Grote opkomst Prinsenbal Holtens Nieuwsblad Kwaliteit kenmerkt carnavalsoptocht Prinsenlied Bloedneuzen en kneuzingen bij praktijkoefeningen EHBO Carnavalsmiddag voor senioren Schoolonderzoek muziek S.G. De Waerdenborch Onder motto 'een dag niet gelachen is een dag niet geleefd' U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON i L Splo Plus Kottas Nieuwsblad DONDERDAG 12 FEBRUARI Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Het openbaar schoolonder zoek muziek is maandag 16 februari in de aula van de Dorpsschool vanwege ver bouwing van de aula aan de Maarstraat. Met is Je ecistc van twee avonden waarin de examen kandidaten met muziek in hei ■.■pakket'-voor'het■voorlicht treden in allerlei verschillende suilen: muziek. Deze eerste avond heeft een klassiek/akoestisch karak ter, tervvijt tie tweede avond op \njdag 8 april xoccr een popuktt/lechnisché klank hed't. I .r zijn op De aeidcnborch dit |aar weer meer examenkandidaten met muziek in hun pakket die •allemaal het podium moeten beklimmen. Zij worden bij sommige onderdelen onder steund door de voor- examenkandidaten. In totaal doen ervijfenzcventig leerlingen mee. De toegang is gtaas en het begint om 19.30 uur. Toenemende kwaliteit kenmerkt de optocht ran de laatste carnavalsseizoenen. De nummers 1,2 en 3 van het vorig jaar waren tevens prijswinnaar in de grote regionale optocht in Raalte. Voor degene die zondag 22 februari mee willen naar Raalte zal erbij voldoende belangstelling ccij extra bus rijden tussen Holten en Raalte. Voor informatie hierover kan men tcrc-cht bij H. Jalving, tel. 36 41 84 of bi) één van dc andere leden van dc optochtcommissie. Dit jaar zal het voor een groot aantal groepen moeilijk worden om mee te blijven Hoen voor de hoogste podiumprijzen. Om die groepen tegemoet te komen heeft de optochtcommissie gemeend om een extra prijsklasse toe tc voegen, te weten 'Kleine Wagens'. Deelnemers vanaf twaalf jaar kunnen meedoen in deze klasse. Vooraf geven ze op het deelname formulier aan of ze mee willen dingen bij de grote of kleine wagens. Voor de rest zal er voor de carnavalsoptocht in het Kcune- darp niet zoveel veranderen. Vanaf 13.00 uur zullen de loopgroepen en praalwagens zich opstellen in dc Koningin Wilhelminastraat. Bij het oprijden zal de jury dc verschillende deelnemers jureren. Rond 14.00 uur geeft Veldwachter 'Tuut-Jan' het sein om te vertrekken richting de Vrij heidslaan, Kcizersweg, Dorps straat, Larcnscweg, Schoolstraat, Rietmolenstraat, Oranjestraat, Dorpsstraat en het Smidsbelt waar dc bestuurders van het Kcunedarp de optocht begroeten. Iedereen wordt hierbij nogmaals ui tgenodigd mee cc doen ter ere van Prins Beukenooi. Elke wagen ofloopgroep ontvangt startgelden tevens ontvangen alle deelnemers een gratis toegangs-bc- wijs voor Het Kielen-bal op zondag 22 februari. Daarnaast zijn er veel geldprijzen te winnen. Voor nadere informatie, inschrijffor mulieren en opgave voor de optocht kan men terecht bij: G. Grave, tel. 36 11 99; H. Jalving, tel. 36 41 84 of W. Vrugging, tel. 0572 3212 85. Prins Beukenoot Om 11 óver 11 was het raak dc 'Beul van de Look' was gekozen wij vinden het een hele goede zaak ja, de fïenprcuvcrs zitten weer op rozen. Met carnaval is iedereen paraat we drinken om de kelen te smeren voor de 'krachtpatser van dc Kerkstraat' zingen wij dit lied vele keren. Refrein: Met Prins Beukenoot de sterke is het carnavalsfeest weer top alleen maar hossen, springen, zingen Keuncdarp staat op z'n kop. Met Prins Beukenoot de sterke wordt een mooie tijd beleefd want een dag niet gelachen is ccn dag niet geleefd. De poortwachter van de Keuncfeesten staat met Adjudant Rene aan het roer wij gaan hier weer tekeer als beesten het wordt dit jaar weer ccn hele toer Het carnaval gaat nooit verloren nee we houden nooit meer op en wc laren het nog een