Triathlon Holten station voor komende Olympische Spelen 7 Holtens Nieuwsblad, CJV viert jubileum HMV maakt indruk tijdens traditioneel voorjaarsconcert Laatste fase vervangen rioleringen van start J aarvergadering ANB O Personeel centraal in Week van de Winkel U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Stichting gereed voor veertiende editie van sportevenement Woensdag 1 april dag van het winkelwerk Deze week zal in het Holtens Nieuwsblad een groot aantal foto's staan waaruit u kunt kiezen wie de verkoper/ster of zakenvrouw/man van Holten wordt. Een deskundige jury zal, mede naar het aantal inzendingen, bepalen wie de winnaar wordt van een groot aantal prijzen, beschikbaar gesteld door De Holtense Handelsver. en het Holtens Nieuwsblad. vïï J; Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 26 MAART 1998 De gemeente Holten begint volgende week met de uit voering van het laatste gedeel te van het basis riolerings structuurplan. Het gaat liierbi j om de vervanging en ver grotingvan de bestaande riole ring in de Kolkweg, de Hoffesstraat en de A.J. Goldsteinstraat. Tevens zullen deze straten heringericht en bestraat worden. Door telkens in gedeeltes te wer ken probeert gemeentewerken de percclcngcdurende het overgrote deel van de werkperiode bereik baar te houden. Voor voetgangers blijven deze nagenoeg altijd be reikbaar. Het plaastelijk verkeer zal met een omleiding rekening moeten houden. De voorlopige planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit: Kolkweg tus sen de Oranje-straat en de Industrie-straat (weck 14t/m21), Kolkweg tussen de Industrie straat en de Holterenkstraat en de A.J. Gold-stein straat (Week 17 t/'m 26), Hoffesstraat tussen de A.J. Goldsteinstraat en dc Pannen-bakkersstraat (Weck 19 t/m 27) en de Hoffesstraat tussen de Pannenbakkerstraat en de Lagcweg (week 221/ m 29). Door niet vooraf in te schatten factoren, zoals slecht weer en eventueel te verleggen kabels en leidingen kan van deze planning worden af geweken. Hoewel dc gemeente zal proberen de hinder zoveel mo gelijk te beperken, is het onver mijdelijk dat door de werk zaamheden voor de bewoners enige overlast ontstaat. Voor klachten en of opmerkingen kan contact worden opgenomen met dc heren Gaastra of Nijkanlp van gemeentewerken, telefoon 37 38 29. Dc Dijkcrhoekse CJV had vorig jvcckcnd een jubileum te vieren. De vereniging bestaat namelijk al knjftig jaar. Het jubileum werd niet, poals meestal gebruikelijk, gevierd met een receptie maar met een aan gepast programma. Begonnen werd met een live-act. jCorten Hoefman en Janninc Klein |I'eeselink brachten een nummer van de op dit moment populaire meidengroep de Spice Girls. Beide dames zetten een voortreffelijke [imitatie dames op het planken van gebouw Bcthanië neer. Ook de Voor de Holtense afdeling van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) stond vorige week donderdag een jaarvergadering op het pro gramma. Tijdens de vergadering in dorpshuis de Boschkamp werd jafscheid genomen van dc af tredende voorzitter mevrouw Kieboom. iScheidende voorzitter zette zich jruim elf jaar in voor de ANBO. In jhaar afscheidsrede benadrukte me- Opnieuw kunnen de lezers van het Holtens Nieuws blad aangeven wie ze de be ste Holtense verkoper of ver koopster van het jaar vinden. Dit m het kader van de alweer zevende Week van de Winkel. Dc Week van dc Winkel is opgezet in 1991. Het bedrijfsschap Detailhandel wilde op deze manier dc jeugdwerkloosheid onder de I aandacht brengen. Daarna is de ac tie uitgegroeid tot een echte vcr- I kiczing zoals nu is opgezet. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Vtoonpijjts I Hlj/iij betaalt voor dit abonnement f 79,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiio) f 7& 75 per jaar (betaalwijze; 3, Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 De Holtense Muziek Ver eniging gaf vrijdagavond sa men met gemengd koor Amazing haar traditionele voorjaarsconcert. In zeer goed gevulde Kandelaar werd het spits afgebeten door het jeugdorkest van de verenin- ging. Dit keer voor het eerst onder leiding van Marjan La- huis. Ondanks de koopavond bleek de keus voor de vrijdagavond toch ccn juiste keus te zijn. Met marsmuziek van A. den Arend en muziek uit Finland Italië en Schodand zette het jeugdorkest meteen de toon voor dc rest van de avond. Ladv-speaker Joke Voordes praatte dc nummers aan elkaar en gaf ccn uitgebreide toelichting bij dc tc spelen num mers. Het HMV orkest, met dirigent Bert Fransen, liet ccn zeer professionele indruk ach ter. Ook het 65-leden tellende koor Amazing bracht onder lei ding van David Braak een paar hoogstandjes ten gehore. Naast het bekende repertoire waagde zij zich, met succes overigens, ook aan een nummer. Van klas siek tot vrij modern passeerden op de muzikale avond de revue. Het afsluitende nummer voor de pauze, King all Glorious, werd door Amazing en HMV samen uitgevoerd. Vervolgens ontving Henk Willems voor zijn zestig jarig lidmaatschap bij mu ziekvereniging HMV van burge meester DJ. Verhoeven een speld. Het tweede gedeelte begon met de drumband van HMV, onder leiding van Erik Broeke. Hierbij maakten vooral de snelle tem powisseling met een groot aan tal instrumentale effecten bij het aanwezige publick veel los. Af gesloten werd met een gezame- ïijk lied waarbij, zowel HMV en Amazing als het aanwezige pu bliek, op de melodic van Kalin- ka een speciaal voor het opgestelde tekst zongen. HMV en gemengd koor Amazing laten zich van hun beste kant horen. Foto: Jokt Oostc-rvelt De Stichting Triatlon Holten is klaar voor de alweer veertiende editie van de Triathlon Holten. Wat ooit begon als een recreatief sportfestijn is uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste triathlon van Oost- en Noord Nederland. Het evenement wordt gehouden op zater dag 18 juli. twee toneelstukjes, met als thema vroeger en nu, oogsten veel be wondering onder het in grote geta le aanwezige publiek. Tijdens de pauze zorgden Peter Wi|nbcrg en Hans Haverslag voor de humoris tische noot in het geheel. Zij speel den een act van Herman Finkersen broer Winffed. De leden van CJV .voornamelijk jongens en meisjes in de leeftijdscategorie tien tot en met vijftien jaar, hadden al voor het feestweekend in besloten kring het jubileum op geheel eigen wijze ge vierd. vrouw Kieboom de rol van dc oude renbonden in de belangenbe hartiging van vi j ftig- pl u s se rsF.en ge - bied waaroppoliuck en vakbeweging vaak te kort schoten. Tevens werd er afscheid genomen van mevrouw Broere. Zij was als bestuurslid zes jaar acticf.Na de pauze stond de opvang van vluchtelingen centraal. Een ver tegenwoordigster van het asielzoe kerscentrum Markelo vertoonde een vidcotïlm over de opvang van vluch telingen, Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De bonnen kunnen tot en met za terdag 4 april worden ingeleverd bij hei Holtens Nieuwsblad, Kerkhofsweg 18, 7451 BG in Holten. Als de bonnen binnen zijn worden de drie meest genoemde verkopers en drie verkoopsters door een jury genomineerd. Deze worden vervolgens uitgenodigd voor een feestelijke avond. Hier worden dan ook de winnaar en de winnares bekend gemaakt. Dc Oostelijke Weekblad Pers en de 1 loltcnse Handclsvcrcninging heeft voor dc winnaars leuke prij zen in petto. Sinds vorig jaar maakt dc Triath lon Holten deel uit van het NTB Dutch ELITE-Circuit. Voor waarde voor het toetreden tot het Elire-circuir was het onder deel zwemmen in open water. Vorig jaar ging de wens van het Stichtingsbestuur in vervulling cn klonk het startschot in de Schipbeek tussen Holten cn Markelo. Ook dit jaar gaat de Elite-groep in dc Schipbeek te water. Op dc persbijeenkomst afgelopen dinsdag zei Peter Corstanje, voorzitter van dc Stichting triathlon Holten, blij tc zijn met het deelnemersveld. Van een aantal bekende toppers zijn de inschrijvingen binnen, waaronder Guido Gossclink uit Enschede (winnaar 1996, 1997), Dennis Looze (winnaar 1995) cn dc Nederlands Kampioen van 1997, Ralph Zeetsen. Bij dc dames worden vrijwel alle winnaars van voorgaande jaren aan dc start verwacht, waaron der Bianca van Dijk, Wieke Hoogzaad, Lucienne Groenen dijk cn Christine de Wit. Naast Holten maken de triath- lons van Zundert cn Nucnen alsmede het Nederlands Kam pioenschap in Roermond deel uit van het Dutch Elite Circuit. De