Holtens Nieuwsblad Planten zuiveren baggerslib OPEN DAG FC TWENTE miim Baantjes trekken tijdens Zwemvierdaagse Holten Gemeentebelang ziet niets in tweede receptie De Prins U ontvangt een fraaie abonnee opgeeft. Holtense triatleten meten krachten bij NK Roermond Sf Huurders Kompas nog geen nieuw onderkomen Uniek project op zuiveringsinstallatie Holten Succes geitenfokkers ARKE STADION ENSCHEDE Commissieleden vinden uurloon reparateurs speeltoestellen te hoog Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 6 AUGUSTUS 1998 Zwemlustige Holtenaren kunnen binnenkort weer de nodige baantjes trekken tijdens de jaarlijkse zwem vierdaagse. Het sportieve evenement in Recreatiebad Twenhaarsveld wordt ditmaal van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus gehouden. De deelnemers aan de vier- haarsvdd lv„r voor dc nodigc randactiviteiten. Iedere avond is er na het zwemmen voor de kinderen ccn spellencircuit met ondermeer een fietsbanden- race en pingpongbalgooien. Deelnemen hieraan kost drie gulden per persoon. Daarnaast is er op dinsdag-, woensdag en donderdagavond een extra spel, De vierdaagse wordt op vrijdagavond weer afgesloten met de zwemestafette voor verenigingen en teams. Zij kunnen strijden om de ZPC Twenhaarsveld Estafette-wis- selbokaal. op vier van de vijf avonden een afstand zwemmen van vijfhonderd meter, ofwel twintigbaantjes. Zwemmers van tien jaar en jonger en van zestig jaar en ouder kunnen volstaan met de helft, dus tien baantjes, ledereen kan zijn eigen tempo bepalen. Hierbij is tussentijds rusten toegestaan, mits de zwemmer maar in het water blijft. Dagelijks kan er gestart worden tussen 18.00 en 19.30 uur. Voor de oudere deelnemers (50-plussers) is het mogelijk om in overleg met het badpersoneel de baantjes gedurende de week op een ander tijdstip re trekken. Zij kunnen dan in alle rust de ver eiste afstand zwemmen. Tijdens de zwemvierdaagse is het bad overigens vanaf 18.00 voor re creatief zwemmen gesloten. De deelnamekosten aan de vier daagse bedragen 7,50 gulden per persoon. Gezinnen betalen, in dien aangemeld voor 17.00 uur op maandag 17 augustus, maxi maal 22,50 gulden. Voor abon nementhouders kost deelname vijf gulden per persoon met een maximum van vijftien gulden per gezin (bij vooraanmelding). Bij dc kosten zijn inbegerepende toegang tot het zwembad op alle vierdaagsc-avonden, ccn sticker en de originele zwemvierdaagse sticker. Toeschouwers hebben alle avonden gratis toegang. Evenals bij voorgaande edities van het zwemevcnèment zorgt Zwem- en Poloclub Twen- Eerder werd deze bokaal ver overd door het team van Buurtvereniging Canadastraat en het team van jongcrcncafé De Schure. Dc zwemestafette begint om 19.00 uur. De teams, samengesteld uit vier leden, kunnen zich tot een half uur voor dc start opgeven. De deelname is gratis. Opgave is ook telefonisch mogelijk bij dc heer Van Coeverden, telefoon 0548 - 361048 (b.g.g. de heer Stoevenbelt, telefoon 0548 - 364038). De zwemvierdaagse bevat ook dit jaar weef een extra element. Deelnemers kunnen zich name lijk laten sponsoren door familie en kenissen. De opbrengst hier van komt ten goede aan het Ronald MCDonald Kinder fonds. Bij het zwembad is een speciale folder over deze actie verkrijgbaar. Voor nadere infor matie Zwembad Twenhaars veld, telefoon 0548 - 361655. De Zwemvierdaagse kon de afgelopen jaren rekenen op veel belangstelling. Foio: Archief j Gemeentebelang kan zich niet vinden in een tweede re ceptie op het recreatiepark De Prins. Fractielid W.H. Ve- l neklaas ziet daar de nood- Izaak niet toe. Zou het onver hoopt toch moeten, waarom dan niet in ccn leegstaande [bungalow in plaats van een parkeerplaats ervoor op te ol- jferen. Mij rijst de vraag of het nu om wee bedrijven of een gaat daar bij Dc Prins," zei Veneklaas dinsdagmiddag. „Is een extra recepticgebouw die misschien maar een paar uur per week lopen is, nou echt nodig?" Hij Igaf daarnaast aan dat cr een Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. I Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hijriij betaalt voor di t abonnement 179.40 per jaar (betaalnyzc: per acceptgiro) f 76.75per jaar (betaalwijzeautomatisch) Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Veertien dagen na het Holtense triatlonspektakel heb ben vijf Holtenaren afgelopen weekend in Roermond deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen Triatlon. Daarnaast namen bestuursleden van de Stich ting Triathlon Holten in verband met de te organiseren nationale kampioenschappen in Holten volgend jaar de vlag van de Roermondse organisatoren over. Bij de mini promotri verschenen zich voor tc bereiden op de de jeugdige Holtenaren Pim ten Brinkc en Brenda Mancnschijn aan de start. Na de 250 meter zwemmen kwam Brenda iets sneller uit het water, maar bij het fietsen (10 kilometer) kwam Pim er goed bij. Ook aan de 2,5 kilometer lopen kon Brenda eer der beginnen. Bij dit onderdeel wist Pim haar echter in te halen, waar oor hij iets sneller over de meet kwam. Beiden finishten binnen de 40 minuten. Brenda eindigde met dit resultaat op de derde plaats bij de meisjes. De nummer drie bij dc Holtense kampioenschappen, Henri ten Brinke, deed de kwart triatlon in 2 uur en 18 minuten. Dc Holte- naar nam in Roermond deel om komende, hele triatloi Bi) dc junioren B-sprint (750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen) gingen plaatsgenoten Niki ten Brinke en Jan Mancnschijn goed van start. Jan kwam bij het zwe- monderdcel goed mee en bij het fietsen ging hij supersnel. Tij dens het lopen schoof Jan ten slotte op naar een vierde plaats. Een plek die hij verder wist te behouden en zodoende net bui ten de prijzen viel. Hij eindigde in een tijd van 1:00:19. Niki ten Brinke finishte in 1:06:45. Ook al was cr geen podium plaats voor de beide Holtense junioren, wel waren er extra de deelnemers embad Twenhaarsveld Bij de Triathlon Holten punten te verdienen voor de Hl6 ranglijst. Niki weet zich goed in dc middenmoot te handhaven en Jan schuift door zijn prestatie in Roermond op van ccn vijfde naar een tweede plaats. De laatste wedstrijd in het Junioren circuit Hl6 wordt gehouden op zaterdag 15 augus tus, tijdens de hele triatlon in Almerc. Holtens kampioene op de kwart triatlon, Jannv Vasters, neemt in een Argo dames team dan dc 180 kilometer fietsen voor haar rekening. Voor |an Mancnschijn kan een goed re sultaat in Almere een ereplaats bij hetH 16 circuit opleveren. De wellicht meest besproken verkeersvoorziening van de laatste jaren is klaar. Sinds k het verkeer over de nieuwe rotonde in de Rijssenseweg. bungalow vooraan op het ter rein tc koop staat die eventueel dienst zou kunnen doen als re ceptie. „Het is zonde ccn stuk parkeervoorziening weg tc ha len, terwijl cr een bungalow te koop staal." Wethouder J. AStegcman legde uit waarom er zonodig twee re cepties moeten komen: „De vereniging van eigenaren van de bungalows kunnen niet goed sa menwerken met de campingbc- heerder. Er staan zo'n 58 huisjes en daar moet tets als een receptie bijzijn. Zij zien ook liever dat dit in ccn gebouw gebeurt, maar beide partijen zijn te ver uit elkaar .gegroeid om dit te kun nen verwezenlijken." De verkoop van de voormali ge basisschool Het Kompas aan de Hoffesstraat leverde tijdens de vergadering van commissie III aflopen dinsdag geen grote bezwaren op. Alleen moet de gemeente meer hulp bicden aan de huidige huurders bij het vin den van een geschikte nieuwe Ilct CDA wil dc verkoop aan R.L.A.H. Lemmers uit Lent nog niet goed of afkeuren. Zij wil eerst nog intern overleggen en wachten wat er straks uit dc commissie fi nanciën rolt. Het Kompas zal wor den omgebouwd tot een kantoren complex voor startende bedrijven. Het pand is altijd bedoeld geweest als school en krijgt: nu een andere stemmingsplan nogworden aange past, omdat deze hier niet in voor ziet. De school werd al