Holtense politiek in principe eens over de nieuwe coalitie l((2 i Ja, ik rij met gezond verstand en ben drie keer Beter Af. BjjKAPiNÖMÖmËzTOHALF GELD Holtens Nieuwsblad Paasvuren op Eerste Paasdag Volop spraakverwarring bij De Vriendenschaar 1 Handbalkampioen Wmmwm Een pil voor leren en een pil voor rust... PvdA, WD en CDA vinden elkaar in voorlopig collegeprogramma Expositie gemeentehuis V Tweede Paasdag naar de Boswachterij U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuw abonnee opgeeft. KEUKENS. Jaarlijkse herdenking ere- begraafplaats Houtens Nieuwsblad DONDERDAG 2 APRIL 1998 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 In vier buurtschappen van Holten worden op Eerste Paasdag ook dit jaar weer paasvuren onstoken. Burge meester Verhoeven steekt 's avonds tegen negen uur het grootste paasvuur aan. Pas daarna is het de beurt aan de andere vuren. Een jury zal op de vooraf gaande zaterdag de paasvu ren beoordelen, 's Avonds reikt burgemeester Verhoe ven bij cafe Kalfsterman voor het groostc paasvuur de Burgemeester Verhoe ven-bokaal uit. Ook wordt er een schoonheidsprijs toe gekend. Vorig jaar ontvin gen de boakebouwers uit Holtcrbroek de eerste prijs voor het grootste paasvuur. De Bcuscbergse boakebou wers kregen de schoon heidsprijs. Bij het paasvuur van Holtcr broek treedt vanaf 20.00 uur de band Blind Date op. Na zeven jaar is er in Espclo en omgeving weer de moge lijkheid per helikopter het paasvuur vanuit de lucht te aanschouwen. Bij het Tref punt wordt op zaterdag 5 april vanaf 14.00 uur een voorverkoop ge houden. Per vlucht kunnen er vier passagiers mee. De prijs voor een rondvlucht van on geveer zeven minuten bedraagt v i j ftig gulden per persoon. Personen die hout en/of snoci- afval voorde paasvuren hebben, kunnen dit telefonisch doorge ven aan de volgende contact personen: H. Ebrecht (Beuse- berg) 0573-221382, D. Vene klaas (Dijkerhoek) 0548-3616 91, G. ten Dam (Espelo) 0572- 321351 en G. Stevens (Holtcrbroek) 0548-361969. De boake bouwers verzoeken geen af valhout en planken bij het boake te gqoicn. Bij de VVV-Holten is evenals in voorgaande jaren een paas- vuurroutc per auto of fiets verkrijgbaar. Tijdens het vijftigste jaarfeest van CJV De Vriendenschaar stond weer veel jong en iets ouder talent op de planken. De spits werd afge-beten door de meiden cn jongensgroep 14-18 jaar. In een wel zeer moderne school werd de hektiek van het hedendaagse schoolleven opgelost met een pil voor leren en een pil voor rust. Dc meidengroep 8-12 jaar volgde met een fantastische playback act van de op dit moment zeer populai re jongensgroep de Backstreet Boys. Hierna volgde een jaarverslag dat op ludieke wijze werd gebracht. Het zeer positieve overzicht werd afgesloten met een surprise gedicht waarin dc vergeten activiteiten van het afgelo pen jaar nog eens even onder dc aan dacht werden gebracht met veel hu mor. Ook de jongensgroep 8-12 jaar liet uitzonderlijk talent zien. Hun plav back act bestond uit een wervelend optreden als de Spice Girls. De pauze werd aangekondigd door het nieuwste lid, dat op deze manier toch ook nog een plek kreeg in het programma. Natuurlijk was er ook dit jaar weer een verloting. De trekking hiervan vond plaats tijdens de pauze van het toneel stuk Tas op voor dc buren'. Hier liet het wat oudere talent zich gelden. Het blijspel leverde zaterdagmiddag voor dc ouderen in ieder geval een hoop pret op. Een