tri-atleten kunnen zich op deze manier goed voorbereiden op dc Olympische Spelen van 2000 in Sydney, waar de triath lon voor het eerst op het pro gramma staat. Overigens is de Triathlon Hol ten niet alleen bij toppers in trek, ook recreanten hebben zich in dc afgelopen edities massaal deel genomen aan de kwart en achtste triathlon. Dit jaar kun nen 630 personen starten. Van de Holtenaren hebben tot nu toe 175 belangstellenden gerea geerd. De organisatie zag geen nood zaak om af tc wijken van het scenario van de vorige triathlon. Voorzitter Corstanje: „In grote lijnen is deze gelijk aan die van vorig jaar. Wat dc finish betreft is er een kleine parcoursvcran- dering rond het gemeentehuis. Er zullen twee tribunes geplaatst worden, zodat het een stadion lijkt. Voor het publiek is het dan nog aantrekkelijker." Wat het Dutch Elite-circuit be treft zijn er in overleg met de atleten enkele wijzigingen door gevoerd. Besloten is dat voor het eindklassement, waarvoor een prijzengeld van .tweedui zend gulden beschikbaar is, drie wedstrijden meetellen. De atleet die aan alle wedstrijden deel neemt kan het zwakste resultaat wegstrepen. Tevens is een pun tensysteem ingevoerd in plaats van totaaltijdcn. Voor de win naar en winnares ligt in Holten een bedrag van vijduizend gul den klaar. Dat de organisatie van Tnathlon Holten al langere tijd op hoog Burgemeester Verhoevt triathlete. niveau scoort is ook de Neder landse Triathlon Bond niet ont gaan. Voorzitter J. van Zanten complimenteerde het Stich tingsbestuur met de woorden: „De organisatie staat als een huis." Vervolgens gaf de voor zitter Holten groen licht om de organisatie van dc Nederlandse Kampioenschappen in 1999 en het jaar 2000 op zich tc nemen. Burgemeester Verhoeven on derstreepte het belang van de Triathlon voor Holten. „Het sportevenement schept niet alleen een band met de burgers, maar is ook voor het toerisme van belang. Het festijn houdt ccn gcannimeerd praatje een aanwezige geeft een geweldige uitstraling. Dc Triathlon is een breedtes port, met een waarde voor spor ters, het bedrijfsleven, de ge meenschap en de overheid. Waai; nodig support het ge meentebestuur de komende evenementen", aldus Verhoe ven. Hij besloot zijn toespraak met dc slogan: „Holten, het sta tion voor spelen op weg naar 2000". Mijn favoriete verkoopster/verkoper is: omdat: Hij/zij werkt in de winkel van: Deze bon inleveren t/m zaterdag 4 april bij het Holtens Nieuwsblad, Kerkhofsweg 18, Holten. Raadsleden De Holtense gemeenteraad heeft afgelopen maandag in haar vergadering afscheid genomen van 6 raadsleden. Burgemeester Verhoeven schetste ccn beeld van de plaastelijke politieke ge beurtenissen in de afgelo pen vier jaar en maakte daarbij uitstapjes richting vertrekkende raadsleden. Nestor en CDA fractie voorzitter Harry Dull nam afscheid namens de achter blijvende collega's. Op 14 april nemen zes nieuwe le den dc leeggekomen plaat sen in dc raadszaal in. Vori ge week maakten de lezers van Het Holtens Nieuws blad ai kennis met Gerda Wibbclink-Roelvink van de VVD en PvdA'er. Remi de la Have. Deze weck is er aan dacht voor Willy Veneklaas van .Gemeentebelang en CDA-viouw Willy Bel- dman-Wegstapel. In de vol gende weken worden VVD'er Spijker en het der de vrouwelijk raadslid, Lous van Dijk van Gemeentebe lang, voorgesteld. Tijdens de persbijeenkomst ga ven de aanwezige tri-atleten Christine de W it, Wieke Hoog zaad, Guido Gossclink cn Den nis Looze hun visie op de Olym pische Spelen in september van het jaar 2000 in Australië. De topsporters hopen zich voor de spelen te plaatsen. De plaatsing geschiedt via dc wereldranglijst. De punten hiervoor zijn te ver dienen bij Wereldbekerwedstrij den. Promovendus Oud-inwoonster Rita Landeweerd, i can Holten, op 19 maart gepromoveerd tot doctor in de Letterkunde. Zij schreef het proefschrift Discours, seman tiek, in perspectief cn tijdstruc- tuur. Dc promovendus is werk zaam op de Rijksuniversiteit Groningen. Raadsleden De'ze week worden er we derom twee van de zes nieuwe Holtense raadsleden voor gesteld: Willy Vencklaas (Gemeentebelang) en Willy Bcldman-Wcgstapel (CDA). /.ic pagina 3 Samen op Weg Dominee