De kasboam 'Is er nog toekomst voor..?5 Sfeervolle kerstmarkt rond Drïnoekse molen i Tien mille voor A.I van Waerdenborch Holtens Nieuwsblad Waarom kozen al meer dan 10.000 mensen voor onze Particuliere Ziektekostenverzekering? Bel en oordeel zelf. ï&At&r Burgemeester D.J. Verhoeven van Holten: U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. NIEUWJAARSBIJEENKOMST M<"°°A Holtens Nieuwsblad WOENSDAG 24 DECEMBER 1997 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Een kerstverhaal in het Holtens volt „Mans de kasboam uut". „Bi-'j gek det lik zo", zea hee. Hee zat met 't heuf klem tussn twei plaankn metbeukeen hee zag iets wat achter de beuke evalln mos wem. „Ik kan er niks an doon, mear liee völt wal uut." „Ik denkc da'j um volste vrog ekoch hebt." „Onzin", klönk 't tussn de plaankn, „begin december is yog, d'r bint van die gekke die half november al 'n boam in 'n emmer hebt stoan." „Zoas ie" zea ze. Hee wördn'n betje giftig en trök met 'n ruk zien heuf terugge uut de kaste. „Oonzn boam stun half november neet in 'n emmer, mear'wal inbak in de tuun." Hee wörp een hellgn blik noar heur. „En wat dan nog, hee was in november wal 'n heel stuk vuurdeliger!" „Hadstikke mooi, mear oaver 'n paar daagn zit d'r gen noale mear an, könne wi-j d'r nog eene koopn, lekker gekoop..." vuurspcUn ze. „Heb ie um wal bespööt?" vreug hee en schuddn meteen tui 'n tak. 'T reagnde noaldn. „En wat mot den troep in mien boam?" Hee trök d'r 'n paar ketonnetjés af en schuurde ze kepot. „Mooi heur, det warn de beern van onze deerne, hef ze zelf eknipt!" „Beern heurt neet in 'n kasboam." „Beern heurt wal in 'n kasboam, je möt "n betje met de tied met goan." Hee boagn zich een betje vuurpaver en kek is naar een tak. Je hebt um neet good bespööt Trui, gef det nou mear too", zea hee. „Nou möt neet geldcer woddn, 'k heb um drei daagn op stark water ehad en vear bussn hoarlak op leug espööt." „Dao hc'j de verkeerde hoarlak", zea hee en stekn opni-'j zien heuf mssn de plaankn. „Woar is det spul toch ebleevn." „Wat is d'r mis met mien hoarlak?" vreugze kwoad. „Kiek mear is in 'n speegel",zicleuproodan.Hetis oe cagn schuld Mans, wat vuur*n sukkel kognowinnovembercen kasboam, 'n wekke vuur de kas is nog vrog genog." Hee trök zien heuf wier tenigge. „Trui, de kastied is de meujste tied van 't joar en deur heurt 'n kasboam bi-'j, punt uut." ,,'n Kasboam is good, mear um den boam nog duur Sinterldoas te loath kuurn is gekkn wark." „Net wa-j zekt, Sinterkloas den kömp joa 'n verjeurdag moand vuur zien de kindern ipstokkn, en deur mag ikke dan neet wat van zeggn!" „Sinterkloas is onderhoolds vri-j en völt neet uut de vesiering!", zea ze temgge.Joa, peg det hee neet in 'n emmer past, haddn \vi- j um nöst de kasboam könn zettn." „Wat bij toch 'n naam kearl", zea ze zie nöm de stofzuuger en zöög de noaldn en snippers op. Moo, den boam völt akeliguut, heb ie um neet te vrog ekoch?", vreugde kleane deerne toen ze de kamer in kwam. „Hooit oe kop", reep Mans vanuut de kaste... „Wat bin ie an 'tdoon Va?",lachnze. „Ikzeuke kaatjes van 't kascircus, die zint denk ik achter de beuke evöln. Ik wilde oeleu verrassn, ik heb ze gisternoamd hier in de kaste...". Je bedoelt dree kaatjes met zo'n beernkop d'r óp?" „Dree kaatjes joa, weet ie woar die ebleemn bint?" „Eh.., die heb ik een betje bi-j eknipt... meat zie hangt in de kasboam heur...". Tekst Bart Vlasblom Vertaald in het Holtens door GervedinkNijhuis Senior „Het eind van een jaar is vaak een voor de hand liggend mo ment om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar en stil te staan bij wat we van de toekomst verwachten. Zo gaat dat ook bij gemeentebe stuurders en dus ook bij mij persoonlijk. Gezien de discussies over de herindeling vraag je je dan af: Is er nog toekomst voor de gemeente Holten? Ik durf op dit moment die vraag niet met een duidelijk ja of nee te beantwoorden. Een mogelijke herindeling is in ieder geval uit gesteld tot het jaar 2000. Wc merken dat de animo van de partijen in de Eerste en Tweede Kamer tanende is als het om grootschalige herindelingen gaat. Voordat de