Holten maakt zich op voor flitsend carnaval Holtens Nieuwsblad Tuitert en Okia beste Holtense sporters'97 i5 Reinier Mass aar nieuwe directeur van ABN Amro Cabaretduo Turkish Delight naar Holten Jaarlijkse avond van de Oudheidkamer in on NUMMER Dondertman vraagt hulp U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint i,u als u ons een nieuwe BON Voorjaarsvakantie met Pinokkio en kleurplaten Telefoonmast op Vletgoor IDE WD WERKT Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 19 FEBRUARI 1998 Nu alle lichten op groen staan en het zeker is dat Kinderboerderij Don dertman definitief mag worden ontwikkeld, zijn de werkzaamheden aan de Meester Bosweg van start gegaan. Het streven is de poorten dit voorjaar te openen. De Stichting Kinderboerderij Dondertman weet zich in elk geval verzekerd van de hulp van een groep enthou siaste vrijwilligers uit Espe- lo, maar om alles tijdig klaar te krijgen is extra hulp drin gend nodig. Wie 'derhalve bereid is om, hetzij 's avonds of op zaterdag, een handje te helpen op het ter rein met uiteenlopende werkzaamheden, is wel kom. Voor meer informatie en aanmelden kan men zich wenden tot Jos Kamphuis, telefoon 0572-32 18 86 of bij café 't Klavier, telefoon 36 29 98. De Stichting Kunst en Cul tuur houdt maandag 23 fe bruari een avond waarop twee pittige Turkse meiden optreden, die bekend staan als het cabaretduo Turkish Delight: Inci Pamuk (26) en Nilgiin Yerli (27), beiden ge boren in Turkije en opge groeid in Nederland. Inci studeert rechten en Nïlgün I studeert economie. Ze hebben gepeperde meningen over Ne derlanders en Turken. Op luch- len aan te pakken en met humor proberen ze vastgeroest denken De jaarlijkse avond voor be gunstigers van de Oudheid kamer en geïnteresseerden wordt gehouden op donder dag 6 maart in de Kandelaar. Het afgelopen jaar bestond de Oudheidkamer tien jaar. Op de jubileumavond zou een Dia- Klankbeeld vertoond worden, maar door ziekte van de presen tator kon dit niet doorgaan. Op de avond van dc zesde maart wordt dit programma alsnog verzorgd door dc heren Henk Graaskamp en Fons Rouw horst. Zi| \ertonen een Dia- Klankbeeld over het boerenle ven van ongeveer honderd jaar geleden met als titel 'Alles geet veurbiej'. Aan hc-t begin van de- avond doet het bestuur verslag over het afgclopc-n jaar. Voor begunstigers avond, die om 20.00 gratis toegankelijk pc-rsoncn. Getnteress talen 7,50 gulden per persoon. De kaartverkoop is aan de zaal in de Kandelaar. Volgende week is het voor jaarsvakantie, of het goed of slecht weer wordt is natuurlijk nog niet bekend, maar ook al zou het pijpenstelen regenen, woensdag 25 februari hoeven de kinderen tussen dc 6 en 12 jaar zich niet te vervelen. Om 14.00 uur wordt dan in dc ont moetingsruimte van Dorpshuis De Boschkamp de film Pinokkio ver- En dat allemaal op ccn groot film doek, zodat het net lijkt of je in een echte bioscoop zit. Kaartjes kosten drie gulden per persoon. Wees cr snel bij want vol is vol. Telefonisch reserveren kan ook op telefoon nummer 36 27 55. Voor alle be zoekers aan de filmmiddag ligt cr Als lezer van het Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Mark Tuitert is Sportman van Holten 1997 geworden en het zeshonderd kiloteam van touwtrekvereniging Okia werd verkozen tot Sportploeg van Holten 1997. De Sportcommissic hield haar jaarvergadering onlangs in dc kantine van Blauw W it. Omdat er dit jaar geen vrouw naar vo ren is gebracht voor nominatie, werd hiervoor geen prijs uitge reikt. Voorzitter van dc Sportcom- missie J.A. Schuchard, blikte in zijn openingsverhaal terug naar het voorgaande jaar. „Het stemt ons zeer tevreden dat er geen enkel voorstel van ons door het gemeentebestuur is afgewezen. Zowel niet op