Lange termijn planning voor Holtense industrieterreinen Holtens Nieuwsblad in on dUNINK" bill's bar Nachtmarkt Nijverdal Leerlingen nemen afscheid van school Bloeiende Bloemmaf kt Gemeente bezig met voorontwerp bestemmingsplan Holten-Dorp Geneeskundig bataljon simuleert gevechtsfront U ontvangt een fraaie a* ico, parker-Jotter ballpoint abonnee opgeeft. Fusie Rabobanken rond BILL'S BAR DANCING T IS OOK SCHITTEREND VOLUMIA! 0547-36 12 88 Verbouw Diessenplas op schema Ex-voorzitter Achttien jaar was de heer Vincent voorzitter van Ge meentebelang. Onlangs droeg hij de voorzittersha mer over. F.cn gesprek. Zie pagina 3 Examens De eerste examens zitten erop. Voor de leerlingen van De Waerdenborch viel het mee. Meer problemen hadden ze met het mooie weer van de afgelopen pe riode. Zie pagina 5 Vierdaagse Vijf Holtenaren zijn druk aan het oefenen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Hoe kijken ze tegen de deelname aan? Zie pagina 7 Anjeractie De Holtense Muziekvereni ging en de Holtense Boeren- dansers gaan komende week op pad voor de jaarlijkse An jeractie van het Anjerfonds. De leden van beide vereni gingen collecteren dan voor de cultuur en het natuurbe houd in de regio. Het Anjerfonds vormt samen met het Prins Bernard Fonds het Cultuurfonds voor Neder land. Beide subsidiëren jaarlijks ruim 4.000 projecten op het ge bied van ondermeer muziek, theater, monumentenzorg en natuurbehoud. Het Prins Ber nard Fonds steunt voornamelijk projecten op landelijk niveau, het Anjerfonds de aanvragen met een regionaal of plaatselijk karakter. De twee fondsen besteedden vorig jaar ruim 28 miljoen gul den, In de provincie Overijssel werd ongeveer 900.000 gulden toegekend aan 255 projecten. Het zwaartepunt van deze sub sidiering lag in de sector amateu ristische muziekbeoefening. Verenigingen die aan de collecte meewerken mogen een derde gedeelte van de door hen bijeen gebrachte bruto-opbrengst ten bate van hun eigen kas behou den. De Anjeractie loopt van 24 tot en met 30 mei. Open huis De G.atleten van de afdeling atletiek van SV Holten hou den op maandag 25 mei weer een 'open huis' training. Dit samen met hun coaches en begeleiders. De huidige groep startte in 1996 met de wekelijkse trainingen. Momenteel nemen achttien ge handicapte adeten onder leiding van twee trainers trouw deel aan de sessies. Daarbij krijgen ze hulp van acht vrijwilligers. Be langstellenden die eens willen kijken hoe het er op een trai ningsavond aan toe gaat, zijn van 18.45 tot 19.45 uur van harte welkom op sportveld de Meermanskamp aan de Valkcn- wcg. Orgelconcert De Zeeuwse organist Peter Wil deman geeft vanavond in Gere formeerd Kerkelijk Centrum De Kandelaar een orgelconcert Het programma heeft een ro mantisch karakter en bevat on dermeer werken van Handel, Kee, Becker, Mendelssohn en van de uitvoerende muzikant zelf. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. «(H'kciicl zvar wéers zó \c!nva«'hti!ig In het weekend zien wc op nieuw een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden kerndruk 1035 Hpa en dat systeem zorgt voor een noordwestelijke stroming waar mee koele lucht wordt aangevoerd. Bovendien is de lucht veel vochti ger en daardoor kunnen er gemak kelijk wolkenvelden worden aan gevoerd van de Noordzee. En met die noordwestelijk stroming ko men die wolkenvelden naar ons toe en drukken een belangrijke stem pel op het weerbeeld. We hebben op vrijdag, zaterdag en zondag vni veel wolkenvelden en af en toe zon. Soms kan er een buitje vallen maar merendeels is het droog. De tem peraturen zijn aan de lage kant