Veel voordelen met de stemcomputer Verlichte straatnamen in Holtense buitengebied Holtens Nieuwsblad Sluitings tij den horeca verlaat Ap Krikkink al 50 jaar bij CNV n Verhoeven: stemmen democratisch recht SV Holten houdt weer compostactie 26 februari t/m 2 maart U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint BON Optocht druk bezocht Wethouder Van Schooten wil eerst proef aan de Schapendijk Fractievoorzitters klaar voor verkiezingen ZA 6 Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 26 FEBRUARI Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Ook dit jaar houdt omni- vereniging SV Holten weer een compostactie. Belangstellenden kun nen op het door de vere- ninging verspreide be stelformulier aangeven hoeveel zakken compost ze willen bestellen. Dit bestelformulier zal in de periode van 2 tot en met 7 maart huis-aan-huis worden opgehaald. De bestelde zak ken worden gratis thuisbe zorgd. De kosten per zak van 35 kilo bedragen tien gulden. Contactadressen voor de actie zijn Novalux- van de Maat, Smitsbelt 7, en Foto ten Velde aan de Dorpsstraat 39. Diegenen die een grotere partij willen afnemen, opnemen Jansen, telefoon 36 36 S5. •met de heer G. De gemeenteraad gaat ak koord met het voorstel om de sluitingtijden voor de horeca aan te passen. Cafe's mogen hierdoor op werkdagen open zijn tot 1.00 uur 's nachts en in het weekend een uurtje later. Een half ui mogen zij i en geen niet ten. „Het voor sluitingtijd t meer schenken gasten binncnla- in goed overleg tcgt Jan de horeca," Kcvclam (WD). Daarom is zijn parti| het eens met het besluit. Toch zet hij nog een vraagteken: „Hoe zal het laatste half uur in dc praktijk gaan werken. Graag zie ik een evaluatie, zodat wc volgend jaar kunnen zien of het De grootste tuinbeurs van Oost-Nederland enqelo, Tel: 071 - 2 559 559 tuingereedschappen Openingstijden: donderdag, vrijdag en maandag van 14.00 - 22.00 uur zaterdag van 12 00 - 22 00 uur en zondag van 11,00 - 18.00 ui eeprljs: Expo Icenter Hollens Nieuwsblad geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hjtoj betaalt voor dit abonnente f 79.40 per jaar (betaalwijze: 1 f7675per jaar (betaalwijze: Het worden bijzondere ver kiezingen voor Holten. Niet alleen omdat het waarschijn lijk de laatste zijn van een zelfstandig Holten, maar ook wordt voor het eerst per com puter gestemd. Hcrmicn Veenendaal coördi neert namen de gemeente* dc verkiezingen. Ook zij ziet alleen maar .voordelen in dc stemcom- pueter. „Het voordeel is dat we nu natuurlijk veel sneller wer ken. Met dc oude stembiljetten was de eerste uitslag er met een uur, nu hoeven de bestanden van dc districten alleen maar gekoppeld te worden. Ook was er ccn kans dat je vroeger moest hertellen en kon je helemaal op nieuw beginnen." Behalve snelheid speelt ook kostenverlaging een rol. Met een paar verkiezingen zijn de kosten eruit want je hoeft onder meer geen stembiljetten meer aan te schaffen voor dc stemgerechtig den in Holten. Het schijnt dat vooral ouderen problemen hebben met bet stemmen per computer. Daar om is Veenendaal onder meer naar de bejaardensoos geweest om het systeem van de stem computer uit te leggen. „Ik heb gemerkt dat als ze weten hoe het werkt, het geen enkel probleem oplevert", zegt ze. „Ook hebben de mensen kunnen oefenen in het gemeentehuis en heeft dc machine een tijdje bij de Dics- Hcrmien Veenendaal laat hier bij de bejaardensoos z de stemcomputer werkt. Fotu senplas gestaan. Het enige na- drukt, daarom ligt er o deel is dat dc namen die op de grootglas bi)." stemcomputer klein zijn afge- Iedereen was het er over eens dat de carnavalsoptocht in Holten zeer druk was bezocht. 