F Diessenplas aan vooravond van drastische verbouwing f\ Holtens Nieuwsblad Talent toont kunnen in eerste Karaoke ronde 9 Aanmelding van nieuwe leerlingen basisscholen Vletalin wint verkeerskwis HCH zoekt oud-leden CDA'er A.J. Nijkamp overleden U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Eerste fase van ingrijpende verandering gaat eind maart van start A Voorafgaand Uitwisselingscross Buitenlandse rijders op circuit Zuurberg Raadsleden Jaarfeest Boek historie Plattelandsvrouwen Expo Icenter Kerk en sport onder de loep Hollens Nieuwsblad bONDERDAG 19 MAART 1998 Ouders en verzorgers van Holtense kinderen die het volgend schooljaar vier jaar worden hebben onlangs een brief ontvangen. In deze brief werden de ontvangers ver zocht hun kind voor 14 maart aan te melden bij de school van hun keuze. Inmiddels heeft een flink aantal ouders gehoor gegeven aan de oproep en hun kind bij een van dc Holtense basisscholen inge schreven. Vele* ouders en verzorgers heb ben hun kind echter nog niet bij een school aangemeld. Ouders die nog geen keuze hebben ge maakt worden verzocht dit bin nenkort alsnog te doen. Dc scholen kunnen zich dan zo goed mogelijk voorbereiden op de komst van dc nieuwe leerlin gen. Als hulpmiddel bij dc keuze kan de bijgevoegde Holtense scholengids dienen. In deze gids wordt uitgebreid aandacht gege ven aan zowel openbaar als het protcstants-ch risteli j ke basison derwijs in Holten. Voor nadere informatie kunnen ouders zich wenden tol de direc tie openbaar basisonderwijs, de schoolleiders van dc verschillen de openbare basischolcn en de directeur van de p.c.-basis- school. rg' jfdeling Holten van Veilig Verkeer Nederland heeft 'maan- jag in samenwerking met de Holtense politie de jaarlijks Lrkeersquiz gehouden in restaurant Vosman. 25 teams radden zich hiervoor in geschreven waarbij de groep van (letalin de eerste prijs won. De tweede prijs ging naar thietvereniging Dc Zaagmolen en de derde naar de Platte- indsvrouwen Dijkcrhoek. De wisseltrofee voor individuele Jeelnemers en ging naar Irma ten Dam. lockey Club Holten be- iaat dit jaar vijfentwintig jaar. )m dit lustrum te vieren houdt ,e vereniging voor haar huidige n oud-leden een groots feest- fcekend. 9e festiviteiten worden gehouden het Pinksterweekend van 29 tot p met 31 mei. I ICH heeft al vele >digingen verstuurd. Toch is n aantal oud-leden uit het oog let lustrumsecrctariaat van de ub zoekt nog naar dc adressen in dc volgende personen: Gilles oxopcus, Marieke Uy-tcnbo- gaard, jolanda Voorthui-zen, Willenden Vrugging, familie Verburg, Wessel Valst er, G. Makel, J, de Vos, Hans Roclofscn, Hans Walhof, de heer of mevrouw Paalman, Chris Lammers, M.Lammers, D. Kolletje, Anneke Hammcrsma, Elona Halsberg, Remco de Graaf, familie Fokkema- Andrca, Stephan Evers, Eric Cammeraat, Henriettc Bos, Ilse Blom en P. Aalten. Diegenen die het huidige adres van bovenstaande personen weten, kunnen contact opnemem met Magriet Hanewinkcl. Telefoon 362777. iOp 69-jarige leeftijd is op dinsdag 10 maart het voormalig CDA-raadslid A.J. Nijkamp overleden. De geboren Holtenaar zette zich ruim twintig jaar in voor de gemeente- I Apolitiek. In deze hoeda- ^U^nigheid heeft Nijkamp 7 met veel inzet en kennis PB meegewerkt aan de op- j bouw van de Holtense sa- menleving. Nijkamp was v in de raad digd van 1970 stond bekend >or het CDA ertcgenwoor- stekende kennis van de his torie van de Holten. Nij kamp bedreef volgens zijn collega's de politiek met zijn hart. Een man ook die niet graag op dc voorgrond trad. Maar in de raad werd altijd naar hem geluisterd. Opge groeid met veel vcrant- woordelijksbesef zette Nij kamp zich steeds weer ïh voor de Holtense gemeen schap. Naast een gerespec teerd raadslid bekleedde de CDA'er ook een aantal be stuursfuncties, waaronder die van ouderling/diaken van de gereformeerde kerk. Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van nieuwe abonnee Inzenden aan- Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt voor dit abonnement f 79.