Dreun Gemeentebelang; D66 zwaar knock-out Holtens Nieuwsblad Jubelstemming bij de WD'ers Eb van Schooten vindt verliezen nooit prettig Gelukkig gevoel bij Metsemakers D66 kan verlies niet verklaren CDA wil samen met PvdA en WD U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Historische vergelijking stemmenaantallen alle stemdistricten Harry Dul van het CDA ziet het wel zitten straks met de PvdA en VDD. Foto: Johan Bolink CDA lijstrekker Harry Dul betitelde de uitslag van de gemeen teraadsverkeizingen als een juiste afspiegeling van het Holtense politieke plaatje. „Deze uitslag hoort bij Holten. Het brengt weer meer even wicht in dc raad. Daarbij nemen er ook drie vrouwen zitting in de raad. Wc kunnen nu met elkaar aan dc slag om Holten het be stuur te geven dat het verdient", al dus de tevreden CDA-voorman. Dul voelt trouwens wel voor een coalitie met de Pvda en de WD. „De programma's laten toch veel overeenstemming zien. Natuurlijk moeten er con cessies worden gedaan, maar op veel punten zijn we het toch met elkaar eens. Daarbi| komt dat we met beide partijen goede con tacten hebben. Met dc behaalde zetels kan het CDA nu ook daadwerkelijke bestuurlijke ver antwoordelijkheid nemen." KIEZERS BEDANKT! es rHoltens Nieuwsblad Eb van Schooten kan niet echt blij kijken na het verlies van twee Zetels. Foio: Johan Bolink 2800 DONDERDAG 5 MAART 1998 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Jan Kevelam liet zich door vt Binnen de WD waren alleen maar blijde gezichten tezien. Lijsttrekker Jan Kevelam glom van oor tot oor. „Mag het na die winst die we vandaag boekten. Ik ben dol blij", was de eerste reactie van dc fractievoorzitter die van alle kanten werd gefeliciteerd met dc overwinning. De brede grijns op zijn gezicht bleef. „Een perfecte uitslag voor ons en mijn prog nose was juist. Ik had dit abso luut verwacht", klinkt het gede cideerd. „We hebben een goede campag ne gevoerd en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We heb ben duidclijkkheicl gebracht in ons programma en daar heeft dc burger op gereageerd. Dal is dc reden van dc winst. Natuurlijk is len uitgebreid feliciteren. Foio: Johan Bolink het verlies van D66 en Gemeen tebelang niet prettig voor hen- .Maar de kiezer heeft gekozen", klinkt het nuchtere commentaar op de pijnlijke nederlaag van beide partijen. Een waarheid als een koe.Want dc VVD ging van 950 stemmen in 1994 naar 1.329 stemmen nu en dat is bepaald geen kleinig heid. „Het is een bewuste keuze geweest van de burgers en daar zi|n we heel erg blij mee. Boven dien kunnen wc nu gaan deelne men aan dc collegevorming en een wethouder leveren, zodat het college van B en W een juiste afspiegeling gaat worden in Hol ten", aldus een stralende Jan Kevelam die het middelpunt is en zich graag en veelvuldig laat feliciteren met de gewonnen ze tel. „Natuurlijk ben ik teleurge steld. Verliezen is nooit pret tig, maar ik had dit venvacht. Niet dat het gelijk twee zetels zouden zijn. Maar we zullen er mee moeten leren leven." Fractievoorzitter Eb van Schoo ten van Gemeentebelang zit er een beetje mistroostig bij. Tus sen zijn handen krampachtig een fles wijn geklemd. „Nee, die- heb ik niet als troostprijs gehad, een fles heeft iedereen gehad bij de stemlokalen. Het is jammer, maar wc zijn nog wel de grootste partij gebleven", klinkt het. Hoewel, van -2.647 stemmen naar 1.570 is natuurlijk nic-t niks. „Dat is waar, maar ik had