keertje horen ja, we zetten dc tent: op de kop. Refrein (2x). De EHBO hield met de afde lingen Markelo/ Diepen- heim, Goor en Holten een onderlinge wedstrijd eerste hulp. In zaal De Biester wa ren hiervoor twee ruimtes in gericht: één als kapsalon, de ander als feestzaal. Veel be langstellenden kwamen een kijkje nemen tijdens deze avond, waarbij afdeling Hol ten als beste naar voren kwam. Ayohee, te gek yohce, komt uit de speakers. Het carnaval is ten einde, maar enkele verstokte- liefhebbers blijven toch hangen in cafc De Biester. Een bezoe ker krijgt ineens een schop in de maag cn valt erbij neer. Zijn toestand wordt steeds slechter. Iemand anders struikelt tijdens het dansen waardoor hij veel pijn aan de pols heeft. Verder loopt hij een bloedneus op. Een piraat drinkt per ongeluk lampo lie in plaats van zijn jenever. Een grapje van vrienden. Het carna valsfeest begon zo leuk, maar eindigde in een malaise. Ver derop, in kapsalon 'Eerste hulp bij haarproblemcn', ontstaat ccn steekvlam uit een brullende haarföhn. De kapster die het apparaat gebruikte loopt hierbij eerste en tweede graads verwon dingen op. De klant schrok haar wild en verslikt haar in een snoepje. Een collega wil te hulp schieten, maar door de snelle reactie steekt ze met een schaar iemand in de nek. Een hevige bloeding is het gevolg. Een an dere klant probeert weg te vluchten, maar bij het zien van al het bloed valt ze flauw op de grond neer. De onderlinge wed strijd bestond uit een praktijk en theoriegedeelte. Elke groep kreeg met beide bovengeschet ste situaties te maken, die ze zo goed mogelijk moesten oplos sen. Dokter De Zwart zat met anderen in de jury. Met pen en papier Hield hij goed in de gaten wie wat deed cn hoe dat gebeur de. „Over liet geheel is het goed gedaan. Alleen de melding moet strakker geregeld worden," vindt De Zwart. Volgens hem werd soms vergeten naam en adres van de slachtoffers tc no teren cn wat er nou precies aan dc hand was. Het viel dc dokter op dat de neusbloeding niet goed werd behandeld. Ook het slachtoffer zelf liet hier een steekje vallen: „Bij een bloed neus moet je de neus net onder het midden dichtknijpen en niet aan de onderkant. Lr komt dan wel niets meer uit, maar dat gaat dan via de andere kant de mond in. Hierdoor begint een patiënt het bloed uit te spugen op de helper." Volgens De Zwart moet juist het gescheurde ader tje op de neustussenschot dicht- gedrukt worden. Daarnaast mag de patiënt zijn hoofd niet om hoog houden, omdat anders het bloed toch weer door de neus holte in de mond of zelfs voor hoofdsholte terecht kan komen. Andere problemen deden zich voor bij de patiënt die lampolie had gedronken in plaats van zijn vertrouwde neut. Veel deelne mers zetten het glas weg zonder eerst even te ruiken wat erin zit. Volgens de jury is dat wel nodig, omdat anders niet bekend is om welke vergiftiging het gaat. Een heikel punt was dc patient die ccn shock opliep. Zijn lippen werden natgemaakt met water. Op zich is dat geen probleem, maar de kans bestaat volgens dc jury, dat dc man, die wel bij kennis was, het glas afpakt en alles opdrinkt. Dit is in ccn shocktoestand ten strengste ver boden. Zeker wanneer niet be kend is om wat voor soort shock het gaat. Naast de praktijk be stond de wedstrijd ook uit een theoretisch gedeelte. In een kwartier moesten twintig vragen worden beantwoord als- uit wel ke onderdelen bestaat .een ge wricht, wanneer moet een helm worden afgenomen, waaruit be staat het zenuwstelsel cn wat is eerste hulp. Allé punten opge teld, eindigde Molten op de eer ste plaats met 1360 punten, Markelo/ Diepenheim werd tweede met ccn puntje verschil (1359 punten) en Goor derde met 1203 punten. Na het.welkomstwoord van de president opende de prins na zijn opkomst met de Braandheultjes zelf het prinsenbal met de eerste act. Samen met