het punt van investeringen als tarieven," laat hij dc aanwezigen weten. Vol gens hem heeft het laatste ertoe bijgedragen dat verenigingen onder de contributies van om liggende gemeenten konden blijven. Problemen als de slechte toe stand van de voetbalvelden van 't Vletgoor en de ernstige mos vorming op dc kunstgrasmatten van de tennisbanen zijn opge lost, volgens de voorzitter. Een ander moeilijk punt was voor Schuchard, de technische pro blemen van de installaties in zwembad Twcnhaarsveld. „Die toestand dreigde zodanig te worden dat het personeel er niet meer veilig kon werken," ver klaart hij. Dc resultaten van het rapport die een onderzoeksad- vicsbureau in opdracht maakte, waren volgens hem voor delen van die technische installaties vernietigend. Op verzoek van de Sportcommissic heeft de Ge meente nu geld uitgetrokken om het probleem aan te pakken. De Burgemeester D.J. Verhoeven overhandigt aan Okia oorkonde. Foio: Peur Bu toenemende criminaliteit overlast in verband met drugs gebruik door rondhangende jongeren baat Schuchard zor gen: „We kunnen niet ontken nen dat we in Holten nu ook Lees verder op pagina 7 met deze problematiek maken krijgen, alhoewel het r de ovcrlastrelaticf nog meevalt. los te maken. Voor hun programma, getiteld 'nog een keer vooroordelen' konden ze moeiteloos putten uit eigen ervaringen. In bijna vier jaar tijd werden zij het 'Turkse' cabaretduo, met ge middeld twintig optredens per maand. Zij werden in 1997 on der andere gevraagd op de nieuwjaarsreceptie van de Tweede Kamer. Het optreden in dc Boschkamp begint om 20.00 uur. De zaal is om 19.00 uur open. Donateurs betalen zes gulden, scholieren drie en anderen tien gulden. Holten maakt zich op voor de komende carnavahveck. Nadat burgemeester D.|. Verhoeven dc gemeentesleutel aan de Prins en zijn Adjudant heeft overhandigd, volgen de feeste lijkheden elkaar snel op. Eén van de hoogtepunten is natuurlijk de optocht van zaterdag om 14.00 uur. hoogtepunten. Die mensen zijn heel erg muzikaal en laten zich helemaal gaan." Volgens de pre sident moeten sommigen eerst wel dc angst overwinnen om mee te doen. „Er zit er eentje bij die helemaal achterin gaat staan. Ilij verschuilt zich dan stiekem achter dc deur waar hij zo nu en dan even door naar binnen kijkt." Maar zijn ze ccn keer over die verlegenheid heen, dan vinden ze het schitterend.^ „Als ik naderhand met de Prins en Adjudant spreek, zeggen ze ook dat dit zoiets prachtigs is. Dat het hen nog heel lang bij zal blijven." Dc Sleuteloverdracht van de ge meente geeft het eigenlijke start schot van de carnavahveck. Voordat het zover is, zijn cr al enkele bijeenkomsten geweest. Natuurlijk de Elfde van de elf deviering en daarnaast het Prin- senbai. Dit jaar was dat in Het Bonte Paard. „We wisselen dit elk jaar af," geeft de President Het is eigenlijk een feest voor de katholieken, maar daar trekt Holten zich niets van aan. Voor de Fienpreuvers is het zelfs een evenement dat hen het hele jaar bezighoudt, waar ze naar uitkijken. De carnavalperiode is weer aan gebroken. Tijd dus voor een interview met de hoogste man in stand: de president, oftewel Jan de Ontvanger, oftewel Jan Markvooit. „Het carnaval bestaat in Holten sinds 1969," begint dc presi dent. Volgens hem zijn Tonny Brands en de supportersvereni ging van SV Holten hier de aanstichters van geweest. „Ton ny is van huis uit katholiek. Hij kwam in Holten wonen om hout te kappen voor de mijnen in Limburg," vertelt De Ont vanger. „Het voetbal lag in ccn winterstop en de supportersver eniging vond het daarom tijd worden voor een feestje. Hij Tijdens het jaarlijkse mindervalidem feest. al in manege Snorrewind was het al groot .Foio: Johan Bolink een kleurplaat klaar, maak