Koninginnedag biedt Holten traditioneel voor elk wat wils Ja, ik rij met gezond verstand en ben drie keer Beter Af. Holtens Nieuwsblad :i Klassieke motoren racen op circuit Beusebergring II Programma Koninginnedag Sessies voor Triathlon Koninginnedag 1949 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Oranjeprogramma bevat ook dit jaar weer tal van activiteiten opent Edah een nieuwe winkel aan de Grotestraat in Markelo 'Wé Ho tens Nieuwsblad DONDERDAG 23 APRIL 1998 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 09.00 - 09.30 Aubade op Smidsbelt. 09.30 -12.30 Oranjcfestijn op het Dorpsplein met activitei ten van en door de plaatselijke verenigingen op Smidsbelt; rommelmarkt voor de schooljeugd op parkeerplaats bij Albert Heijn. 09.30 -10.30 Puzzelwedstrijd voor leerlingen basisonder wijs. 11.00 Prijsuitreiking puzzehvedstrijd. 13.00 -16.00 Wegrace voor oude motoren op de Beuseberg. 13.30 -14.30 Start Fietspuzzeltocht bij Vosman. 14.30 -17.00 Toneelvoorstelling voor ouderen in Irene door toneelvereninging D.A.T. uit Dijkerhoek. 20.30 - 22.00 Taptoe op Smidsbelt. Vrijdag 1 mei Oranjepop in de Schure met Skinwalker. Aanvang: 21.30 uur. Entreevijf gulden. Voor toelichting op het programma zie de afzonderlijke berichten op dt-ze pagina. De deelnemers luisteren aandachtig n Gerard Nijbocr. naar de raadgevingen Tom: Johan Bolink. Ter voorbereiding op de komende veertiende editie van de Triathlon Holten volgden 55 deelnemers afgelopen zaterdag de eerste van de vier door de organisatie aangeboden trainingssessies. Oud-Europees kampioen op de marathon Gerard Nijboer beet met een sessie over het loop-onderdeel de spits af. Na een inleiding, waarin Nijboer inging op het verstandig opb wen van het looponderdecl, konden de deelnemers dit in de praktijk uitproberen. Hiervoor waren er op de Holterbcrg di verse tonden uitgezet. Zowel Nijboer als de atleten toonden zich na afloop zeer tevreden over de sessie. Komende zaterdag, 25 april, komt Henk Lubberding uitleg Nu wij ons opmaken om de verjaardag te vieren van onze Koningin, is het goed, dat wij ons een ogenblik bezinnien op het feit, dat het ons als volk mogelijk is met een dankbaar en blij hart ons daarin oprecht te verheugen. Onze Koningin is het symbool onzer nationale eenheid, om Haar troon schaart zich gans het Nederlandse volk in eens gezindheid, in groot vertrouwen en aan hankelijkheid. Zo is het, dat wij de herdenking van de verjaardag onzer Koningin niet los kunnen maken van gevoelens van grote dank baarheid jegens God, Die ons volk in zijn Koningin zo veel heeft geschonken en zo zeer heeft gezegend. Het is de ganse geschiedenis door immer zo geweest, dat wanneer een telg van het Huis van Oranje het Schip van Staat bestuurde het het Nederlandse volk wel ging. Koningin Juliana viert heden Haar ver jaardag en wij als volk van Nederland brengen Haar onze eerbiedige gelukwen sen, waarbij wij de hoop uitspreken, dat het Haar gegeven moge zijn over ons, die ons Haar volk mogen weten, nog zeer lang te mogen regeren. Beseffen wij op deze dag nog eens te meer -de zegen, die ons volk in Koningin Juliana is geschonken. Mr. W. H. ENKLAAAR, Burgemeester van Holten. geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon het opgeven var nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats- i Hij/zij betaalt voor dit abonnement f 79,40 per jaar (betaalwijze:/ter acceptgito) f76,75 per jaar (betaalwijze: automatisch) Motor- en Automobielclub De Holterberg houdt op Koninginnedag traditiegetrouw weer een regelmatig heidswedstrijd voor historische- en klassieke wegrace motoren. Ook dit jaar werkt de Holtense organisatie nauw samen met de Historische Motorsport Verenin- ging (HMV). De wedstrijd wordt verreden op circuit de Beusebergring (drie hoek Beusebcrgerweg, Laam- boysweg en Flicrmatenwcg), dat is gelegen rond het clubhuis van MAC. Bij de race gaat het er om welke coureur qua tijd de meest regelmatige