buurman die denkt tij dens de vakantie van zijn buurman een zakcentje te kunnen bijverdienen aan dc verhuur van zijn woning komt door de onverwachte thuiskomst van zijn buurmeisje voor allerlei problemen te Ook de vakantiegangers zorgen door spraakvcrwikkelingcn voor de nodige humor in het blijspel dat zeer goed op dc planken werd gezet Humor staat centraal tijdens de voorstellingen jaarfeest van CJV De Vriendenschaar. Er is een voorlopige overeenkomst bereikt tussen PvdA, WD en CDA. Zij vormen in principe met elkaar de coalitie in de volgende raadsperiode. De grootste partij Gemeentebelang, wordt hiermee aan de kant gezet. Dit staat in het voorlopige collegeprogramma, dat dinsdag bekend is geworden. Eventuele wijzigingen zijn wel bespreekbaar. Woorvocrdcr J. Soepnel van Ge- onderhandelingen voorleggen." Op de kanipioensfoto vlnr: Staand:Kristel Meerman (coach), Anncmiek Nijland, Carin Nijland, Ans Nijland (begeleidster), San ne van Mullein, Dorien Paalman, Christel Louws (coach), Carla Bliekondaal (trainster). Zittend: Mireille Warrink, Berdien Brons voort, Rienke Knapen, Elke Dorlas, Karin Bielderman, Susan van de Wal. Liggend: Inge Nijland en Jeanet Markvoort, foio: johan Boiink Met een zege op Boerhof/Hcc- ten konden de handbalmeisjcs van Holten C2 zaterdag het fel begeerde kampioenschap bin nenhalen. Vergezeld van een grote groep supporters vertrok dc ploeg naar I leeten. Daar nam Holten al vlot een voorsprong. Vlak voor rust liep deze verder t 1-5. ten nog wel terug tot 3-5. Maar in de slotfase toonde Holten zich een kampioen waardig en haalde met enkele fraaie doel punten de overwinning defini tief binnen, 3-11. Na in dc bloe metjes te zijn gezet volgde de reis terug naar Holten. Hier werd het feest in de kantine op Meermanskamp voortgezet. mccntebelang wil nog geen woord kwijt over deze overeen komst: „Ik heb dc brief cn het programma overhandigd gekre gen. Wc gaan er eerst met de partij over vergaderen. Tot dan wil ik er niet op vooruitlopen." Volgens Socpnel zal dit zeker voor zaterdag zijn. Fractievoorzitter van de PvdA, J. Metsemakers, wil er al wel een woord over kwijt: „Wc staan voorlopig achter het gepresen teerde plan. Als er echter nieuwe punten van Gemeentebelang bijkomen, dan gaan wc het eerst opnieuw bekijken." Hiermee wil Metsemakers voorkomen dat er zeker niets over het hoofd wordt gezien. „Formeel moeten wc ook nog komende dindsdag op dc afdelingsvergadering aan onze leden de resultaten van de Alhoewel Gemeentebelang de mogelijkheid heeft haar be denkingen te uiten, betekent het niet dat daardoor het nu gepre senteerde plan meteen weer op de helling moet. J. Kevelam (WD): „Het is een consensus met drie partijen. Hierdoor heb ben wc voldoende steun om de coalitie doorgang tc laten vin den. Een eenvoudig rekensom metje leert ons: drie maal drie is negen. Het is dus negen tegen Zeker is dat over de hoofdlijnen niet meer kan worden getorst. „Met Gemeentebelang hebben wij hierover weinig breekpunten", verduidelijkt Kevelam. „De partij heeft tot vrij-dag de ujd te reageren O De drie hoofdrolspelers in (PvdA) en H. Dull (CDA) op ons voorstel. Daarna zal een de finitief besluit niet lang meer uit blijven." Wanneer Gemeentebelang bui ten dc coalitie valt, houdt dit onder meer in dat zij geen wet houder meer levert. Nu vervult E. van Schooten van Gemeen tebelang deze functie. Daar naast gaat het tot de reele moge lijkheden behoren dat er een TRENDY SUEDE VETERBOOTIE Topmode. In diverse kleuren. Maten 28-41. V-.