daar echt iets moois van en lever hem weerin bij het Dorpshuis. Hiermee kun je meedoen aan ccn klcurwedstrijd. De kleurplaten worden beoor deeld door iemand die er verstand van heeft, namelijk Dirkje Cocx, die zelf hele mooie schilderijen maakt en ook teken- en schilder lessen geeft. Er zijn in verschil lende leeftijdscategorieën prijzen te behalen. Alle prijswinnaars krij gen persoonlijk bericht. In elk ge val worden alle ingeleverde kunst werken opgehangen in de gangen van het Dorpshuis. Kun je niet naar de film komen, maar wil jewel mee doen aan dc klcurwedstrijd, dan kan dat ook. Haal dan je kleurplaat voor 27 februari even op in het Dorpshuis. De president Jan Markvo naam Jan dc Ontvanger. het idee aanzett ivam i carnaval te vieren. Dc daad werd bij het woord gevoegd tijdens dc bruiloft van Brands in Bierlokal Am Bahn- hof aan de Stationsstraat. Jan Maats werd hier gestrikt als eer ste Prins, alhoewel hij volgens de President cr zelf eigenlijk niets voor voelde. „Jan ten Vel de en Eddie Vincent richtten daarbij de carnavalsvereniging De Fienpreuvers op," zegt: Dc Ontvanger. „In het begin werd alleen dc zaterdag gevierd. Het: ging in die tijd alleen om een leuk feestje." Dc Ontvanger heeft zijn schuil naam te danken aan Jan Maats. „Hij gaf iedereen een bijnaam. Anders kon bij dc mensen niet uit elkaar houden," zegt de pre sident. „In Holten hebben veel mensen .dezelfde voor- en ach ternaam." De Ontvanger wordt zo genoemd, omdat hij gemeen teontvanger is geweest. Het carnavalsteesijc van dc sup portersvereniging groeide maar en groeide maar. Begon het dcr- ug jaar geleden met één avond, nu wordt er onder meer een Prinsenbal, verschillende doel groepcarnavals, een optocht, Kielenbal, c-cn Rosenmontaga- vond, Frühshpppcn en een Slin- geroamd gehouden. Markvoorc „Het mindervalidencarnaval is toch altijd weer één van dc r bekend onder de aan. „De Elfde van dc Elfdevie ring was nu in De Poppe en het Prinsenbal in Het Bonte Peerd. Volgend jaar is dit andersom." Voor drie jaar terug werd Het Prinsenbal nog over twee avon den verdeeld. „De belangstel ling was zo groot dat we al het volk niet in één zaal kwijt kon den," geeft Markvoort als uitleg. Nu is de ruimte van het. restau rant in Dijkerhoek een stuk ver groot zodat het wel weer lukt met één avond. Voor het ver voer worden bussen van Oad ingezet, zodat bezoekers niet met drank achter het stuur naar huis hoeven. „In het begin was de carnavals vereniging alleen voor het dorp," geeft de president aan. „Maar nu doen ook de buurt schappen mee." Dit komt voor al doordat in de loop van de jaren ook uit deze dorpjes Prin sen werden gekozen. „Een Prins uit een buurtschap heeft vaak veel aanhang, die dan ook lid wordt van de vereniging," ver duidelijkt Dc Ontvanger. Hier door ontstaat een hechte club met leden verdeeld over een breed gebied. „De carnavalsvereniging is net ccn land," geeft de President als antwoord op de vraag hoe op bouw van dc club eruit ziet. „De Prins heeft aan zijn rechterhand de Adjudant staan. Het kabinet is het dagelijks bestuur waarin ook de Prins en Adjudant zitting hebben." Verder zijn de presi dent, verenigingsvoorzitter, se cretaris, penningmeester, vice- -voorzittcr, twee raadsleden en overige geüniformeerden lid. „Dc functie van de twee raads heren is dat ze iedereen advies geven. Daarnaast houden ze in de gaten dat de regels wel wor den nageleefd," vertelt Mark- voort. Verder is cr een parle ment met als lcdch alle geünifor meerden, Raad' van Elf, het ka binet, oud-prinsen en senatoren. De laatsten zijn leden die niet dagelijks voor dc vereni ging in de weer zijn. „Zij hebben niet zoveel werkzaamheden, maar zijn meestal wel aanwezig bij dc evenementen. Alhoewel de