ronden rijdt. Dc deelnemende machines, waar onder merken als Norton, BSA, NSU, DKW en F.ijsink, zijn alle wcgracemotorcn van weleer. De bouvv|arcn van deze historische raccmonstcrs lopen uiteen van 1929 tot 1965. Hieronder be vindt zich ccn aantal zeer zeld zame exemplaren. Ongeveer 150 rijders, verdeeld over 8 klas sen, zullen aan de start van het zeventienhonderd meter lange parcours verschijnen.Op het bin nenterrein van het circuit vindt oefp dit jaar ccn heel randgebeuren plaats. Fir zijn di-verse stands met mororondcrdelen aanwezig en ook het Automuscum Deventer ver leent haar medewerking. Verder stellen leden van de klassieker-af- dclmgvan MAC hun gerestaureer de motoren tentoon. Tevens is er een demonstratie houtzagen. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur cn duren tot ongeveer 17.00 uur. De toegangsprijs voor volwassen bedraagt vijf gulden. Kinderen tot en met veertien jaar betalen een rijks daalder. Ook dit jaar ronken de oude motoren op Beusebergring. Foto: Archief. geven over fietshouding en fietstraining. Een week later, op zaterdag 2 mei licht Mildred Muis de fijne kneepjes van het zwemmen toe. Nederlands be kendste triatleet Rob Barcl sluit de serie trainingssessies af. Hij brengt dan een aantal specifieke zaken van de triatlon, zoals dc wissel tussen zwemmen/fietsen en fietsen/lopen, onder de aan dacht. Voor de Holtenaren valt er ook dit jaar op Koninginnedag weer heel wat te beleven. Zoals gebruikelijk begint de viering van de nationale feestdag de aubade op Smidsbelt. Daarna zijn gedurende de gehe le dag op diverse plaatsen weer de nodige activiteiten op touw De aubade op Smidsbclt begint 's morgens om negen uur. Het is de eerste maal dat het nieuwe college in het openbaar zal verschijnen. Vervolgens vindt er op het dorps plein gedurende dc gehele ochtend weer ccn Oranjefestijn plaats. Talloze plaatselijke verenigingen presenteren zich hierbij met diver se activiteiten. Op de parkeerplaats achter Albert Heijn houdt dc schooljeugd weer ccn rommel markt. Tevens is er voor de leerlingen van het basisonderwijs een puzzel- wedstrijd georganiseerd. Daags voor Koninginnedag worden op dc scholen hiervoor de opdrachten uitgereikt. Rond koffietijd volgt de uitslag van deze wedstrijd en ont vangen de beste puzzelaartjes een prijs. Aan het begin van dc middag star ten op het het Beusebergcircuit dc wegraces met historische- en klas sieke ^motoren. De coureurs strij den hierbij om wie qua tijd de meest regelmatige ronden rijdt. Dc Wielervereniging Holten heeft Leerlingen van de Openbare school vierden in 1931 uitbundig het Koninginnefeest. Woensdag 29 april voorliet hele gezin ccn fietspuzzel tocht uitgezet. Gestart wordt cr bij restaurant Vosman om half twee. Het inschrijfgeld voor deze toch bedraagt een gulden. Voor de ou deren tenslotte speelt toneelver eninging D.A.T. uit Dijkerhoek nogmaals hel: blijspel „De Kerkestraat is een keurige straat". De gordijnen in gebouw Irenegaan voor deze voorstelling open om half drie. De festiviteiten op Koninginnedag worden "s avonds muzikaal afg- sloten met een taptoe op Smidsbelt. Drie muziekver enigingen, waaronder dc Holtense Muziek Vereniging, laten zich in een anderhalf uur durende show van hun beste kant horen en zien. Voor dc Holtense jeugd is er in de Schure op vrijdagavond 1 mei Oranjepop. De band Skinwalkcr zal hierom halftien het podium be treden. Taptoe Holten DAT met blijspel op Koninginnedag De Holtense Muziekvereniging HMV verzorgt op de avond van Koninginnedag een anderhalf uur durende taptoe. Uiteraard neemt de verenin- ging met dc majorettes, de drumband cn het orkest zelf deel aan het muzikale spek takel. Daarnaast blazen en spc-lcn het Jachthoornkorps van dc Fiibcrgse muziekver eniging I-.uphonia en de fanfare St. Caecilia uit Hee- tcn. De jeugddrumband van HMV heeft de eer om de taptoe te openen. Deze band is sinds januari actief, maar dc taptoe wordt hun eerste