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 76,75 per jaar betaalwijzeautomatisch) Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Aan de eerste lokale voorron de van de Karaoke Mega Tour in café 't Klavier namen zaterdag veel zangtalenten deel. De hele avond werd er gezongen dat het een lieve lust was. Dit leverde buiten de gewone uitslag al een leuk presentje op voor drie deelne mers. Joke Vruggink, Arthur Maat- kamp en Antoinette Tuutert kregen namelijk het aanbod om een CD-single maken. Het is voor dc vijfde, maal dat er een Karaoke Mega Tour wordt ge houden. In 250 horecagelegen heden in het hele land zijn er drie voorrondes waarin iedereen zo vaak mee mag doen als hij wil. Acht deelnemers zullen uit eindelijk de strijd met elkaar aanbinden in de lokale finale. De beste drie gaan door naar de provinciale halve finale. De win naars van deze halve finales pre senteren zich tenslotte in party centrum Bob's Saloon in Lit- De volgende lokale voor ronde van de Karaoke Mega Tour is op 19 april in café 't Klavier. Dc Holtense finale staat op de agenda voor 19 mei. De deelname is gratis. Joke Vruggink zingt vol overgave op eerste voorronde. Foto; Jok Woon- en Zorgcentrum Diessenplas staat voor een periode van ingrijpende veranderingen. Eind van deze maand starten bouwvakkers met de eerste fase van een drastische verbouwing. Nog voor de zomervakantie zal het huidige aanzicht van de hoofdingang geheel veran derd zijn. Terwijl over krap twee jaar het centrum klaar moet zijn voor de eerst komende vijfentwintig jaar. Na de verbouwing biedt Diessenplas nog maar onderdak aan 72 bewoners. Momenteel is er plaats voor 105 ouderen. De aanzienlijke teruggang in het aantal bewoners heeft als oor zaak de door de overheid vast gestelde norm en de regel dat er alleen budget neutraal gereno veerd mag worden. In Diessen plas vindt deze teruggang plaats door natuurlijk verloop. „Ge middeld overlijden er vieren twintig inwoners per jaar. Dus aan het einde van dit jaar zitten we waarschijnlijk op het juiste aantal", licht directeur Postma toe. „Sinds oktober van het vo rige jaar geldt er trouwens een opnamestop." Zorgen maakt Postma zich wel over de nabije toekomst. „Ik denk dat we met dc norm van 72 plaatsen voor alle 75-plusscrs in Holten het moeilijk krijgen, liet is het ge volg van het gevoerde beleid van de regering. Ouderen die nen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en de hulp en zorg moet naar de mensen toe worden gebracht. Ter compen satie krijgen we wel ccn budget voor uitbreiding van de zorg buiten het huis. En dan met name voor dc aanleunwoningen en dc bejaardenwoningen aan dc overkant van Diessenplas. Maar ik verwacht toch dat dc inkrimpingen, zowel hier in Holten als in de rest van het land, enorme wachtlijsten tot gevolg hebben. Ik denk dan ook dat staatssecretaris Terpstra het in haar eventuele tweede rege ringsperiode moeilijk zal krij gen. F.r blijft nu eenmaal ccn grote groep ouderen die aange wezen blijven op een verzor gingstehuis", aldus de veront ruste directeur. Bij de renovatie wordt ccn groot deel van de huidige cenkamer- woningen verbouwd tot tweek amer eenheden met een uitge breide bad- en wasgelegenheid. Daarnaast worden alle kantoor ruimtes bi|eengebracht op ccn etage. Op de vierde etage komt een speciale afdeling voor bewoners met een vcrplecghuisi'ndicatie. Dit zijn ouderen die lijden aan een „lichtere" vorm van demen tie. In het begin zal er voor twaalf van deze Ijewoncrs plaats zijn. Postma:„Dcze plaatsen hebben we te danken aan het PAY. Janssen verpleeghuis. Zij heeft capaciteit voor zestig bed- •Het vooraanzicht van Diessenplas krijgt een ander beeld den voor dc- nieuwbouw in de Deventer binnestad, maar heeft twaalf plaatsen aan ons afge staan. In de toekomst hopen we negentien bedden te kunnen plaatsen. Ook zullen we nog intensiever gebruik gaan maken van dc deskundigheid die aan wezig is bij het Deventer St. Jozef