Holtens Ifciwsblad 'Nieuwbouw vraagt om gewenning' Koffieconcert leerlingen HMV Open Huis bij Reggesteyn Expositie No ach's Ark nummer Demonstratie van kunstmeststrooier U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON My Right Thumb presenteert CD Leerlingen de Waerdenborch niet tevreden over aankleding nieuwe school Jaarvergadering NBvP Belastingservice FNV-leden Dialezing bejaarden IN DIT Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 5 FEBRUARI 1998 De GLTO-afdeling Hol ten en Rijssen houdt op vrijdag 6 februari in samen werking met Stimu-land Overijssel, een demon-stratie afstellen Kunstmeststrooiers. Het evenement vindt plaats in de loods van loonbedrijf PAP aan de Langstraat 38 in Holten. Tijdens en na de demonstratie kunnen belangstellenden zich opgeven voor het laten testen en afstellen van hun kunstmest strooier. )m 9.30 uur staat er bij ontvangst koffie klaar om zo eerst met elkaar wat bij te praten. Daarna start een diaserie, die wordt gevolgd door de demon stratie afstellen van een tweetal gangbare kunst-meststrooiers (uitgevoerd door STAS). Rond 12.00 uur is de demon stratie afgelopen. Voor meer informatie kunt u bellen: 0573- 2213 23. HMV liet op trompet zien goed Ook deze leerling voeten te kunnen. Het koffieconcert dat ver- zorgd werd door de leerlingen van HMV liet een keur aan kundigheid en inspanning zien Toch was het volgens voorzitter Voordes één van de eerste keren dat alles er zo ontspannen uitkwam. De slagwerklcerlingen, die tijdens de lessen alle slagwcrkinstru- menten leren kennen beten het spits af. Bijna allemaal lieten zij onder leiding van leraar Erike Broeke hun vorderingen zien en natuurlijk ook horen. Hierna was het de beurt aan de blazers ook hier weer veel afwisseling en talent. De sax leerlingen deden dit jaar voor hel: eerst mee aan het traditionele koffieconcert. Sinds augustus van het vorig jaar krijgen zij les van Krika Steen. Het leren spelen op een muziekinstrument is niet leeftijdgebonden getuige de hoe veelheid variatie in leeftijd van de aanwezige leerlingen, hoven-dien kan tegenwoordig al zeer jong worden begonnen met blok- fluitlessen. Verder is er nog de mogelijkheid voor de jeugd om deel te nemen en te repeteren met het jeugdorkest dit gebeurt op vrijdagavond onder leiding van Marjan Lahüis. De slogan onder het aangeboden programma was voor dit jaar: 'doe met ons mee wordt lid van HMV'. Het uitgebreide jaarverslag werd gepresenteerd door J. Wansink. Voorzitter E. Spak- man ging verder met het huishoudelijke gedeelte en een opsomming van activitei ten. Ze stond ook uitgebreid stil bij de afdelingsbrief van het hoofdbestuur over alle vernieuwingen in de Bond en de daarbij behorende toe komstvisie. De Plattelandsvrouwen bieden een scale van activiteiten aan waarmee een ieder haar voordeel kan doen, niet alleen ten dienste van de Bond, maar ook in een maatschappelijk kader. Er zijn talloze cursussen op elk gebied; uiteenlopend van creatief tot scholing voor een bestuursfunctie. Dat de afdeling zich ook actief bezig houdt, blijkt uit het feit dat W. Klein Vcldcrmnn zitting heeft genomen in clc Landelijke Werkgroep Inter- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. i i J Geelt op als abonnee voor hel Dhr./mevr Inzenden aan. Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 77.10 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 De hardrockband My Right Thumb heeft vrijdag 30 janu ari in jongerencafé De Schure haar nieuwe cd Thin Air ge presenteerd. Woordvoerder van de Joop Witterman Stich ting, L.G.M. van Minder hout, kreeg het nieuwe al bum door Roel Dalhuisen aangeboden. De Holtcnse/ Markelose groep dook half december de Harrow- studio in Losser in. Door het winnen van de beurs die de Joop Witterman Stichting jaarlijks be schikbaar stelt en eigen bijdrage van de leden zelf, kon een cd gemaakt worden. Wouter Kors (gitaar), Bram Wanrooy (zang), Dennis Bijen (drum) en Bart Slot (basgitaar) speelden als een bezetene. Het publiek liet zich helemaal gaan door te gaan slamdancen. Voor buitenstaan ders leek het net of er een mas sale vechtpartij uitbrak. De prc- ook een wisseling van de drum mer. Door tijdgebrek moest Dennis Bijen afscheid nemen van de band. Zijn opvolger is Mauricio Schooien. Als extraat je trad ook de band AU In The Game op. Deze groep heeft ook een nummer voor de nieuwe cd geschreven. Beide bands spelen 'hetzelfde genre: old-school hardcorepunk. Voor het druk werk van het hoesje werd Roel Dalhuisen aangetrokken. Mij is student aan de kunstacademie in Utrecht, waar hij leert voor gra fische vormgeving. Een deel van de gemaakte cd's zijn bedoeld als promotiemateriaal bij concertzalen en platenlabels. De rest gaat de verkoop in. Bezoekers van de presentatie konden de nieu we langspeler aanschaffen voor een tient je. De verkoop verliep bo ven verwachting. Enkele leerlingen van 4 Havo van Scholengemeenschap de Waerdenborch zijn niet tevreden over de nieuwbouw van hun school. Ze willen het liefst blijven zitten op de Dorps school, waar ze in verband, met de verbouwing tijdelijk zijn ondergebracht. Onder grote belangstelling werd donderdag 29 januari de jaarvergadering van de NBvP in zaal Vosman gehouden. De voorzitter verwelkomde de aanw ezigen en had een speciaal welkomstwoord voor vier nieuwe leden. Op de Dorpsschool zitten zo'n tweehonderd leerlingen die vanaf het nieuwe school- seizoen weer terug moeten naar de hoofdvestiging aan de Haarstraat. Ze proeven naar nu al even de sfeer om dat er op de Dorpsschool tcn- s worden gemaakt. Er moet volgens de leerlingen nog veel veranderen om het aan de Haarstraat net zo gezellig te maken als in de knusse Dorps school. Rector L. van Minder hout heeft hen daarbij alle hulp aangeboden. „De Dorpsschool is veel gezelli ger, jc zit er maar met tweehon derd leerlingen, je kent iedereen. De nieuwbouw hoeft van mij niet. Het is heel saai en heel groot", zegt Marleen Bouw meester. „De nieuwbouw is net een ziekenhuis", vult Locs Ver meulen aan. En Jeroen Sicgennk zegt: „Het was leuk om maar de Dorpsschool te gaan, toen ik hier in de nieuwbouw kwam, was dat wel een teleurstelling." Arjan Hakkcrt heeft als afde lingshoofd Havo de leiding over de Dorpsschool. „Ik heb mezelf aangemeld om daar les te ge ven", aldus Hakkcrt. „Toen we daar kwamen, waren de leerlin gen behoudend, ze waren niet zo enthousiast. Dat heeft een maand geduurd. Je weet echter van tevoren dat je er na ander- halfjaar uitmoet." Ook voor docenten was het vol gens Hakkcrt anders dan lesge ven in het hoofdgebouw: „|c kunt in de Dorpsschool samen met de leerlingen pauze nemen, dat is voor ons ook een nuttige ervaring. De afstand tussen ler- laren en leerlingen is kleiner. Dat moet je eigenlijk op deze loeatie voortzetten." Van Minderhout: „Ik ben blij dat ze de Dorpsschool leuk heb ben gevonden. Dat is een klacht minder. Volgens mij -is het ech ter een gewenningsprobleem. Binnen een paar maanden we ten ze niet beter. De verf was nog niet droog of we zijn erin getrokken. De