naam Raad van Elf aangeeft dat het maar elf verte genwoordigers kent, zijn er tocli negentien mensen lid. „Met z'n elven kan cr ccn tekort optreden bij dc raad, wanneer iemand bijvoorbeeld ziek wordt of stopt. Daarom zijn er altijd een. paar op reserve," geeft de Presi dent als toelichting. Verder is er nog veldwachter Tuut Jan (jan Tuitert) en de prinsengarde met oud-prinsen. Dc veldwachter leidt onder meer de optocht met zijn fluit en blaast de artiesten binnen. „Dc Prins is een jaar lang het gezicht van de Fienpreuvers," geeft dc President aan. „Als je het wordt ben je verplicht een aantal jaren het pak aan te hou den. Het is niet zo dat je na een jaar bedankt voor de eer en weer uit de 'carnavalsvereniging stapt." Bij liet kiezen van ccn geschikte Prins wordt zeker niet over één nacht ijs gegaan. De Prinsbe- noemingscommissic zet vijftig goedgekeurde gegadigden op de lijst. „De commissie gaat daarna afwegen wie populair is en ge- ABN Amro heeft sinds t een nieuwe bankdircc- r. Reinier Massaar (30) ont nu nog in Kampen, ar is druk bezig te verhui- i naar Holten. i het gebied dc klant wonen," geeft hij hiervoor als verklaring. Dit is niet alleen contractueel verplicht, maar ook zijn eigen visie. Hij heeft zijn studie HEAO aan de hogeschool Windesheim in Zwolle gevolgd. Daarna kon Burgemeester en wethouders geven het advies de aanvraag van PTT Telecom in te willigen voor plaatsing van een te lefoonmast op sportpark 't Vletgoor. Zij verbinden hier wel de voor waarde aan dat PTT niet het alleen recht krijgt, maar dat andere aan bieders als Libertel hier ook ge bruik van mogen maken.De be doeling ligt om de mast achter dc kleedkamers van voetbalver eniging Blauw \Yit'66 neer te zet ten. Volgens burgemeester DJ. Verhoeven heeft de Gemeente meerdere aanvragen binnen gekregen om een voor mobiele telefoons te mogen plaatsen. „Wij willen geen verschil lende masten van elke provider één. Daarom binden wij de voor waarde eraan vast dat ook anderen hiervan gebruik mogen maken." Nu kent Holten slechts één paal, namelijk op een silo aan de Rijssenseweg. „Omdat het in het algcmec-n belang is. gaan wij ak koord met de plaatsing," legt Verhoeven uit. KIES VOOR STEM WD HOLTEN Schaakclub 25 jaar De afdeling schaken van de SV Holten bestaat dit jaar 25 jaar. Zie pagina 3 Kinderboerderij Anke Wissink wordt dc beheerder van de Kinderboer derij. Zie pagina 5 nocg kwaliteiten in huis heeft," legt dc President uit. „Je moet bijvoorbeeld wel in het open baar durven spreken." Nadat de Prins békend is gemaakt, veran dert de benoemingscommissie in een begeleidingscommissie. Zij begeleiden de Prins tijdens het carnaval cn herinneren hem naar welke activiteiten hij aan wezig moet zijn en welke gebrui ken cr gelden. De aftredende Prins zit hier ook in, want hij heeft alles van vorig jaar nog vers in het geheugen zitten. Officieel is dc Fienpreuvers geen vereniging, maar ccn stich ting. Het heet dan ook Stichting ter bevordering van de Holtense Carnavalsvereniging De Fien preuvers. „Als vereniging ben je hoofdelijk verantwoordelijk en als stichting niet. Het zal je maar gebeuren dat op cén of andere manier dc Fienpreuvers failliet gaat cn dc leden daardoor hele maal worden uitgekleed." Massaar in 1992 via een open sollicitatie terechtkomen bij de ABN Amro. Dit was voor hem een bewuste keuze: „De cultuur cn sfeer van de bank trok me erg aan. Tijdens mijn studie had ik daarom al het idee om daar terecht te willen komen," geeft dc- nieuwe directeur aan. Naast zijn stage bij deze bank heeft bij ook in het verzekeringswezen gezeten. Toch koos hij voor het eerste: „Als bankmedewerker sta je meer in dc lokale omge ving. Daarnaast zit je bij een verzekeringsmaatschappij vaak