Nationaal Park komt dichterbij Holtens Nieuwsblad TRIATHLON Speeltuinen moeten opgeknapt umm Nederlandstalig en punk op Schureoamd U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Regenboog watervlug Canadees muziekbezoek zeer kort maar krachtig Alle betrokken partijen moeten op vrijwillige basis goedkeuring geven Voorstel aan raad voor krediet van ruim 60.000 gulden Triathlon Daags voor triathlon per ballon de lucht in Wij moeten ruimte maken voor onze ^2 nieuwe modellen van '99 Hipüj betaalt voor dit abonnement f79,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76,75per jaar betaalwijzeautomatisch) geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede De Schureoamd wordt dit jaar volgespeeld door de lokale formatie My Right Thumb en de ncderlands- talige rockband Van Vollenhoven. Vanwege de grote financiële risico's en teveel voorbereidingstijd heeft de organisatie besloten de optredens ditmaal niet in de buitenlucht te houden. Het plaatselijke muziek spektakel vindt vrijdagavond dan ook voor het eerst binnen de muren van het jongerencafé plaats. De Holtense band My Right Thumb opent de avond. Haar le den Wouter Kors (gitaar), Bram Wanrooy (zang), Mauricio Schooien (drums) en Bart Sloot (basgitaar) zijn in 1995 begon nen. De naam van de band is te danken aan het lichaamsdeel waaraan zanger Bram destijds een nare schimmclinfcctie had. De vier muzikanten ontvingen vorig jaar de door scholenge meenschap De Waerdcnborch uitgeloofde Joop Wittermans Prijs. Met deze geldprijs nam de band de CD Thin Air op, die be gin dit jaar in de Schurc werd ge presenteerd. De muzikale rich ting wordt door de band om schreven als old-school hard- core-punk. De tweede act, Van Vollenhoven, hoort in hetzelfde straatje thuis als De Dijk en De Kast en is vooral in het westen des lands erg populair. De band werd al in 1982 opgericht en heeft de reputatie live iets neer te kunnen zetten. Na en aantal bc- zettingswisselingen presenteer de V an V ol-lenhoven in 1996 pas haar eerste CD. De titel „Lange Adem" slaat op het doorzetings- vermogen van de band. Sindsdien doet de formatie het goed in radioland en het zalcncir- cuit. Een nieuwe CD en single staan voor dit najaar gepland. Daarnaast zal de band een speci aal voor de Dam tot Dam-loop geschreven single uitbrengen. Alle deelnemers aan deze hard loopwedstrijd van Amstcr-dam naar Zaandam krijgen de single, met ccn oplage van 23.000 stuks, namens de organisatie uitgereikt. De Schureoamd begint morgen avond, vrijdag 10 juli, om onge veer 21.00 uur. De entree be draagt tien gulden. Kaarten kun nen in de voorverkoop worden gekocht bij 't Klavier, de VVV en het jongerencafé zelf. •Van Vollcnhovcn Holtens Nieuwsblad Kunsttaxatie Het taxatieprogramma van TV Oost 'Geen Kaf maar Koren' maakt op donderdag 23 juli op namen in Holten. Op deze dag is het mogelijk om kunst en an tiek te laten taxeren door een deskundig team aangevoerd door de Zwolse veilingmeester Richard Hessink. Op eerdere taxatiedagen in de pr< >- vincie ontdekte de veilingmeester ondermeer een ware Rembrandt en een 17e eeuwse atlas die bij een veiling75.000 gulden opbracht. De taxatie en de televisieopname vin den plaats in de Oudheidkamer Hoolt'n in het oude gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen inwoners van Holten en omgeving hier met hun spullen terecht. De kosten bedra gen 2,50 gulden per taxatie. Het programma 'Geen Kaf maar Koren' is iedere dinsdag om 19.13 en 22.13 uur op de regionale tv- zender te zien. Blokfluit De Holtense Muziekvereniging heeft enkele plaatsen vrij voor kin deren die ccn blokfluit willen leren bespelen. Belangstellenden en ou ders kunnen komende zaterdag, 11 juli, in het verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat kennis maken met deze vorm van musiceren. Biokfluitleerlingen verzorgen dan onder leiding van hun docente- Marjan Lahuis een uitvoering. Ter afwisseling treedt ook het jeugd orkest van de vereniging op, zodat de aanwezigen ook een indruk krij gen van de verdere mogelijkheden bij HMV. De ontvangst is vanaf 10.00 