hele aankleding moet nog worden gedaan. Dat moeten we samen met de leer lingen doen. Ik zou het vreemd vinden als men het direct posi tief zou vinden zonder de aan kleding." De overstap van het gebouw Dorpsschool naar het hoofdgebouw in de Haarstraat zal duidelijk om gewenning van de leerlingen vragen." De leerlingen doen de rector De leerlingen Loes Vermeulen, Marleen Bouwmeester, Jeroen Siegerink en Niels op den Drees samen met leerlaar Arjan Hakkert en rector L. van Minderhout in de nog af te bouwen nieuwbouw van scholengemeenschap de Waerdenborch. Het eerste gedeelte van de nieuw bouw is vorige week opgeleverd. Foio: Peter Koehorst. vele voorstellen hoe het gezelli ger kan worden. „Je zou een aparte ruimte moeten hebben om daar met een klein groepje te gaan zitten. Nu is alles zo groot schalig. Aparte ruimtes voor aparte groepen vindt hij minder wenselijk. nationale Reizen en L. Stcenhuis- V ieringa heeft haar medewerking verleend aan het tot stand komen van de Plattelandsvrouwen. Na het afwerken van alle agendapunten vond de bestuursverkiezing plaats en op gepaste wijze namen de oud bestuursleden afscheid en werden dc nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Van dc rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Na dc pauze kreeg de heer Ligtenbcrghct woord, hij vertelde over het functioneren van de E.H.B.O. in Holten en zijn betoog werd verlevendigd door het optreden van de Lotusgroep onder leiding van mevr. T. Hofman, die diverse ongelukjes en verwondingen zeer realistisch naspeelden. Dc voorzitter sloot de avond af met een dankwoord cn traditiegetrouw werd ook aan Hcnny cn Huub Brands een bos blo aangeboden. Ook dit jaar kunnen FNV- leden weer profiteren van de FNV-belastinghulp. Zij wor den gratis geholpen bij het invullen van het aan hen toe gezonden aangiftebiljet voor dc inkomstenbealsting (P- of E-biljet) of vermogensbelas ting (B-biljet). Ook voor T- of Tj-biljcttcn kan men terecht. Dat invullen is voor vele men sen een groot probleem, want dc bclastingbepalingen veranderen De heer G.J. Gervedink Nij- huis was te gast tijdens de bijeenkomst van de bejaar den sociëteit. Na de gebrui kelijke begroeting cn het kopje koffie gaf hij een dialc- zing met beelden uit 1946. Hierop was clc intocht van de toen benoemde burgemeester, wijlen mr. W.H. En klaar te zien. Op gebruikelijke wijze werd hij ingehaald, vanaf Dijkcrhock per klcedwagen, voorafgegaan door de landelijke rij vereniging en de Holtensc Muziek Vereniging. Het was een groot feest voor de schoolkinderen en burgers Van Holten. De beelden lieten bij vele aanwezigen die tijd even herleven. Na de pauze waren er dia's uit 1985. Dc intocht van Canadese vrienden die tijdens de feesten in verband met dc 40 jaar bevrijding in Holten logeer den. Opnieuw was het in Holten groot feest. Alle straten cn plei nen waren versierd cn er was een prachtige optocht. Me vrouw Langcnbarg dankte de heer Gervedink Nijhuis cn zijn schoondochter Gera voor de- prachtige dia vertoning en le zing. voortdurend. Ook de biljetten zijn dit jaar nogal veranderd, en de belastingwetgeving zelf is ze ker niet minder ingewikkeld ge worden. De FNV-leden in Hol ten die van deze service gebruik willen maken, kunnen zich voor het maken van een afspraak aan melden bij: A. Leurink Gaar- densstraat 57, tel. 05483 6-1171. Voor 1 maart. De christelijke scholenge meenschap Reggesteyn houdt op donderdag 12 febru ari en 19 februari Open Huis. Het is verdeeld over twee avonden om de leerlingen