im Holtens Nieuwsblad Fotoclub Profoto houdt expositie Nieuwe opzet kerstmarkt geslaagd Veldtoertocht Wielervereniging Genieten bij de Holterenkschool HOLTEWS NIEUWSBLAD Uit het politierapport medische diensten kerkdiensten van dag tot dag WOENSDAG 24 DECEMBER Op 17 december werd aan gifte gedaan van diefstal van een complete verkeerslich tinstallatie. Deze had ge staan nabij het spoorwegvi aduct in de Dorpsstraat in verband met tijdelijke weg werkzaamheden. De drie verkeerslichten en paal wer den in zijn geheel meegeno men. Deze diefstal moet zijn gepleegd in het weck end van 13 en 14 december. Personen die menen de po litie iets te kunnen vertellen over deze diefstal, worden verzocht contact op te ne men met de Holtense poh- Op 18 december vond een verkeersongeval plaats op de parallelweg van de Rijs- scnscwcg. Een autobestuur der reed aldaar tegen een muurtje op. Passanten trof fen de man gewond aan zijn gelaat op straat aan. Na be handeling in een ziekenhuis kon de politic zich over hem ontfermen. Na een gehou den alcoholtest bleek de man teveel drank te hebben genuttigd. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Op 18 december werd in de bebouwde kom van Holten en wel in de Maarstraat openbare schennis der eer baarheid gepleegd door een man tegenover twee 15-jari- ge meisjes. De man liep eerst de meisjes voorbij, vroeg daarna iets en toonde daarbij zijn geslachtsdeel. Het betrof hier een man van ongeveer 25 a 30 jaar oud met een ietwat donker uiter lijk. Mochten er personen zijn die met een soortgelijk geval zijn geconfronteerd, dan wil de politie dit graag in de nacht van 18 op 19 december werd bij garage Baltus aan de Larenscweg een personenauto ont vreemd. Ondanks dat de auto achter een ketting had gestaan en de auto was voorzien van een starton derbreking was dit voor de dieven geen probleem deze auto weg te nemen. In de nacht van 19 op 20 december werd door balda dige jeugd een brievenbus opgeblazen door vuurwerk. Dit gebeurde in de Maar straat. Men liet een 80-jarige vrouw met de problemen zitten. Gevonden voorwerpen: peuterjasjc, donker blauw met rood; Batavus heren fiets, bruin; kinderfiets (ver nield) merk Batavus. Verloren voorwerpen: grijze damesportemonnaie met inhoud; autosleutel Mitschubischi met huissleu tel; een bruine hondcricm. Holtens Nieuwsblad is een uit gave van Oostelijke Weekblad pers BV. behorende tot Wegener Arcade NV. in samenwerking met de stichting 'Holtens Nieuwsblad'. Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4,7451 XC Holten, tel. 0548 - 36 30 22 Directie: J .V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel41. 7513GA .Enschede, tel. 053- 4 84 24 50. Orders worden afgesloten en uit gevoerd overeenkomstig onze al gemene voorwaarden, gedepo neerd bij de Kamer van Koophan del en Fabrieken te Enschede. Adres redactie: Kerkhotsweg 18,7451 BG. Holten. Tel. 0548-36 3803. Fax 0548-366497. Openingstijden redactie: El ke maandag van 9.00 tot 12.30 uur Eindredactie: Peter Koehorst, tel. 0548- 366672. tel.mobiel06 - 51 29 45 18, e-mail: peter.koehorst@tip nl Redactionele medewerkers:. Peter Bulthuistel. 0548-362457, tel mobiel 06-54 935841 Joke Oostervelt. tel. 0548 -36 11 82 Meteologisch medewerker: Freddy Paalman, tel. 0548- 364007 (ook vooralle vragen over het weer) Advertentie-adviseurs: H. Schottert, tel. privé 074 - 2 42 86 06. O. IJspeert, tel. privé 074 - 2 77 20 58. Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G.W Knapen, Laren- seweg 3, tel. 0548 - 36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur. In Bathmen- H Voogsgeerd. De- venterweg34,tel.0570 - 54 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. Abonnementen en klachten be zorging: Fam. Bouwhuis, Aal- polsweg 6, 7451 HK Holten, tel. 0548-361849. Ingezonden brief van dokter J.H.A. Bruins aan de patiënten In mijn brief van 4 oktober 1997 heb ik u geïnformeerd er voor gekozen te hebben mijn werkzaamheden als huisarts in Holten per 1 januari 1998 te beëindigen. Ik heb daarin uiteengezet dat de Hapro (huisartsengroep) Holten-Bathmen zich met de procedure rond mijn opvol ging zou gaan belasten. Ook heb ik in die brief het volste vertrouwen in mijn collegae uitgesproken dat zij een en ander op een zorgvuldige wijze zouden regelen. Vervol gens meldde ik u dat u hier over verder geïnformeerd zou worden. In de sollicitatieprocedure die hierop volgde heb ik mijn colegae alle ruimte gelaten omdat zij het uiteindelijk zijn die in maatschapsverband met elkaar doormoeten. Inmiddels word ik gecon fronteerd met de situatie dat deze informatie nog steeds niet is gegeven, terwijl de nieuwe collega al wel bekend is, als ook dat mijn maten in het kader van mijn opvolging gekozen hebben, voor de constructie van een H.I.D.H.A (huisarts in dienstverband huisarts), het geen zoveel betekent dat de nieuwe collega vooralsnog in dienstverband werkt. Voor de overige maten ten be hoeve van mijn praktijkbe stand. Strikt formeel betekent dit dat ik per 1 januari 1998 nog geen definitieve opvolger heb omdat de nieuwe collega voorlopig moment geen deel zal uitmaken van de maat schap. Het moet mij van het hart dat ik deze ontwikkeling ten zeerste betreur maar ben niet meer in de gelegcneid een en ander terug te draaien. U als patiënt hebt dit in verder geval niet verdiend en ik ben dan ook de mening toe gedaan dat u van deze gang van zaken op de hoogte dient zijn. De collega die zich vanaf 1 ja nuari 1998 voor mijn praktijk bestand zal gaan inzetten is dokter J.H.J.M. Uijen die mij naar zijn C.V. te oordelen een voortreffelijke staat van dienst lijkt te hebben. Ik ga er dan ook vanuit dat hij op termijn (0,5-1 jaar?) alsnog tot de maatschap zal toetreden en daarmee dus vanaf dat moment wel mijn definitieve opvolger zal zijn. In het vertrouwen u hiermee, althans voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben, geeft dit mij alsnog de gele gen heid u oprecht dank te zeggen voor de vele, zeer plezierige en vaak ook warme patiënten- contacten die ik door de jaren heen met u mocht heb ben. Ikzelf bewaar daar zeer goede herinneringen aan en met mij mijn vrouw. Het ga u goed. Tot dinsdag 30 december op de receptie naar ik mag hopen. U allen veel gezondheid wen send voor de toekomst, alsook de beste wensen voor het komende jaar. Met vriendelijke groet, J.H.A Bruins, huisarts. In memoriam JanPinkert Groot was de verbijste ring bij de Holtense Mu ziekvereniging toen vrij dag jongstleden het be richt binnenkwam dat onze vice-voorzitter, Jan Pinkert, plotseling was overleden. Woensdag avond speelde hij nog mee bij de kerstsamen- zang in de Kandelaar en nu is zijn stoel leeg. Zo is er een einde gekomen aan een 50-jarig lidmaat schap van onze vereniging. Vanaf zijn tiende jaar mar cheerde Jan mee bij HMV en was één van de trouwste muzikanten. Liefde voor de muziek werd hem met de paplepel ingegoten door zijn vader, dezelfde paple pel die