uur. Het voorspelen begint om 10.30 uur. Voor inlichtingen, mevrouw Krooshof, telefoon 0548-363608. RTV Oost Tour RTV Oost is op donderdag 23 juli met de Tour d'Overijssel in Holten. De truck van de regionale omroep staat opgesteld op de Kalfsterman-weide. Vanaf 20.30 uur maakt presentator Ocne Loonsta met verschillende arties ten er een sfeervolle muzikale avond van. Tevens is het promotie team van de omroep present. De Tour d' Overijssel wordt zowel op radio als op televisie uitgezonden. Op de radio zaterdags van 12.00 tot 13.00 uur. Op de televisie woens dags van 18.35 tot 18.54. en van 19.13 tot 19.48 uur. weekend v« weers /o <'r%va«4itiiiji Met de zomer wil het nog steeds niet lukken ook nog niet op een wat langere termijn. Tot zeker midden volgende week hebben we te ma ken met ccn krachtige westelijke stroming waarmee storingen tame lijk eenvoudig tot het Noord-zee gebied weten door te dringen. Ze veroorzaken van tijd tot tijd regen en voor de zon is er maar een be scheiden rol weggelegd. De tempe ratuur komt volgende week uit op zo'n 20'C. Dat lijk echter aardig maar als het onbetrouwbaar weer i s schiet je er niet veel mee op. In het weekend blijft het wisselvallig. Alleen de temperatuur ligt dichter bij normaal voor de tijd van het jaar zo rond de 20'C. Dit komt omdat de wind van richting verandert van noordwest naar west tot zuidwest. En er iets zachtere lucht ons land binnen stroomt. Vervolgens later op vrijdag, zaterdag en zondag op nieuw enkele buien of van tijd tot tijd regen we zullen het met niet al te veel zon moeten doen. Paraplu en regenjas blijven dus onmisbare attributen. Prettig weekend. Weerman, Freddie Paalman. DONDERDAG 9 JULI 1998 De Regenboog bleek vorige week woensdag tijdens de zwemwedstrijden van de Holtense basisscholen de snel ste waterratten in huis te hebben. De sfeervol verlopen wedstrijden vonden onder goede omstandigheden plaats in het zwembad Twenhaarsveld. Op alle scholen waren de afgelo pen periode tijdens de zwemles sen al eigen selectiewedstrijden gehouden. Iedere school kwam hierdoor met de snelste kandi en vier zwommen alleen de schoolslag, terwijl de groepen vijf tot en met acht ook de rug- en vrije slag op het programma hadden staan. Afsluitend vond een estafette plaats over 8 x 25 meter. In tegenstelling tot ande re jaren ontvingen dit keer ook de nummers twee cn drie een medaille voor hun prestatie. Voor het scholcnklasscment waren er bekers. En natuurlijk ging traditiegetrouw een leer kracht van de winnende school te water. Voor alle uitslagen zie pagina 7. Voor de derde maal huurde boer Markvoort, bijnaam De Bonke, de grootste passagiers- luchtballon ter wereld. In totaal achttien mannen, vrouwen en kinderen stegen samen met een ervaren ballonvaarder na ruim een uur voorbereiding op van het Dijkcrhoekse weiland. Zie pagina 3 Tentenkamp Vijfentachtig jeugdleden namen afgelopen weekend deel aan het tentenkamp van zwem- club Twenhaarsveld. De activi teiten stonden dit jaar voor een groot gedeelte in het teken van het Wilde Westen. En natuurlijk werd er naar het voetbal geke ken. Zie pagina 5 BelJo Her treintje Bello rijdt gedu rende de zomermaanden over de Sallandse Heuvelrug. Belangstellenden kunnen ook in Holten opstappen. Zie pagina 7 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Het Niagara Youth Orchestra en het mannenkoor Col legium Musicum gaven afgelopen woensdag een erg speciaal concert op de Canadese begraafplaats. Met het optreden werd de oprichting van de Canadese staat, in 1867, herdacht. Na een stevige regenbui kon het thanks" en "God ever glorious", concert beginnen. Vooraf sprak Het Niagara Youth Orchestra voorzitter van de Stichting Na- sloot vervolgens het concert af tionale Feestdagen Holten, W.J. met twee muziekstukken van Dalhuiscn, de aanwezigen toe. Tchaikovsky en Samuel Barber. Dalhuisen herinnerde hen aan de ruim dertienhonderd geval- In tegenstelling tot het optreden len Canadezen en aan ieders op de begraafplaats 's middags recht op vrijheid. Het concert was de opkomst tijdens het con- begon met