Honens Nieuwsblad Kinderboerderij zoekt vrijwilligers Adviesorgaan erkent derde belanghebbende bij voetpad Uontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Stichting op braderie en bij Triathlon met kraam aanwezig BRADERIE NIJVERDAL Donderdag 16 juli van 14.00 tot 21.00 uur 011 Organisatie ziet triatlon Publiek Schureoamd pas als repetitie voor NK laat op temperatuur Nieuwsblad „Donderdag en vrijdag laten we het nog even regenen. Op zaterdag wordt het droog en 23 graden. Als ze zich daar aan houden zijn wij tevreden," aldus voorzitter P.J. Corstanje van Triathlon Holten tijdens de afgelopen dinsdag gehou den persconferentie in het gemeentehuis van Holten. Hierbij waren ook toptriatleten Guido Gosselink en Dennis Looze aanwezig. Naast de twee heren, was ook Wieke Hoogzaad uitgenodigd. Zij werd onlangs in het Oostenrijkse Velden Europees Kampioen en kreeg hierdoor een grote publici teitsgolf over zich heen. Ze moet keuzes maken. Hierdoor viel de persconferentie in Holten af. „Het is voor ons een generale repetitie," gaf Corstanje als ant woord op de vraag of er al naar de NK wordt toegewerkt. Deze status zal de Triatlon Holten namelijk volgend jaar krijgen. „/Vlies wat je nu al kunt oefenen is mooi meegenomen. Zo zal de elite dit jaar aan de andere kant van de Schipbeek het water ver laten. Dit open water bij Marke- lo is in 1997 voor het eerst gebruikt als knipoog naar de regels van de Kk.. Dan moet namelijk vanuit open water wor den gestart. Na deze triatlon gaan we de hele wedstrijd eva lueren en bekijken wat beter kan. Zo houd je zo min mogelijk onzekerheden over," lichtte de voorzitter toe. Volgend jaar zul len er extra motoren op het parcours rijden om zo de pers de wedstrijd te kunnen laten ver slaan. Nu wordt al gekeken hoe dat zal gaan verlopen door de politic en de plaatselijk motor club met extra voertuigen achter de deelnemers aan te laten rij den. Net als vorig jaar vertrekken de dames van de elite een kwartier eerder dan de heren van start gaan. „We hopen dat het dit keer net zo spannend wordt en de lieren de dames gaan inhalen," aldus Corstanje. „Maar gezien het kaliber dat dit jaar bij de dan edo, kunnen blijven." Wegens blessures aan zijn voe len blijft het laatste wcdstrijdo.n- derdecl voor Dennis Looze uit Asscndelft een probleem. Hij zal in Holten dan ook niet te veel risico nemen: „het lopen is nog niet optimaal, toch gaat het nu wel weer. Ik maak zeker niet weer de fout om bij blessures door te blijven lopen," verzeker de hij. „Met zwemmen en fiet sen heb ik geen probleem, maar op het looponderdeel zal ik rus tig aan doen. Aan blessures heb ik nu niets, want straks komt de grote triatlon, de WK." In de tussenstand van de heren elite circuit 1998 staat Looze mo menteel op de veertiende plaats. Enschedeër Guido Gosselink bekleedt de tweede plek en denkt ook deze keer weer hoog in Holten te eindigen: „na de EK heb ik het rustig aan gedaan. Voor het tweede deel van mijn seizoen is de accu weer opgela den. Voor Holten heb ik dus goede benen en daarnaast kom ik niet voor niets." De langere triatlons zullen vol gens Dennis Looze in de toe komst steeds minder een grote rol gaan spelen. Vooral de korte re winnen aan populariteit. „Er zijn op dit moment teveel wed strijden. Daarnaast worden de eisen van de deelnemers steeds hoger. Ze willen afwisselende, kortere parkoersen." Volgens Looze wordt de drempel voor jongeren om mee te doen bij kortere wedstrijden ook veel la ger. „Almcrc is leuk, maar vaak voor de meesten te lang, waar door je erg goed getraind moet zijn, wil je een kans maken", aldus de triatleet Triathlon Holten zal zeker deze nieuwe ontwikkelingen blijven volgen. Corstanje: „We zijn nu druk bezig met het organiseren van het NK. Daarna gaan wc de optie van kortere triadons zeker bekijken. De