verpleeghuis. Een samen werking die overigens al jaren bestaat." De renovatie heeft volgens Postma voor het aantal werkne mers geen gevolgen. „Voor de ■verplccgunit zal meer personeel nodig zi|n. F.r vinden wat vc- schumngcn onder het huidige personeel plaats. Maar die zullen beperkt zijn. Daarnaast zal cr extra personeel ingezet worden voor de zorg buiten de muur." Voor de bewoners brengt de verbouwing veel overlast met zich mee. Per "fase gaan er een aantal bewoners intern verhui zen. Voor de nodige afleiding en Foto: Ton Hofma ontspanning zi|n er extra activi teiten gepland. De Stichting Vrienden van de Diessenplas heeft hiervoor extra geld voor beschikbaar gesteld. Buiten een grondige aanpassing van de grote keuken is de ko mende renovatie dc eerste grote verbouwing die Diessenplas sinds haar bouw in het begin van dc jaren zeventig ondergaat. De totale kosten voor dc verbou wing bedragen 5,5 miljoen. Voor de ware motocrossliefhebbers valt er dit weekend heel wat te genieten. De Motor- en Automobielclub de Holterberg houdt zondag weer haar jaarlijkse moto- cross. Dit jaar gaat het om een Euro-Nationale cross. Een evenement waaraan ook buitenlandse rijders kun nen deelnemen. Diverse toppers hebben te ken nen gegeven op het circuit dc Zuurberg aan dc start te zullen verschijnen. Zo zijn bij de zij spannen dc Nederlandse kam pioenen van vorig jaar, Jacky en \Yiljam Jansen, van de partij. Terwijl Björn Meinders als bak kenist van Patrick Greup de eer voor Holten zal proberen hoog te houden. Ook bij de klasse viertakten zal een aantal regio nale toppers dc strijd met elkaar aanbinden, waaronder de suc cesvolle Holtense broers en MAC-leden Erik en Allan Da vids. Voorafgaand aan de Euro-Na tionale cross wordt er zaterdag op hetzelfde circuit een Uitwis selingscross gereden. Leden van diverse motorclubs uit dc regio zullen hieraan deelnemen. \a verwachting verschijnen er op deze dag zo'n 250 crossers aan de start. Dc cross op zaterdag begint om 11.00 uur. De toe gang is graj Dc lezers van het Holtens Nieuwsblad kunnen de komen de weken op een van de bin- nenpagina's kennis maken met de nieuwe 1 loltense raadsleden. Deze weck staan Gerda Wib- belink-Roclvink vandc VVD cn PvcLA'er Remi de la Have in het voetlicht. De daarop volgende weken is cr ruimte vrijgemaakt voor Willy Veneklaas (Ge meentebelang), Willv Bcldman- Wcgstapcl (CDA)', dc heer Spijker (V VD) enLóus van Dijk (Gemeentebelang). 1.00 ut s. Het c de Eur ondag male trdt strijd op 13.00 uur gegeven. De toegang voor deze cross bedraagt tien gulden. De jeugd tot cn met veertien jaar betaalt vijf gulden. Kinderen tot en met zes jaar hebben gratis toegang. CJV de vrienschap houdt op vrijdag 27 maart en zaterdag 28 maart in gebouw Irene weer haar jaarfeest. De avonden beginnen om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur open. De toegang bedraagt vijf gulden per persoon. Op zaterdagmiddag is cr een voorstelling voor bejaarden en gehandicapten. Deze begint om 14.00 uur De bewoners wachten de verbouwing lijdzaam af. Foto: Ton Holms 'Wat zit er achter?'. Dat is de titel van het boek, dat wordt ge schreven naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van de pro vinciale afdeling Overijssel van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. I (en schrijverscollectief, bestaande uit vier leden en twee provinciale bestuursleden, is het omvangrijke archief ingedoken. Zc hebben ma teriaal verzameld om zo vorm en inhoud aan het boek te geven. Als auteur is aangetrokken cle heer JA. Hilberink. Deze historicus heeft reeds aan verschillende geschied kundige regionale publikatics haar medewerking verleend. "Wat zit erachter5" vertelt de geschiedenis van dc N BvP Overijssel, maar ver telt ook over dc ontwikkelings fasen van vrouwen in de loop der jaren.In het begin was het hoofdzake-lijk kennis vergaren, le ren. Daar-na kwam er een periode van ontplooiing, voor jezelf opko men en emancipatie. Vervolgens opkomen voor gelijke rechten cn