een aantal Fienprcuvers zong hij het prinsenlied waarin ook zijn motto, 'een dag niet gelachen is een dag niet geleefd' weerklonk. Na de eerste act gaf de president zijn microfoon af aan Wilco Vlogtman die zorg droeg voor de verdere presentatie tijdens deze avond. Aan het begin van de avond volgden de verschillende acts elkaar in rap tempo op. De Splo'se revue liet de aanwezi gen genieten van een sollici tatiegesprek van ccn ambte naar van gemeentewerken, die in verband met de herin deling moest gaan sollicite ren in de gemeente Rijssen. Hierna volgde Club Duo met een plav-back optreden waarbij Rudi Drent een wat oudere Bar bie en Johan Tuitert een wat oudere Ken op het toneel brach- i Club Corruptus mis te lichtelijk dc plank, de door deze jongelui gebruikte humor en videobeelden werden niet door iedereen begrepen cn ge waardeerd. Bovendien miste het optreden snelheid zodat het ge heel wat langdradig overkwam. Dc Deventer dansgarde Kcizer- dolly's zorgden voor een vlotte, goed svnehroon uitgevoerde opvoering met traditionele mu ziek. Het gedeelte voor de pauze werd afgesloten door zanger Jan Rorije uit Hattem die met zijn meezingers veel succes boekte. Tijdens dc pauze zorgde oud prins I.ucicn I, die vorig jaar prins was over Kcunedarp, voor Op sollicitatie bij de gemeente Rijssen. OCH staat stil hij dc actualiteit v een leuke onderbreking. In zijn huidige functie als prins van dc Tolmannckcs uit Wierderi hul digde hij ccn aantal Holtensc carnavalistcn en oude vrienden. Jammer was wel dat hierdoor de band Sky Line slechts ccn klein gedeelte van de pauze hun mu ziek ten gehore kon brengen. Na dc pauze bracht O.C.L1. op professionele wijze de actualitei ten van de afgelopen tijd onder dc aandacht van het aanwezige publiek. Hierbij kwamen na tuurlijk de verkeersproblema tiek, waaronder dc rotonde op de Rijssenseweg alsook dc aan leg en het onderzoek van een eventuele Noordelijke rondweg er niet geheel zonder kleer scheuren vanaf. Ook voor de- problemen met het NS gebouw waren ludieke opslossingen be dacht. De sketch werd besloten met de nieuw aangeslagen bron op Smidsbelt, die hoe kan het ook anders de glazen liet vollo pen met bier. Een perfect verlo pen sketch die zeker in de toe komst herhaling verdient. Ook clc jongens van Club D.I.S. (De Ideale Schoonzonen) wis ten het publick op hun hand te krijgen met de door htin ge brachte vlotte Nederlandstalige meezingers. Ze kregen het zelfs voor elkaar dat een deel van het Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door1 Adres Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geell op als abonnee voor hel I Hollens Nieuwsblad Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Woonplaats 7500 VB Enschede 1 Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 77.10 Sinds enige tijd kent men ook in Espelo een bijeenkomst voor ouderen, Splo Plus. Eén keer in de maand, meestal op de derde donderdag komt deze groep bijelkaar in Het Trefpunt. In de maandelijkse bijeenkomst van januari was er ccn groeiende belangstelling waar tc nemen. Onder het genot van een kopje koffie en ccn nieuwjaarsborrel werden door J. Krikkink en G Wevers dia's vertoond. Aan-dach- rig werd gekeken naar dia's uit Zwitserland cn IJsland, maar vooral de excursie die ze gemaakt hadden naar Jan Rcilink in Frankrijk trok de aandacht. Wevers draaide de dia's cn Krikkink gaf de toelichting. De Februari bijeen komst word gehouden op donderdag 19 februari om 14.30 uur in Het Trefpunt. Net als voorgaande jaren wordt ook dit jaar voor de senioren een carnavalsmiddag gehouden, deze begint op maandag 23 februari om 14.30 uur in zaal Vosman. De commissie die zich bezighoudt met het organiseren van dit evenement heeft voor deze keer een prima programma in elkaar gezet. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jeurlink, verder zijn er optredens zijn van de Splose Revue en van Mans van Sangel. De bewoners van zorg- cn woonccntrum Diessen- plas, maai ook andere senioren kunnen wanneer zij geen eigen vervoer naar zaal Vosman hebben cn toch graag bij deze middag aanwezig willen zijn bellen met: Willem Yruggink, tel. 0572 32 12 85 of met Johan Nikkels, tel 36 16 46. De entree van de middag is vrij cn natuurlijk wordt er ook een hapje en een drankje geserveerd. De middag is bestemd voor alle inwoners cn belangstellenden van 50 jaar en ouder cn de moeite waard zelfs als men geen 'rasechte' carnavalsbczockcr is. HenkWesterik Henk Westerik is geen i bekende binnen het CDA Zie pagina 3 Jeu de Boules Sportpark Vletgoor nieuwe locatie jeu de boules spelers Zie pagina 5 Verlies Blauw Wit Het zaalvoetbalteam van Blauw Wit ging in Apel doorn onderuit Zie pagina 5 Atletiekjeugd Jeugd-atleten van dc SV Holten deden het goed in Emmeloord Zie pagina 5 Nieuwe dokter Dokter Uijen, opvolger van dokter Bruins, al weer een paar weken aan het werk in Holten Zie pagina 9 Kinderopvang Er wordt een onderzoek ge daan naar buitenschoolse opvang van kinderen. Zie pagina 9 Koffieconcert De Boschkamp Het Drents/Overijsselse duo Luuks Nijsingh en Harry de Geeter komt zondag 15 febru ari naar De Boschkamp om daar een gevarieerd program ma te brengen dat gevuld is met liedjes en sketsjes in de streektaal. De ochtend begint om 11.30 uur. Het typische stemgeluid van zanger Luuks, met muzikale begeleiding van musicus Harry is in deze provincie zeer bekend. De onlangs uitgebrachte CD 'je t'aime oe zo' behoort tot de best verkochte CD's in het dialect. Luuk Nijsingh is in het dagelijks leven boer en zingt graag over dingen die in zijn dagelijks leven gebeuren. Ook de omgeving waarin hij leeft Balkbrug, vormt een geliefd onderwerp. Streektaalliefhebbers zullen zijn stem, welke veelvuldig op dc regionale zenders is te beluiste ren, onmiddelijk herkennen en Luuks mag zich dan ook ver heugen in een groeiende schare bewonderaars. Pianist/accorde onist Harry de Geeter heeft als toetsenist al bijna veertig jaar ervaring in diverse orkesten cn als vaste begeleider bij radip Drenthe. De kosten voor dc toegang bedragen tien gulden cn het programma duurt tot onge veer 13.15 uur. publiek spontaan in dc polonai se ging. Het programma Rond om Gerrie was helaas op het verkeerde tijdstip van dc avond gepland en miste hierdoor de nodige aandacht. Jan Rorije kon tijdens zijn twee de optreden ook een aantal aan wezigen tot de polonaise verlei den cn gaf aan het eind van dit optreden nog een toegift weg. De avond werd afgesloten zoals hij begon met her Prinsenlied, gezongen door Prins Beuke noot cn zijn gevolg. Waarna de band Sky Line het geheel muzi kaal afsloot tot de aanwezigen huiswaarts gingen. Toernooi Schoolkring Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek houdt zondag 15 februari in samenwerking met Amstel een tafelvoetbal- i bij Het Bonte Paard. Deelnemers worden verzocht om 13.00 uur aanwezig tc zijn in verband met de poule indeling. Het toernooi begint om klokslag 13.30 uur. Er zijn nog ccn aantal plaatsen beschikbaar, opgave hiervoor bij Het Bonte Paard, alleen voor 16 jaar en ouder. Voor de jongere jeugd is cr een tafel beschikbaar en nog diverse andere spelen. KIES VOOR STEM WD HOLTEN Weekend weersverwachting In dit weekend houden we hogedruk ten zuiden van ons en de depressies ten noorden van ons land. Hiermee houden we een zuidwestelijke stroming waarmee vrij zachte en vochtige lucht wordt aangevoerd. De temperatuur loopt in de middagen op naar 10 a 12 graden, dit hangt af van de hoeveelheid zonneschijn. De neerslagkansen zijn op vrijdag, zaterdag en zondag uitermate klein. De wind komt het meest uit zuidwestelijke tot westelijke Freddie Paalman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1