< I nslOELOOFLlJK KIJK OOK IN ONZE FOLDER! Meer dan 190 winkels. Kijk voor adressen in de Gouden Gids! f SCHOENEN KLEDING SPORT Als u binnen nu en twee jaar een nieuwe keuken nodig heeft, doet Hans Verkerk u deze week een spectaculair Half Geld aanbod! De nieuwste Kroon keukens van 1998 worden u ter introductie voor de helft van de door de leverancier aanbevolen advies prijs aangeboden! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Ontdek waarom 150.000 tevreden keukenkopers u voorgingen. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! In de centrale hal van het ge meentehuis is van 1 april tot en met 28 mei werk te bewonderen van de Bathmense kunstenares Anke Daams. Anke Daams werd in 1942 in Eindhoven ge boren. Al op jeugdige leeftijd had zij oog voor de dingen om haar heen. Vooral dc natuur en de mens trok ken haar aan. Inhaar schilderijen en beeldjes zijn deze elementen dan ook steeds terug te vinden. De laat ste jaren heeft Anke Daams zich toegelegd op het maken van mono prints. Deze worden gekenmerkt door snelheid, kleur en vreugde in het leven. Haar bronzen beeldjes hebben ondermeerde liefde tussen man cn vrouw, zowel bij de mens als in het dierenrijk, als thema. Een doe- en kijkdagis erTweede Paasdag bij Boswachterij Sal- landse Heuvelrug van 10.30 uur tot 16.00 uur. Er is een paarden tram en een bustochtexcursie. In het bezoekscentrum is een ex positie en een klankbeeld over dc Sallandse Heuvelrug. Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geelt op I Adres Woonplaats IHij/jj betaalt voor dit abonnement 1 f 79.40 per jaar (betaalwijze: 1 176,75 per jaar (betaalwijze Eerste Paasdag, zondag 12 april, wordt op de Cana dese militaire ere-begraafplaats op de Holterberg, de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid ter ere van dc in de tweede wereldoorlog gesneuvelde Canadese militairen gehouden. De 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums uit Apeldoorn, hebben zich ten doel gesteld de herinnering aan hen in stand tc houden. *VC'ij willen een 'levend monument' zijn voor allen die hun leven gaven voor onze vrij heid', zo melden zij. In het bij zonder worden dc gesneuvelden van het regiment 48th High-laii- ders of Canada herdacht. Zij Speelden een belangrijke rol bij dc bevrijding van Apeldoorn cn omstreken. De plechtigheid wordt bijgewoond door Ross Stewart, oud Pipe-major van de 48th Highlanders of Canada Pipes and Drums, die speciaal voor deze plechtigheid uit Canada naar ons land komt. De herdenking in Hoiten begint om 14.30 uur. Poasveurslepp'n Vrijdag is het dan zover. Dan gaat om 19.00 uur aan deFliermatcnwcg in de Beuseberg de 'poasveurslep marathon' van start. Na maanden lange voorbereiding wordt gepro beerd om binnen vierentwintig uur een compleet paasvuur te bouwen. Met meer dan honderd man ver deeld overacht ploegen zal non-stop aan het paasbaken worden gewerkt. Op zaterdagavond is er een groot feest in de tent naast het paasvuur. Vergadering De club van Oud-Militairen en Verzet houdt op woensdagavond 15 april in de bovenzaal van cafe- restaurant Vosman haar jaarlijkse iedenvergadenng. Dc bijeenkomst begint om 20.00 uur. wpekend neers zo M'tAvaphtiiig In het weekend blijven de regen kansen groot. Dit komt doordat een scheidingslijn met zachte lucht en minder zachte lucht op de Noordzee dicht