan getekend bij de Bclasungrcchter in Arnhem. Het recreatiepark beschikt over 177 bungalows en betaald momenteel al per jaar 57.000 gulden aan rioolrechten. Het park wil echter gezien wor den als bedrijf met een rioolaan sluiting en als zodanig aangesla gen worden. Daarnaast moet volgens de sprekers meer wor den uitgegaan van liet principe van de vervuiler betaald. In af wachting van de uitspraak van de rechter deden beide commis sies maandag geen uitspraak over dit onderdeel. Ook de schaduwfractie van D66 liet bij monde van de heer D. van der Torre haar standpunt horen. Buiten de conclusie dat met de verhoging van het riool recht Holten wederom in de top van dure gemeenten zou belan den meent het ex-raadslid dat het subsidiëren van IB A-syste men voor huishoudens onver antwoord en zelfs niet nodig is. „Hiervan afzien betekent dat dc rioolrechten in 1999 kunnen da len naar onder dc driehonderd gulden. Eventuele aanpassingen zijn pas in 2005 noodzakelijk", aldus Van der Torre. Holten staat de komende da gen in het teken van de Keu nefeesten. Vandaag is de tent op Kalfstermansweide het middelpunt voor de Holtense jeugd. Dc komende dagen biedt het programma naast veel muziek allerlei randacti- ir alle leeftijden. IN HOLTEN Meer informatie op de gemeentepagina f chóflocar J'V. BADKAMERS KEUKENS TEGELS U bent van harte welkom in onze showroom te Molendijk Noord 55a, 054S-539222 Evenals voorgaande jaren zullen jeugdleden van de SV Holten, afdeling voetbal weer langs de deur komen om loten te verko pen. De opbrengst van de verlo ting komt ten goede aan de jeugdafdeling voor dc inrichting van het jeugdhonk. De prijs van de loten is bewust laag gehou den, namelijk één gulden. Dc hoofdprijs van de verloting zijn reischeques ter waarde van 750 gulden, aangeboden door reis bureau "de Globe" tc Holten. Organisator Jan Herman Ten Velde is dik tevreden over de kaartverkoop. „Het gaat uitste kend. We hadden de hoeveel heid passe-partouts wat laag in: geschat, maar we hebben moe ten laten bijdrukken om aan de vraag te v oldoen. Vooral de vrij dagavond, wanneer Rovvwen Hèze speelt, is erg in trek. Ook de voorverkoop voor de overige dagen loopt naar verwachting." Overigens zijn vandaag de acti viteiten, met uitzondering van het blijspel van OCH in gebouw Irene, gratis te bezoeken. Dit telt ook voor het dagprogram ma op zaterdag. Leerlingen van de basisscholen hebben op zon dag vrije toegang. Kaarten ko pen voor de vrijdagavond is al leen vandaag nog mogelijk. Die genen die in de voorverkoop kaarten voor de zaterdag en zondag willen kopen kunnen dit vrijdag nog doen. Overigens verzoekt de Suppor tersvereniging van HMV, die voor de vrije markt op zaterdag zorg draagt, de omwonenden van Smidsbelt hun auto deze dag ergens anders te parkeren. Dit vanwege de grote deelname. De markt vrije markt duurt van ongeveer 08.30 uur tot 16.00 Zie pagina 3 Blauw Wit Dc zatcrdagamatcurs van Blauw Wit zijn dc competi- ie goed gestart. Op eigen reld werd tegenstander Sportclub Rijssen met 3-2 geklopt. Ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden kunnen op maandag 14 sep tember de nieuwbouw van scholengemeenschap De Waerdenborch bezichtigen. Komende vrijdag wordt het vernieuwde schoolgebouw aan de Haarstraat officieel geopend. Directeur Voortge zet Onderwijs van het minis terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. L.S.J.M. Henkens, zal hierbij de openingshandeling ver richten. De nieuwbouw, waaraan twee jaar is gewerkt, omvat onder meer nieuwe leslokalen voor alle afdelingen van het beroepson derwijs. Daarnaast is dc biblio theek uitgebreid tot een media theek cn zijn er in verband met dc vernieuwde tweede fase voor Vwo en Havo studieruimtes in gericht. Op de hoofvestiging in Holten is nu het complete on derwijsaanbod, van Vwo tot en met Vbo, aanwezig. Bij de ne venvestiging in Goor wordt mo menteel een nieuwe theorievleu- gcl gebouwd. Over een jaar zul len daar de complete Mavo-op- leiding en dc eerste leerjaren van Vwo, Havo en Vbo worden on dergebracht. Voor de bezichtiging staan dc deuren van de scholengemeen schap op maandagavond van 19..30 tot 21.30 uur open. Tijdens het Keuneweekend is de feesttent komende zaterdag ge reserveerd voor het Keunecir cus. Talrijke plaatselijke arties ten, waaronder de Toga, club Duo, de Bourgondiërs en Dis, betreden de piste. Het publiek kan genieten en huiveren van ondermeer een motoract, een leeuwennummer en een boeien- koning. Het circus is bedoeld voor zowel jong als oud. De muzikale begeleiding is in han den van het Keunecircusorkest de Braandheultje. Het program ma begint om 15.15 uur met een circusparade. De tent is vanaf 14.30 uur open. Kinderen kun nen worden geschminkt. De toegang is gratis. Vorige week is er een ernsti ge fout geslopen in de hu welijksadvertentie van Mark Meijerman cn Erica Dikke- boer. Onze excuses hier- De advertentie-adviseurs weekend weers zó \crw;K'li(in«i Het weekend verloop uiterst wisselvallig. Er komt weinig ver andering in het huidige weertv- pe. Vrijdag komt de tempera tuur nog rond de 17.0'C a 18.0'G te liggen. Ook dan blijft het niet droog en vallen er buien. Zater dag en zondag is het met 15.0'C a 17.0'C aan de koele kant. Ook koelt de bovenlucht flink af waardoor er regelmatig buien vallen, sommigen kunnen ge paard gaan met onweer. Er zijn veel wolken en af en toe laat de zon even fel haar gezicht zien. Laten we het hopen dat het weer op zaterdag mee valt in verband met de vrije markt die gehouden wordt. En zö wil het maar niet lukken met mooi nazomer weer. Het lijk meer op herfst dan op zomer. Goed weekend. Weerman, Freddie Paalman. Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1998 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1