dit verwacht. We hadden als partij deze keer geen enkel hot item en dat is ongetwijfeld een van de oorzaken. In 1994 hadden we twee belangrij ke zaken achter de rug die we naar onze hand wisten te zetten. Dat was de aanleg van de Maiswegcn de bouwgrondbelasting. Daarom ben ik van het verlies ook niet zo ge schrokken. In 1994was het wc! een enigszins vertekend beeld en heb ben in wezen boven onze stand ge leefd", aldus Van Schooten. Ondanks dc zwieper die Ge meentebelang kreeg blijft de lijsttrekker optimistisch. „Ze ker, wc gaan heus niet bij de pakken neerzitten en zullen ons ook in dc komende raadsperio de waarmaken. Maar dit is wel mijn laatste periode als wethou der en ook als raadslid. Binnen onze partij is het een en ander veranderd. Een aantal kandida ten viel weg door omstandighe den. Gelukkig hebben wc een goeie jeugd achter ons", aldus Van Schooten. Jan Metsemakers van de PvdA heeft een zetel gewonnen. En dat is ook te zien. Foto: Johan Bolink De voor de gelegenheid goed in het pak gestoken lijstrek ker Jan Metsemakers arri veerde enige tijd na de eind- I uitslag. Hij toonde zich ge- j lukldg met het resultaat. ;n van dc PvdA I vindt dat Holten eindelijk weer gekozen heeft voor beleid. „Wc zijn weer op het oude aantal zetels van dc verkiezingen in 1990 terug. Ik ben daar zeer blij mee." Evenals zijn CDA-collcga Dul voelt Metsemakers wel voor een coalitie van Pvda, CDA cn VVD. „Het initiatief ligt echter bij Gemeentebelang. Zij mogen als eerste een coalitiepartner zien te vinden. Of ze uitkomen bij onze partij lijkt me onwaar schijnlijk. Mede gezien ons standpunt ten aanzien van de Zuidelijke rondweg. Er zijn veel mogelijkheden en we moeten maar afwachten. Het wordt trouwens wel moeilijk om met drie partijen een coalitie te vor men, want er is maar plaats voor twee wethouders. Maar zoals gezegd Gemeentbelang mag de eerste zet doen." De winst voor de Pvda verklaart Metsemakers uit het feit dat Ge meentebelang heeft, verloren. „Het verlies moet ergens naai toe en ik denk dat wij daar een graantje van me hebben gepikt." Als lezer van het Hol tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats IHijtoj betaalt voor ctf abonnement 179,-tOperjaar (betaalwijze per acceptgiro) f 76.75 per jaar (betaahufcB: automassdt) 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1998 1994 1998 1994 GB CDA 1998 1994 WD 1998 1994 1998 1994 PvdA D66 Dick van der Torre liet zich ma; huis voordat hij afdroop. „Dc kiezer bepaalt. Ik ben zeer teleurgesteld." D66 lijsttrekker Dick van der Torre staat zichtbaar verslagen bij de ingang van dc raadszaal. „Ik kan het verlies van onze partij op het moment niet ver klaren. Misscliien heeft het te maken niet het dal waar D66 zich op het moment landelijk in bevindt. Ik had minstens ver wacht dat wc onze zetel zouden behouden, maar helaas." Van der Torre gaat zich nu eerst beraden wat hij op politiek ter rein verder gaat doen. „In elk geval pak ik mijn werk weer op. Ik heb en eigen bureau wat ik flink heb laten versloffen. Ik pik de draad daar maar weer op." Even later verdwijnt dc versla gen D66'er met zijn partijgeno ten in de catacomben van het gemeentehuis. Ec-n symbolische afgang. Met spanning werd op de uitslag gewacht. Gemeentebelang blijft ondanks fors verlies ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen toch de grootste partij. Dc partij raakte gisteravond.twee ra-adszetels kwijt en be houdt vier