Gemeente Holten wil panden als rijksmonument registreren Holtense weerman wil meer met weer Holtens Nieuwsblad Bevrijdingsloop trekt record aantal lopers Massale herdenking Canadese gevallenen Voordracht vanwege architectonische en cultuurhistorische waarde Skinwalker succesvol jy™ Adriaan Paulen Memorial Freddie Paalman heeft plannen voor een plaatselijk weercentrum U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 7 MEI 1998 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 De bevrijdingsloop heeft dit jaar een record van rond de zevenhonderd deelnemers getrokken. Naast veel scholieren en volwassenen deden ook gehandicapten mee aan de loop. Om het geheel een speciaal bevrijdingstintje te geven werd de aandacht speciaal op Amnesty International gevestigd. Ondanks het beetje druile-rige „Zij komen op voor mensen in weer kwamen er grote aantallen mensen op de Be-vrijdingsloop af. „Voor het hardlopen was het perfect. De deelnemers konden goed ademen door de zuur stofrijke lucht," gaf medeor ganisator Gerard Beldman aan. Het was gewoon lekker weer om de longen uit het lijf te rennen. Veel scholieren hadden zich klassikaal ingeschreven voor de loop. De groepen 1 en 2 deden mee aan dc 700 meter, de groepen 3, 4 en 5 aan de 1000 meter en dc hoogste klassen aan de 1400 meter. Voor hen was een route uit-gestippeld op het sportvcl-dencomplex van Meermans-kamp. De 5 kilometer prestatieloop en de 10 kilometer wedstrijd-loop waren uitgezet langs het tenniskamp, richting villa-wijk en camping De Holter-berg. Een apart onderdeel was de wedstrijd voor gehandicap-ten. Dc 25 deelnemers van dit onderdeel liepen 400 meter en kregen na afloop allemaal een prijs mee naar huis. Na-melijk een vaantje. Daarnaast werden alle deelnemers gc-tracteerd op een zonnebril met een Amnesty Jnterna-tional embleem. Deze orga-nisade had gevraagd voor ex-tra aandacht voor hun werk. gevangenschap in landen waar geen vrijheid bestaat voor meningsuiting," aldus Beldman. „Juist dit laatste past prima m de bevrijding-sgedachte van 5 mei. Het strijden en terugkrijgen van het mogen uiten van je eigen mening." Het was de veertiende Bevrij dingsloop. Beldman:„We krijgen elk jaar weer meer deelnemers. Dit zeker te maken met dc faciliteiten die aangeboden worden. Een goede organisatie en sanitair, een kantine, breed prijzen-pakket en een windvrij par-cours, trekken veel mensen. Daarnaast is het een aan-trekkelijke route, die door de natuur van De Holterberg leidt. We houden de prijs op vijf gulden wat vandaag de dag eigenlijk niets meer is. Doordat de begeleiding door veel vrijwilligers wordt ge-daan, kan dit ook zo laag blijven." Volgend jaar loopt het parcours als vanouds op het terrein van Meermanskamp, maar in 2000 is het weer tijd voor een rondje door het centrum. Om de vijfjaar wordt deze speciale uit-voering van de Bcvrij-dingsloop gehouden. Bevrij-dingsdag wordt dan ook extra uitbundig gevierd met een officiële vrije dag en veel activiteiten. Op de Canadese Begraafplaats op de Holterberg zijn maan dag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Naast de driehonderd veteranen waren er honderden mensen voor de her denking naar Holten gekomen. Dc ceremonie was dit jaar anders dan andere jaren. Voor het eerst werden er bij de graven behalve bloemen ook kruisjes gelegd. Spe ciaal voor de gelegenheid maakte dc Canadese veteraan Bill Webster ruim veertienhonderd kruisjes met de hand. Ook het Georgetown Children's Chorus, bestaande uit vijf en ze ventig kinderen, was dit jaar voor het eerst bij de herdenking in Hol ten aanwezig. In een toespraak tot de schoolkinderen legde Holtenaar J. Boogaard, aan de hand van een oud Joods verhaaltje, de begrippen Vrede en Vrijheid uit. Na de mi nuut stilte, volgde de kranslegging namens de Holtense kinderen, het Georgetown Children's Chorus, het Holtens gemeentebestuur, dc Canadese ambassade, de Royal Ca nadian Legion, de Bond Oud-stri|- ders Holten, Wapenbroeders O- verijsscl, stichting Welcome Again Veterans, de Seaforce Highlanders en dc mariniers Overijssel. De Act of Remembrance werd voorge dragen door John James van dc Cameron Highlanders. Twee leer lingen van basisschool de Hol- terenk verwoorden vervolgens de ideeën die kinderen over de her denking op vier mei hebben. flier- Children's Ch s gaven büjk van W Kinderen het Canadese koor Georgetou een krans met het leggen ardering Musicus Roemeens musicus wil Zie pagina 3 Herdenken Een impressie van en herdenken in woord, maar voornamelijk beeld. Zie pagina 3 Strohalm Met een 3-1 overwinning op SSSE grijpt Blauw Wit de laatste strohalm. Zie