'Jans van de Mölle' was een van de talloze deelnemers. Voor een impressie zie verder in het Holtens Nieuwsblad. Foto: Johan BoUnk echt werkt." Jan Metsemakers (PvdA) denkt dat voor veel mensen het nieu we Algemene Politie Verorde ning erg ondoorzichtig is. „Ac tieve voorlichting is belangrijk om iedereen bekend te maken met dc inhoud van de APV." Naast dc sluitingtijden zitten er nog tal van andere belangrijke aspecten in verwerkt. Harry Dul (CDA): „ln de nieuwe APV staat dat het verboden is om pamfletten aan bomen vast te plakken of te spijkeren." Hij ziet dan ook graag dat organisaties die hiervan veelvuldig gebruik maken, via ccn brief worden ingelicht over deze nieuwe be paling. Afscheid Rensen Wethouder Rensen komt na de verkiezingen niet meer terug. Zie pagina 3 Fractievoorzitters Deze week komen alle frac tievoorzitter aan het woord. Zie pagina's 5 en 9 Duo in Boschkamp Het duo Luuks en Harry bezorgde het publiek in dc Boschkamp veel plezier. Zie pagina 9 Prijsvraag Maar liefst twee prijsvragen staan er deze weck in het Holtens Nieuwsblad. Zit-volleybal De clinic bij Mintonettc over het zit-volleybal is goed aangeslagen. Zie pagina 13 Afscheid van eindredacteur Eindredacteur Peter Koe horst neemt met ingang van vrijdag 13 maart afscheid van het Holtens Nieuwsblad. Na meer dan een jaar met heel veel plezier in Holten te hebben gewerkt, vindt hij het tijd voor een nieuwe uitdaging. Koehorst gaat als redacteur aan dc slag bij het vernieuwde Weekblad voor Saliand waarvan op 18 maart de eerste uitgave zal uitkomen. Hij wil hierbij iedereen die Hij (nog) niet persoonlijk heeft kunnen benaderen, danken voor de fijne tijd in Holten. Dc opvolger van Koehorst wordt Ton Hofman die in een van de komende uitgaven van het Holtens Nieuwsblad zal worden voorgesteld. Hij zal vanaf maandag 15 maart de eindredactie op zich nemen. Kompas verkocht Als het aan het college van B en W ligt wordt het voormali ge schoolgebouw Het Kom pas verkocht. Ook het bijbe horende terrein wordt in de verkoop vertrokken. Op dit moment wordt het gebouw onder meer door dc HMV ge bruikt. Het is niet de bedoeling dat het pand wordt gebruikt voor wo ningbouw. Rond apnl is duidelijk wie de nieuwe eigenaar wordt. Rotonde Het ziet er na uit dat de rotonde op de Rijssenseweg er nu echt vóór het komende zwemsei- zoen er ligt. Alle bezwaren tegen de aanleg zijn door de gemeente van de hand gewezen waardoor de aanleg kan beginnen. Bloedafname Rode Kruis De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis houdt op dins dag 3 maart weer de halfjaarlijk se bloedafnameavond. In Nederland is een tekort -aan bloeddonoren en ook in Holten daalt het aantal geregistreerde donoren. Het Rode Kruis zou gaag zien dat dit aantal weer stijgt. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar en die gezond is, kan zich aanmelden als nieuwe donor. Dit aanmelden kan op dinsdag 3 maart tussen 18.30 en 21.00 uur in sporthal 't Mossink. Vooraf ondergaat iedere donor, ter be scherming van hem/haarzelf, een kleine medische keuring. Voor meer informatie kan men bellen via telefoonnummer 36 26 20. wW'kf'iicl vk. wem zo ei'uaolUiiiK We krijgen ander weer in het weekend want we raken de zachte lucht van de laatste tijd kwijt. De grote omwente ling komt in de loop van vrijdag want dan gaat het hogedrukgebied verbin ding zoeken met een systeem boven Groenland en het oosten van Canada. Tussen die beide systemen in komt een meer noordwestelijke stroming op gang, die vooral in de hogere lagen van de atmosfeer wordt