zetels. De huidige coalitiegenoot WD won een zetel en zal de komende vier jaar met drie zetels in de raad vertegen woordigd zijn. Opposriepaitijcn CDA en PvdA boekten' eveneens winst en kwa men beide uit op drie zetels. Een winst van een zetel. Grote ver liezer is D66. Dc democraten zullen niet meer terugkeren in de Holtense raadszaal. Als grootste partij zal Gemeen tebelang als eerste de gelegen heid krijgen om een nieuwe coa litie te vormen. De partij zal een keuze moeten maken met wie zij in zee zal gaan. Gezien de uitslag en de partijprogramma's be hoort een coalitie tussen CDA, PvdA en WD echter ook tot dc mogelijkheden. De gemeenteraadsverkiezingen in Holten verliepen overigens rustig. In tegenstelling tot dc gemiddeld lage opkomst in het land was de opkomst in Holten zeer hoog. Bijna tachtig procent van dc stemgerechtigden maak ten gebruik van hun stemrecht. Rond het middaguur had in drie van de vijf districten al meer dan een kwart van de kiezers zijn stem uitgebracht. Omdat er dit jaar gebruik werd gemaakt van de stemcomputer waren de eerste uitslagen al tien minuten na sluiting van de stem bureaus binnen. Deze werden in de raadszaal op een groot scherm bekend gemaakt. Rond half negen presenteerde burge meester D.J. Verhoeven aan de aanwezigen het eindresultaat. Het stemmen per computer ver liep overigens niet overal even vlekkeloos. Vooral de oudere stemmers in het district Dies- senplas wisten niet eocd met dc nieuwe manier v; om te gaan. Dit zorgdt voor wat oponthoud. Winnaar Jan Kevelam van de VVD (links) samen met de verliezer maar toch de grootste partij Eb van Schooten van Gemeentebelang. Foio: johan Bolink Afscheid Soepnel Jan Soepnel van Gemeente belang komt in dc nieuwe raad niet meer terug als fractievoorzitter. Zie pagina 3 Varkenshouders Vele varkenshouders zijn in het verweer gekomen tegen de her structurering. Zie pagina 3 Actie Regenboog Leerlingen van dc Regen boog hebben een handteke ningenactie gehouden voor een veiliger Schoolstraat. Zie pagina 5 Gemeentehuis STEMMEN GH 323 VVD 356 CDA 303 PVDA 202 D66 33 Opkomstpercentage: 79,45% Diessenplas STEMMEN GH 369 VVD 274 CDA 309 PVDA 216 D66 45 Opkomstpercentage: 79,07% Bethanië Dijkerhoek STEMMEN GH 337 WD 209 CDA 151 PVDA 34 D66 10 Opkomstpercentage: 86,58% De Holterenk STEMMEN GH 281 VVD 224 CDA 222 PVDA 323 D66 100 Opkomstpercentage: 79,53% De Haarschool STEMMEN GH 260 WD 266 CDA 245 PVDA 389 D66 64 Opkomstpercentage: 76,48%. weekjL'nd 7vvk vvct»rs zo M'invaelifirij' In de nacht van donderdag op vrijdag als de atmosfeer wat tot rust komt en er wat meer opklaringen zijn dan zou de temperatuur vlak boven de grond dichtbij of misschien net iets onder het vriespunt kunnen duiken. Vrijdag hebben we te maken met een wissel- lende bewolking en van tijd tot tijd komen er ook opklaringen voor en krijgen we af en toe zon of perioden met zon. Maar er kunnen zich ook buien vormen mogelijk met hagel of onweer. De wind is matig soms vrij krachtig en komt uit west tot noord westelijke richting. Overdag ligt de temperatuur tussen 8.0'C a 9.0'C. Waarschijnlijk zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Want dan komt de scheidingslijn tussen koude lucht in het noorden en warme lucht in het zuiden precies boven ons land te lig gen. dit leidt onvermijdelijk weer tot toenemende regen- kansen. Ik wens u nog een prettig weekend. Weerman. Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1