het Nederlandse eert 's avonds met HMV in de volkslied en het Canadese volks- Kandelaar teleurstellend. Toch lied, gezongen door het man- speelden beide muziekgroepen nenkoor onder begeleiding van a uitzonderlijk goed. HMV bracht het jeugdorkest. Het zeventig ook enkele populaire stukken leden tellende orkest speelde ten gehoren waaronder een vervolgens een instrumentaal nummer uit Grease en een stuk stuk. Daarna begeleidde ze het van Elton John. Na de optre- mannenkoor gedurende drie dens in Holten reisde het Cana- zangstukken: "Children of the dese gezelschap door naar heavenly Father", "Hymn of Duitsland. Staand neemt het Canadese koor en orkest in de Kandelaar het applaus in ontvangst. Foto: Johan Bolink Alhoewel er nog twee parti culiere grondbezitters aarze len, hoeft dat niet betekenen dat het predikaat Nationaal Park aan de neus van de Sal landse Heuvelrug voorbij gaat. Dit is het advies van dc commissie Voorlopig Natio naal Park (VNP) aan de mi nister van Landbouw Aart- sen. De aarzelingen van de grondei genaren om meteen 'ja' te zeggen tegen het Nationaal Park, ligt vooral op de andere benadering die het bosgebied zal krijgen Nu is dat vooral nog gericht op houtproductie, maar dit zal bij dc nieuwe bestemming meer op natuurbeheer komen te liggen, Volgens de commissie VNP gaat het om een zeer waardevol gebied dat zeker dc potentie heeft om Nationaal Park te wor den. Zij vindt dat het besluit niet overhaast moet vallen. Het is beter eerst de gesprekken met de twee particulier grondbezit ters af te wachten. Wanneer dc aarzelingen zijn verdwenen en zij akkoord gaan, kan het gebied alsnog dc Nationale Parkstatus krijgen. De tijd is nu nog te kort geweest om deze aarzelingen helemaal weg te nemen. Burgemeester D.J. Verhoeven is van mening dat het draagvlak bij Dorpsfeesten Het is afwachten of het Nationale Park er komt. de Holtenaren tot nu toe nog nooit zo groot is geweest. „Het zou jammer zijn dit teniet te laten doen, doordat tot nu toe niet iedereen over de streep is gehaald." Wanneer de aarzelaars - die een-gebied vertegenwoor digen van ongeveer 900 hectare - een negatief antwoord geven, zal het een stuk moeilijker zi|n de status van het Nationaal Park binnen te halen. Een voorwaar de is namelijk dat alle betrokken partijen op vrijwillige basis ja zeggen. Een goedkeuring afdwingen is volgens Verhoeven ook niet'de goede manier. Omdat dc posi tieve instelling dan niet aanwe zig is, zal het moeilijk zijn alle voorwaarden die een Nationaal Park kent te kunnen handhaven. Daarnaast bezitten beide partij en grond die midden in het Foio: Ton Hofman gebied van het potentiele park- gebied ligt. Tiet is niet zo dat het hele Sal landse Heuvelrug Nationaal Park wordt. De grens ligt onge veer ten zuiden van de weg Raalte-Almclo. Wat daarboven ligt, valt er buiten. toestellen niet aan dc gestelde eisen voldeden. Elnkelc apparaten waren zelfs in zo'n slechte staat, dat deze defi nitief werden verwijderd. Er is daarom besloten het groot onderhoud aan de gemeente over te laten, zodat zij de verant woordelijkheid cn de kosten van het opknappen op zich neemt. De verenigingen doen de dag- controle, het bijhouden van het logboek en het klein onderhoud. De post van 60 duizend gulden is verdeeld in 14 duizend gulden aan materiaalkosten en 38 dui- Wandeling Natuurdiorama Holterberg heeft ookdit jaar voor vroege vo gels weer drie ochtendwande lingen met ontbijtbuffet uit gestippeld. Deze worden ge houden op w oensdag 29 juli, 5 Elke tocht, die ongeveer anderhalf uur duurt, staat onder leiding van deopdc 1 loltcrbcrggpborencn ge togen Kees Bos. Bij voldoende deelname beginnen de wandelin gen om 07.00 uur bij het Natuurdi orama aan dc Holterbergweg 12. Na afloop staar bij restaurant De Wielen een ontbijtbuffet klaar. Vervolgens brengen de deel nemers een bezoek aan het natuur museum. De kosten bedragen 19,50 gulden per persoon. Hierbij zijn inbegrepen dc excursie, het ontbijtbuffet cn het bezoek aan het Natuurdiorama. Reserveren is ge wenst, want er kunnen maximaal 5( deelnemers per tocht mee. Voor