Guus Meeuwis hoofdact popfeest Holtens Nieuwsblad voor kinderen Re ere atie we ek Vrije markt HMV naar overwinning U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Met kaas, worst en broodjes Paalman balt Zich Boerenbruiloft geeft extraatje aan jaarfeest Opnames popspektakel Tour d' Overijssel op Kalfstermansweide Het thema van de komen recreatieweek is 'weer'. Tij dens deze week is er van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 12.00 uur een kindermorgen voor kinderen van 6 tot 12 jaar, kosten f 1,-. 's Avonds is er voor de kleuters een kleutcrwartiertje van 18.45 - 19.00 uur. Meedoen is Natuurlijk wordt ook deze weck gestart met het gebruikelijke kampvuur op zaterdag om 20.00 uur. Zondag is er om 10.00 uur kampdienst, voorganger ds. Berg. Maandag 14.30 uur doua- ncspcl, kosten hiervoor bedra gen f 1,50. Voor de dinsdag is een knutsel- middag georganiseerd, start: is om 14.30 uur en de kosten zijn f 2,50. 's Avonds is er om 19.30 uur voor de sporticvclingen de logelijkheid :Vballen, 1,50. Woensdagochtend komen om 6.00 uur de vroege vogels weer aan hun trekken met een och tendwandeling, opgeven voor dinsdag 16.00 uur. Om 11.00 uur is er vervolgens voor de kinderen een picknick, er is dan geen kindermorgen, 's Avonds is iedereen vanaf 20.00 uur wel kom tijdens de Egyptische avond, kosten f2,50. Donderdag om 14.30 uur is staat er voor de kinderen slagbal op het programma, kosten f 1,50. Om 22.00 uur begint de Nacht om de Borkeld, kinderen onder twaalf jaar mogen hieraan alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassene, kosten f 2,50 voor Volwassenen en kin deren (onder de 12 alleen onder begeleiding van een volwassene). Als lezer van hel Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd Als abonnee bent u daarvan verzekerd Geef dat ook eens aan een ander doorI Gebruik deze bon voor het opgeven van een abonnee. IHijAij beoalt voor dit abonnement f79,40per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 76.75 per jaar (beoalnijze: automatisch) In het kader van de zomeracovitcitcn wordt ook dit iaar weer een vrije markt gehouden, samenvallend niet het Keuneteest dat in hetzelfde weekend plaatsvindt. De markt wordt gehou den op zaterdag 12 september. Deze markt wordt alweer voor de vijftiende keer opgezet en nog steeds met succes. Gezien dc grote intetv.sse van de deelnemers voor zowel kraam en/of grondplaatswaarbij "de handel kan bestaan uit veel en geheel uiteenlopende artikelen van zowel nieuwe als gebruikte dan wel zelfgemaakte goederen is liet zaak vroegtijdig een plaats te reserveren. Natuurlijk wordter ook aandacht geschonken aan de inwendige mens in de vorm van een hartige hap en/>f drankje, vanuit de consumptie wagen voor her. gemeentehuis. Dit alles wordt ook dit keer weer opgeluisterd met de klanken van een draaiorgel dat aanwezig zal zi jn. Vt i" >t inlichtingen met betrekking tot de verhuur kan men kontakt op nemen metj. Huzen ofW. Harmclink tel. 361415 of 363012. Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 30 JULI 1998 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Diessenplas De Diessenplas bestaat 25 jaar en Dinie Haverslag heeft het allemaal van het begin meegemaakt. Het weer tijdens Dorpsfeest '98 Dinsdagmiddag met de opening van het dorp- feest was het droog, be wolkt en af en toe was er zon. Later in de middag vielen er enkele rege n-onweersbuien. Er viel in korte tijd maar liefst 13.4 millimeter. En zo viel de middag voor de ker mis wat tegen, 's Avonds was het droog, onbewolkt en met een temperatuur van 17.0'C was het nog lekker weer om naar de