Holtens Nieuwsblad PUZZEL MEE Gerust op reis voor 'n vriendenprijs U ontvangt een fraaie BRUISENL Vogelschieters luiden Dijkerhoekse feest in Samengaan gemeenten eind deze maand bekend West-Afrikaanse kunst IN DIT Majorettes bewegen op vele soorten muziek Eenmalige Reisverzekering Met de Éénmalige Reisverzekering van Amicon kunt u gerust én heel vanaj o$ voordelig op vakantie. Want als perptnconpcniag Amicon-verzekerde (ziekenfonds met aanvullende verzekering of particulier) bent u al tegen medische kosten verzekerd. Die kosten verzekeren we dan ook niet dubbel. Dat scheelt. Bel het gratis nummer 0800-0053 -da's gemakkelijk!- of ga naar uw Amicon Infopunt of Amicon Winkel. lorgvenrktraar Kunt u gerust op reis. f van mens tot mens 080O-OO53] Hol tens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Dhr./mevr Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I woonplaats Antwoordnummer 97 7r„. Hii/Zii betaalt wordt abonnement 7500 VB Enschede I I f 79,40 perjaar (betaamjze: per acceptgiro) 76,75 per jaar (betaalmjze: automatisch) met de Holtense Handels Vereniging In deze uitgave van het HOLTENS NIEUWSBLAD staat in diverse advertenties de afbeelding van een race-auto met de coureur. Wat moet u doen? Vul de uitslag in van de eerste zes deelnemers aan de race die 28 juni in Frankrijk wordt verreden. Wat kunt u winnen? Drie winnaars, die de uitslag goed invullen krijgen van de H.H.V. een kart-arrangement (inclusief diner). bon inleveren uiterlijk dinsdag 23 juni inleveren bij; BALTES - WILLEMS - MARISS1NK - ROUWENHORST OF HOLTENS NIEUWSBLAD Veel succes! I 1coureurin advertentie van I 2. coureurin advertentie van I 3. coureurin advertentie vani j 4. coureurin advertentie vanj I 5. coureurin advertentie van I 6. coureurin advertentie van Mij naam is: adres/tel. Kinderopvang De gemeente Holten wil een budget van twintigduizend gul den beschikbaar stellen voor kinderopvang. Dit in het kader van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW). De Wet Inschakeling Werkzoe kenden is sinds januari van dit jaar van kracht. Op grond van deze wet en de Algemene Bijstandswet zijn gemeenten verplicht om een actief uitstroombelcid te voeren. Hier voor staan diverse middelen ter be schikking. Ren van deze middelen is het stimuleren van de kinderop vang, waarmee alleenstaande ou ders ook de mogelijkheid wordt ge geven om een baan te zoeken. Op elke bijstandsuitkering legt de ge meente momenteel tien procent toe. Binnenkort groeit dit aandeel naar ongeveer dertig procent. Vol gens de gemeente Holten een re ilen om zoveel mogelijk mensen de uitkering te laten uitstromen. Kortj es Volgende week wordt de- Maag Lever Darm Weck ge houden. Tijdens deze week vraagt de Maag Lever en Darm Stichting extra aan dacht voor spijsvcrtcrings- zickten. Tevens vindt de jaarlijkse landelijke collecte van de stichting plaats. Met de opbrengst wordt het we tenschappelijk onderzoek aag aandoeningen ondersteund. De traditionele koetsenrit van de Bcrgrijders heeft af gelopen zondag geen door gang kunnen vinden. Door de slechte gesteldheid van het terrein bij de start en finish besloot de organisatie vorige week vrijdag de tocht af te gelasten. Het evc agenda tlllg In het weekend krijgen wc beterwcer en het wordt zomers warm. Vrijdag veroorzaakt een frontaal systeem de voorste begrenzingvan warme lucht, eerst nog voorvccl bewolking en kan er nog wat neerslag vallen. Dit front trekt naar het noordoosten weg. De warme lucht breidt zich daardoor naar ons land uit. Later komen ervan het zuiden uit enkele opklaringen en schijnt de zon nu en dan. Waarbij de temperatuur oploopt naar zo"n 20'C tot 23'C. Zaterdag en zondag is het overwegend zonnig en warm met temperaturen tussen 26'C en 3Q'C. Zaterdag blijft het waarschijnlijk droog. Op zondag zou er alweer een regen of onweersbui tot ontwik keling kunnen komen, een fijn week end Weerman Freddie Paalman. Za. 20 juni Van twee tot twee Centrum Nijverdal Ten bate van 10 jaar Handicamp Muziekgroepen met valide en invalide muzikanten Gehandicaptensporten Tentoonstelling schilderijen verst, gehandicapten