met waarden omstreeks 15'C. Goed weekend. Weerman, Freddie Paalman. Vrijdag 22 mei van 14.00 tot 24.00 uur 's avonds live muziek in alle horeca-gelegenheden Nijverdal een groot terras een groot teest (centrum afgesloten voor verkeer) l Hottens Nieuwsblad VRIJDAG 22 MEI 1998 Personeel en leerlingen van Scholengemeenschap De Waerdenborch hebben vrijdag afscheid genomen van de Dorpsschool. De voormalige basisschool heeft twee jaar gediend als noodvoorziening voor vier en vijf havo leerlingen, in verband met de nieuwbouw aan De Waerdenborch. „V c vinden hei jammer dat we weggaan uit de Dorpsschool", aldus Marleen, Marjon en Jeroen. Samen met Karlijn cn Joost en de hulp van vele andere leerlingen organiseerden zij om deze reden een afscheidsfeest. In de feestelijk versierde aula van dc Dorpsschool, deden de .aanwezige leerlingen, docenten en personeel zich tegoed aan broodjes kroket en een biertje. De band Relax, gevormd door V acrdcnborch-lecrlingen Joost Heymer, Karlijn Kunnen, Bas van Wijck en Mathijn Wib- bclink, zorgde voor een gezelli ge sfeer inde aula. In de speech van Arjan Hakkcrt, afdelingshoofd van vier cn vijf havo van De Waerdenborch, werd benadrukt dat de Dorpsschool echt een eigen ge bouw was voor de leerlingen, die multifunctioneel gebruikt is. Conciërge Zwaantje Wessels werd bedankt voor haar inzet cn de goede omgang met de leerlin gen en docenten. „Ik hoop op de zelfde manier door te gaan in het nieuwe gebouw", was haar reac tie. De opening van de ver nieuwde Waerdenborch zal voor het begin van bet nieuwe schooljaar, in september, plaats- v inden. De Dorpsschool wordt gesloopt en vervangen door eengezinswoningen. Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Hollens Nieuwsblad geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven nieuwe abonnee. Inzenden a Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I f r 9.40 per jaar (betaalmjze: per acceptgiro) f 76,75 per jaar (betaalnijze: automatisch) De Gemeente Holten is bezig met het voorontwerp van het bestemmingsplan Holten-Dorp. Deze valt uiteen in twee delen, het industriegebied De Kol en De Haar. Het bestem mingsplan laat zien wat er in de afgelopen tien jaar in de gebie den tot stand is gekomen en wat er op lange termijn moet gaan gebeuren. „Dc industrie op dc Kol blijft le gaal," verzekert burgemeester D.J. Verhoeven. „We zijn bezig te kijken naar de lange termijn voor dit ge bied." Volgens dc eerste burger kunnen er enkele opties worden ge bruikt voorditgedeeltc van Holten. „We kunnen het industrieterrein helemaal gaan saneren, maar hier door gaat cr veel kapitaal verloren," geeft Verhoeven aan. „En wat doen we daarna met de grond. Er kunnen hier geen woningen worden ge bouwd, omdat het gebied te dich t, bij het spoor ligt. Degcmccntezoudan extra geluidsvoorzicningen moeten treffen." Een andere optie is het gebied ge deeltelijk te saneren. „Bedrijven die zich bekneld voelen in De Kol of graagwillen uitbreiden, kunnen dan worden gesaneerd. Maar ook hier blijft de vraag wat dc bestemming moet zijn voor de vrijkomende grond", aldus Verhoeven. Dc gemeente heeft voor de toe komst van het industrieterrein Dc Kol een werkgroep in het leven ge roepen. „De Holtense industrie- groep, de gemeente en de industrie in De Kol hebben zitting in deze werkgroep," verduidelijkt de burge meester. „Haar taak is te kijken naar een goede ontsluiting van hetgebied en de aankleding ervan, zoals de groenvoorziening." Voor industrieterrein De Haar wordt gekeken naar dc verhouding woon en werk. Eventuele sanering van transportbcdrijfMtiller valt bui