toegift. Enkele meisjes uit bet publick klimmen het podium op om hem te vergezellen. Met de beertjes in zi]n armen zingt hi| dc laatste tonen en verdwijnt weer achter de coulissen. Echt snel wegglippen is er niet bi), want hij wordt opgewacht door een groep handtekeningenja- gers. Dc opnamen van Tour d'Ovc- rijssel in Holten zijn bij het ver laten van Guus Meeuwis aan z'n eind gekomen. De presentator bedankt de menig te voorde belangstellingen nodigt ze uit vooral de woensdagavond erop tc kijken wanneer het pro gramma wordt uitgezonden. Zie pagina 3 Klepperen Op een steenworp afstand van Holten zijn op dc vrij dagse Klepperdagcn in Hcl- lendoorn weer oude am bachten te zien- Zie pagina 5 kermis te gaan. Woensdagmorgen met de kleinvecmarkt en rommel markt was er volop zon en maar weinig stapelwolken. Met een temperatuur van 19.0'C was het niet te warm en was het perfect weer. Ook 's middags was het ide aal weer voor dc kermis met een temperatuur van 22.9'C was het buiten best uit tc houden. In de avond was het lichtbewolkt en was er weinig wind. Rond 19:30 uur lag de temperatuur nog op 22.0'C. Goed weer voor het touwt- rektoernooi om het kam pioenschap van Holten. Donderdagmiddag met de kermis viel er een lichte re genbui. Toch werd het nog een redelijke middag want het bleef verder droog en er waren perioden met zon. 's Avonds met de Tour dc Overijssel dreven er stapel wolken over cn was er nu en dan zon, het bleef de hele avond droog. De tempera tuur lag nog rond dc 20.0'C. Vrijdagmiddag waren er veel stapelwolken cn er was af cn toe zon. Het bleef wel droog; goed weer voor dc kermis en de weekelijkse warenmarkt. Zaterdagmiddag tijdens de laatste kermisdag was het droog, wel waren er stapel wolken en hadden we perio den met zon. Ook voor het Beachvolleybaltoernooi op Kalfstermansweide was het prima weer cn niet tc warm. Fin zo was er voor de vakan tiegangers in Holten in de- afgelopen week veel tc doen en het weer werkte ook vrij goed mee. De kermis-ex- ploitanten kunnen tevreden zijn wat het weer betreft. Wc hadden ideale tempera turen cn er viel niet al te veel neerslag. Meieo Holten, Freddie Paalman Om het jaarfeest eens over een totaal andere boeg te gooien, heeft de buurtvereniging Holterbroek de oude ren uitgenodigd hierover na te denken. Na een goed gesprek kwam er tenslotte naar voren dat het wel een goed idee zou zijn een boerenbruiloft te houden. Jacques Herb vertolkte zijn eeuwige hit Manuela. cowboyset. Daarna liet hij Elvis Presley weer tot leven komen met een reeks covers. Dat ook bij TV Oost niet altijd alles vlekkeloos gaat, bleek wel toen één van de versterkers in brand vloog. Ineens was het donker en klonk er geen geluid meer uit dc boxen. Een vei- schroeide lucht kwam achter het podium vandaan. „Er kwamen echt vlammen uit dc verster ker," vertelt de presentator na afloop aan het publick. Eén voor één gingen dc lichten weer aan, zodat het programma weer van start kon gaan. „Willem, wat heb je grote han den," klinkt het uit dc speakers, terwijl Willem Duyn vanachter het gordijn tevoorschijn komt. Trainingsjack aan en baseballpe- tje op, loopt hij naar de micro foon. „Slaap je in dat pak?," vraagt de presenator aan W il lem. „Waar we jc ook tegenko- heeft hij de plaats van zanger Bennie jolink ingenomen, om dat deze ziek was. „Ach, als et weer iemand wegens ziekte uit valt bellen ze ome W illem weer op." Eén andere groep heeft hem namelijk ook al gevraagd voor een ziek bandlid in te val len. Met dc rocker Hiekkikowa- kan sluit bij zijn feestje af, alhoe wel het publick het daar eigenlijk niet mee eens is