bij ons in de buurt ligt. Dit betekent vrij veel bewol king, slechts af en toe zon, en er kan van tijd tot tijd wat regen of een enkele buien vallen. Op zon dag kunnen sommige buien mischien met onweer gepaard gaan, want de atmosfeer is on stabiel van opbouw. Over de tem peraturen hebben we niet te kla gen met 14'Ca 16'C. De wind komt uit het zuidwesten en is matig rond kracht drie a vier. Als de ver- wachtïg uit komt is het zeer groei zaam weer. Goed weekend Weerman Freddie Paalman. Raadsleden Het laatste rondje gemeen teraadsleden. Deze weck is er aandacht voor Martijn Spijker van de VVD en het derde vrouwelijke raadslid I.ous van Dijk (Gemeente belang). Zie pagina 3 Structuur De gereformeerde kerk Holten werkt sinds kort met wijkteams. Een gesprek met dominee Mulder over on dermeer deze nieuwe opzet. Zie pagina 5 Voetbal Holten 1 deed afgelopen weekend goede zaken. Dc ploeg blijft hierdoor in de Zie pagina 7 Blijspel DAT Het Dijkerhoeks Amateur Toneel speelt op zaterdag 4 april het blijspel 'De Kerke- straat is een keurige straat'. In dit stuk heeft moeder Hof man eindelijk haar familiele den zo gek gekregen, dat ze verhuisd zijn naar een keuri ge straat. Maar als moeder ook nog een auto wil hebben, omdat „ieder een dat daar heeft", gaat ze net een beetje te ver, Gelukkig heeft pa twee joviale visvrienden, die hun kameraad in de zware uur tjes niet in de steek laten. Niets is hun hierbij te dol en dat nog wel in die 'keurige straat'. Het blijspel wordt opgevoerd in 't Bonte Paard in Dijkerhoek. Dc voostclling begint om 20.00 uur. Dc toegangsprijs bedraagt f 7.50. Kinderen van dc basis school hebben gratis toegang. Na afloop is er gelegenheid tot dansen. de coalitievorming. Vlnr. J. Kevelham (WD), J. Metsemakers derde wethouder komt in Hol ten. Omdat anders een van de drie partijen zonder wethouder komt te zitten, waardoor de machtsverhoudingen in de coa litie behoorlijk krom trekken. Verder is er Bungee Trampoline en een demonstratie door de brand weer. Stoeljes zagen uit boom stammen kan ook, net zoals mee doen aan een kaboutertocht. Voor meer informatie kan gebeld worden naar boswachter Sjaak van Dijk, telefoon 0548-612901 Filmclub Kwiebus Filmclub Kwiebus houdt op woensdag 8 april de laatste voorstelling van dit seizoen. In de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp wordt dan een geheel nieuw cn opwin dend avontuur van de bekende.dolfijn Flipper ver toond. De film is Nederlands gespro ken, dus is ook voor kinderen die nog niet zo goed kunnen lezen pnma te volgen Kaartjes voor de filmvoor stelling kosten drie gulden per persoon. Deze zijn vooraf, tij dens kantooruren, te koop bij dorpshuis De Boschkamp. Dc voorstelling begint om 18.30 uur. Raadsleden De coalitievorming zit in de laatste ronde. Zo ook het voorstellen van de nieuwe Holtense gemeente raadsleden. Deze week is het de beurt aan Martijn Spijker van de VVD. Voor Lous van Dijk van Gemeen tebelang betekent dc komende raadsperiode het voeren van op positie. Kopij Kopij voor het Holtens Nieuwsblad kan uiterlijk tot vrijdagmiddag 16.00 uur bij de redacnc worden ingeleverd. Dit telt ruet voor kopij waar over afspraken zijn gemaakt. De redactie. I L De Beter Af Auto Polis: O Extra lage premie. 075% no-claim in 5 jaar. Bouwjaarkorting. Bel gratis voor een offerte 0800-0556 Groene Land Verzekeren met gezond verstand.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1