Overlegorgaan blijft pleiten voor overkapt zwemplezier 'Het is dweilen met kraan open' Holtens Nieuwsblad RUWPIDG CCDTREüe SDIPPGRLIDG' Snelheid centraal bij lustrumfeest Zigeunermuzikanten Adriaan Paulen Memorial U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Regenbogers slepen eerste prijs binnen Actiegroepering dringt bij gemeente aan op haalbaarheidsonderzoek Speeltuinvereniging hekelt vandalisme oudere jeugd bij De Kol IN Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 14 MEI 1998 Omdat buurtvereniging Beusebergerweg vijf jaar bestaat, zal hier op 22 en 23 mei extra aandacht aan worden besteed. De grote klapper moet het Abseilen worden. Met zelfgemaakte bootjes duiken deelnemers van 6 meter hoogte de diepte in, om via een waterbak zo snel mogelijk bij de bel te komen. „Met een stel vrienden kwamen wc een keer op het idee om een groot feest te houden" .geeft Bert Poliste als uideg. Er werd afgesproken in plaats van ver jaardagfeesten te vieren, gewoon een keer plezier te maken in een grote tent. „Wc kregen het geld bij elkaar en het werd een groot succes. De eerste keer behaalden we zelfs wat Dat blijkt ook wel, want er werd gedacht om er een buurt vereniging op na te houden. Via een grote ledenwerfactie, lukte het tweehonderd mensen in te schrijven. Nu zijn het er 280. Naast het voorjaarsfeest, houdt de vereniging ook andere activiteiten zoals een Paasvuur, Koningsschietcn, fietsen en voetvolleybal. „We kunnen tijdens dc winter terecht in de sporthal"licht Erik de Haan toe. Voor het Voorjaarsfeest is, net als bij het Paasvuur, een aparte commissie in het leven geroepen. „Op een lijst hebben we namen staan van leden die actief willen deelnemen aan het feest. Daar kunnen we gebruik van maken" .aldus de PR- managcr van de vereniging Hans Lahdew eert. „Er zijn echter zoveel leden bijgekomen, dat het niet meer lukt binnen een dag",maakt Hans duidelijk. Er is ooit gekozen om het feest op de vrijdagna Hemelvaartsdag te houden. De eerste dag is daarbij louter bedoeld voor de leden van dc buurtvereniging zelf, terwijl op zaterdag iedereen welkom is. Er zal dan een kleintje kermis worden gehouden met onder meer pony rijden en een springkussen. Het lustrumevenement is het abseilen. „Dit moet de grote publiekstrekker worden," verzekert Bert Poliste. Er zijn dan ook drie prijzen beschik baar: voor dc origineelste, snelste boot en degene met de meeste pech. „Er wordt gestart met twee zeecontainers welke in totaal zes meter hoog zijn," legt Erik uit. „Het is belangrijk dat alle boten aan vastgestelde eisen voldoen." De feestcommissie heeft speciaal hiervoor bouw voorschriften cn regclemcnt gemaakt. Belangstellenden voor deze w edstrijd worden dan ook gevraagd zich van te voren aan te melden. Zij krijgen dan een voorsch rtfraiformuüer toege stuurd. Na dc val van zes meter, komt dc boot terecht in grote bak van 15 bij 4 meteren 80 centimeter diep. „Wat de inhoud zal zijn blijft nog even een verrassing," zegt Bert. Zeker is dat het glijdt, want daar gaat het uiteindelijk om: wie het eerste bij dc bel is. Voor meer informatie en/ of aanmelding: telefoon 0548-363323; Holten moet meer gaan leven. Niet alleen voor de eigen bevolking, maar ook voor de toerist. Dit vindt Mircca Constantin, altviolist van de Roemeense groep Rumanian Gipsy Quintet. In dit oogpunt zet hij nu de traditie voort, die zijn vader ooit in Holten was begonnen. Hij trad dagelijks met zijn bandje op in hotel De I-lolterberg. Mircca doet het met zijn band in Gebouw Irene. En met succes, want er kwamen veel mensen op af. Uit nieuwsgierigheid, maar vooral om te genieten van mooie swingende zigcuncrmuzick. Dan weer rustig, dan weer