wedstrijden zijn in de loop van de jaren al redelijk ingekort. Maar ik zie toch duide lijk het belang van kleine rondes. Ook als jc op de tv"wilt, moet het allemaal korter, flitsender en spectaculairder." Nu zal TV-Oost aanwezig zijn en komt misschien ook de NOS nog even langs om beelden te schie ten voor een item in Studio Sport. RTV Oost zendt een ongvecr dertig minuten durerende speci al over de Holtensc triatlon uit op zaterdag 18 juli om 21.30 en 23.30 uur en op zondag 19 juli om 01.30, 03.30, 05.30, 11.30 en 15.30 uur. Mede door de partici patie van sponsor Walgcmocd Accountants kan de regionale omroep de wedstrijden met drie cameratcams volgen. In verband met: de veertiende Triathlon Holten is zwembad Twenhaarsveld op zaterdag 18 juli voor recraticf zwemmen ge sloten. Het zwembadterrein is wel (gratis) toegankelijk voor toeschouwers van de triadon. De Raad van State heeft de Holtense inwoner, de heer Meijer, als derde belangheb bende van het Scheperspad aangewezen. Hiermee heeft het adviesorgaan de zaak weer terugverwezen naar de rechtbank in Zwolle. Deze oordeelde eerder dat de heer Meijer niets met het voetpad van doen had. De gemeente Holten wil het Scheperspad weer helemaal openstellen voor het publiek. Het smalle voetpad, beginnend aan de Molenbeltcrwcg, loopt echter over de grond van Meijer en deze heeft liever geen open bare weg op zijn grondgebied. Toch sprak de Zwolse recht bank eerder uit dat de heer Meij er geen belang had in de zaak. „Dit was een vreemde uitspraak, want als het op particuliere grond loopt, is de eigenaar toch derde belanghebbende," ver klaarde burgemeester D.J. Ver hoeven afgelopen dinsdag. Dc Raad van State onderstreept deze uitspraak en heeft daarom dc zaak weer terugverwezen naar dc rechtbank. De gemeente is van plan be stuursdwang tc gaan gebruiken om het pad open tc stellen voor het publiek. Hierover zou dc rechtbank ook oordelen, maar doordat Meijer niet als derde belanghebbende werd aangewe zen verviel dit punt. Nu zal de rechterin Zwolle zich hieroverop- nieuw gaan beraden. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hijrtoj betaalt voor dt abonnement f 79.40perjaar (betaalwijze: per acceptgiro) 176.75perjaar (betaahujze. automatisch) Ongeveer honderd Holtense Werk. Centraal stond dc heksenjacht, w derc activiteiten, waaronder het maken kinderen namen deze week deel aan dc thema-week van de Stichtin» aarbij de kwade heks vandaag door de deelnemertjes in de bossen nabij Holten werd gevonden. E van een heus kampvuurtje. riaal-Cultureel en er tal van an- Foto: Johan Bolink Busdiensten Een aantal Oad-busdien- sten is gedurende de tri atlon tijdelijk gewijzigd. Dc volgende onderstaan de haltes in Holten ko men tijdens het sportcvc- ervallen. De halte in het centrum (Larenseweg). Deze wordt verplaatst naar het NS-sta- tion. De halte aan de Konigin Wilhélminalaan. Instappen mogelijk bij dc OAD aan de Deventerweg. De haltes Diesscnplas en Scholengemeenschap. Instappen eveneens bij de OAD aan de Deventerweg. Dc halte aan de parallel- bij garage twenhorst (De Driesprong). Passagiers nen instappen aan dc Kolweg, hoek Pannenbakkersstraat. De halte bij garage Baltc-s aan de Larenseweg. Instappen is mogelijk bij het NS-station of bi) dc OAD aan de Deventerweg. Sinds het sein op groen staat voor kinderboerderij Don- dertman wordt in sneltempo gewerkt naar het moment waarop de poorten kunnen worden geopend. De nog on- geschilderde kiosk staat in middels overeind en ook de hokken met volières zijn ge plaatst. Maandag is gestart met de aanleg van het par keerterrein langs de Meester Bosweg en ook de speeltuin wordt binnenkort geplaatst. Het stichtingsbestuur hoopt de kinderboerdcri| begin augustus te kunnen openstellen voor het publiek. De officiële opening volgt pas na dc zomervakantie. Om dc