Politici hakken knoop door omtrent verkeersvoorziening Iio Holtens Nieuwsblad i Herdenkingen Atleten oogsten Bevrij dingsloop U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Muzikale avond met Roemeens Quintet Rotonde Rijssenseweg na lange discussie eindelijk een feit voor kinderen j Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 30 APRIL 1998 Op de Canadese Militaire Erebegraafplaats vindt op de morgen van de vierde mei ook dit jaar weer de herdenking door en voor de Holtense schooljeugd plaats. Ongeveer driehonderd Canadese veteranen zullen bij deze plechtigheid aanwezig zijn. Tevens brengt het Canadese kinderkoor Georgetown Children's Chorus enkele liederen ten gehore. Als vertegenwoordiger van de Holtense Gemeenschap laat de heerj. Bogaard zijn gedachten over de herdenking op 4 mei gaan. De tekst wordt voor de Canadese gasten vertaald en ook aan het begin van de plechtigheid op papier aan hen uitgereikt. De Holtense schoolkinderen leggen naast dc traditionele bloemen dit jaar één malig een houten kruisje bij de graven. Dc Stichting Viering Natio nale Feestdagen \v il deze kruisjes, die zijn gemaakt door een Canadese veteraan, zien als teken van vrijheid en vrede in de wereld. Dit los van iedere religieuze overtuiging. De Stichting heeft daarom ingestemd met dc plaatsing bij alle graven. Zowel van Christenen joden, Mo hammedanen als van niet-gelovigen. De leerlingen van de basis school krijgen bij de bloemlegging assistentie van de jeugdige Cana dese koorleden. Dc herdenking op de Canadese begraafplaats begint om 11.00 uur. In dc Hervomde Kerk is er 's avonds een speciale bijeenkomst. Sprekers tijdens dit samenzijn zijn pastor Hogenelsten de heerjBogaard. Deze laatste zal een samenvatting geven van zijn eerderopdc Canadese begraafplaats uitgesproken tekst. Het Holtens Gemengd Koor levert eveneens een bijdrage. Dc bijeenkomst begint om 19.00 uur: Aansluitend startom 19.30 uurde Stille Tocht richting het monument op de Molenbelterweg. Hier wordt om 20.00 uur de twee minuten stilte in acht genomen. VlnnFloortje van Eijk, Jolien van Eijk, Laura Schimmel en Rob Marissink. Karin Meilink ontbreekt op de foto. Foio:Johan Bolink. Een grote groep atleten van SV Holten trok afgelopen zaterdag richting Markelo om bij buurtschap Eisen de zesde wedstrijd van het PJO cross-circuit te lopen. Het parcours, dit keer over een zeer gevarieerd landschap, stelde de conditie aardig op de proef. Het weer was behoorlijk wissel vallig waar vooral de 10 en dc 15 ki lometer lopers mee te maken kre gen. Deze kwamen drijfnat van het zweet maar ook van dc regen over de finish. De jeugdatlcten van dc SV' Holten deden het goed. Floor- tje van Eijk, Laura Schimmel en Rob Marissink kwamen in hun leeftijds-categorie als eerste door de finish en wonnen ook de com petitie. Karin Meilink behaalde in het eindklassement een keurige tweede plaats. Opvallend was ver der de goede prestatie van de zeer jeugdige declnemcrtjcs die geen lid zijn van dc atletiek (leeftijds categorie tot 8 jaar).Jolien van Fijk wist middels een aantal eerste plaatsen op de diverse crosses de eindoverwinning voor zich op te eisen. Na afloop van deze cross ging de reis terug via de Meermans kamp. Traditiegetrouw wordt dan gezamclijk deel genomen aan een heerlijke poffertjesmaaltijd. De afdeling atletiek van de SV Holten organiseert dit jaar voor de veertiende keer de 5 mei bevrijdingsloop. De loop vindt zoals gebruikelijk plaats rondom het sportpark Meermanskamp. Dc bevrijdingsloop beeft een vier tal onderdelen. Dc scholieren ver- de start. Hierbij worden niet alleen leerlingen uit Holten verwacht, maar ook uit de omliggende plaat sen. De jongens en meisjes starten per groep afzonderlijk. Dc lengtes van het parcours variëren van ze venhonderd meter voor dc groe