opzwepend. Dc bedoeling is dat het concert volgend jaar een-vervolg zal krijgen met een nieuw repertoire. Daarnaast komen verdeeld over het jaar, nog twee groepen langs met beide een eigen stijl: klassiek en wereldmuziek. I JUNI 1998 16.00 uur Hengelo 074 - 2500930 geïnformeerd daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt voor dit abonnement f 79,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) I f 76,75 per jaar (betaalwijze: automatisch) Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Onder prima weersomstandigheden werden maandag avond de finalewedstrijden van het voetbaltoernooi voor de Holtense basisscholen gespeeld. Het eerste team van de Regenboog sleepte de ereprijs binnen. In de eerste wedstrijd wist de uiteindelijke kampioen te win nen van dc Holterenk, 2-1. Ver volgens speelde dit laatste team in een gclijkopgaande strijd te gen de Haarschool gelijk, 2-2. De beslissing moest dus vallen in het duel tussen de Regenboog en de Haarschool. Nadat de Re genboog een 2-0 voorsprong had genomen door doelpunten van Bas Tuitcrt cn Harald Bcl- dman, kwam de Haarschool te rug in de wedstrijd. Marijn Calk- hoven maakte 2-1. Even later besliste Stefan Aanstoot echter de wedstrijd, 3-1. De Haar school perste er nog een slotof- fensief uit, maar kwam niet ver der dan een doelpunt van Marlin Anindjola. Met een 3-2 eind stand kon de Regenboog zich dc winnaar van het toernooi noe men. Op basis van een beter doelsaldo ging de tweede plaats naar de Haarschool. Dc Holte renk werd derde. Bij het handballen vorige week ging dc overwinning naar de ploeg van de Haarschool. In een bomvolle sporthal versloeg dc school eerst het team van de Regenboog met 5-4. In de finale had het winnende team het moeilijk tegen opponent de. Dij- Spelers van de Regenboog proberen een aanval v kerhoek. Een minuut voor tijd werd toch de winnende treffer gescoord cn kon de Haarschool met een 5-4 zege het kampioen schap gaan vieren. Dijkerhoek werd tweede, Holterenk sloot het de Holterenk te stoppen. Foio:johan Boiink toernooi af met een derde plaats. Voor uitslagen zie pagina 7 Het Overlegorgaan Overdekt Zwembad Holten wil dat de gemeente nog eens serieus gaat bekijken of er mogelijkheden zijn voor een overdekte zwemaccommo- datie. In een brief aan het college van B en W, de politieke partijen en de Sportcommissie dringt de actiegroep nogmaals aan op een haalbaarheidsonderzoek. Volgens het overlegorgaan bc- De pleiters voor het overdekte staat er onder dc meeste zwem- zwembad distantiëren zich in hun mers uit de gemeente een behoefte schrijven van de recente uitlatingen tok buiten hetzomerseizoen in door dc 'oude' Sportcommissie. dc eigen gemeente te kunnen zwemmen. Zwemmers, zo ver klaart hét orgaan, die in de wintermaanden hun heil zoeken in de omliggende gemeenten waar wel een overdekte zwemvoor- ziening aanwezig is. Ook de vele toeristen zouden van de de slccht- vvecr accommodatie kunnen profiteren. De actiegroepering stelt in haar bnef verder dat er nooit een serieus onderzoek is gedaan naar dc mogelijkheden van c-en dergelijke voorziening. Het overlegorgaan verzoekt het gemeentebestuur en de vier poli tieke partijen dan ook een haalbaarheidsonderzoek uit te laten uitvoeren. Dit zou moeten gebeuren door een onafhankelijk bureau. Tevens zou bekeken moeten worden of er een ander exploitatievorm mogelijk is. Deze verklaarde dat dc bouw van verkapte in Holten niet lieden behoor inmiddels al mei gevraagd jorziening it de mogelijk- „Er wordt dan dertig jaar een overdekt zwembad cn een haalbaarheids onderzoek ernaar", aldus het overlegorgaan. „Even zovele jaren steekt dc Holtense politiek en de Sportcommissie het hoofd in het