Jan gebruikte om die liefde aan zijn kinderen door te geven. In de loop der jaren ging hij allerlei functies bekleden binnen HMV. Zo belandde hij alras in het bestuur waar hij tot zijn verscheiden deel van zou blijven uitmaken. Voor de vereniging was hij een grote steunpilaar. Hij zorgde voor het onderhoud van het clubgebouw en de instrumenten, hij had de lei ding bij straatoptredens en serenades en trad op als diri gent van het jeugdorkest. Ook was hij coördinator van de lompenactie die jaar lijks in samenwerking met de supporters wordt gehou den en onderwijl blies hij zijn eigen partij in het orkest mee en was hij ook nog muzikaal actief bij de fanfa re Beatrix in Lettele, want muziek maken was zijn lust en zijn leven en kon hem soms diep ontroeren. Holten en HMV hebben een groot mens verloren die alti|d voor de muziek maar ook voor anderen klaar stond. Vooral, nadat hij precies vier jaar geleden met de vut ging, werd er nogal eens een beroep op hem gedaan "als er iets te klussen viel en nooit was dat vergeefs. Zijn heengaan laat een on voorstelbare leegte achter, niet alleen in de Pinkert- familie maar ook in Dijker- hoek en in de HMV-familie. Zijn medebestuursleden en vooral ook de jeugdleden zullen hem node missen. De Holtense Muziekvereni ging zal hem in dankbare herinnering blijven geden ken. En ik... ik ben mijn bestuursmaatje kwijt... en dat doet pijn. Jan Hess Kerstviering zondagsschool De kinderen van de zon dagsschool hebben de laatste weken hard geoe fend om tijdens de kerst viering een kerstspel op te voeren, die te zien is op eerste kerstdag om 15.00 De kinderen van groep écn tot en met drie, die op de zondagsschool zitten, wor den om 14.45 uur in de consistorie verwacht. De kinderen van groep vier tot en met zeven kunnen plaatsnemen óp de stoelen voorin de kerk. Darten om de gouden keun In samenwerking met 't Klavier gaat jongerencen trum de Schure op zon dag 28 december darten om het gouden keun, een geloot koppel darttoer- nooi. Deze wedstrijd is de tweede in een reeks van vier. Van de vier wedstrijden tellen de beste drie resultaten. De speler tiict de meeste pun ten wórdt uiteindelijk de winnaar' van het gouden keun. De Schure is vanaf 13.00 uur geopend. De start is om 14.00 uur. Ook op Oud en nieuw is: de Schure ge opend! Vanaf L00 uur kan iedereen .elkaar bij de Schu re een gelukkig nieuwjaar toewensen. Ze!;zijn geopend van 1.00 tot 3.00 uur. Wandelen met de Schure Traditiegetrouw houdt jongerencentrum de Schure aan de Beuseber- gerweg 35 op tweede kerstdag weer haar jaar lijkse KerstPuzzelWan- delTocht (KPWT). De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Onderweg staat een post met warme chocolademelk. Tijdens de tocht moet worden gepuz zeld en er moeten enkele opdrachten worden ge maakt, Na a Hoop is er voor de wandelaars een bak snert in het gebouw, Dcclnamé: kost. 3,50 guldén per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 2,50 gulden per persoon. De start is tussen 13.00 en 14.00 De Fotoclub Profoto expo seert van 10 januari tot en met 5 februari 1998 in de Bosc hkamp. Iedereen wordt hier bij uitgenodigd aanwezig te zijn bij de opening op zater dag 10 januari om 11.00 uur. De expositie bestaat uit foto werk van leden van fotoclub Profoto. Totaal worden zestig foto's geëxposeert in de ont moetingsruimte en in de gangen van het dorpshuis. De foto's, zowel kleur als zwart wit, geven een indruk van het gemiddelde Profoto-nivcau. Dat