herindelings- wet van Twente behandeld wordt in de Statcn-Generaal, worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden en wordt een nieuw Kabinet gefor meerd. Wellicht dat dit nog leidt tot het zelfstandig kunnen blij ven van Holten. Gerust zijn we daar natuurlijk nog lang niet op. Wel valt te hopen dat er snel duidelijkheid komt. De huidige onzekerheid maakt het werken binnen de Gemeente er nier ge makkelijker op en brengt na tuurlijk ook onzekerheid voor de medewerkers van de Gc- t zich mee. De kerstmarkt in Dijkerhoek was zeer sfeervol ingericht rond de Molen. Een levende kerstal met heus kerstkindje, een ezel en schapen trokken de nodige bekijks. Ook de andere aanwezigen had den geen klagen; de creativiteit en gezelligheid zorgden voor een flink aantal bezoekers. Het kinderkoor zorgde voor sfeer muziek. En ook de dames van de volksdansgroep Holten lie ten zich door een kleine stroom storing, waardoor het in één keer pikdonker was, niet uit het veld slaan en gingen vrolijk ver der toen het euvel verholpen was. Ook de kerstman was aan wezig en liep genietend rond. De Dijkcrhocksc gemeenschap zorgde voor een buitengewoon gezellige kerstmarkt. De Iglo met het 'ijskoude drankje' cn de echte sneeuw zorgde voor veel kinderplezier. Materialen om zelf creatief bezig te zijn konden worden gekocht in de kraam van tuincentrum Mulder, een ca deautje voor jonge boeren was ie koop bi| de firma Broekhuis die met zijn kraam tic aandacht trok van menig jonge boer in spe. W ie zi)n gciuk wou 'beproe ven kon hoefijzcrwcrpen of bal- lengooicn, bovendien was in de molen nog een fotocollage van oud dijkerhoekers, waarnaar men kon raden. Geen reden dus om zich te vervelen op de Dijk- erhoekse kerstmarkt. tijdens de gesl De volksdansgroep Holten kertsmarkt in Dijkerhoek. Is er nog toekomst voor de gemeenschap van Holten? jazeker. Immers onze gemeen schap bevat zeer sterke maat schappelijke verbanden, kent een sterk verenigingsleven en veel van onze inwoners steken bij tal van activiteiten de handen graag uit de mouwen. Elk jaar zien wc dit bijvoorbeeld bij de diverse activiteiten in de buurt schappen Dijkerhoek cn Espelo. Ook dit jaar konden wc weer genieten van een fantastische triatlon in Holten, die mogelijk was door de inzet van vele hon derden vrijwilligers. Herindeling of niet, met zo'n 'power' in onze gemeenschap Sylvesterparty bij Barbarossa De inmiddels traditie geworden Toga-sylvesterpartv wordt dit jaar gehouden in het voormalige pand van Barbarossa. Kaarten zijn verkrijgbaar voor tien gul den bij Café Maats De deuren gaan open op 1 januari om 0.30 Evenals voorgaande jarende hield ook dit jaar de Waerdenborch weer een themadag op de donderdag voor kerst. Dit jaar Hel de keuze op Amnesty International, dat volgend jaar het 50-jarig bestaan van de Universele Rechten van de Mens herdenkt. Tijdens deze dag en menig dag ervoor zijn leerlingen al druk in de weerom invulling te geven aan hun aandeel voor de themadag. De leerlingen uit de eerste klas haalden met hun aktie 'Een knaak vooreen klusje' zo'n drieduizend gulden bi) elkaar, hiervoor moest elke leerling toch minstens vier of vijf klusjes opknappen. De tweede klassers zorgden met hun sponsorloop voor nog eens 3.200 gulden voor Amnesty. Verder was ernogecn loterij met 55 prijzen, allemaal belangeloos geleverd door sponsoren. Voor 48 leerlingen met begeleiding was er een reis per bus naar W arner Bross Movie World, Twee PSV shirts, een voetbal van FC Twente met handtekeningen, cd bonnen, een foto van Danny Blind met handtekening en een fraai pakker natuurlijk ook de foto met handtekening niet ontbrak. De toekenning van de prijzen van deze loterij wordt verzorgd door Notaris Heupink uit Markclo. Coördinator Van Zwieten laat weten dat ook de bijdrage van dc Haarschool, het beschikbaar stellen van het gymlokaal, elk jaar weer zeer op prijs wordt gesteld. Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens tan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaa Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 77.10 J. H. A. Bruins W. R. van Couwelaar C. M. Piscaer-Witte F. H. Zweers-Talsma De Maatschap Huisartsen te Holten deelt mede. dat in verband met het vertrek van J. H. A. Bruins, met ingang van 1 januari 1998 J. H. J. M. Uijen, huisarts werkzaam zal zijn in de huisartsengroepspraktijk te Holten. Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners van Holten uit voor de openbare Nieuwjaarsbijeen komst op maandag 5 januari 1998 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Om 20.00 uur zal de burgemeester zijn nieuwjaarstoespraak houden. Burgemeester en wethouders van Holten, de secretaris, de burgemeester, J. P. Stegeman D. J. Verhoeven ,:r I >k inke door krijgt gen en bij het de aanleg 1 sinfra; Ook waren zes sprekers, waaronder Marijke J ongbloedvan Amnesty aanwezig om hun motto's nog eens duidelijk onder de aandacht te brengen. De overige groepen schreven gezamelijk een gedichtenbundel waarbij ook het thema van de Waerdenborch afdeling Goor Leprabestrijding cn een project in Borkina Vasoeen rol speelden. Het totale bedrag dat de themadag opbracht, tienduizend gulden, werd door dc heer Van Minderhout overhandigd aan Marijke Jongbloed van Amnesty International. kunnen we die toeko: vertrouwen tegemoet zien. Is er nog toekomst voor onze fraaie natuur en ons mooie landschap? Gelukkig is het zo dat in het beleid van de overheid, en dus ook van uw gemeentebestuur, tegenwoordig zorgvuldig met natuur cn landschap wordt om gegaan. We proberen dat te doen bij het voorbereiden van nieuwe bouw-plannen, bij het ■lenen van diverse vergunnin- irbcreiden van Ondermeer daardoor blijven beslissingen dan wel eens langer uit dan u en mij soms lief is. Met betrekking tot de Holter- berg cn de andere delen van de Sallandse Heuvelrug, heeft ons de hierboven gestelde vraag na tuurlijk ook volop beziggehou den bij het opstellen van de plannen met betrekking tot be stemming, inrichting en beheer. Gelukkig ligt er nu een goed plan, waarmee de gemeenteraad bijna geheel heeft ingestemd. Mogelijk dat ook dc Holtcrberg dc status van nationaal park kan verwerven, wat in mijn ogen heel belangrijk kan zijn om de natuur- en landschappelijke waarden nog beter in stand te kunnen houden. Dit kan er ook toe leiden dat wc op lange ter mijn nog meer kunnen blijven genieten van onze berg (met een niet definitief afgesloten Toeris- tenweg!) cn onze toeristische Is er nog toekomst voor mij? Deze vraag stellen mensen zich ook wel eens. Dat is ook begrij pelijk als jc soms hoort of ziet wat mensen allemaal meema ken, ook binnen onze Gemeen te, ook in het afgelopen jaar. Diverse mensen waren gedom peld in rouw en soms met stom heid geslagen. Je zult het maar meemaken dat ccn nog zeer jong (klein)kind of een te vroeg geboren baby je ontvalt. Je zult maar geconfronteerd worden met een familielid, dat fluitend van plezier de deur uitloopt en je hem dodelijk verongelukt even later terugvindt op het erf. Is er nog toekomstpcrspectiel' als je al voor dc tweede keer een kind moet. verliezen? Zie je nog per spectief als je door een zwaar ongeval of door het moeten ver breken van een duurzame relatie ver terug geworpen wordt in het persoonlijk welbevinden? Gelukkig kunnen veel mensen, helaas niet alle, dit verwerken of er mee leren omgaan, doordat men kracht kan putten uit het geloof en/of veel steun van fa milie en vrienden ontvangt. Dit laatste is ook heel belangrijk. Het geluk ligt immers vooral niet in het hebben van dingen, maar in het en-aren van liefde en het hebben van relaties. Belang rijk is dan ook in welke mate we mens kunnen zijn en medemens willen zijn. Helaas moeten we tegenwoordig maar al te vaak constateren dat mensen geen mensen willen zijn en geen me demens kunnen zijn. Immers op een andere wijze kan ik het vre selijke, zinloze en brute geweld niet verklaren waarmee dit jaar diverse mensen in ons land zo maar op straat geconfronteerd Is er nog voor toekomst voor ons? Mijn antwoord daarop is heel duidelijk ja. Belangrijk daarvoor is dat wc inhoud geven aan het begrip Vrede. Immers vrede is vooreerst niet vechten cn geen geweld toepas sen, maar betekent voor ons bovenal een