kinderboerderij optimaal te kunnen laten functioneren, is beheerder Anke Wissink naar stig op zoek naar vrijwilligers (minimum leeftijd 15 jaar) die- haar een handje kunnen helpen bij dc dagelijkse werkzaamhe den. Niet alleen tijdens dc zo mervakantie, ook in dc rest van het jaar is vrijwillige hulp nood- De kiosk van de kinderboerderij staat inmiddels overeind. Demonstratie Country Line Dansen op Henri Dunantplein van 18.00-21.00 uur. zakelijk. Dc werkzaamheden va riëren van het voeren van de dieren en het schoonhouden van de hokken tot onderhoud, kaartverkoop en dc verkoop van consumpties, snoep en ijs. Voor menig vakantiehulp kan het werk op dc kinderboerderi) een prima praktijkervaring vormen ter voorbereiding op het latere beroep. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Anke Wissink, tel. 0570 - 551S01 of Wil Vogel, tel. 0548 - 364201. Om Holtenaren en overige be zoekers de gelegenheid te geven zich alsnog aan te melden als donateur, geeft de Stichting Kinderboerderij Dondertman enkele malen achtereen acte de présence met een kraam in het dorpscentrum. Vandaag kan men er terecht tijdens de brade rie en ook zaterdag 18 juli ti|- dens dc triathlon. Dan staat de kraam in de speciaal voor de jeugdige bezoekers ingerichte Kinderstraat in dc Kerkstraat. Tenslotte heeft men ook donderdagavond 23 )uli de gele genheid zich aan te melden als donateur tijdens dc Tour d'Ove- ri|ssel van RTV Oost (Kalfster- mansweide). Beachvolley On Ka 1 fsterrriansweide wordt op zaterdag 25 juli een beachvolley- bal-toernooi gehouden. Het eve nement begint om 14.00 uur. Een team bestaat uit vier per sonen en eventueel twee wissels. Opgave van meerdere teams is mogelijk. Voor inlichtingen en opgave. M. Aanstoot, telefoon 0548 - 362858 of G. Wijenberg, telefoon 0548 - 363050. In het weekend blijft het wissel vallig en vallen er nog steeds buien. Nog weinig hoopvol voor de vakantiegangers die in ons mooi toeristisch Holten verblijven. Vrijdag wordt ver moedelijk een droge dag, mis schien dat er nog een enkele bui valt. Overdag nadert een rug van hogedruk met opklaringen ons land, de zon zal ook aanwezig zijn. De temperatuur schom melt zo rond de 18'C a 19'C. Laten we hopen dat vrijdag avond de Triathlon Ballooning door kan gaan en dat het weer meewerkt en de wind geen spel breker wordt. Op zaterdag als het grootse evenement, de Tri athlon van Holten, van start gaat is dc regenkans groter. Dit heeft te maken met een storing die overtrekt, er zouden dan enkele buien kunnen vallen. De tempe ratuur zal als de zon een beetje meewerkt rond de 20'C kunnen uitkomen. De wind zal meest matig zijn zo rond kracht vier en komt uit het zuidwesten. De deelnemers van de Elite ,die moeten starten in het open wa ter van de Schipbeek nabij de televisietoren van Markelose- broek, moeten er rekening mee- houden dat het water aan de koude kant is. Want de tempera tuur van het open water van dc Schipbeek bedraagt slechts 16.0'C. Vorig jaar was dit 22.5'C; een verschil van 6.5'C. Dit is door uw eigen Holtense weer man gemeten. Zondag zou de middagtemperatuur eindelijk weer eens boven de 20'C uit kunnen komen. Ook begin vol gende weck geen droog, zonnig warm zomerweer, want het on standvastige karakter van het weer houdt aan. Alleen de tem peratuur ligt wat hoger zo rond de 20 a 23'C.Goed weekend. Weerman, Freddie Paalman. Holtens Open kerk Voor het eerst in het veertien jarig bestaan van de Triath lon Holten is de Hervormde dorpskerk tijdens dit sport evenement als rustpunt voor het publiek geopend. De openstelling is een initiatief van de interkerkelijke com missie Vorming en Toerus ting van de drie gezamenlijke kerken in Holten. De openstelling gebeurt in na volging van dc Olympische Zo merspelen in het Amerikaanse Atlanta, toen alle kerken open stonden voor