wil zeggen dat naast een selectie op kwaliteit, ook ge streefd is naar deelname van zoveel mogelijk Profoto-leden. Er zijn dus foto's te zien van zowel beginnende als van wat meer gevorderde leden. De foto's op de expositie wor den gejureerd door een deskun dige jury. Maar ook bezoekers aan de expositie kunnen hun voorkeur kenbaar maken. De foto die van de bezoekers de meeste stemmen krijgt, wint de publieksprijs en bezoekers die die foto de beste vonden, maken kans op een originele afdruk van die foto, inclusief passepartout. Profoto werd opgericht in 1973. Sinds 1989 heeft Profoto haar domicilie in dorpshuis de Bosc hkamp. De leden van Profoto kunnen beschikken over een ei gen clubdoka. Regelmatig wor den hier doka-avonden gehou den. Maar leden kunnen ook individueel op elk gewenst mo ment in de doka hun foto's afdrukken. Daarnaast zi|n in het dorpshuis mogelijkheden aan wezig voor bijvoorbeeld port retfotografie en stillevens. Elke eerste donderdag van de maand is er een clubavond. Het bespreken van eigen werk staat centraal, maar er zijn ook de sprekers, uitwisselingen met an dere fotoclubs en dergelijke. Naast de clubavonden zijn er doka-avonden en workshops. Profoto telt op dit moment 21 leden. Daarbij zijn ook leden uit Markclo, Goor, Rijssen, Nijver- dal en Deventer. W at dat betreft is Profoto dus een club met een regionaal karakter. De leeftijd varieert van 20-plus tot 60-plus. Aangezien Profoto momenteel veel beginnende leden telt, mo gen ze spreken van een jonge club. Er zijn zes vrouwen lid van Profoto. Profoto is aangesloten bij de Fotobond (BNAFY) en bij rayon Twente van dc Foto- bond. Voor nadere inlichtingen over Profoto kan men contact opne men met de secretaris Gerrit te Winkel, telefoon 0548 - 36 31 02. Dc Boschkamp is ge opend op zaterdag 10 januari van 11.00 tot 16.00 uur, daarna van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 to 17.00 uur. stuks waren voor het eind van de middag al verkocht. De grolse wanten die iets verderop te verkrijgen waren hadden ook veel bekijks, evenals de stand met handgemaakte kaarsen. Menigeen probeerde ringen te gooien bij de Oudheidkamer Holten die in hun stand ook nog foto's uit vroeger tijd hadden liggen. Tuincentrum Mulder verkocht allerhande kerst- matenaal voor het vergroten van dc sfeer. Bij Fotocombi Ten Velde was natuurlijk ook kerstmuziek te koop. Slagerij Brands en Restaurant Vosman zorgden voor het hapje, de welbekende worst voorde Holtense worstpannekoek en een glaasje Glühwijn voor de kou en bij de Iglo uit Dijkerhock was een 'ijs en ijs koud borreltje tc koop. Bakkerij Nijkamp en de Snoepkraam van marktkoopman zorgden voor nog meer smul- plezier op de kerstmarkt. Al met al kan organisator de heer De Maag zeer tevreden zijn met de manier waarop hij dit jaar de kerstmarkt had opgezet, dc sfeer was de hele dag aanwezig. Foto's: Hart?' Broczc De nieuwe opzet van de kerstmarkt was zeer geslaagd. Niet alleen de bezoekers maar ook de standhouders waren deze me ning toegedaan. Midwinter- hoornblazers zorgden voor een stemmig muziekje evenals het ko perkwartet dat 's avonds zijn op wachting maakte. Verder was er voor ieder wel wat. Oliebollen ge bakken door buurtvereniging Canadastraat gingen wérkelijk als warme broodjes over de toonbank. Dc vooruitgebakken vierhonderd De Wielervereniging Holten houdt op zondag 4 januari voor de elfde keer de Beemd en Bergtoer. Deelnemers aan deze veldtoertocht rondom