pen één en twee tot veertienhon derd meter voor groep zes tot en met acht. Voor iedere deelnemer is er een herinneringen voorde beste drie bij zowel de jongens en de meisjes zijn er bekers te behalen. Na de scholiercnloop is het tijd voor de G-atlcten om met hun begeleiders vierhonderd meter parcours afteleggen, De wedstrijd- loop van tien kilometer voor de da mes en heren senioren en vetera nen start om 19.45 uur. Het pat- cours hiervoor is uitgezet over fietspaden en asfaltwegen met de start en de linish op Meermans kamp. Aan de senioren en vetera- nenloop nemen naast dc SV Hol ten adetickledcn een aantal goede regionale lopers deel. Het laatste onderdeel is een prestatieloop over vijf kilometer, die om 19.50 uur begint. Vanaf 18.00 uur kan er op sportpark Meermanskamp aan de Valkcnweg 4 worden ingeschre ven. Het inschrijfgeld voor de scholierenloop is twee gulden, voor dc wcdstrijdlopp vijf gulden en voor de prestatieloop drie gul den vijftig. Voor meer informatie, telefoon 0548-362635. geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens tan een ander door Gebruik deze bon het opgeven var nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Woonplaats: I Hijriij betaalt voor dit abonnement !J f 79,10 per jaar (betaalwijze: per acceptgim) f 76,75per jaar (betaalwijze: automatisch) Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 The Rumanian Gipsy Quintet is een vrij ble dat wordt gevormd door vijf jonge Roemeense zigeuners. De groep verzorgt op vrijdag 8 mei in gebouw Irene een muzikale avond. Opgegroeid in dc sloppenwij ken van Boekarest volgden de vijf muzikanten van hun zesde tot hun achttiende jaar een op leiding aan de Hogeschool voor de Muziek 'Georghe Enescu'. Vervolgens hebben zij zich ver der bekwaamd op dc Neder landse conservatoria. Het rcpc- toire van het quintet is veelzij dig: traditionele Roemeense en Russische folklore, restaurant- muzick in Boekarest- en Boeda- pest-srijl, eigen bewerkingen en improvisaties en populair-klas- sieke werken. Het optreden in Irene is de eerste van een reeks van vier die dc Roemeense mu zikanten in Holten gaan verzor- gen. De avond begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 17.50 per persoon, echtparen betalen dertig gulden. Reseve- ren is mogelijk op telefoonnum mer: 0548 -364867. The Rumanian Gipsy Quintet. Op de foto ontbreekt cimbaalbespeler Marius Preda. De gemeenteraad van Holten is dinsdagavond akkoord gegaan met de aanleg van een rotonde in de Rijssense weg bij zwembad Twenhaarsveld. Hiermee komt een einde aan de jarenlange discussie over deze verkeers voorziening. Door de rotonde moet de veiligheid van overstekende fietsers verbeterd worden. Daarnaast is het de verwachting dat het verkeersplein de snelheid uit de Rijssenseweg haalt. Fractievoorzitter H. van Schoo- ten van Gemeentebelang vond het erg vreemd dat na vier jaar lang strijden zonder resultaat, nu ineens de rotonde door kan gaan. „Ik viel van mijn stoel van verbazingnu het na de collegeonderhandelingen in eens wel mogelijk is een rotonde aan te leggen," aldus van Van Schouten tijdens dc raadsvergade ring. „Terwijl er niets is veranderd. Er is namelijk nog steeds geen structuurplan en nu kan het ineens In de vorige raadsperiode lieten en kele partijen weten niet akkoord te gaan met de aanleg van een roton de. F.erst zou er een vc-rkeersstruc- tuurplan moeten komen waar deze maatregel inpast. Het besluit van dc aanleg werd daarom doorgc- Lintjes Tijdens de lintjesregen op de dag voor Konniugin-nedag zijn clrie Holtenaren ko ninklijk onderscheiden. Me vrouw L. Stecnhuis-Wierm- ga en de heer D.J. Schooien werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, de heer H.J. Slijkhuis tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Stccnhuis (70) on tving de onderscheiding