het vermoeide pu blick. Dc gedachte hierachter is dat de kerk er dient te zijn voor alle mensen in alle maatschap pelijke omstandigheden. De Hervormde kerk is zaterdag toe gankelijk van half drie tot half zes. Elk half uur zal er zang of muziek ten gehore worden ge bracht. Een vijftal organisten bespeelt het orgel en is cr een samenspel met dwarsfluit en trompet. Verder zullen leerlin gen van de Holtense Muziek school enige stukken ten gehore brengen. DONDERDAG 16 JULI 1998 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Bij jongerencentrum De Schure stond afgelopen vrijdag alles in het teken van de jaarlijks terugkerende Schu reoamd. Dit keer konden de lokale band My Right Thumb en de Amsterdamse formatie Van Vollenhoven het publiek laten zien en vooral laten horen wat zij in hun mars hadden. My Right Thumb mocht de avond te openen. Met hun old- -school hardcore punk presen teerde de band zich vol overga ve. De zangers Bram Wanroov en Jurriën Heek schreeuwden hierbij hun longen uit hun lijf, terwijl gitarist Wouter Kors zijn instrument als een bezetene hanteerde. Dc ritmetandem, met Bart Slot op bas en drum mer Mauricio Schooien, onder steunden tenslotte de overige bandleden met een waar mitrail- leurvuur. Een deel van het pu bhek vond het muziekgeweld prachtig en ging helemaal uit zijn dak, terwijl het andere deel vol ongeloof stond toe te kijken. Bij de in de moerstaal zingende Van Vollenhoven stond de vo lumeknop een standje lager. In het begin kostte het dc Amster damse formatie moeite om het publiek voor zich tc winnen. Toen echter na een paar num mers een deel van de apparatuur het begaf en de band gedwon gen was om akoestisch verder tc spelen, ontdooiden de aanwezi gen. De vonk sprong over en steeds meer bezoekers waagden zich op de dansvloer. Ondanks een tegenvallende pu blieke belangstelling toonde or ganisator Johan Schuppcrt zich na afloop een tevreden mens- .„Wc hebben dit jaar voor het eerst gekozen om de optredens binnen te laten plaatsvinden. Achteraf gezien een zeer goede keuze, want buiten het slechte De Holtcnaar Henri te Brinke doet ook dit jaar weer mee aan de grootse plaatselijke triatlon. Zelf denkt hij hoge ogen te kunnen gooien. Een ge sprek overzijn voorbereidingen en over de hoop dat bij de Nederlandse Kampioenschap pen volgend jaar de Holtenaren niet vergeten worden. Zie pagina 3 Holterbergrit De uitgestelde achttiende editie van de Holterbergrit van de Bergrijders wordt ko mende zondag, 19 juli, alsnog verreden. Vorige maand werd de koetsenrit door de slechte conditie van het terrein bij de start en finish afgelast. Ook du jaar nemen vele ver schillende koetsen en wagens, getrokken door evenzo vele ver schillende paarden en pony's, aan de rit deel. Dc tocht voert hoofdzakelijk door het buiten gebied van Holten. Tijdens dc middagstop maakt dc jury be kend welke combinaties in de prijzen vallen. Aan het einde van de route rijden de deelnemers rond 16.00 uur in défilé door het dorp. weer bespaarde het ons veel kosten en ujd. Beide bands ver dienden wel meer publiek. Mv Right Thumb speelde al een aantal malen eerder in De Schu re en kon rekenen op een vast schare fans. Van V< Denhoven is in het Westen zeer bekend, maar in deze streken nog niet. Voor hen was het gezegde „onbekend maakt onbemind" denk ik, van toepassing. Maar gezien de posi tieve reacties van het publiek zal daar spoedig verandering in ko men. Aan het hoofddoel, om van elke Schureoamd en sfeer vol en gezellig feest te maken, is in ieder geval voldaan." Ook voor medewerkster Sophia dc Vries deed de matige belangstel ling niets af aan het karakter van dc avond, want zo merkte zij op: „de hoeveelheid mensen zegt niets over de gezelligheid." Van Vollenhoven kende een moeizaam begin.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1