volgepompt met ijskoude lucht uit de Poolstreek. In de loop van vrijdag gaat het rege nen en komt er meer wind, de tempe ratuur komt niet meer boven de 10.0'C. Zaterdag is een overgangsdag met sf en toe zon en buien en wordt het zo'n 6.0'C. de nacht temperaturen schommelen rond het vriespunt. Zon dag word het zo'n 3.0'C a 4.0'C. door dat de bovenlucht erg koud is kunnen er buien ontstaan die een winterse lading kunnen meenemen zoals ha gel. mischien onweer en later ook (natte) sneeuw. En dat bij lage tempe- noorden tot noordwesten zal dat bij zonder guur aanvoelen buiten de Weerman, Freddie Paalman 3 BUCKLE IN-LINE SKATE In diverse kleuren - Maten 32-42. SCHOENEN KLEDING SPORT KIES VOOR HOLTEN, STEM VVD! j itwi Wethouder F. van Schooten van Gemeentebelang wil een proef met het verlichten van straatnaamborden in het buiten gebied. De energie wordt opgewekt met zonnecollectoren. De primeur gaat naar de Schapendijk dat binnenkort het eerste verlichte bord krijgt. „Ik hoor veel klachten vooral uit het buitengebied dat in het donker dc straatna men zo slecht te zien zijn. Dat kwam vorige week tij dens dc politieke middag van de ouderenbonden weer ter sprake", zegt Van Schooten. „Ik ben laatst op een beurs ge weest en kwam deze noviteit tegen. \\"e zijn daarmee een van dc eerste in Nederland die hier mee gaan beginnen", zegt dc wethouder. „Overdag wordt de energie opgeslagen via zonne collectoren en als het donker is worden de borden automatisch verlicht." De wethouder en tijdens dc ver kiezingen fractievoorzitter van Gemeentebelang heeft juist voor de Schapendijk gekozen omdat hij daar de meeste klach ten over kreeg. Het bord komt te staan aan de kant van de Pasmansweg en Beumersteeg. Dc kosten voor een bord bedra gen vierhonderd gulden per stuk. Van Schooten: „Daarom willen we eest kijken boe het werkt. Ook al is me beloofd dat z.e vandalisme-onge'voelig zijn. Binnen driekwart jaar gaan we evalueren en wanneer de proef slaagt is de kans groot dat er meer verlichte borden worden geplaatst op strategische pun- Nict alleen bezoekers maar vooral voor de -ambulance en brandweer is het vaak letterlijk van levensbelang dat ze direct dc weg kunnen vinden. „Met deze borden kan de aanrijdtijd aanzienlijk worden verkort", al dus Van Schooten. Ap Krikkink van de Raal- tenveg had afgelopen zaterdag een jubileum te vieren, hij was maar liefst vijftig jaar lid van de Hout en Bouwbond CNV. Als jongen van 18 jaar werd hij al lid van de bond, destijds ging men al jong aan het werk en werd dan ook meteen lid. Zo werkte hij als timmerman bij de gebroeders Koopman aan de Burgemeester van de Borchstraat. Ter gelegen heid van dit jubileum werd hij af gelopen zaterdag verrast met ccn feestje geregeld door bestuur en kinderen. Ap Krikkink was jaren van dc afdeling tot hij dit i gcz.ondhcidsredcnen op moest geven evenals zijn werk. Nu geniet hij van zijn tuin en een beetje knut selen thuis. Namens de CNV spel dc voorzitter Gerrit Kruimelaar hem het gouden speldje met lau- werrakje met robijnen steentje op. Ook kreeg hij een oorkonde van het vijftig jarig lidmaatschap. Dc voorzitter sprak dc waardering uit voor het lange lidmaatschap en benadrukte dat het zo van belang is dat ouderen lid blijven van het C.N.V., de jubilaris stemde hier mee in. Zo moeten wij als ouderen en jongeren dc bond in stand hou den, niet persoonlijk maar alge meen belang. a<? Zie elders in deze krant. Dick van der Torre (D66), Jan Metsemakers (PvdA), Eb van Schooten (Gemeentebelang), Jan Kcvclam (WD) en Harry Dul (CDA) maken zich op voor de komende verkiezingen van aan