voor lvaar jarenlange werk voor de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen. De heer Schoo ien ((d werd beloond voor zijn inzet voor dc Automobiel Club „De Holterberg". De heer Slijkhuis (51) werd benoemd vanwege het bekleden van diverse bestuursfuncties in de land- cn tuinbouworganisaties. schoven tot na de verkiezingen. Hiermee was dc kans groot dat de rotonde cr niet eerder dan na de zomervakantie zou komen. Nu de raad haar het ja-woord heeft ge geven, kan het verkeersplein echter toch nog voor dc zomer klaar zijn. Het zou anders een beetje haar doel voorbij, schieten, omdat het juist meer veiligheid wil bieden aan overstekende fietsers van en naar liet zwembad. G.H. Markvoort (PvdA) gaf aan dat zijn partij instemt met de aan leg. Toch had hij een aantekening bij de aanbesteding van het project. „Er is een offerte gemaakt tot achthonderd duizend gulden. Het zou daarom eigenlijk openbaar uitbesteed moeten worden. Maar het bedrag is nu uit elkaar getrok ken, waardoor het onder de vijf honderd duizend gulden komt en het bedrijf Krekel dc bouw in handen krijgt," aldus de PvdA'er. „We willen er nu geen bezwaar van maken, maar toch zouden wij in de tockomstgraag zien dat het via een openbare aanbesteding gebeurt." De offerte van aannemer Krekel bedraagt 475 duizend gulden. Hier is niet meegerekend de nutsvoor zieningen (69.800 gulden), dc groenaanleg (37.800 gulden) cn de te nemen verkeersmaatregelen (45.000 gulden). Voor de WD was het wachten op het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau BY A uitRaalte. „Het Op Kerstavond vorig jaar werden op de Canadese begraafplaats t gevallen bij elk graf kaarsen geplaatst. nagedachtenis a leek ons vanzelfsprekend eerst het tra^éonderzoek af te wachten, dan het risico te nemen dat de rotonde niet op dc goede plaats zou komen te liggen," legde fractievoorzitter A.J. Kevelam de raad uit. „Daarom hebben wc het drie maanden op geschort, wat volgens ons een mar ginaal uitstel was." In de richting van Van Schooten gal de WD'cr aan dat cr nooit sprake is geweest van afstel: „Het lijkt dat Van Schooten een selectief gehoor en geheugen heeft." Van Schooten reageerde hierop met dc woorden: „Zoals de VVD verkiczingvoerde, heeft het veel uit te leggen aan de kiezer. Zij voerde campagne voor een Noordelijke rondweg. N u is deze rondweg voor altijd afgeblazen," De WD voor man betitelde dit commentaar van de Gemeentebelanger vervolgens ais klinklare onzin. „De eerste drie jaar komt er geen Noordelijke rondweg, dat klopt. Maar in ons programma staat dat er één nodigis wanneci de andere mogelijkheden niet baten voor het oplossen van het verkeersprobleem in het aldus de WD'er. p Mode met een knipoog Topmerken met een eigen gezicht Walstraat 50 DEVENTER Puzzel mee met de Holtense Handelsvereniging en win een THEATERARRANGEMENT in theater-hotel Almelo (diner voorstelling) Wat moet u doen: Zoek de letters die in de diverse advertenties staan en plak ze in volgorde achter elkaar. Maak daarna de zin af (met maximaal twintig woorden) en stuur de oplossing op naar: Holtens Nieuwsblad Kerkhofsweg 18 Holten De meest originele inzending wordt beloond! inzendingen moeten uiterlijk za. 9 mei binnen zijn. Oplossing: j Naam: Adres/postcode: Woonplaats/tel. nr. Collecte Astma Fonds Her Astma Fonds houdt van 11 tot c-n met 16 mei haar jaarlijkse collecte. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan mensen met astma, chronische bronchitis of longemfyseem. Het Astma Fonds ondersteunt deze mensen door te zorgen voor wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting aan patiënten en hun omgeving en dc scholing van artsen en verpleegkundigen. Taxatie Holten gaat volgend jaar al het onroerend goed in de ge meente taxeren. Dit is nodig om in het voorjaar van 2000 een nieuwe waarde te kunnen vast leggen. Veel gemeenten hebben in 1997 al een taxatie gemaakt van hun onroerend goed. Holten deed dat al in 1992, zodat zij een beurt over sloeg. Ti|dens de volgende ronde is zij dus wel van de pardj. Nu wordt al 23 procent ex rra waarde opgeteld bij de cijfers die tijdens de laatste tSxatie zi|n vastgesteld. Ditis nodig in verband met het opmaken van de heffingen van het Waterschap en de Belastingdienst. In Holten zullen ongeveer 3700 woningen op hun dagwaarde wor den gecontroleerd. De kosten hier voor worden verdeeld over de ge meente (40 procent), Belasting dienst (30 procent) en Waterschap (30 procent). Volgens burge meester D.J. Verhoeven zijn de gemaakte uitgaven in de begroting af te schrijven overeen periode van vijfjaar. hun Politici Holtense politici ge' mening over vier jaar Paar beleid. Dc redactie vuurdi een aantal vragen op hen af. Zie pagina 3 Scholen Vijf Holtense scholen de den mee aan de voorrondes van dc jaarlijkse handbal - cn voetbal wedstrijden. Oorlogstijd Oude foto's doen Hol tense oorlogstijd herle ven. Pagina 9 Woningen Aan de Larenseweg worden nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om een twee-onder- eenkap en vier kleine koop woningen. Deze worden ge bouwd op het pleintje tegen over supermarkt C1000. De veeschuur en het witte huis op deze plek, zullen moeten wijken voor de nieuwbouw. De eerste schop gaat in oktober de grond in. Hierbij is de opdracht gever van de toekomstige wo ningen, Roosdom Tijhuis, wel gebonden aan door-de gemeen te gestelde voorwaarden. Zo moeten zes openbare parkeer plaatsen gehandhaafd blijven en het plein ec-n open karakter blij ven behouden. Verder is het belangrijk dat de kopers van dc panden sociaal-economisch ge bonden zijn aan Holten. De twee-onder-een kap woning zal aan de Larenseweg liggen. De vier kleine koopwoningen komen aan een nieuw aan te leggen laantje, dat eindigt achter de Abraham Berghof. Volgens burgemeester D.|. Ver hoeven zijn de woningen uiter mate geschikt voor senioren. De slaapkamer bevindt zich, net als het bad, op de begane grond. Daarnaast zijn de panden zeer centraal gelegen. Winnaartjes kuikens-tellen De kuiken-tel-wedstrijd ,die vlak voor Pasen gehouden werd op Smidsbelt telde 168 deelnemers. Het juiste aantal kuikens was 124. Dc drie die er het dichtste bijzaten zijn: Daycllc Jansen (5jaar) .Amstcl- cliep 6 uit Zeewolde, met 127 kui kens, Emiel Straatman (7 jaar), Hol- tcrweg 102 uit Holten, met 122 kuikens cn Charon Esmcvcr (13 jaar). Lageweg 17 uit Holten, met 120 kuikentjes. Zij krijgen alle drie een taart thuisgestuurd. De kuiken- tel-wedstrijd was georganiseerd door Dc Holtense Handels Vereni ging- 'Tussen 't Ries en 't Holt' Bij de VW Holten is de nieuwe wandelroute 'Tussen "t Ries cn 't Holt' verkrijgbaar. De wande ling is zestien tot vier en twintig kilometer lang en loopt over de Holterberg en door het Elsener- veen. Zij is het hele jaar door geschikt om te wandelen cn toont hierdoor de charmes van elk jaargetijde. De wandelroute kost drie gulden. Belangstellen den kunnen voor meer informa tie telefonisch contact opnemen met de VW Holten, telefoon 0548-361533. weekend 7\'V weei's zo vei*w»efeliiig In het weckend word het weer beeld bepaald door een noorde lijke stroming tussen een lage drukgebied boven Duitsland en een hogedrukgebied ten westen van de Britse Eilanden. Onder invloed van de depressie die naar het noorden koerst kunnen vooral in het binnenland enkele buien vallen. Op vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 17'C a 20'C. Zaterdag en zondag komt het kwik uit op 16'C a 17'C. De wind komt overwegend uit het noorden. De zon zal het niet helemaal af laten weten. Prettig Weekend. Freddie Paalman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1