ten dit plan. „Wij hebben contacten met de ontwikkelaar van dit gebied. Deze houdt weer contact met Muller," legt Verhoeven uit. Volgens hem heeft tie gemeente verder niets van doen met de plan nen van het transportbedrijf. Voor liet nieuwe industrieterrein Vletgaarsmaaten bij sportterrein 't Vlctgoorligt het beleid nogvoor een groot gedeelte open. Verhoeven: „Wc laten diverse planbureaus liet gebied verkennen. Zij geven daarna een presentatie over hun visie. Wij voeren hierop een open beleid." Bedrijven die uit De Kol worden weggesaneerd, kunnen hier terecht voor nieuwbouw. Dc directe ont sluitingvan het tien hectare grotegc- bied is al met de provincie geregeld. Hier zal een snelle verbinding wor den aangelegd, waarbij liet verkeer via de provinciale weg binnen drie minuten op de snelweg Al is. De Rabobank Holten en de Rabobank Markelo gaan fuseren. De ledenvergaderingen van beide banken hebben hiermee ingestemd. Juridisch moet het samengaan per 1 ju li rond zijn. In het najaar zullen beide banken ook admini stratief zijn samengevloeid. De fusie heeft geen negatieve ge volgen voor het aantal medewerkers op de twee kantoren. Doel van de fusie, zo meldt dc Rabobank, is „dc financiële dienst verlening aan de klanten en dc le den van de bank verder te verster ken." Door het bundelen van krachten hoopt de bank zich ver der te kunnen specialiseren cn de noodzakelijk kennis in eigen huis te houden. Dc huidige directeur van de Rabobank Hollen, j.G. ten Hove, verklaarde deze week ver heugd te zi|n met de fusie. „De or ganisatie wordt door het samen gaan structureel verstevigd. Wc kunnen op deze manier de dienst verlening naar een hoger niveau til len, omdat het mogelijk wordt voor een aantal werkgebieden meerdere werknemers in te schakelen. Dc fu sie heeft dan ook een positieve uit werking op ons personeels bestand. Wc denken zelfs aan uit breiden waarbij we willen starten met het aantrekken van tien nieuwe krachten" .aldus ten Hove. der de naam Rabobank Holten - Markelo. Voor de klanten van dc bank treden cr geen wijzingen op. Dc dienstverlening vanuit beide kantoren blijft volledig gehand haafd, zo verzekert de bank. MARKELO donderdag 21 mei Hemelvaartsdag A.s. zaterdag 23 mei Vuur, mitrailleurschoten, hulpgeroep. Het gevechts front komt dichterbij. Geneeskundig bataljon 400 uit Ermelo staat met haar wagens gereed om onmiddellijk in te grijpen. Groene legervoertuigen met het Rode Kruisembleem voert hen naar het heetst van de strijd. Het geneeskundig bataljon hield vorige week donderdag een grote oefening inde wijde omgeving van Holten. „Wanneer het gevecht zich verplaatst, gaan wij mee naar voren of naar achteren," legt sergeant- majoor Blat uit. „Er waren acteurs ingehuurd om voor patiënten te spelen." Met 140 man oefende het leger hoe het ujdens een echte oorlog in dc vuurlinie zou kunnen zijn. „De be doeling was om de geneeskundige afvoerketeti te oefenen," zegt de sergeant-majoor. „De gewonden moeten zo snel mogelijk uit het front worden gehaald, waarna ze worden afgevoerd naar een hulp plaats." Deze hulpposten reizen aan de rand van hetgevechtsgebied mee. Na dc eerste hulp te hebben geboden, gaan de patiënten dan richting vcrbandplaats. Deze was opgezet in Eefde, bij Zutphen. Wanneer de slachtoffers er zeer ernstig aan toé waren, werden ze verder vervoerd naar het zieken huis. Deze oefeningen zijn erg be langrijk om de praktijk goed in de vingers te krijgen. „We oefenen wel vaker, maar dat is afhankelijk van het drukke programma," aldus Blat. Naast het geneeskundige bataljon, reisde ook een groep mee