Verder: Straattheater Dweilorkesten Cityloop Straattennis Muziekgroepen Beachvolleybal Luchtballon Grote Een Deze advertentie werd mogelijk gemaakt door: Buurtschap Dijkerhoek staat gedurende het laatste weekend van juni weer volledig op zijn kop. Met het jaar lijks terugkerende School- en Volksfeest laat de kleine ge meenschap zien waarin ze groot kan zijn. De festiviteiten worden komende zaterdag ingeluid met het bekende vo gelschieten. In het weekend daarop, van 26 tot en met 28 juni, bruist het in de Holtense buurtschap van de ac tiviteiten. Bij het vogelschieten aanstaande zaterdag zal dc schuttcrskoning van vorig jaar, Ap Holmer, het eerste schot lossen. Bij de jeugd opent prins Gerwin Holmer liet schictfcstijn. Het programma van bet feestweekend begint op vrijdagmiddag in het Bonte Paard met en kindervoorstelling van Peter Groony'sJeugd Varié té. Vervolgens zet toneelvereni ging D.A.T. 's avonds in de gro te feesttent haar gloednieuwe re vue „Dat hebben wi'j noc wier" op de planken. Dc festiviteiten op zaterdag starten met een gro te optocht, waarbij op vijf entwintigwagens diverse actuele thema's worden uitgebeeld. Vogels van diverse pluimage zijn tc koop op de kleinvee - en rom melmarkt. Gedurende deze markt op het feestterrein wordt tevens gedemonstreerd hoe ccn vogelhuisje te maken met ccn motorzaag. Het dag- program ma biedt verder ondermeer de kinderzeskamp en dc zeskamp voor ouderen, 's Avonds is het dan echt „Diekcrhooks fees" met optredens van de Limburgse feestband Palcmigcr Spatzen en dc lokale favoriet Gedrcagt Oe. Na dit zaterdagse spektakel be gint dc zondag rusdg met früh- shoppen. Het Markelose Her ben Duo zorgt hierbij met veel Nederlands werk voor de muzi kale noot. Zij zullen worden af gelost door de Holtense Vulcano's. De straatkomieken van Lazzi uit België spelen tussen dc bedrijven door met vuur, gooien met messen en jongleren met menselijke zwakheden. V er- der is er de gehele dag ccn trac- torpullingshow met radiogra fisch bestuurbare modellen te zien en kunnen waaghalzen hun kunsten op een steile wand be klimmen. Voor kinderen is een ritje op bokkenwagens mogelijk en maaktgardenclub Dijkerhoek de tuin van het jaar bekend. Op alle dagen van het Dijkerhoekse feestweekend draaitereen kleine kermis met ondermeer auto scooters en een schiettent. Voor de kleinere bezoekers staat cr ccn draaimolen. Het vogelschieten komende za terdag 20 juni wordt gehouden op het feestterrein bij Het Bonte Paard. De inschrijving is open vanaf 19.00 uur. De kosten be dragen een rijksdaalder voor de jeugd van twaalf tot met zeven tien jaar, senioren betalen twintig gulden. Dc eerste schoten wor den om 20.00 uur gelost. De or ganisatie van het evenement is als vanouds in handen van de plaat selijke schietvereniging Dc Zaagmolen. Het Belgische duo Lazzi zal tijdens het Dijkerhoekse feest ;mand ontgaan. Fotoipr Aan de sponsorfictstocht afgelopen vrijdag werd door vijfendertig Holtense verenigingen actief deelgenomen. De leden van de atletiektak van SV Holten deden dit op geheel eigen wijze. Zij wisselden al lopend en fietsend elkaar af. Foto: johan Boiink De gemeente Holten heeft haar advies aan de provincie uit gebracht over een eventuele toekomstige gemeentelijke herindeling. Het liefst blijft ze zelfstandig. Kan dat niet, dan kiest ze voor een samengaan met Rijssen en nog een kleine gemeente. Holten heeft met haar advies niet afgeweken van het collegepro gramma. Hierover bestaat een una nieme overeenkomst van dc raad voor een herindeling samen met Rijssen en een kleinere gemeente. Bnthmen zou hierbij voor de hand liggen. „Alleen Gemeentebelang spreekt op dit moment: de voor keur uit voor alleen een samengaan met Bath men," aldus burge meester D.j. Verhoeven. Dc adviezen die de gemeenten Deventer, Diepenveen, Bathmcn, Rijssen en Holten tot en met vori ge weck woensdag aan Gedepu teerde Staten mochten geven, zul len door dc provincie worden be keken. Daarna brengt zij een alge meen advies uit aan de Staatssecretaris. Volgens Verhoeven zal dit on geveer eind juni bekend zijn. Hij hoopt dan ook