zand." Dc verantwoordelijk wethouder M.F. Spijker wilde deze week niet direct reageren op de brief van het overlegorgaan. „Het is een goed initiatief', zo vcklaarde hij. „Maar ik vind het te vroeg om er een uitspraak over te doen. Ik breng liet eerst intern ter sprake cn het lijkt me ook verstandig om een gesprek met de actiegroep te hebben." Volop in de tropische temperaturen is het moeilijk om al weer aan de winter ti Holtens bedrijf deed dat al wel. Twintig transportbanden voor het laden v stonden deze week kant en klaar buiten opgesteld. Foto: Peter Buit Speeltuin De Kol heeft veel last van vandalisme. Oudere jeugd maakt met tangen gaten in het hekwerk en gaat op het terrein een pilsje zitten drinken of vernielen speeltuig. De stichting die de speeltuin beheert kan de kosten voor onderhoud niet meer dragen en vraagt de gemeente voor overname. Vorig jaar oktober zijn zes van de achttien attracties afgekeurd. Na een renovatie zijn er slechts 16 speeltoestellen overgebleven. wippaardjes cadeau gedaan, zijn fantasiedieren met een hamburger als hoofd. ,.l lei is jammer dat dc draaimolen weg is. Wij zouden toch graag willen, dat daarvoor een nieuwe in de plaats komt" ,vertcit Leemans, terwijl hij een beetje beduusd naar de lege kale plek op het gras wijst. „Daar heeft hij gestaan." Volgens hem waren kinderen verzot op deze attractie, maar door mankementen is het apparaat onbruikbaar verklaard. Voor de vereniging is het ondocnclijk de kosten te dragen voor een nieuwe draaimolen. „Specltuinapparaten zijn behoor lijk duur." Een nieuwe draaimolen Voorzitter van de speeltuin- commissie, W. Leemans, geeft aan dat dc attracties in opdracht van de gemeente door fabrikant Nijha zijn gecontroleerd. „Zij kijken naar de kleinste details",vertelt hij. Daarbij wijst Leemans naar een uitstekende schrocfkop: „Deze moet nog weggewerkt worden. Kinderen kunnen hier aan blijven haken." Aanwezige kinderen maken bijna alleen gebruik van de grote glijbaan. Deze is dan ook pas sinds twee weken geplaatst. „Het is een geschenk van Mc Donald's. Bij hen stond bij het buiten, maar eigenlijk werd hij daar nauwelijks gebruikt". Daarnaast heeft dit hamburg errestaurant de speeltuin nog twee Kinderen vol pret op dc grote glijbat zou minstens 5,5 duizend gulden moeten kosten. Om dat.te kunnen betalen, heeft de vereniging een brief naar de gemeente gestuurd. Zi) vragen hierbij dat zij voor het voortbestaan van het terrein graag zien dat de gemeente het FEESTELIJKE OPENING 1' «SE RUNSNOPP.NG CENTRE "de Snipperling" in Deventer mei tol van Festiviteiten von 28 mei t/m 4 juni O.S. overneemt. Donderdag 14 mei (vandaag) zal hierover overlegd worden gevoerd met beide partijen. De keuring werd niet door de gemeente gedaan, vanwege vermoeden voor mankementen. Volgens Leemans ging het om een reguliere keuring, die vanwege een nieuwe wet op de inrichting van speelterreinen van kracht is geworden. Naast speeltuin De Kol werden dan ook nog enkele andere toestellen gecontroleerd bij scholen. „Dc grote glijbaan had geen leuning waardoor deze werd afgekeurd. Bij dc kleine glijbaan stonden de sporten van de trap te ver uit elkaar" ,lcgt Leemans uit. Bij Jubilarissen Herman Kampman over 25 jaar sociaal-cultureel werk in Holten. Timo Besten is een kwart eeuw verbonden aan woon- en zorgcentrum Dicssenplas. Zie pagina 3 Examen De landelijke examens zijn weer begonnen. Het Hol lens Nieuwsblad volgt zes kandidaten gedurende deze spannende periode op de- Zie pagina 5 Blauw Wit Blauw Wit blijft ook vol gend jaar in dc Derde klasse- voetballen. Na een prachti ge overwinning afgelopen weekend kon degradatie- worden voorkomen. Zie pagina 7 de schommels zijn