pagina 5 na legden de schoolkinderen en de leden van het Georgetown Chil dren's Chorus de narcissen en de houten kruisjes bij de graven. Dc herdenkingsceremonie eindigde met het Nederlandse en het Cana dese volkslied en was ei hcid voor anderen om k bloemen bij de graven te Het gemeentebestuur wil drie panden in Holten laten inschrijven in het register van rijksmonumenten. De panden zijn geselecteerd vanwege hun architectonische en cultuurhis torische waarde. De potentiële monumenten zullen worden voorgedragen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De genomineerde panden worden voorgedragen in het kader van het Monumenten Selectie Project. Het gaat om het voormalig jachthuis Van dc Helhuizerwëg 3, het woonhuis annex praktijk „De Zonncbelt" aan de Burgemeester van de Borchstraat 29 en „Het Panochtus" aan de Holtcrbergweg 2. Een oorspronkelijk vierde kandidaat, het jachthuis aan dc Vossenweg, is geruime tijd geleden afgebrand, zodat deze niet meer mee kon worden genomen in het voorstel. De eigenaren van de panden hebben allen een hoorzitting vanwege de voordracht mee gemaakt. Hier werd door dc versti ch t een toelich ting gege v c n op de rechten en plichten voor de bewoners die voortvloeien uit een aanwijzing als rijksmonument. Tot de belangrijkste rechten behoren subsidiemogelijkheden en fiscale aftrekmogelijkheden bij restaura tie en onderhoud. Daar" staat tegenover dat de eigenaren bij een wijziging aan het monument eerst een extra toetsing moeten toelaten. Dc selectie van dc panden gebeurde door het Ovcr- sücht in de gemeente Holten na veldwerk en overleg met de Oudheidkamer. Skinwalker bracht vrijdag een afwisselend reperoire ten gehore. Foto:Joh»n Bolink. In Jongerencentrum De Schure trad vrijdagavond de band Skinwalker op. Het quartet speelde een afwisselende set van bijna twee uur. Het optreden was verdeeld in een akoestisch en een elektrisch gedeelte. Skinwalker bestaat uit Frank de Haan, gitarist, Maurice de Haan, zanger/gitarist, Chantal de Haan, bassiste/zangeres en Ronald Brinks, drummer. gekozen nummers varieerde van mooie pop-rocksongs tot ook meer up-tempo werk. Opmerkelijk was een instrumentaal nummer van drummer Ronald met Andries, bespeler van het Australische instrument de didgeridoo. Een drie-stemmige versie van Lenny- Kravitz's nummer 'Let love rule' was de afsluiter van een geslaagd optreden. De band begon met een eigen nummer, 'Speak Up', gezongen door Maurice en Chantal met gitaarbegelciding van Frank. Het titelnummer van hun demo 'No Butterfly' werd ook gespeeld. Dit liedje is terug te vinden op een verzamcl-CD van BASF. Behalve eigen nummers stonden er veel covers op het programma. De Partijvoorzitter De heer J. Soepnel is op de afgelopen ledenvergadering van Gemeentebelang benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. De onlangs afgetreden fractievoor zitter volgt dc heer E.D. Vin cent op. Deze laatste heeft, afge zien van een paar jaar onderbre king, sinds 1974 de voorzitters hamer van de plaatselijke politiek partij gehanteerd. Joods leven Onlangs rolde het boek „Joods Leven, Deventer en Omstreken' van de Deventer publicist H.J. van Baaien van de pers. In dit historische werk is ook een aantal pagi na's over de Holtense joodse families te vinden. In zijn rijk geïllustreerde boek beschrijft samensteller Van Baaien uitgebreid het joodse le ven in de regio. In het stuk over de joodse Floltenaren gaat de historicus ondermeer kort in op de families Berg en Pagrach en het tragische lot van Louis Ga- zan. Deze Hóiteriaar werd in de- Tweede Wereldoorlog in Am sterdam verraden. Gazan wist echter de verschrikkingen van de concentratiekampen, waarbij ondermeer in handen kwam van de beruchte SS-arts Josef Mengele, te overleven. Dit in tegenstelling tot de 401 joden in de regio die de waanzin van het nazi-regime met de dood moes ten bekopen. U'r'M Jeugddienst i juni 1998 16.00 uur Hengelo 074 - 2500930 Het voormalig jachthuis aan de Helhuizerwëg licht verscholen „Het Panochtus" aan de Holtcrbergweg is gebouwd in 1935 Foto joh™ Boi.n in de bossen. Foi°: Johan Bolink. Al bijna anderhalf jaar verzorgt weerman Freddie Paal man wekelijks de weerrubrieken in het Holtens Nieuws blad. Wat begon als een liefhebberij is nu uitgegroeid tot een welhaast professioneel omgaan met een hobby. Maar de Holtense weerman wil meer met het weer. Al enige tijd namelijk denkt Paalman serieus aan het opzetten van een accommodatie voor Holten die hele maal in het teken staat van dit in Nederland zoveel besproken onderwerp. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Geef dal ook eens aan een ander door! Naam Adres 1 Geelt op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor het opgeven van een Inzenden aan: Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt voor dit abonnement 1 f i f73,40pet jaar (betaalwijze: per acceptgiro f 76,75 per jaar (betaalwijze: automatisch „Ik wil met mijn plannen inha ken op dc behoefte aan meer slcchtwcer accommodaties in Holten. Het: Natuurdiorama en dc Oudheidkamer zijn eigenlijk de enige mogelijkheden waar dc toeristen bij minder mooi weer terecht kunnen. Persoonlijk ben ik van mening dat ik met mijn plannen voor een weercentrum een prima aanvulling kan zijn op deze bestaande accommodaties. Daarbij denk ik overigens niet alleen maar aan het toeristensei zoen maar ook aan een voorzie ning die het hele jaar door infor matie geeft over alle facetten van het weer", aldus Paalman. Dc Holtense weerman heeft in middels al precies op een rij wat hij dê eventuele bezoekers aan het weercentrum kan bieden, „in de eerste plaats is het voor cle toeristen toch aantrekkelijk om te weten wat het weer in de regio gaat doen. In de nieuwsbe richten worden alleen landelijke voorspellingen gedaan. Ik wil proberen meer actuele informa tie over het weer te verstrekken die speciaal is toegespits op deze omgeving, zodat bijvoorbeeld de wandelaars, fietsers meer re kening kunnen houden met dc verwachte weersomstandighe den" Jicht de enthousiaste plaastelijke weerdeskundige toe. Daarnaast zijn er volgens Paal man legio mogelijkheden om dc bezoekers een paar uurtjes in het weercentrum zoet te houden. „Ik kan de bezoeker bijvoor beeld door middel van satelliet verbindingen live beelden van het weer over de gehele wereld laten zien. Verder zit ik te den ken aan audio-visuele informa tie over onder meer het ontstaan van onweer of de vorming van wolken. Daarnaast kan ik in woord en beeld diverse analyses geven. Zowel van het: weer van een dag ervoor als van de afgelo pen jaren. Kortom veel infor matie over alles wat met weer t:c sii Freddie Paalman maken heeft." et zijn weercentrum tal van mogelijkheden in Holten. Paalman is er stellig van over tuigd dat zijn plannen zullen aanslaan. In de afgelopen jaren heeft hij gemerkt dat er vol doende belanstelling bestaat voor de werkzaamheden van de weerman. „Ik krijg regelmatig aanvragen van personen of groepen die langs willen komen om een kijkje te nemen. I Iet grootste probleem is echter de ruimte. Met vier, vijf personen zit het hier echt vol. Een meer geschikte ruimte voor het weer centrum is dus beslist noodza kelijk" aldus Paalman. „Ik heb hier en daar al eens rond geke ken maar tot op heden zonder succes. Mijn voorkeur gaat uit naar een ruimte in hei van Holten. Het liefst ook op de begane grond zodat dc ruimte ook gemakkelijk toegankelijk is voor invaliden of mensen die minder goed ter been zijn. Een hoop wensen, waarbij ook het financiële plaatje om de hoek komt kijken. Maar wie weet. Hopelijk komen er op deze ma nier reacties of tips binnen waar mee ik verder zou kunnen." In het Gereformeerd Kerkeli|k Centrum de Kandelaar wordt er komende zondag, 10 mei, een gezamenlijke jeugddienst ge houden. Voorganger is dominee Leerink. De jeugddienst heeft ditmaal als thema: „een beeld van een kerk". Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kop koffie te drinken. Winkelpersoneel van het jaar Harold Wieldraaier en Belinda Koeslag kunnen zich dit jaar de favoriete verkoper en verkoop ster van Holten noemen. Belin da werkt in de schoenenwinkel van Steunenberg. Harold was voor tot voor kort verkoper bij Plus Klus de Houtbeurs. Beide winnaars werden gekozen uit een groot aantal inzendingen naar aanleiding van de gehou den actie Dag van het Winkel- weekend vb weers zo vohvachting In het weekend krijgen we be duidend beter en warmer weer. Een hogedrukgebied kerndruk 1025 Hpa ligt in het weekend boven het continent. Fn in een vore van lagedruk in de Golf van Biscaje en daar tussen komt een wat meer zuidelijke tot zuidoos telijke stroming op gang en daarmee word warme lucht aan gevoerd. Op vrijdag kan de tem peratuur al 20'C of hoger wor den. Zaterdag en zondag word het nog wat warmer, zo' n 22'C tot 25'C behoren dan tot de mogelijk heden. Wel kunnen er wolkenvelden en stapelwolken voorkomen. In de loop van zon dag zou het wat iets onstabieler kunnen worden door het uitdij en van de depressie bij de Golf van Biscajc in de richting van de Britse eilanden. F.n bestaat de kans op een lokale regen of (onweersbui) op zondagavond. Goed weekend. Weerman, Freddie Paalman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1