een tijd niet meer gebruikt voor lesgeven cn werd verhuurd aan dc Holtense Muziek Vereniging (H M V) en De Welfare. Beide hielden in het pand een ver koop van spulletjes. W.H. Vcnckiaas (Gemeentebelang): „De gemeente moet zich meer in zetten voor de huidige huurders om een nieuwe ruimte te vinden." Volgens wethouder J.A. Stegeman is de gemeente hier wel mee bezig, maar wil het nog allemaal goed vlotten: „Het is moeilijk om aan een geschikt gebouw te komen. We zijn wel met de HMV in gesprek, maar zowel vanaf onze kant als die van de muziekvereniging is nog geen goed voorstel naar voren ge komen." Stegeman vindt bet wel belangrijk dat: de winkel van de HMV blijft bestaan, omdat liet een soort kringloopsysteem in zich heelt. Zij verkopen afgedane spulletjes van inwoners uit Holten weer door. Op de zuiveringsinstallatie in Holten wordt tot en met volgend jaar een voor Nederland unieke proef gehou den. Zwaar verontreinigd baggerslib, afkomstig uit watergangen van stedelijke gebieden, wordt met behulp van planten gezuiverd. Het slib bevat zware metalen cn PAK's. Een succesvol verloop van de proef zou een doorbraak betekenen in de bestrijding van één van de grootste milieuproblemen van ons land. De kosten van de proef worden geraamd op enkele tonnen, waarvan het Waterschap Rijn en IJssel zestig procent voor zijn rekening neemt. De firma Nim- bio Environmental Manage ment, die dc techniek op de Nederlandse markt introdu ceert, betaalt de rest. Bij de No- vem werd vanwege het vernieu wende en milicubesparendc ka rakter van de proef een subsidie aangevraagd. Het slib wordt tijdens de proef in voormalige droogbedden ge borgen. Vervolgens worden cr planten ingezet, voornamelijk de Wilgenroos cn de Zegge Deze planten kunnen zware me talen als koper, zink en lood opnemen in hun bladeren, en bevorderen de afbraak van PAK's. Tijdens de proef vor men zich zuurstofminnende bacreriën die dc afbraak van mi nerale oliecn stimuleren. Na het afbraakproces worden dc planten gemaaid en verbrand, waarna de metalen in geconcen treerde vorm in de as overblij ven. In principe zijn de metalen opnieuw bruikbaar; naar een nuttige toepassing word nog ge zocht. 1 Iet slib is na de behande ling zodanig gereinigd dat het bruikbaar wordt voor gebruik in Zaterdag 1 augustus hebben enkele Holtense geitenfokkers met succes deelgenomen aan een nationale geitenkeuring in Welsum. De fokkers waren Diana Blankena, Fokcombinatie van Bommc-lstein, kinderbocrdcrijc Dondertman en Marjolein Maats. Diana Blankena met Susie lb pre mie, met Sanne 2a premie. Fokcombinatie met Bommelstein met Johanna 1 b premie, met judith 2a premie. Kinderboerderij Dondertman met Wintry H1 la premie. Marjolein Maats met Bevrijding H19 Ia premie, met Bevrijding Ha8 lb premie, met Abraham Hl 1 a premie, met Margriet Hl la pre mie, met Fleur Hl la premie. Fleur 1 van Mar|olcin maats werd dagkampioen. vrijdag 7 augustus 1998 van 10.00 tot 17.00 uur Toegang gratis Het uurloon van de repara teurs die de afgekeurde toe stellen in de Holtense speel tuinen moeten gaan maken is te hoog. Dit kwam naar voren in de op dinsdag 4 augustus gehouden commissie III-ver- gadering. „Een uurloon van 104 gulden staat niet in overeenstemming met de eenvoudige werkzaam heden die moeten worden ver richt," vond W.H. Veneklaas van Gemeentebelang. „Ik spreek uit eigen ervaring: bij mij waren ook eens alle speeltoestel len afgekeurd. Binnen een half uur was het weer voor elkaar," lichtte Veneklaas toe, die van beroep campingbeheerder is. Ook VVD-commissielid G. Wibbclink noemde „het uur loon ontzettend hoog." Daar naast vroeg ze zich at in hoever re de gemeente verantwoorde lijk is voor de speeltoestellen. Wethouder J.A. Stegeman: „Als cr iets aan de toestellen man keert. is de gemeente aansprake lijk. Valt cr iemand van af, dan valt dat onder eigen risico zo lang de toestellen maar aan de gestelde eisen voor veiligheid is voldoen." De