Holten kunnen kiezen uit een route van dertig of een route van vijftig kilometer. De dertig kilometer is uitermate geschikt voor iedereen die het veldtoerfietsen eens wil probe ren, terwijl de vijftig kilometer naast de meer ervaren veldtocr- fietsers ook (oud) prof- en ama teurwielrenners aantrekt. Voor het gebruik van het afwis selende, vaak heuvelachtige par cours dat uitgezet is over de Beuseberg, de Zuurberg en de Hölterberg is toestemming ver kregen van 25 land- en boseige- naren, waaronder Natuurmonu menten en Staatsbosbeheer. De route op de Hölterberg is in vergelijking met vorige iaren in grijpend gewijzigd, maar is er zeker niet minder mooi en min der zwaar op geworden. De Beemd en Bergtoer trekt altijd een groot aantal deelne mers die uit het hele land afkom stig zijn, Ondanks de mogelijk heid om op natuurijs tc schaat sen, met onder meer de Elfste dentocht, warren er vorig jaar nog bijna vijfhonderd deelne mers. Omdat het veldtoerfiet sen nog steeds aan populariteit wint, worden er ook dit jaar weer vele honderden deelne mers verwacht. Dc beide routes zijn met pijlen en linten uitgezet, terwijl ook op het startbewijs de route staat aangegeven. Halverwege de routes kan worden gerust en wordt eten (krentenbrood) en drinken (soep/citroenthee) ver strekt. Bij de start en de rust halverwege is een servicewagen aanwezig voor het verhelpen van pech. Op het parcours zelf zorgen fietsende leden van de Wielervereniging Holten zono dig voor dc mobiele communi- Vijftig vrijwilligers, waarvan de meesten lid zijn van de Wieler vereniging Holten, zijn inge schakeld om het evenement vlekkeloos te laten verlopen. Naast het uitzetten en controle ren van de routes dragen zij ook de zorg voor hot parkeren, dc inschrijving, de EHBO en de al eerdergenoemde diensten. Start- en eindpunt van dc Beemd- en Bergtoer is zoals gebruikelijk sporthal 't Mossink aan de Keizersweg. Deelnemers kunnen vertrekken tussen 9.00 en 10.30 uur. Kleedruimtes zijn aanwezig en na afloop is er gele genheid tot douchen. Leden van dc Nederlandse Toer Fiets Unie betalen vier gulden bij deelname, overige deelne mers dienen twee gulden meer tc betalen. Een fraaie herinne ring is tegen meerprijs beschik baar. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met J. Sche- perman (telefoon 0548-361809) of B. Visser (telefoon 0570-657774. Via http:/www.kwik-net.nl/ users-/luggenhorst/wvholten. htm is ook op internet informatie beschikbaar. Mede door de inzet van ouders, leerlingen en personeel van de Holterenk was de kerstmarkt van vorige week donderdag avond mogelijk gemaakt. Veel ouders, opa's en oma's kwa men de kerstmarkt bezoeken. Zc luisterden naar onder andere Paul Akkerman op de midwinterhoorn, zagen de kerstman die het rad van avontuur draaide en chocolade uitdeelde aan de kinderen. Verder konden dc kinderen zich laten schminken, naar dc rommelmarkt en de kerstdia's bekijken van mevrouw Van Iperen. In de Meent waren kraampjes waar de leerlingen hun zelfgemaakte kerstpresen tjes verkochten en stands met cake, oliebollen, taart en Arts: Weekenddienst: Huisart senmaatschap Holten, Kcizers- weg 32, tel. 36 35 53. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder af spraak). Apotheek: Vrijheidslaan 7, tel. 36 11 11. Geopend op werkda gen van 8.30 tot 18.30 uur, za terdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in dc apo theek is. Tandarts: Eerste kerstdag: F. Zeilstra, Brederostraat 6, Rijs sen. Tel. 0548 51 45 69. Tweede kerstdag: T. Lafebcr, Hcnri du- nantstraat 1, Rijssen. Tel. 0548 - 51 83 83. Weekenddienst: G. Schutte, Boomkamp 10, Rijs sen. Tel. 0548 51 31 94. Oude jaarsdag R. Jongkees, Midden straat 15, Goor. Tel. 0547 27 60 21. Nieuwjaarsdag E. Bijlsma, Grotcstraat 86, Diepenheim. Tel. 0547 35 20 10. Behandeling na telefonische afspraak. Dierenarts: Dierenartsencom binatie Holten, Houtweg 18, tel. 36 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tef. 36 20 04. Dicrenartscnpraktijk Holten, S. Minnema, Larensc- Ned. Herv. Kerk: Woensdag 24 december - Kerstnacht dienst: 21.00 uur, ds. Roozen- boom in de Kandelaar; 23.00 uur, ds. S.M. Roozcnboom in de Hervormde kerk. Donder dag 25 december: 10.00 uur, ds. A.J. Lccrink met medewer king van Campanclla. Neven diensten. 15.00 uur, Kerkfeest zondagsschool en nevendienst. Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollecte: Missionaire Gemeenteopbouw. Oppas dienst: Mevrouw Nijhuis, Mar- loes Wolters. Vrijdag 26 de cember: 10.00 uur, ds. S.M. Roozenboom, SOW-gezins- dienst. Collecte in dienst: wc- relddiaconaat. Collecte: Diaco nie Missionaire Gemeenteop bouw. Oppasdienst: Mevrouw Nijland, Jetske Markvoort. Zondag 28 december: 10.00 uur, da. J.W. den Hertog. Nc- vendienstcn. 19.00 uur, ds. S.M. Roozcnboom. Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscol- lccte: Kerkvoogdij. Oppas dienst: Mevrouw Steunenberg, Martijn Faneman. Woensdag 31 december: 19.00 uur, ds. A.J. Leerink. Collecte in dienst: Diaconie. Uitgangscollectc: Ou- dcjaarscollecte alg. kerkewerk. Donderdag 1 januari: Dies- senplas 10.30 uur, da. J.W. den Hertog. Collecte: Zending. Dijkerhoek: Donderdag 25 december: 10.00 uur, da. J.W. den Hertog. Zondag 28 de cember: 930 uur, ds. S.M. Roozenboom. Woensdag 31 december: 15.00 uur, ds. A.J. Leerink. Espelo: Zondag 28 decem ber: 10.45 uur, ds. S.M. Roo zenboom. Geref. kerk: Woensdag 24 de cember: 21.00 uur, ds. S.M. Roozenboom in de Kandelaar. 23.00 uur, ds. S.M. Roozen boom in de Hervormde kerk. Donderdag 25 december: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 16.00 uur, Kinderkerstfeest. Collecte in dienst: Zending. Tweede col lecte: Rente en aflossing. Kin- dernevendiensten: groep 2 en 3 oJ.v. Rita v.d. Voer, groep 4 en 5 o.l.v. Hans Stam; groep 6 en 7 o.l.v. Erna Nijkamp; groep 8 o.l.v Rob Meijerink. Oppas dienst: 0-3 jaar: Truus Huls man, Erna Nijkmap, Riet Schuppert. 4-6 jaar: Anneke Scheurwater, Wendy Rietman. Vrijdag 26 december: 10.00 uur, ds. S.M. roozenboom in de Elervormde kerk. Geen kinder- nevendiensten. Geen oppas. Zondag 28 december: 9.30 uur, ds. H.P Mulder. 15.00 uur, ds. F. v.d. Weij, uit Rijssen. Col lecte in dienst: Kerk. Tweede weg 54, tel. 36 28 35, I 29. Thuiszorg Zuidwest Overijs sel: voor kraamzorg, ouder- en kindzorg, persoonlijke verzor ging en verpleging. Tel. 0570 - 68 60 00, ma t/m vr. bereikbaar van 8.00-18.00 uur; *s avonds, 's nachts en in het weekeinde al leen voor spoedeisende zaken. Thuiszorg-hulpmiddelen- centrum: Gaardenstraat 31uit leen ma t/m vr. 13.00-13.30 uur en van 16.30 tot 17.30 uur. Vrij willige thuiszorg: informatie- en aanmcldpunt bereikbaar ma t/m vr. van 9.00-12.00 uur. Ziekenvervoer: Alarmnum mer: 112 of dienstdoende arts: tel. 36 35 53,. Fysiotherapie: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaarden straat 31, tel. 36 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling volgens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 36 42 51Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). Ziekenfonds: Spreekuur: vrijdag van 8.30-10.00 uur en volgens af spraak in het Kruisgcbouw, Gaardenstraat 29-31tel. 36 14 36. collecte: Rente en aflossing. Kindernevendicnst groep 2 en 3 o.l.v. Joke Scheurwater; groep 4 en 5 o.l.v. Jobien Assink; groep 6 en 7 o.l.v. Tonny Heusinkveld; groep 8 o.l.v. Trijnct Overkem- pe. Oppasdienst: 0-3 jaar: Hen- nie Saalmink, Dorien Saalmink, Jolanda Baercnds. 