vast op n plek cn dat geldt niet voor het bankwezen." Volgens hem kun je hierin na ongeveer vijf jaar van functie en locatie wisselen cn dat trekt hem wel. „Zo roest je niet vast," maakt Massaar duidelijk. Lees verder op pagina Gedreagt Oe! in Bonte Paard De band Gedreagt Oe' speelt op vnjdag 27 februari om 21.00 uur een thuisoptreden in het Bonte Paard. Het wordt een locatie voor een heus (bloes-) rok rol-festival, want ook Vals Plat zal van zich laten horen. Niet alleen is hier de basis gelegd voor de oprichting van Gedre agt Oe!, dit café is tevens een belangrijke inspiratiebron ge weest voor veel nummers. Natuurmarkt in N atuurdiorama In het kader van het 60-jarig bestaan houdt het Natuur- diorama Holterberg een na tuurmarkt op zaterdag 21 en zondag 22 februari. Tijdens deze markt worden niet alleen artikelen verkocht, maar wordt ook informatie gegeven over verrekijkers, natuurboc- ken, truien, laarzen, wandclmo- gelijkhcden, natuurreizen cn survivaltochten. Tevens is er een stand waar Hoiterbcrgho- ning te verkrijgen is. Op zondag is een valkenier met zijn roofvo gel aanwezig. Voor kinderen worden verschil lende activiteiten gehouden, waaronder schminken en het schilderen van dierfiguren. Het museum is zaterdag ge opend van 12.00 tot 17.00 uur, en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie kan men bellen met het Natuurdio- rama, telefoon 0548 - 36 19 79. Expositie in Het Dorpshuis Tot en met vrijdag 13 maart is in de ontmoetingsruimte van Dorpshuis De Boschkamp een expositie te zien van Riek Schipper-Schuppert. Deze inwoonster van Holten be gon pas op latere leeftijd met schil derlessen, eerst olieverven onder leiding van Kees Bos en daarna aquarelleren met Annet Schippers. Het is haar eerste expositie cn op w erkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (behalve op maandagmiddag) te bezichtigen in het Dorpshuis aan de Tuinstraat 2. Privatisering werkvoorziening De gemeenten Holten, Alme lo, Hellendoorn, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen en Wierden hebben besloten dc uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) met ingang van 1 januari 1998 on der te brengen in een door hen opgerichte naamloze vennootschap Soweco NV. Bij Soweco, sinds 1969, werken in totaal circa 1750 personen. De operationele activiteiten zijn ondergebracht in drie divisies: Diensten, Industrie en Bouw- &Groen. De Raad van Commissarissen bestaat uit de heren: H. van Wezel (voorzitter), voormalig eigenaar van Van Wezel Trans port; Dr. L.M. van den Akker, voorzitter Raad van Bestuur Oostnederland Zorgverzeke raar; Mr. E.J. ten Donkelaar, directeur Kamer van Koophan del voor Twentc/Salland cn Vc- luwe; Ir. J. ter Haar, algemeen directeur O AD Groep. \V04fkl»IllI weers \or\Y«»c4i*ïii«i Op vrijdag krijgen we met een aan trekkende zuid tot zuidwestelijke stro ming te maken met zachte en droge lucht. Met flink wat zon belooft het een fraaie dag te worden en blijft het droog. Met een temperatuur van 12 tot 15 graden zal het zeer zacht zijn voor de tijd van het iaar. Zaterdag en zondag zijn storingsgevoeli- ger, vooral op zaterdag moeten de Carnavalsvierders in ons Keunedarp en tijdens de optocht rekening houden met af en toe regen of enige tijd regen, maar dit is nog erg onzekerrde neerslag kan ook eerder op zaterdag vallen en moet de pa- ruplu bij de hand worden gehouden. Laten we hopen dat het tijdens de optocht droog blijft en dat het weer anders uit pakt. Het zullen geen verregende dagen worden. De temperaturen doen in het weekend wel een stapje terug en het wordt zo'n 8 graden, wat minder zacht dus. Verder wens ik iedereen een fijn Carnavals weekend toe. Weerman Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1