die voor het eten zorgde. Een ingebouwde keuken in een aanhanger deed hier voor dienst. Na dc oefening kwam de groep in Holten terecht, waar het zich op het parkeerterrein van het Meermanskamp verzamelde. Hier werd nog rustig nagepraat over het slagen van dc oefening. Manschappen van het geneeskundig bataljon voor hun voertuigen. Theaterman Dolf Moed zorgde voor een vrolijke noot tijdens de bloemenmarkt. Foto: johan Boiink. Vele geuren en kleuren. De jaarlijkse bloemenmarkt op Smidsbelt was dit jaar zeer succesvol. Natuurlijk was het mooie weer van afgelopen zaterdag hier mede verantwoordelijk voor. Onder eert lekker zonnetje bezochten velen de markt om de uitgestalde waar van dc verschillende deelnemers te bewonderen. Een kleurrijk geheel door dc vele reeds in bloei staande vaste planten cn eenjarigen. Naast de tuincentra boden ook met-tuinders hun producten aan. Voor een vrolijke noot in het geheel zorgde Dolf Moed met een speciale kindervoorstelling, die ook heel wat ouders wist te boeien. En natuurlijk was ook het draaiorgel weer van de partij. Het was gezellig druk op de bloemenmarkt. In juni zijn de eerste zes aangepaste appartementen in Diessenplas gereed. Foto: johan Boiink. rond. Daarnaast brengt de ver bouwing voor hen ook de nodi ge afleiding." De Stichting Vrienden van de Diessenplas heeft vanwege de bouwoverlast voor de bewoners een aantal extra activiteiten op touw gezet. Zo kunnen de be woners tot oktober persoonlijke wensen indienen waarvan de Stichting vervolgens bekijkt of deze uitvoerbaar zijn, „We zijn hier begin april mee begonnen. Een aantal wensen zijn al gerea liseerd. Eenvoudige, zoals een familiebezoek, maar ook wen sen die wat meer organisatie verlangen. Zo hebben afgelo pen dinsdag twaalf bewoners de Arena in Amsterdam bezocht. Het was de wens van een 80-jari- ge inwoonster", aldus Postma. Maar ook de wens van een 90-ja- rige inwoner en oud-voorzitter van de Holtense Muziekvere- ning ging in vervulling toen het muziekkorps hem een persoon lijke serenade kwam brengen. Tijdens een maandelijkse uit zending van de Overijsselse zie kenomroep in het Holtense woon- en zorgcentrum wordt bekend gemaakt welke wensen gerealiseerd zullen worden. De bewoners krijgen de gelegen beid om hun verlangens toe te lichten. Postma: „We hebben op de lijst nog een paar leuke wen sen staan. Hopelijk kunnen we hier gehoor aan geven. Wc doen in ieder geval ons best, maar natuurlijk zijn er voor ons ook De verbouwing van zorg- en wooncentrum Diessenplas ligt redelijk op schema. In de tweede week van juni worden de eerste zes aangepaste twee-kamer apparte menten opgeleverd. Nog voor de bouwvakvakantie moet ook het vooraanzicht, waarvan een deel nieuw bouw, gereed zijn. Directeur E.A. Postma verklaarde deze weck tevreden te zijn over het verloop van dc renova tie. „We hebben slechts een be perkte vertraging opgelopen. Het was dc bedoeling dat de eerste appartementen in dc eer ste weck van juni klaar zouden zijn. Maar net zoals bij vele gebouwen die er toendertijd zijn gebouwd, moest er asbest wor den verwijderd. Wc hebben nu in de planning een korte bouw- achterstand. In de uitvoering hopen we dit echter weer in tc kunnen halen." Volgens Postma slaan de bewoners zich overi gens prima door de bouwover last heen. „Een aantal van onze inwoners vindt de verbouwing zelfs zeer interessant. Ze volgen de werkzaamheden op de voet. Er lopen hier op het moment dan ook meerdere ,opzichters' Ook het vooraanzicht moet voor de vakantie gereed Zijn. Foto: Jóhan Boiink.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1