ondertussen de kabels en de zittingen vervangen. Nog niet alle toestellen zijn ondertussen onderhanden geno men. De vereniging heeft tot december de tijd dit in gereedheid te brengen. Daarna stopt de verzekering, tenzij het speelterrein aan dc eisen voldoet. „Het gaat nu vooral nog om de kleine details" licht Leemans toe. „Zo moeten bijvoorbeeld afgebroken sporten worden vernieuwd cn moeten kleine spleten worden gedicht." Elct grote probleem voor de vereniging is dat 's avonds vaak jongeren het terrein binnenbreken en er vernielingen aangaan richten. Er zijn wel enkele toezichthouders, maar voor hen is het ondoenlijk altijd een oogje in het zeil te houden. „Dc hoge beschoeiing is al weggehaald, zodat de buren het in de gaten kunnen houden," vertelt Leemans. Toch blijft het een beetje dweilen met dc kraan open. „De kosten moeten worden opge bracht uit het lidmaatschap van de ruim honderd leden en een kleine subsidie." Volgens de voorzitter is dit lang niet genoeg voor een piekfijne verzorging. „Klein onderhoud doen we zelf om dc kosten te drukken." Zo worden de- houten sporten van klimtoestellen zelf gemaakt, net als de houten leuningen van een glijbaan. Toch hoopt dc vereniging op een overname door de gemeente, zodat het speeltuintjc nog jarenlang plezier kan geven aan kinderen. Gemeente Bokaal De eerste elftallen van SV Holten en Blauw Wit'66 strij den op dinsdag 19 mei weer om de Gemeente Bokaal. Vo rig jaar ging in deze plaatse lijke derby het elftal van de zaterdagamateurs met de eer strijken. Opponent Holten zal dus onder leiding van trainer Gerard Heck alles in het werk stellen om de bokaal te bemachtigen. Oud- -wethouder B. Rcnsen stelde in 1995 de cup bij de heropening van het hoofdveld van Blauw Wit voor dc eerste maal beschik baar. De wedstrijd wordt ge speeld op Sportpark Meermans kamp en begint om 19.30 uur. Arbiter is de heer H.J. Schmoller uit Lochem. Dc toegang is gra tis. In het voorprogramma ne men de pupillen van dc beide Dl elftallen het tegen elkaar op. Het fluitsignaal voor het begin van deze krachtmeting klinkt om 18.00 uur. Bloemenmarkt Op de Smidsbelt is het ko mende zaterdag fleurig en geurig. Het is dan namelijk wederom tijd voor de jaarlijk se bloemenmarkt. Geduren de de markt vinden er tal van Zo geeft theaterman Dolf Moed 's morgens van ld.30 tot 12.00 uur een voorstelling voor jong en oud. Ook zuilen vele stand houders hun koopwaar aanprij zen en zorgt een draaiorgel voor een gezellige sfeer. De bloemen markt duurt van 09.00 tot 16.00 Boottocht Rode Kruis Holten HOLTEN - De jaarlijkse boot tocht voor minder validen heeft dinsdag 9 juni plaats. Dit onder begeleiding van een arts en en kele EHBO-ers. Om 08.30 uur wordt er gestart vanaf 'De Dics senplas' aan Vrijheidslaan 1. Opgave bij Nelly Stevens Kre kel, tel: 0548-364622. In het weekend houden we een krachtig hogedrukgebied kern- druk 1035 Hpa boven Scandinavië, deze krijgt op nieuw versterking van een hogedrukgebied boven de Oceaan. En daarmee komt een brug van hogedruk tot ont wikkeling vanaf de Oceaan via Schotland in de richting van Scandinavië en de Oostzee. Ten zuiden van ons land blijft de luchtdruk laag en tussen die groot machten in houden we voortdurend een oostelijke tot noordoostelijke stroming met aanvoer van lucht die minder warm zal zijn, menig een van u zal hier blij mee zijn. Maar we houden nog altijd temperaturen van 22'C tot 25'C. W el blijft het aanhoudend droog cn meest zonnig De neerslagkansen blijven klein. Door de aanhoudende droogte is het gevaar voor bosbrand erg groot en dient men op te passen met vuur. Zonnig weekend. Weerman, Freddie Paalman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1