PAG.12 Vergrijzing en vereenzaming vraagt in Holten steeds meer de aandacht Holtens Nieuwsblad, ADVERTENTIE Het Kompas bestemt voor startende bedrijven Joop Wittermans prij voor plan Guatemala Expositie in galerie Waerdenborch 'Evenwicht in sterke kleuren' 'Wachtlij sten verhogen drempel voor mensen die hulp nodig hebben' U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Bobbejaanland Telefoonmast Kinderboerderij Collecte uiszorg Zuidwest Overijssel Voor de Holtense VWO- -leerlinge Froukje in 't Veld was het de afgelopen weken dubbel feest. Net geslaagd voor haar diploma mocht ze afgelopen vrijdag op scholen gemeenschap De Waer-den- borch de door deze school uit geloofde Joop Wittermans prijs in ontvangst nemen. Hiermee beloonde de jury het plan van In 't Veld om een aan tal maanden ontwikkelings werk in Guatemala te gaan doen. Dit in combinatie met het volgen van taalcursus Spaans om zich zo in dit land verstaanbaar te maken. De Joop Wittermans Prijs, ver noemd naar een voormalig kleurrijk docent aan de Holtense Ulo en later scholengemeen schap, wordt jaarlijks uitgekeerd aan leerlingen die een goc-d plan voor verdere persoonlijke ont wikkeling op tafel kunnen leg gen. Het plan van Froukje in het t Veld was eén van de twee ge nomineerden. In Guatemala gaat de 19-jarige Holtense scho liere via de organisatie Activity International werken in een kin dertehuis. Wat ze daar gaat doen en bij welk gastgezin ze in het Latijns-Amerikaanse land ver blijft is nog onbekend. Zeker is wel dat de prijswinnares niet in haar eentje reist. Vricndinjosien Beltman uit Bath men gaat haar op dit avontuur vergezellen. Voordat In 't Veld degrote over steek maakt is het plan dat ze eerst in het Spaanse Salamanca een taalcursus gaat volgen om zoals ze zegt een „paar woordjes Spaans te leren." De combinatie ontwikkelings werk en hetlercn van een taal was voor de jury de aanleiding om de prijs aan In 't Veld toe te kennen. Daarbij was het plan van de Holtense goed onderbouwd. Aan de prijs is een bedrag van 1800 gulden verbonden. Het be drag voor een retourvlucht Guatemala. Het tweede genomineerde plan was ingediend door twee leerlin gen, Jeroen Siegcrink en Karlijn Nummer. Zij wilden een film maken. Hoewel dit plan niet in de prijzen viel besloot de jury het idee toch te gebruiken. De twee cineasten mogen namelijk een promotiefilm over de joop Wittermans Prijs maken om zo meerdere leerlingen over de streep te trekken om in de ko mende jaren aan dit project deel te nemen. merende wegenbouwbedrijf met het asfalteren. Aan het eind van deze Rector L.G.M. van Minderhout Froukje in 't Veld de prijs. Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 2 JULI 1998 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 De voormalige basisschool Het Komnas aan Hp HUnk.i r-. De voormalige basisschool Het Kompas aan de Hoffes- straat, is voor 305.500 gulden verkocht aan makelaardij Bongers en Lemmers uit het Betuwse Bemmel. Het gebouw zal worden ingericht als kantoorruimte voor startende bedrij ven als software organisaties en verzekeringskantoren. De gemeente Holten heeft hiervoor gekozen, omdat zij het een aanwinst voor Holten vindt. Bongers cn Lemmers kreeg via planontwikkclingsbureau Esprit uit Holten de up dat Het Kompas tc koop stond aangeboden. Met de hulp van dit bureau zal de make laardij dan ook dc verbouwinggaan realiseren. Het gebouw zal worden onderverdeeld in ongeveer zes kantoren. Het is niet de bedoeling er een verzamelgebouw van te ma ken, maar op te splitsen in enkele units. Hiervoor zal het pand hele maal heringericht moeten worden, terwijl er eventueel een uitbouw bijkomt. J.H.L. Boersma van Esprit in Holten: „De gevels zullen worden aangepast en er komt an der glas in, terwijl elke huurder zijn eigen entree, toiletten en keuken blok krijgt." Het hangt volgens de planpntwikkelaar van de huurders af hoe de verdeling komt te liggen. Via een bedrijfsplan dat het bureau gaat maken zal namelijk sterk de nadruk liggen op dc wensen van de toekomstige gebruikers. Wanneer zij meerdere lokalen willen hebben, zal datin dc verdeling worden mee genomen. „Er is een