4-6 jaar: Erna Kolkman, Ingrid Stam. Woens dag 31 december: 19.00 uur, ds. H.P. Mulder. Donderdag 1 januari: 10.00 uur, ds. H.P. Mulder. Evangelie gemeente: HMV-gebouw, Dorpstraat 24, 10.00 uur, Samenkomst. 19.00 uur, Bidstond. Diessenplas: Donderdag 1 ja nuari: 10.30 uur, da. J.W. den Hertog. RK kerk: Woensdag 24 de cember: 21.00 uur, Communie viering met pastor Wiggers, met medewerking van het gelegen heidskoor. Donderdag 25 de cember: 10.00 uur, Eucharis tieviering, Gezinsviering met pastor Rademaker m.m.v. het jeugdkoor. Zondag 28 decem ber: 10.00 uur, Communievie ring werkgroep. Woensdag 31 december: Oudjaarsviering m.m.v. jeugdkoor en gemengd koor. Nieuw Heeten: Woensdag 24 december: 19.00 uur, Gezins viering pastor Hogenelst. 23.00 uur, Nachtmis pastoor Rade maker. Donderdag 25 decem ber: 10.00 uur, Hoogmis, pas tor Hogenelst. Vrijdag 26 de cember: 10.00 uur, Hoogmis, pastor Rademaker. Zaterdag 27 december: 19.00 uur, Eu charistieviering met pastoor Ra demaker. Zondag 28 decem ber: 9.00 uur, Eucharistievie ring met pastor Hogenelst. Woensdag 31 december: 19.00 uur, Oudjaarsvienng. Okkenbroek: Woensdag 24 december: 22.00 uur, Kerst nachtdienst ds. J.F. Scheffer. Uitgangscollectc: Solidaridad. Donderdag 25 december: 10.00 uur, ds. j.F. Scheffer m.m.v. Zanggroep. Uitgangs collectc: Missionaire gemeente opbouw. 19.30 uur, Kerstfeest voor kinderen, jongeren en ou deren. Zondag 28 december: 10.00 uur, Dhr. van dijken uit Bathmen. Bij de uitgang zen- dingsbusscn. Woensdag 31 de cember: 19.30 uur, ds. J.F. Scheffer. Uitgangscollccte: Alg. kerkewerk. Kerktelefoon: Uitzendingen elke laatste vrijdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 1~.00 uur (herhaling). Tot en met 28 januari: exposi tie Bert Hanekamp en Juul de Vries in gemeentehuis. Tot en met 20 maart: Exposi tie Füste-Krebbers in Medisch centrum. Woensdag 24 december: 19.45 uur. Musical Evangcliegc- meemte de Loofhut in HMV gebouw. Donderdag 25 december: 14.45 uur, kerstviering zondags school Holten. Vrijdag 26 december: 14.00 uur, kerstpuzzclrit MAC de Hölterberg vanaf "t Stuurhuus; 16.15-22.00 uur kcrstrock in Wippen; 16.00 uur, kinderkers tfeest in dc kandelaar; 13.00-14.00 uur kerstpuzzel- wandeltocht jongerencentrum de Schure. Zaterdag 27 december: Kerst- wandeling WV, 9.00 uur. Zondag 28 december: 13.15 uur. Stamppotwandeling op de Hölterberg vanaf restaurant Dc Wielen; 14.00 uur darten om gouden Keun bij jongerencen trum de Schure. Maandag 29 en dinsdag 30 december: 9.00 uur, kerstzaal- voctbaltournooi voor pupillen in sponhal. Dinsdag 30 december: huif kartocht vanaf VVV vanaf 13.30 uur. Woensdag 31 december: 8.30 uur oudejaarstournooi SV Hol ten in Sporthal. Donderdag 1 januari: '.30 uur, Toga-sylvesterparty in voorma lig pand van Barbarossa; 1.00 uur, jongerencentrum de Schure tot 3.00 uur geopend. Vrijdag 2 januari: 20.30 uur, nieuwjaarsreceptie Blauw-Wit.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 3