van het basisonderwijs en hun ouders in staat te stellen alle vier locaties van Regge steyn in Nijverdal en Rijssen te bezoeken. In dc locatie Karei Doorman aantal minilessen gegeven, waarin de leerlingen eeri beeld krijgen van een normale les in het voortgezet onderwijs. Om liet nog aantrekkelijker te maken kunnen kinderen een puzzel- tocht volgen, waarbij ze vanzelf langs alle lokalen komen. Elke geslaagde tocht wordt beloond met een presentje. Op de locatie Willem de Clerq- straat in Nijverdal ligt de nadruk op de mogelijkheden binnen het Voorbereidend Beroepsonder wijs. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen met dc ver schillende afdelingen, zoals bouw/ timmeren, electrotech- niek, administratie cn verkoop. De afdeling motorvoertuigen techniek werkt nauw samen met dc autobedrijven uit de Ge meente en er zullen dus zeker een aantal nieuwe modellen tc bewonderen zijn. Binnen déze afdeling wordt gewerkt met lccr- stofmodulcn die een betere aan sluiting bij het vervolgonderwijs 'garanderen'. Op donderdag 19 februari zijn dc locaties Noctsclcrbcrgweg in Nijverdal en Wierdcnsestruat in Rijssen aan dc beurt, eveneens van 19.00 tot 21.00 uur. In Nij verdal kunnen bezoekers dan kennis maken met de vele activi teiten buiten dc gewone lessen, zoals een mode show cn de lccrlingenclubs. Maar ook daar zullen minilessen gegeven wor den en is er informatie te krijgen over basisvorming cn Tweede Fase. Naast het Open Huis worden alle leerlingen van dc hoogste klassen van het basisonderwijs ook nog in dc gelegenheid ge steld wat meer met de- vbo-afde- lingen kennis te maken tijdens dc zogenaamde docdagen op 10, 11 cn 12 februari. De leerling bezoeken dan cc van beide vbo- -locatics in klassenverband. erder informatie kunt u krijgen via H.J. Koster, Nijverdal. tele foon: 0548-612166 of bij D. Gerritsen, Rijssen, telefoon: 0548-512233. De zondvloed heeft vele variaties en roept bij iedereen een ander beeld op. Dagelijks worden we geconfronteerd met de wet van de natuur. Ieder kent haar algemene en individuele vertellingen. Wegwassen, vernietigen en opnieuw beginnen. De regen stroomt, het water stijgt, als eeuwen geleden, al eeu wen lang. Tien dichters uit verschillende werelddelen cn tien Rotterdamse beeldend kunstenaars lieten zich inspireren door Noach's ark. In deze tentoonstelling zijn de tien zeefdrukken en de gedichten te I Iet gegeven dat beeldend kunst poëtisch kan zijn cn poëzie beel dend, was uitgangspunt voor het tot stand komen van deze gedich ten en zeefdrukken. Dc expositie wordt gehouden in: Gemeentehuis Holten tot cn met 13 februari. Openingsrijden: maandag tot en met donderdag 09.00- 12.30 uur cn 13.30- i 6.30 uur en vrijdag van 09.0012.30 uur. INGEZONDEN Holten Vergrijst Iedereen woonachtig te Holten, weet dat dit een feit is. Toch zijn er veel mensen die dit veranderd zouden wil len zien, vooral mensen van mijn leeftijdscategorie. Waar moet je tegenwoordig naar toe als je op eigen benen wilt - |e kunt je inschrijven voor een koophuis, waarbij de kansen dat je uitgeloot wordt, zeer laag zijn; - ook kun je een huis huren voor een niet op te brengen bedrag: - ten derde kunt je uitwijken naar andere steden c.q. dorpen: - wat je ook nogkuntdoen is par ticulier huren. Dit laatste werd mij aangeraden door een bepaalde makelaar die mij beschouwde als een kleuter die net haar duim uit haar mond gehaald heeft. Hij zou het kun nen betalen, ik niet! Wat blijft er over? Thuis wonen. De jeugd heeft dc toekomst. Ja, ja. Wil