dat de gemeenten rond die tijd hiero v er worden geïn formeerd. In Natuurdiorama Holterberg is de komende tijd WestAfrikaanse kunst en etnografica te bewonderen. Op de tentoonstelling worden ondermeer authentieke beelden, maskers en siera den geëxposeerd.Hettentoongestelae werk is afkomstig uit landen als Togo, Ghana, Benin en Burkina Fasso. Het betreft hier een verkooptentoonstel ling, waarvan een deel van de op brengst ten goede komt aan het wees huis Nanoviwo in het noorden van Togo. Dit weeshuis, dat permanent aan zo'n vijfenzeventig kinderen een thuis geeft, is geheel afhankelijk van giften van derden. De tentoonstelling in 'net natuurmuseum duurt van 22 ju ni toten met 16 augustus en is dagelijks te bezoeken van 09.30 tot 17.30 uur. Op zondag van 11.00 tot 17.30 uur. Voor inlichtingen: Natuurdiorama Holterberg, telefoon 0548 - 361979. Uitzendcontract Dc Stichting Triatlon Holten cn RTV-Oost maakten vorige week afspraken over hoe het grootse Holtense sportevene ment op de kijkkast tc verslaan. Zie pagina 3 Natuurdiorama Vele Holtenaren maakten dit weekend gebruik van de moge lijkheid om in het Natuurdiora ma eens zonder te betalen een kijkje te nemen. De gratis toe gang was ccn gebaar van het ju bilerende natuurmuseum. Zie pagina 3 Touwtrekken Het OKIA-team tot zeshon derd kilogram maakt een goede kans op het Nederlands Kam pioenschap. Dc eerste ronde van de strijd om te nationale ti tel vindt zondag op het Hol tense terrein aan de Larenseweg plaats. Zie pagina 5 Doe-dag Een steile klimwand en een sen sationeel vangnet waren onder delen van de Doe-dag van de scouting. Dc morgen stond in het teken van de survival. Zie pagina 7 Olympiade Herbert Beltman, leerling van scholengemeenschap Dc Waer- denborch, heeft bij de scholieren olympiade van wiskunde en infor matica een bijzonderprestaticgelc- verd. Op de laatste nationale wed strijddag voor wiskunde op de Technische Universiteit van Eind hoven behaalde dc Holtense VWO'er veruit dc hoogste score. Daarnaast werd hi) derde bi) de in formatica olympiade. Deze kracht meting werd gehouden op de Technische Universiteit te En schede. Als beloning voor de beide prestaties bezoekt Beltman de slot bijeenkomsten van de twee dis ciplines, die respectievelijk in Tai wan en Potugal worden gehouden. Holtens Nieuwsblad De Reisverzekeringen van Amicon DONDERDAG 18 JUNI 1998 Nu gratis reisspel Abonnementsprijs f 77,10/ Losse nummers f 1,65 De majorettes van de Holten se Muziekvereniging gaven afgelopen zaterdag tijdens een open huis verschillende demonstraties van mogelijke manieren van optreden. Be langstellende jeugd en ou ders konden op deze manier kennis maken met deze ei genzinnige vorm van vrije tijdsbesteding. In het verenigingsgebouw van HMV lieten de majorettes aan de ouders en belangstellenden zien dat zij er het afgelopen jaar weer heel wat bij hadden ge leerd. De veronderstelling dat een majorette alleen maar mee marcheert op marsmuziek werd op de demonstratiemiddag vol ledig teniet gedaan. Op de swin gende klanken van ondermeer dc Spicc Girls, Back Street Boys cn Janet Jacksons lieten zij ook dc andere kant van het majoret- tenwerk zien. „Voor meisjes vanaf zes jaar is het al mogelijk om lid tc worden van dc majorcttcn, toch kun jc ook op ou dere leeftijd nog makkelijk in stappen", aldus Jeannet Bosschers die dc beginnende dametjes op dc vroege woensdagavond traint. „Afhankelijk van de muziek wordt dc meisjes geleerd te dansen op muziek met pompons, batons een paraplu of elk ander bruikbaar voorwerp. Het is dus wel degelijk een zeer gevarieerd programma. Wanneer er uiteindelijk een bepaal de vaardigheid aanwezig, dan mo gen ze de straat op", voegde de trainster toe. Tijdens de festiviteiten in Dijker hoek zullen de Holtense majorct tcn weer met een groter aantal aan wezig zijn. Daarnaast is er nog de mogelijkheid mee te doen aan wed strijden of cursussen, die cr tezij- nertijd weer voor zorgen dat dc deelnemers hieraan zelf les kunnen geven. De majorettes lieten verschillende vormen van optreden zien.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1