Roozcnboom is nu vijfjaar Hervormd predikant in Holten. Hen gesprek over zijn werk, de jeugd en SOW. Zie pagina 5 Waterpolo De waterpolotcams van Twenhaarsveld hebben het dit seizoen zwaar. Drie teams leden afgelopen weekend een neder- laag. Zie pagina 7 Caravancontrole Veilig Verkeer Nederland af deling Holten houdt op za terdag 4 april een caravan- keuring. De keuring heeft tot doel dc verkeersveiligheid te verbeteren en de kans op gestrande cara vans en ongelukken gedurende de vakantie te verkleinen. Tij dens dc keuring komen alle be langrijke technische aspecten van de caravan aan de orde. Daarnaast wordt er advies gege ven over belading, over ccn eventuele gasinstallatie en over afstellingen. Voor leden van Veilig Verkeer Nederland is dc keuring gratis. N oor niet-leden bedragen dc keuringskosten vijftien gulden. Telefonische opgave is mogelijk. Het adres voor de keuring is: Autobedrijf Huzen, Markcloseweg 19, tele foon 36 61 01. Open Deurdienst In het Gereformeerd Kerke lijk Centrum de Kandelaar is er aanstaande zondag een Open Deurdienst. De dienst heeft als thema: 'Men sen zoals wij'. Dominee Braak man uit Markelo zal de dienst voorgaan. Muzikale medewer king wordt verleend door het Vriezenveensc Interkerkelijk Kinderkoor Hosanna. De dienst begint om 19.00 uur. Vanaf 18.50 uur is er samenzang. Be langstellenden zijn van harte welkom. Mattheüs Passion Muziekdocent Ruud te Velt huis bespreekt met het oog op de naderende Paasdagen op woensdagavond 1 april voor belangstellenden de Mattheüs Passion. Hij laat daarbij uiteraard frag menten uit deze passiemuziek van Bach horen. Ruud te Velt huis doceert aan Dc Waerclen- borch en houdt zijn lezing op uitnodiging van de commissie Vorming en Toerusting van de drie gezamenlijke kerken in Holten. De bijeenkomst wordt gehouden in kerkelijk centrum de Kandelaar en begint om 20.00 uur. Paasworkshops bloemschikken De Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk geeft de ko mende periode vier work shops over bloemschikken voor Pasen. Dit in navolging van het bloem schikken voor de Kerst. Deelne mers aan de workshops kunnen een keuze maken uit vier ver schillende werkstukken: dc tra ditionele paasmand, de dcur- mand/hanger, de paas-tcrracot- tapottcn cn de paastaart. De bijeenkomsten worden ge houden op dinsdag 31 maart vanaf 19.30 uur, woensdag 1 april vanaf 9.30 uur, donderdag 2 april vanaf 13.30 uur en maan dag 6 april vanaf 13.30 uur. De workshops duren twee uur cn worden gehouden in dorpshuis De Boschkamp. Belangstellen den kunnen bij opgave aange ven welk werkstuk ze willen maken. De kosten om deel te nemen bedragen 10 gulden per keer. Dit bedrag is exclusief ma teriaal. Van alle werkstukken zijn vanaf 26 maart in de Bosc hkamp voorbeelden te bezichti gen. Diegenen die voor deelna me voelen kunnen zich hier ook opgeven of om nadere informa tie vragen, telefoon 36 27 55. Bejaardensoos Dc bejaardensocieteit heeft op dinsdag 13 april weer een bijeen komst. De middag begint om half drie en wordt gehouden in Irene. Op woensdag 22 april viert de societeir haai 35-jarige bestaan. Het jubileum wordt ge vierd in de Kandelaar. De fees telijke bijeenkomst begint om 14.00 uur. v\y«ki'iicl ZO Vl'i'WilrflIiill» Op vrijdag dringt een zachte lucht van subtropische origine ons land binnen, en dat proces gaat gepaard met be wolking en af en toe zon en misschien valt er ook nog (mot)regen maar dit is nog niet helemaal zeker. Temperatuur wordt rond 13FC. Zaterdag en zondag loopt de temperatuur op tot waarden tussen 15 en 18fC en krijgt het kwik 'lentekriebels'. Deze gunstige thermi sche vooruitzichten zijn het gevolg van hogedruk boven het midden van Europa. Aan de westflank van het ho- gedrukgebied, dat vooral in de hogere luchtlagen van zich doet spreken, wordt met een zuidelijke stroming zeer zachte lucht uit Spanje naar onze omgeving aangevoerd. Verder blijft het overal droog maar de hoeveelheid zon zou wel eens tegen kunnen vallen. Fronten blijven namelijk in de buurt van ons land waardoor er van tijd tot tijd aan het zwerk wolkenvelden over drijven. Een fijn weekend. Weerman. Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1