deelname aan tie samenleving in al haar facetten. Dc artikelen worden afgewisseld met veel foto's. Kortom, het is een waardevol bezit en een aanwinst voor de boeken kast. Tijdens de provinciale ver- gaderingop 16 april 1998wordt het bock officieel gepresenteerd. Het boek is te bestellen bij NBvP Overijssel. voorbeen Wf>urs a Lifestyle is een stijlvolle beurs over exclusief leven met o.a.: de nieuwste huis tuindecoraties trends op het gebied van y, zowel antiek/klassiek als modern modeshows (4 x per dag) uiterlijke verzorging/make-up Openingstijden donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 - 22.00 uur. zondag van II 00 -18.00 uut. Entreeprijs: 12.50 (kind tot 12 jr en Raadsleden Twee van de zes Holtense raadsleden staan deze week in het voetlicht: Gerda Wibbclink-Roclvink (VVD) cn Remi de la Have (PvdA). Zie pagina 3 Van der Torre Hoe is het met ex-fractie- voorzitter cn D66'er Dick van der Torre na de verplet terende nederlaag bij de af gelopen gemeenteraadsver kiezingen. Zie pagina 5 Blauw-Wit De zaterdagamateurs be haalde een belangrijke zege. De ploeg blijft met deze overwinning in de strijd. Zie pagina 7 De theoloog en ex-topsporter Kees Tinga houdt op dins dagavond 24 maart in ge bouw Irene een spreekbeurt over de relatie tussen kerk en sport. Daarnaast is er gele genheid om over dit onder werp te discussieren. Kees Tinga is geen onbekende in de sportwereld. Tijdens zijn studie speelde hij in het natio naal volleybalteam. In dienst van de NH-kerk is Tinga nu een deel van de week bezig met het project Kerk en Sport. Dit pro ject is ondermeer ccn initiatief van de Nederlandse Christelijke Sportuniei De voormalig topsporter is uit genodigd door de commissie Vorming en Toerusting van de ge zamenlijke Ker-ken. Vooral be stuurders en lc-dcn van de Holtense sportclubs zijn van harte welkom. De avond begint om acht Collecte Simavi Simavi collecteert volgende week in Holten voor een aan tal belangrijke projecten voor het voorkomen van blindheid in Afrika en Azië. Met dc projecten hoopt Simavi ziekenhuizen en klinieken te kunnen uitrusten met noodza kelijke instrumenten. Tevens wil zij dc medische kennis met op leidingen en cursussen uitbrei den. Ook denkt de organisatie de rechtstreekse preventieve zorg, waaronder het toedienen van vitamine A aan kinderen, te kunnen verbeteren. „In ontwikkelingslanden is blindheid en slechtziendheid een enorm probleem", aldus de Holtense Simavi-mcdcwerkster mevrouw Kruimelaar-Xijboe- r.„ln Ghana bijvoorbeeld is er voor een op de miljoen mensen een oogarts beschikbaar. Maar dat is niet het enige struikelblok. De artsen die er zijn hebben bijzonder weinig mogelijkheden om hun vak uit te oefenen. Me dicijnen, brillen en outillagge ontbreken vaak. Uit cijfers van dc Wereld Gezondheidsorgani satie blijkt dat twee van de drie gevallen van blindheid of slecht ziendheid te voorkomen of te genezen is. Simavi hoopt met haar projecten daar ccn bijdrage aan tc kunnen levéren, de natio nale collecte van Simavi loop van 22 tot 28 maart. jgp ttcekend k weers zo MTwacliliiip Wegtersweg 65, 7556 BP Hengelo, rijksweg A it 30. Tel.: 074 - 2 559 559. Het overgangsgebied tussen koude en warme luchtmasa's ligt op vrijdag dichtbij ons land. Een storing zou op veel plaatsen regen kunnen veroorza ken: met name in het noordoosten van het land en dat bij barometerstan den van omstreeks 1033 Hpa. In het weekeinde koerst het hogedrukge- bied dat bij de Britse Eilanden ligt naar Scandinavië. Het gevolg is dat de wind naar het noordoosten ruimt waardoor de aanvoer van droge en koude lucht op gang komt. De lucht aanvoer uit het noordoosten heeft la gere temperaturen tot gevolg (in de nacht en vroega ochtend daalt de temperatuur tot iets beneden het vriespunt) maar het wordt wel wat zonniger. Gevoelsmatig zal het over dag niet zo koud zijn omdat er over het algemeen weinig wind staat. Prettig Weekend. Weerman, Freddie Paalman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1