staande woensdag. Het belooft ccn spannende strijd te worden tussen de partijen. In het Hol tens Nieuwsblad komen de fractievoorzitters deze week allemaal ruimschoots aan het woord zodat voor u de keuze nog makkelijker wordt (of juist moeilijker) waarop te stemmem. Foto: Peter Bulthuis Volgens burgemeester D.J. Verhoeven is het heel belang rijk dat Holtenarcn volgende week naar de stembus (of be ter gezegd de stemcomputer) gaan. Volgens hem komt hier het democratisch recht goed tot uitdrukking. „In het verre verleden was een beperkt aantal mensen die de dienst uitmaakten", zegt Ver hoeven. „Dat geldt nog voor een paar landen tegenwoordig. Het kiesrecht hier is een rijkdom voor de democratie. Als mensen niet gebruik maken van dit de mocratisch recht is dit niet goed." Volgens dc burgemeester zijn de verkiezingen voor Holten een uitgelezen moment duidelijk te maken hoe de bestuurders het dc afgelopen periode hebben gedaan. Verhoeven: „Je moet zowel beoordelen hoe ze het hebben gedaan als een keuze maken uit dc programma's die ze dc komende vier jaar willen volgen." Voor Verhoeven zijn het de eer ste verkiezingen die hij mee maakt als burgemeester. Twaalf jaar is hij gemeentebestuurder geweest in Dromen. Op zijn 28ste werd hij in 1982 raadslid voor het CDA, dc verkiezingen daarop lijstrekker en het jaar daarop werd hij wethouder. „Ik was dc jongste van de raad. Vooral in hef begin is het goed luisteren en dan gaat het best goed. Dat advies wil ik de nieu we raadsleden ook meegege ven", aldus Verhoeven. „Het is Niet alles is natuurlijk positief verlopen. Verhoeven: „lk wil zelf graag zaken snel wil afwik kelen, je tanden erin en doorzet ten. Op sommige punten zoals de verkeersproblematiek is dat -volgens mij dc afgelopen vier jaar te traag gegaan." Een van de belangrijkste punten in dc komende anderhalf tot twee jaar wordt volgens de bur gemeester het verkeer. „We moeten goed nadenken hoe dat op cc lossen. Ook is het van groot belang hoe het met Hol ten in de 21ste eeuw zal gaan, wat daarin voor Holten het pro fiel zijn. Denk daarbij aan onder meer dc woningbouw, de land bouw, de industrie en het toeris me. Hoe dat vorm te geven moet je in Samenspraak doen met de burgei Als het op een herindeling aan komt constatceit Verhoeven dat het steeds moeilijker wordt om het met het huidig aantal werk nemers voort te zetten, zowel kwalitatief al kwantitief. „Zo ko men er steeds meer beroeps- schriften. Of kijk eens naar het onderwijs dat steeds complexer wordt. Ook op sociale zaken moet je van de rijksoverheid zelf beleid maken. Daar heb je ook weer mensen voor nodig. Als we zelfstandig blijven, dan kan dat alleen niet meer mensen. En dat moet de burger betalen." belangrijk dat je je verdiept in de materie, je moet je goed voorbe reiden en dan gaan discussiëren. En vooral oppassen voor voor- ingenomendheid." Verhoeven voelt zich meer be stuurder dan politicus. Hij heeft daarom ook al twee keer een aanbod afgeslagen om op de lijst voor de Tweede Kamer te ko men. „Je bent dan vaak bezig met scherpslijperij. Ook ont groei je je familie, je bent vaak dc hele week van huis", legt hij uit. In de afgelopen vier jaar heeft Verhoeven als meest positieve ervaren dat er een geweldige dynamiek is in de Holtense sa menleving. „Er staan heel veel mensen klaar om iets tc doen Burgemeester D.J. Verhoeven zoals in 1995 met de komst van dc oorlogsveteranen naar Hol ten. Een ander punt is dat toen ik hier kwam cr scherpe politie ke tegenstellingen waren. Dat is dc laatste jaren afgevlakt."

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1