grote speel ruimte achter het gebouw dat ook bebouwd mag worden. Daarnaast komt er in de toekomst misschien nog een verdieping bij," aldus Boersma. »De gemeente heeft een brochure uitgebracht met de voorwaarden die aan het gebruik van het pand worden gesteld," lichtte burge meester D.J. Verhoeven deze week de verkoop toe. Alhoewel het hier om de hoogste bieder gaat, was dit niet de opzet van de verkoop. Het ten goede komen aan de plaatselij ke bedrijvigheid stond voorop bij dc keuze van een geschikte koper." De huidige gebruikers van Het Kompas zijn druk bezig met zoe ken naar een andere geschikte loca tie. Mevrouw Giesen van Dc Welfare: „We hebben nog hele maal niets kunnen vinden." Ook J.J.W. Blcumink van dc Holtense Muziek Vereniging zit met hetzelf de probleem. Zij zitten wel te den ken aan nieuwbouw, maar aan de gekozen locatie mogen dan geen spulletjes worden verkocht. Dit is juist wel dc bedoeling, naast dat het als opslagplaats moet dienen. „We hadden eigenlijk gehoopt dat woningbouwvereniging Dc Woonunie het pand zou kopen," aldus Giesen. „Dan bestond er nog een kans dat wc er konden blijven." Ook de Welfare gebruikt een lokaal van Het Kompas als opslagen voor de verkoop van eigengemaakte spulletjes. Tijdens gezellige bijeen komsten in het verzorgingstehuis Dc Dicssenplas, worden deze door de deelnemers gemaakt. Het gaat dan vooral om haak- en breiwer ken. Elke vrijdag houden dc HMV en dc Welfare een verkoopmiddag in Het Kompas. Voordat met de herinrichting van kantoren mag worden begonnen in de voormalige basisschool, moet de gemeente het bestemmingsplan nog aanpassen. „De koopacte is ondertussen al ondertekend en te ruggestuurd," vertelt Boersma. „Het is nu nog wachten op de aan passing van het bestemmingsplan en degoedkeuringdaarvan door de gemeenteraad." Hier gaat nog wel een periode van een half jaar overheen. „In de tus sentijd beginnen we al met een marktonderzoek," gaat Boersma verder. „Eerst kijken we naar de be hoefte die erin Holten zelfligt." Hij geeft aan dat er in Holten 'op dit moment nauwelijks lege kantoor ruimte te vinden is. Huidigc bedrij ven die extra ruimte zoeken, kun nen dat hier niet vinden. „En wat dacht je van starters die nu nog op zolderkamertjes werken. Ook zij zijn genoodzaakt elders ruimte te zoeken." In galerie Waerdenborch aan de Oranjestraat is een nieuwe expositie te bezichtigen. Exposanten zijn Hans Sarfaty uit Amsterdam en Hans Wassink uit Markelo. Titel van de tentoonstelling is 'Evenwicht in sterke kleuren'. ~W~ T" r, a m Dc Amsterdammer Hans Sarfa ty was gedurende ccn reeks van I modebeeld' nadrukkelijk beïn vloedden. Als directeur van een stoffengrootliandel genoot hij internationale bekendheid als trendsetter van stoffen van da meskleding. Waarbij dc kleuren cn dessins vaak door Sarfaty zelf werden ontworpen. Na zijn pensionering heeft hij zich toe- gelegd op het schilderen met olieverf. Landschappen en stadsranden zijn de meest gelief de onderwerpen van dc Amster damse schilder. Deze worden in heldere kleuren en soepele lij nen op het doek vastgelegd. Het werk van Sarfaty kenmerkt zich verder door de eenvoud die er in j besloten ligt. Dc tweede exposant is glaskun stenaar Hans Wassink. In zijn werk domineren de strakke lij nen. In elk glas is het zoeken naar de balans tussen de één- kleurige vlakken en soms felge kleurde lijnen die deze vlakken doorsnijden, goed merkbaar. In dit spanningsveld zijn dc een voudige vormen als ccn rust punt te beschouwen. Dc glas vormer uit Markelo ziet zijn ma teriaal niets anders dan gestold, gekleurd licht. Dat wonder van glas alleen al is volgens Wassink het waard om er steeds naar te blijven kijken cn er mee tc wer ken. Dc expositie van beide kunste naars is tot en met 30 augustus te bezichtigen. Galerie Waerden borch is geopend op vrijdag tot en mét zondag van 14.00 - 17.00 uur. Van 13 juli tot cn met 6 augustus is dc galerie gesloten. Gehaast komt ze in haar auto aangereden. Het is wat uitgelopen bij een vorige cliënt die naast een douche- beurt behoefte had aan een praatje. Voor thuiszorgme dewerkster Tonny Wissink een dagelijks terugkerend probleem. De tijd is beperkt, maar een stukje sociaal contact is ook belangrijk. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad - mhnhv geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Coördinatrice Greet ten' Brink van het Holtense bureau van Thuiszorg Middcn-Overtjsssel. er kent dat door dc landelijk bezuini gingen het er voor dc medewerkers in het veld niet gemakkelijker op is geworden. „De vraag is momen teel groier dan het aanbod. Maar door dc bezuiningen krijgen wc cr niet meer geld bij. Omgezet bete kent dat we meer werk moeten ver richten met hetzelfde aantal be schikbare uren", verklaart ten Brink. „Daarbij is het zaak dat we de kwaliteit van de zorg op peil houden. Gelukkig hebben we in te genstelling tot vele andere thuis zorgorganisaties in de rest van het land nog geen wachtlijst. Een slechte ontwikkeling, want dc wachtlijsten verhogen de drempci voor mensen die in aanmerkingko- men voor thuishulp." verpleeginstellingen in de regio, maar vaak willen ze zelf ook langer thuisblijven. Daarnaast is de ver grijzing hier in Holten van belang. Etrfkomen steeds meer oudere mensen bij. Van onze momenteel honderdenveertig cliënten is het overgrote deel toch boven dc vijf tig cn daaronder zitten veel oude ren die zijn aangewezen op lang durige hulp" aldus dc thuiszorg- coördinatrice. „De taken van onze medewerksters omvatten alleen dc zorgV^rplcging, Deze loopt uiteen van het mensen uit bed helpen en wassen en aankleden tot het koken van de warme maaltijd. De echte verpleegkundige taken, zoals dc verzorgingvan wonden moeten we overlaten aan de wijkverpleging." Geef dat ook eens aan een ander door! f Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hij/dj betaalt voor dit abonnement 79.40per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76,75per jaar (betaalwijze- automatisch Hoelang het Holtense bureau nog zonder een wacli i li jst kan werken is overigens maar de vraag, want ook de aanvragen in haar zorggebied lo pen op. „Steeds meermensen doen een beroep op ons en dan vooral ouderen. Deels heeft dit tc maken met de wachtlijsten bij de zorg- en ZIE De hulp van Thuiszorg beperkt zich niet alleen tot de oudere groep inwoners van Holten cn directe omstreken. Ook gezinnen, waar van dc ouders wegens opératie of ziekte niet in staat zijn om volledig voor hun kinderen te zorgen, kun nen rekenen op dc hulp van de or ganisatie. Daarnaast kent het bu reau aan de Gaardenstraat een tweede tak, namelijk het algemeen maatschappelijk werk. Ook deze afdeling heeft te maken meteen, zij het minder drukkende, toename van hot aantal mensen dat aan dc deur komt kloppen voor hulp. Volgens maatschappelijk werkster Wilma Lessher heeft dat vooral tc maken met het karakter van deze tak van de zorgverlening. „Bij onze cliëntc-n moet er toch eerst sprake zijn van een stukje zclfcrkennig. foegévcn dat je zelf niet meer uit de problemen kunt: komen. Dat kost velen toch grote moeite. Maar van diegenen die bij ons om hulp zijn geweest horen we vaak dat zc Thuiszorgmedewerkster Tonny Wissink heeft van haar steunkousen. t ccn cliënt geholpen met het aantrekken Foto: Johan Bolink blij zijn dat ze hun drc hebben overwonnen e hebben genomen". npelvrees i de stap Dc problemen waarde maatschap pelijk werkster samen met haar col lega mee te maken krijgen zijn zeer uiteenlopend. Relatie- en opvoe dingsproblemen maar ook mensen die door schulden in de financiële moeilijkheden zijn geraakt e,--"—- uui«_«u nauw samen met de regit „I oenemende aandacht verdient nalc vestigingen van het RIAGG bil ons pvcnak hu <U uitgaan cn daarmee te weinig nog sociaal meeleven. Vereenzaming kan dan gemakkelijk toeslaan", licht Lessher toe. Naast het bieden van directe hulp heeft het maat schappelijk werk ooi? een verwij zende taak. Dit geldt bijvoorbeeld voor cliënten met een verslaving. Zij worden doorverwezen naar het AD in Deventer. Ook werkt het bureau nauw samen met de regio- bij ons, evenals bij de verzorging, de vergrijzingen clan vooral dc ver eenzaming die daarmee gepaard gaat. Doordat ouderen langer in hun eigen huis blijven wonen, blij ven zo ook langer in dc eigen buurt