informatie en reservering, telefoon 0548-361979. zend gulden aan werkuren. Het resterende bedrag gaat op aan kosten als renteverlies. De ge meente wil nu offertes gaan aan vragen bij bedrijven die in aan merking komen om de terreinen op te knappen. In het krediet is dc speeltuin in Dijkerhoek niet bij inbegrepen. Omdat hiervoor grotere plan nen zijn, wordt deze apart gefi nancierd. Holten staat volgende weck geheel in het teken van al weer de veertiende editie van de Triathlon Holten. Op don derdag 16 juli begint het spektakel met een grote bra derie. Bezoekers kunnen tussen 15.00 en 21.00 uur terc-cht bij zeventig stands. De braderie strekt zich uit over de Dorpsstraat cn loopt door in de Kerkstraat. Om 21.00 uur opent burgemeester D.J. Verhoeven officieel het triath- lonweekend. Vervolgens wor den alle Holtense deelnemers aan het aanwezige publick voor gesteld. Dit jaar nemen een klei ne tweehonderd Holtenarcn aan dc triathlon deel, waaronder een aantal bedrijfsteams. Dc Volcn- damsc zangeres Maribëlle be treedt tenslotte rond 22.00 uur het podium om de opening een muzikaal tintje te geven. Om het voorstellen van dc plaatselijke atleten in goede banen te leiden, verzoekt de organsatie alle deel nemers hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan tot 20.30 uur bij de stand van de STH op de braderie. Voor het opknappen van de dertien speelplaatsen in Holten wil burgemeester en wethouders aan de raad voorstellen een krediet van 60.410 gulden beschikbaar te stellen. Het gaat om de speeltuinen bij het zwembad, vier scholen en in acht wijken. Dc gemeente Holten heeft sinds een eigen ven kort de verantwoordelijkheid op maar tie hoge 1 zich genomen voor de speellui- voor hen niet n nen in de Kol en de Gaarden- gen. Zeker toen straat. Daarvoor werd dii door bleek, dat tie to igtng gedaan, ikösten waren er op tc bren- r een inspectie itand van veel In samenwerking met de WV-Holten en de plaatselijke zaterdagvoetbalvereniging Blauw Wit '66 organiseert de Stichting Triathlon Holten ook dit jaar de populaire Triathlon Ballooning. Het ballonnenspektakel vindt plaats op vrijdag 17 juli, de dag voor het Holtense sportevenement. Wie Holten en omgeving vanuit hoger sferen wil bewonderen, kan voor .350 gulden ,dit bedrag is inclusief verzekering, per per soon deelnemen aan de circa anderhalf uur durende ballon vaart. Waar men uiteindelijk te recht komt is afhankelijk van dc wind. De minimum leeftijd voor de ballonvaarders is 14 jaar. Deelnemers wordt geadviseerd vrijetijdskleding cn stevig schoeisel, zoals laarzen, aan te trekken. Elet park is goed be reikbaar en er zijn voldoende parkcermogclijkhcdcn ter plek ke. In ccn van dc volgauto's gaat men na de landing terug naar Holten voor de zogenoemde 'après-ballon' in de kantine van het sportcomplex. De deelne mers krijgen daar een glas cham pagne cn een stijlvol diploma van deze luchtdoop. Indien de ballonnen vanwege het weer niet op 17 juli kunnen vertrekken, krijgen dc ballon vaarders hun geld gerestitueerd of wordt in overleg een andere datum gekozen. Voor informa tie of aanmelding kan men zich wenden tot de YYV-Holten, Dorpsstraat 27, tel. 0548- 361533. Aanmelding voor indi viduele luchtreizigers is in prin cipe mogelijk tot een dag van tevoren, voor groepen geldt vier dagen voorvertrek. De voorbereidingen voor het vertrek starten rond 19.30 uur het vertrek is om circa 20.30 uur vanaf sportpark 't Vletgoor aan dc Larensewcgin Holten. De Holtense dorpsfeesten staan dit jaar op de agenda van 21 tot cn met 25 juli. Tijdens deze dagen is er tevens kermis in het dorpscen trum. Gedurende dc gehele weck is er voor jong en oud een gevarieerd programma samengesteld. Zo is er ccn rommelmarkt, livemuziek cn het grootste miniatuurcircus van Europa. Sporticvelingen kunnen deelnemen aan ccn touwtrek- en een beachvolleybaltoernooi. Voor een programmaoverzicht zie pagi na 7. ENSCHEDE (de haven) DE OSSENBOER 32 - 053-1321261 RUSSEN AMBACHTSSTRAAT 19 - 0548-515757 tE SHOWROOM OOK BADKAMERS)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1