cn veel meer wil. „Ik kan wel even vertellen wat ik hiervoor vang?," grapt hij. Naast bekende namen kwamen ook minder bekenden langs als Springer en dc Groot, V-lifc cn de Duitse zangeres Nadine No- rcil. Omdat het een Hoitcns feestje was, opende dc Roe meense/ Holtensc groep Geor ge Constantin dc Tour d'Ovc- rijsscl en kwam Edwin van Hoc- velaak nog even langs. Geboren in Holten zingt bi) en presen teert een programma bij RT\ Oost. Waar al het publick toch uitein delijk voor kwam was voor dc slotact. „Het is nu ujd voor Guus Meeuwis en Vagant," roept de presentator onder luid applaus van de menigte. Alleen Guus komt daadwerkelijk liet podium oplopen. Vagant heeft hij meegenomen op band. Met een begint bij tc zingen met zijn eerste bit Het is een nacht, ge volgd door wat recenter wc-rk. Van alle kanten wordt hi) met beertjes bekogeld. Niet omdat bet publiek dc muziek niet waar deert. Integendeel, zij vinden het optreden veel te kort. „Mis schien wil Guus nog wel een paar nummers spelen?," vraagt de presentator aan het eind. „Oh ja, dat is goed. Ik heb net anderhalf uur gereden om hier tc komen," zegt de zanger. Het zou dc moeite niet waard zijn geweest voor een paar liedjes naar Holten te reizen Na een klein overleg met zijn manager geeft hij inderdaad een En de bruidskoe loopt voorop... Foto: Joke Oostervell „Normaal is het jaarlcest vooral gericht op jongeren, maar de ouderen in de buurt wilden hier voor een keer wel eens verande ring in zien," zegt Gera Meeslcr- berends. Zij zorgde voor de aan kleding van dc boerenbruiloft, terwijl haar zwager met zijn vriendin als bruidspaar werden gebombardeerd. „Wc moesten een ongetrouwd paar hebben en mijn zwager wilde wel." Zo gezegd zo gedaan. Het be stuur ging drie weken van te voren persoonlijk bij de mensen te nodigen voor het feest. In klederdracht cn klompen aan gingen de bestuursleden met het goede nieuws langs dc deuren, waarna ze werden beloond met een borrel. Met paard en wagen werd op vrijdag 24 juli het paar van buis opgehaald. Voor deze gelegen heid kregen zij de toenamen die vroeger heel gewoon waren: Jan van Kas cn Patricia van Meer- mans Hendrik. Dc bocrendan- sers uit Loo/ Bathmcn vergezel den dc stoet, terwijl dc bruids koe voorop liep. Meteen door rijden naar Brooks schure waar het feest werd gehouden, was er niet bij. Telkens werden ze op gehouden, doordat: er een touw over de weg was gespannen. De- koe kreeg op die plekken een zware controle. Het dier be hoort aan bepaalde voorwaar den te voldoen, voordat het een stempel bruidskoc meekrijgt. Bij goedkeuring kwam dc jene- verfles weer tevoorschijn. „Ook hei feest zelf was hele maal in oude stijl: gc-cn koud cn warm buffet, maar kaas, worst en broodjes," legt Gera uit. „Dat moderne eten hadden ze vroe ger immers nog niet." De Boe- rendansers zorgden daarnaast voor muziek cn veel dansple- RTV Oost heeft donderdag 23 juli in Holten radio- en tv-opnamen gemaakt. Zo werd op de Kalfstermanswei de het popspektakel Tour d'Overijssel opgenomen. Als hoofdact stond Guus Meeuwis op het podium. Personeel van TV Oost was al vroeg bezig met de opbouw van de apparatuur en het podium. Alles moet zo perfect mogelijk zijn tijdens de tv-opnamen: lampen goed afstellen, zodat de artiesten goed worden uitge licht. Natuurlijk is daarnaast het geluid een belangrijke factor. Microfoons en speakers moeten werken en de bedrading hoort te kloppen. Vanwege de kermis werd het TV Oostcircus gedwongen om de tent op de Kalfstermanswei de OP re slaan. Vorig iaar was dat on op het Smidsbelt. locatie is dan wel niet midden in het centrum, maar