wonen. Want ze zich echter vaak niet realiseren is dat de buurt ver anderd cri dat ze langzamerhand het contact met hun omgeving kwijtraken. Daarbij zijn erouderen ciic niet meer zo rcgclmadg dc deur Voor medewerkster Tonny V issink bestaat haar volgende be zoek uit hetgevcn van oogdruppels en het aantrekken van steunkou sen. Met engelengeduld helpt ze haar cliënt uiteindelijk in de schoe nen. Nog even even een vriendelijk woordje en een schouder om haar heen. ervolgcns snel weer verder naar het volgende adres dat deze ochtend nog bezocht moet wor den. Kinderboerderij De kogel is door de kerk. De kinderboerderij Dondertman heeft groen licht gekregen en de werkzaamheden kunnen van Zie pagina 3 Adetiekoogst Atleten van SV Holten de den het goed bij dc Nationalc- Grasbaan Kampioenschappen het Brabantse Drunen. - vel enkele jeugdleden als ve teranen behaalden bij de diver- disciplincs de eerste plaats. Zie pagina 5 Feest Dijkerhoek Buurtschap Dijkerhoek vierde afgelopen weekend weer volop feest. Het jaarlijkse School- cn Volksfeest werd een groot suc ces. Een foto-impressie van waarin een kleine gemeenschap groot kan zijn. Zie pagina 9 Geiten Ecologische boerderij Meij- erink doet aan een alternatieve manier van boeren. Struis-vo gels, wormen cn geiten bevol ken het bedrijf. Een andere op vatting van een gemengd be drijf. Zie pagina 11 De drie telecommunicatiebe drijven, die ccn aanvraag vooreen te lefoonmast bij de gemeente hebben ingediend, zijn schriftelijk overeen gekomen de toekomstige mast in Holten gezamenlijk te gebruiken. Dit was voordegemeente een voorwaar de om een mast tc plaatsen. De tele foonmast, die gebruikt gaat worden door PTT Telecom, Libcrtel en Encrtel moet gaan dienen als steun punt voor mobiele telefoons. \X annecr de gemeenteraad het ad vies van burgemeester en wethou ders overneemt, komt er een 30,5 meter hoge telefoonmast op het Vletgoor, achter dc kleedkamers van Blauw Wit. De stichting Kinderboerderij in oprichting mag beginnen met dc bouw van een kiosk. De pro vincie heeft een verklaring van geen bezwaar afgeleverd, zodat de bouwvergunning kon worden afgegeven. „Het gaat om een plek waar onder meer ijs en drinken kan worden ge kocht. Daarnaast is er een overdekte ruimte om het er tc kunnen nutti gen," verklaarde burgemeester D.J. Verhoeven deze week. Hij gaf aan dat kinderboerderij in een waardevol stuk landschap komt te staan. Het kappen van bomen is daarom ver boden. Wanneer dit toch is gedaan, moeten er nieuwe bij worden ge plant. Daarnaast blijven de voorzie ningen op beperkte schaal. „Het is verstandig dat er in dc kiosk geen j (zwak) alcoholische drankc-n wor den geschonken. Dc provincie had dan zeker niet mee willen werken," maakte Verhoeven duidelijk. De gemeente Holten geeft dc kin derboerderij een subsidie van vijf maal vijfentwintigduizend gulden. Daarnamoetzij opeigen benen kun nen staan. Nu de kiosk er mag ko men, kunnen de laatste voorberei dingen worden gedaan. Daarna kan deze nieuwe recreadeplek aan de Meester Bosweg de poorten ope nen. De collecte van dc Maag Lever Darm Stichting, die afgelopen weck in het kader van de Maag lever Darm Week plaatsvond, heeft in Holten 244", 5 gulden opgebracht- Alle gevers hartelijk dank. ««'kond yvvR weers Lzo_/ r geen In het weekend ko jPL droog cn warm zomerweer. Het blijft wisselvallig en cr vallen enkele buien. Dc zon schijnt af cn toe. Tijdens het weekeinde nemen de drukverschillen boven de Noordzee toe. Daardoor komt cr meer wind uit westelijke richtingen. Tevens wordt de kans op een bui groter. Dc tem peraturen bewegen zich op vnjdag, zaterdag cn zondag rond dc 19'C.' Ditgeschctste weerbeeld wordt ver oorzaakt door een hogedrukgebied, waarvan het centrum (kerndruk) 1035 Hpa boven dc Adantische Oceaan ligt. De lagedrukgebieden liggen boven IJsland, Scandinavië en Rusland. De vooruitzichten voor volgende weck duiden niet op een wezenlijke verandering, ofwel ook dan west- tot noordwestenwinden die koele lucht aanvoeren waarin meestentijds vrij veel bewolking voorkomt. Goed weekend. Weerman. Freddir Paalmon

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1