speeltuigen in Holten heb ben vanwege nieuwe wetgeving een controle gehad. Hierbij zijn veel apparaten afgekeurd, om dat ze niet aan de veiligheids voorwaarden voldeden. De speeltuinverenigingen De Kol en De Gaarden hebben wegens geldgebrek de speeltuinen over gedaan aan de gemeente. Deze laatste is nu verantwoordelijk voor de terreinen, alhoewel het klein onderhoud, het bijhouden van een logboek van welke repa raties al zijn uitgevoerd en dc dagelijkse inspectie bij de vere nigingen blijft. Karten De Holtense Yvonne Vlog- ters is verslingerd aan het karten. Alles over het harts tochtelijk bedrijven van een hobby. Zie pagina 3 Triatlon Nog een keer terugblikken op dc succesvolle Holtense Triatlon ruim twee weken geleden. Het Holtens Nieuwsblad is zijn lezers na melijk nog de resterende uitslagen van de 1/8 bonds wedstrijden schuldig. Zie pagina 5 Fokveedag In Espelo wordt op de laatste zaterdag van deze maand, 29 augustus, weer de jaarlijkse'fok veedag gehouden, In tegensicl- ling tot voorgaande jaren zullen er ditmaal bij voldoende opgave naast roodbonte koeien, ook zwartbonte koeien worden be oordeeld. Tevens vindt op deze dag dc keuring van de kalvcrop- fokclub plaats. De keuringen zijn op het terrein van de maat schap Boode Steegink aan dc Okkenbroekseweg 1De dag begint om 09.30 uur. Opgave is mogcli)k tot en met 8 augustus bij de heer G. Yeneklaas, Tro- mopsweg 9, telefoon 0548 - 364819. Zomertoer Drie Holtenaren kunnen deze maand met de NS-Zomcrtocr op stap. Ze zijn de gelukkige winnaars van de prijsvraag die onlangs speciaal voor dc lezers van het Holtens Nieuwsblad is uitgeschreven. De drie winnaars zijn: C.A. Zwolle, Weverstraat 21; J. Scholten-Lammcrtink, Gaardenstraat 24; J.Sluiter, Kwintenweg 10. Zij ontvangen deze week een cheque, die ze bij elk NS-loket of NS-verkoop- punt kunnen inwisselen voor een Zomertoer voor twee per sonen tweede klas. geluidswallen of als afdeklaag voor stortplaatsen. De proef moet uitwijzen hoe schoon het slib kan worden, hoe lang het duurt cn hoeveel toepassing op grotere schaal gaat kosten. Her slagen van de proef zou een doorbraak betekenen in een groot milieuprobleem, de ver vuilde waterbodems. In heel Nederland moet dc komende twintig |aar ongeveer 200 mil joen kubieke meter vervuild slib uit waterbodems worden ver wijderd. Alleen al in het gebied van het Waterschap Rijn cn IJs sel is één op de vijf waterbo dems ernstig vervuild. Dit vormt een grote bedreiging voor de waterkwaliteit en de leefom geving van vele planten cn die ren. De betrokken ministeries, waterschappen en gemeenten zoeken al jaren naar een goede oplossing voor dit probleem, dat door de noodzakelijke op slag van het slib in depots een zeer kostbare kwestie is. p «(«kciitl weers vcrtvaclrtin^ Het weekend zal zomers verlo pen. Op vrijdag moeten we nog een zwak warmtefront verwer ken. Dit is de voorste begren zing van warme lucht die vanuit Frankrijk in de richting van onze omgeving gaat uitstromen. En dat proces gaat definitief een gestalte krijgen in het weekend. Vrijdag kunnen we nog gevoelig zijn voor wat bewolking en zal cr wat minder zon kunnen zijn vanwege dat w-armefront. De temperatuur zal zo rond dc 24 graden liggen. Zarerdag en zon dag hebben we flinke perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. Op zaterdag kan het gemiddeld zo'n 27:C-28'C worden cn op zondag komen uit op 30'C. De temperatuurstijging hangt samen met de komst van het Azorenhogedruk- gebied met kerndruk 1025 Hpa dat bo ven Oost-Europa komt te lig gen, waardoor de wind tijdelijk uit zuid tot het zuidoosten komt cn cr zal niet al te veel wind staan. Zo zal het weer voor al onze vakantiegangers in ons land niet slecht te noemen zijn. Zonnig weekend. i, Freddie Paalman. 'A#' Wij moeten ruimte maken voor onze nieuwe modellen van '99 RUSSEN AMBACHTSSTRAAT 19 - 0548-515757 lllNOEZESHOWROOMOOKBADKAMEHSlJ

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1