ook nu kwamen er weer massa's mensen op af. Bijvoorbeeld voor Jacques Herb met zijn eeu wige hit Manuela. Alle handen gingen bij bet publiek de lucht in, terwijl er uit volle borst werd meegezongen met de hartver scheurende klanken van Herb. Alhoewel het zijn enige grote hit was, heeft dc zanger veel meer op zijn repertoire staan. Open en bloot op het podium deed hij zijn driedelig pak uit en verwis selde het voor een Amerikaanse men, je hebt dat trainingspak aan." Het onafscheidelijke kle- dingsetje zit hc-m gewoon lek ker. De zanger wil voor deze keer iets serieus gaan zingen: „Wat hebben we vroeger toch een troep gemaakt," zegt hij over zijn eigen plaatwerk. Met het zingen van een paar regeltjc-s uit die hitwerkjes heeft Willem het publick zo op zijn hand. „Jullie kennen al die rommel ook nog!," grinnikt hij. „Dit is echt mijn laatste optre den. Maar dat zeg ik elke keer," geeft hij aan. „Ronnie Tobcr staat al aan dc achterzijde tc wachten." Hij zingt als slot van zijn optreden een nummer van Normaal. Een lange periode t Guus Meeuwis was de klapper op Kalfstermansweide. 'Willem wat heb je grote handen', blijft een flinke meezinger. Voor de vakantiegangers in Holten zit liet weer niet mee in het week end. want het blijft de komende tijd wisselvallig. Het weerbeeld wordt bepaald door een actieve depressie waarvan het centrum zich vrijdag boven het noordelijke deel van dc Noordzee ophoudt. Daarna schuift liet zwaarte punt weliswaar naar het noorden cn stijgt de luchtdruk bo ven onze omgeving. Maar doordat in de hogere luchtlager, een uitloper boven het Xoordzcc-gc-bicd ge- handhaaft blijft houden we ook op vrijdag, zaterdag c-n zondag dc bui en-kans waarbij ook onweer kan voorkomen. De zon zal het toch niet helemaal laten afweten. Ook draait dc stroming nog naar het noordwesten waardoor dc tempera tuur niet hoger wordt dan een graad of 18'C a 19'C. En zo zit dc zomer in ccn dieptepunt en moet de zomer qua opbouw helemaal opnieuw be ginnen. Bepaald geen vakantie weer dus. Ook begin volgend week is het nog geen rozegeur en maneschijn Aan dc oostflank van een krachtig hogc-drukgebied boven dc Azorcn trekken namelijk nieuwe storingen richting onze omgeving. Goed weekend. Onder zeer gunstige, bijna tropische, omstandigheden werd afgelopen zaterdag voor het eerst een beachvolleybaltoernooi gehouden tijdens het dorpsfeest. Aan sportievelingen geen gebrek, maar liefst zestien teams hadden zich ingeschreven, wel viel de publieke belangstelling wat tegen. Samen niet loonbedrijf P.A.P. zette de kameradengroep de Kloeke Leute dit toernooi op. In vier poules werd fanatiek om de drie beschikbare bekers gevoch ten. Het feit dat dc velden wat dicht op elkaar stonden bracht soms voordeel voor teams, het spel moest soms onderbroken worden omdat dc bal van het 'buur-team' zich in het spel mengde. Ondanks het samba-volleybal, waarbij meerdere malen fantas tisch duikwerk te aanschouwen was bracht het team van de Kloeke Leute het niet tot de laatste acht. Bij dc strijd om dc derde en vierde plaats werd Club Corrup- tus afgedroogd door Suftendu. De finale werd uiteindelijk ge speeld Team Paalman en de Huppeltrutjes (Enkco 8). Waar bij Team Paalman, dat bestond uit maar liefst zes volleyballers, toch alle zeilen bij moest zetten voor dc nipte overwinning. Een sportief geslaagd toernooi dat zeker een vervolg verdiend. Uit- slag: 1. Team Paalman; 2. Hup- «Onder toepasselijke weersomstandigheden werd het beachvolleybaltoernooi gespeeld, peltrutjcs (Enkco 8); 3. Suffendu. F<"°' ^oke °oslcr"-''-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1