Holten geen jeugd? \\"c hebben al de Molenbeltflat, dc Diescnplas en haar aanleunwo ningen, het Rcilinkshof en de onbetaalbare woningen in het centrum. Zou het Abraham Berhof dan eindelijk iets zijn voor jongeren? Nee, natuurlijk niet. Het lijkt erop, dat Hollen streeft naar zo weinig mogelijk indus trie cn zo veel mogelijk oudere mensen. Ik ben benieuwd wat de komen de verkiezingen ons zullen bren gen. Hen tweede Dicsenplas, of toch...? Agnesjansen. EC volleybal Vollcybalster Karin Leurink zet haar Europa Cup-avon tuur voort in Italië Zie pagina 3 Schildersbedrijf Schildersbedrijf Gervcrdink Nijhuis is momentcel bezig met een uitbreiding van de zaak Zie pagina 3 Holterbergcross De Holterbergcross lag met meer dan vierhonderd deel nemers weer goed in dc markt Zie pagina 7 Zaalvoetbal Blauw Wit zorgde voor een zeer geslaagde zaalvoetbal middag voor de C-junioren Zie pagina 7 Toch heeft het gesprek met de lc-c-rlingcn mei Van Minderhout (voorlopig) genoeg opgeleverd. Samen richten ze een comité op. Resultaat Kerkbalans De jaarlijkse actie Kerkba lans v£.n de Nederlands Hervormde Kerk in Holten is ook dit jaar weer goed verlopen. De actie is van 11 tot en met 23 januari gehouden. Een grote groep van vrijwilligers ging in die periode op pad om alle leden van de Hervormde gemeen te te bezoeken, zonder deze vrijwil ligers zou de actie kerkbalans nau welijks uitvoerbaar zijn geweest. De kerkvoogdij had dit jaar ge hoopt op een eindresultaat wat 6% hogerzou zijn dan vorig jaar. Hetis voorlopig 1 hoger geworden dan vorig jaar maar de ervaring heeft geleerd dat in dc komende weken (maanden) nog diverse giften na komen. De voorlopige eindstand is op 461.000 gulden gekomen, een resultaat waar de kerkvoogdij dankbaar voor is. Kerkbalans is een landelijke actie waarbij de op brengst volledig bestemd is voor het plaatselijke kerkewerk zoals erediensten, catechese, kringwerk en pastoraat. Monument Onder dc foto die hoorde bij het monument voor een in de oorlog doodgeschoten onderdui ker die vorige week in het Holtens Nieuwsblad stond geplaatst zijn per abuis de namen van Wim Leerkes en Geert Hullegie verwis seld. Postzegelclub De Holtensc Postzegel Club heeft op maandag 9 februari om 20.00 uur de maandelijkse club avond. De jeugd is welkom om 19.00 uur en de avond staat in het teken van Scandinavië. Ook niet le den zijn welkom. Vervoer bij Prinsenbal Evenals voorgaande jaren rij den er ook nu weer bussen naar het prinsenbal. Wie hier van gebruik wil maken kan instappen bij hofbar Bierlo- kal am Bahnhof (Tonnie Brands), de eerste bus ver trekt om 19.45 uur dc twee de om 20.15 uur. Natuurlijk kan men ook na afloop weer gebruik maken van deze ser vice van Carnavalsvereniging De Fienpruwvers. "weekend vu w©oït*s I d-wadjlijiji Op vrijdag krijgen we afwis seling van zon en wat wolken velden, maar overwegend is het droog omdat storingen nog op afstand operen. De temperaturen liggen in de nacht dichtbij het vriespunt, en overdag schommelt het kwik zo rond de 5 a 7 graden. En daarbij staat een matige wind uit zuidwestelijke rich ting. Zaterdag en zondag komt een hele diepe depressie toch wat dichterbij en wordt het waarschijnlijk wat wissel valliger. De zon krijgt het dan wat moeilijker en de regen kansen nemen dan wat toe. Dc grootste kans op regen wordt voor de zaterdag ver wacht. Ook de nachten verlopen dan wat zachter met temperaturen boven het vriespunt, en over dag zo rond de 5 a 6 graden. Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1