openbare optreden. Het evenement begint om 20.30 uur op Smidsbclt. Het Dijkerhoekse Amateur Toneel (DAT) speelt op koninginnedag nogmaals het blijspel 'De Kerkestraat is een keurige straat'. De voorstelling is speciaal bedoeld voor ouderen. In liet stuk heeft moeder Hof man eindelijk haar familieleden zo gek gekregen dat ze verhuisd zijn naar een keurige straat. Maar als moeder ook nog een auto wil hebben, onnlat ieder een cr één heeft, gaat ze echt tc Het blijspel wordt opgevoerd in gebouw Irene. De voorstelling begint om 14.30 uur. De toe gang is gratis. Thuiszorg Zuidwest Overijssel Zie elders in deze krant. s -4" «eekwul VR /,v weers SK-lllil»»' Donderdag tijdens dc avonduren trekt een frontje over ons land, dit gaat waar schijnlijk gepaard met plaat selijk een regen of onweers bui. Vanaf vrijdag breekt opnieuw een wisselvallige periode aan met van tijd tot rijd regen of buien. Mét een overwegend zuid tot zuid westenwind wordt nog wel zachte lucht aangevoerd. De temperaturen schom melen in het weekeinde rond de 15'C tot 17'C, de zon zal niet uitbundig schij nen Na het weekend komt het Atlanuschc lagedrukge bied naar het F.uropcsc vas teland. Het wisselvallige weer duurt dan ook voort cn dc temperaturen gaan ccn paar graden omlaag. Goed weekend. Buurmeijer Oud Tweede Kamerlid en inwoner van Holten Flip Buur meijer over zijn huidige functie cn vijftien jaar Haags pluche. Zie pagina 3 Fietstocht Twee Holtenaren wagen zich in mei in het kader van dc herdenking van de Vrede van Munster aan een fietstocht van Mook naar Munster. Zie pagina 5 SV Holten De voetballers van het eer ste elftal van Holten lieten zich afgelopen zondag voor de zoveelste maal het kaas van het brood eten. Zie pagina 9 Ween man. Winnie de Pooh op toneel Cursisten van Theaterfiets spe len op woensdag 29 april het toneelstuk Winnie de Pooh. De voorstelling voor jong en oud begint om 15.00 uur. 's Avonds voeren de jonge actrices het stuk om 19.00 uur nogmaals op. Bei de voorstellingen zijn te zien in Theaterfiets. Belangstellenden kunnen hier ook telefonisch kaarten bestellen, telefoon 0548 -361843. Holtense exposeert In de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp is tot 21 mei een expositie te zien van de 82-jarige me vrouw K.W. Pots-Veeningen uit Holten. Het tentoongestelde werk be staat uit diverse kleine water verfpaneeltjes waarop hoofdza kelijk bloemen staan afgebeeld. „Je mag mijn werkjes gerust een potsierlijk stijl noemen", vertelt de 82-jarige Holtense, daarmee verwijzend naar haar naam. Dc kunst van het schilderen heeft ze zichzelf aangeleerd cn er ook les in gegeven. Het exposeren is haar trouwens niet vreemd. Werkstukjes van haar werden al eerder in andere plaatsen ten toongesteld. „Ik geniet elke dag weer van het schilderen", ver volgt ze. „Als ik begin weet ik niet wat het wordt en tijdens het verven ontstaan de bloemetjes en motieven vanzelf. Het is pure fantasie." Haar expositie is te bezichtigen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het dorps huis aan de Tuinstraat 2. Dc Boschkamp is gesloten op 30 april cn op 1 en 5 mei. Opbrengst collectes Dc collecte voor het Nationaal Reumafonds, die van 16 tot 23 maart werd gehouden, heeft in Holten een bedrag van 3.799,05 gulden opgebracht. Het geld zal ondermeer ten goede komen aan wetenschappelijk onder zoek, individuele hulp aan reu- mapatiénten en voorlichting. Tijdens de collecteweek van Si- mavi, van 22 tot en met 28 maart, werd er gecollecteerd voor de blindheidsbestrijding in ontwikkelingslanden. De Hol tense collectanten haalden een bedrag van 5145,05 op. Beide organisaties bedanken i: alleen de gevers maar ook Freddie Paal- dc collectanten voor hun inzet. WKA De Beter Af Auto Polis: O Extra lage premie. 075% no-claim in 5 jaar. Bouwjaarkorting. W Bel gratis voor een offerte 0800-0086 <- -i i a a 1 Groene Land Verzekeren met gezond verstand.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1