weg om te gaan, een manier van leven, een wijze van mens-zijn. Kerstfeest brengt ons het Licht in dc wereld, het Licht dat ons perspectief wil bieden. Kerstfeest brengt ons daarnaast de Boodschap van vrede, een Boodschap die ons met elkaar verder kan brengen. Ik hoop dat met dat perspectief en die Boodschap het u en ons gegeven mag zijn verdriet cn teleurstelling te verwerken cn uit te kunnen zien naar het nieuwe jaar 1998. Mede namens mijn vrouw wens ik u in 1998 dat perspectief toe- in een hopelijk meer 'vreedza me' Nederlandse samenleving." D.J. Verhoeven, burgemeester van Holten Als u per I november *97 meer verdient dan f 62 200.- bruto moet u uit het ziekenfonds. Veel duurder uit denkt u? Hoeft niet. Als u tenminste kiest voor de Beter Af Ziektekosten Polis. U bent dan voordelig c-n toch :n en medische hulp in het :n zijn voor kinderen tot 18 jaar erzekerd. inclusief orthodontie aar liefst f 4.500.- f>er kind! Stap rui ovei en wij regelen Bel gratis 0800-0556. alles. Bel gnuji „soo-ossó voor buitenland. Tandartskost De Beter Af Ziektekosten Polis. i compleet verzekerd Met ruime vergoedingen voor thuiszorg (zonder wachtlijst), kraamzorg, fysiotherapie. vrijblijvende offerte. Bereikbaar op l .00 uur en op zaterdag van 10.00-16. Kerstmarkt De Holtensc kerstmarkt is zeker geslaagd in dc nieuwe opzet. Zie pagina 3 Fotoclub De fotoclub Profoto houdt binnenkort weer haar jaar- üjkstc tentoonstelling. Zie pagina 3 Oliebollencross Bij dc SV Holten staat weer de traditionele Oliebollen- cross op het programma. Zie pagina 11 Roemeense band presenteert cd Het ensemble Cornel Vasile Pantir and his Romanian Friend presenteert op maan dag 5 januari van 14.00 tot 15.00 uur in de Boschkamp hun eerste cd ter gelegenheid van het bezoek van burge meester Hcikki Soininen uit Joensuu (provincie Karelië) Oost Finland. In deze plaats woont de leider van de groep die in Finland cn elders in dc wereld speelt. De cd is vorige zomer in Finland opge nomen. Voor deze presentatie is burgemeester D.J. Verhoeven uitgenodigd om de eerste cd in ontvangst te nemen. Tijdens de presentatie zal een deel van de groep muziek ten gehore bren- gen. Loofhut speelt leuke musical Evangeliegemeente de Loof hut houdt vanavond om 19.45 uur een musical in het HMV gebouw. De musical gaat over het brui loftsfeest van de zoon van dc koning. Alle genodigde vrien den zeggen af waarop de men sen van dc straat worden uitge nodigd zodat dc bruiloft toch kan worden gevierd. Iedereen is van harte welkom en na afloop is er een gezellig sa menzijn. De toegang is vrij. Maandag hadden we de gehele dag veel wolkenvelden en af en toe zon. Ook was het een stuk kouder dan we afgelopen dagen gewend waren toen kwam de temperatuur nog boven 10.0'C Vanuit Duitsland drong geleidelijkkoude vrieslucht ons land binnen. Dit werd veroorzaakt door een krachtig hoge- drukgebied van 1060 Hpa boven Rusland, met een uitloper boven Scan dinavië. Met een stevige noordoosten wind (kracht vier a vijf) maakte dat voor het gevoel extra koud. Maximum temperatuur bedroeg2 8'C Dinsdag was het een ijskoude dag met 's ochtends een minimumtemperatuur van 2.2'C en aan de grond-2.9'C Ookwerdtoende maximumtemperatuur al bereikt en hadden we de eerste ijsdag van het nieuwe winterseizoen. Verder overdag daalde de temperatuur gelei delijk aan steeds verder, dit kwam doordat nog koudere lucht ook wel transportkou genoemd, vanuit het oosten ons land binnen stroomde. Een krachtig hogedrukgebied met een centrum boven Scandinavië en Rusland zorgde voor de aanvoer van koude lucht. In het begin van de dag waren er wolkenvelden, in de middag was het onbewolkt en zonnig De snijdende koude oosten wind zorgde voor het gevoel dat het nog een stuk kouder was dan het in werkelijkheid was. De gemiddelde gevoelstemperatuur was overdag-15 2'C Woensdagochtend was het bijtend koud; de temperatuur was gedaald naar -7 8'C indeweerhulenvlakbovendegrondwas het -9.0'C. Dit had alles te maken met de straffe oostenwind, de gevoelstem peratuur (windchil!) lag dan ook bedui dend lager: namelijk -20 0'C. Overdag bleef het bitter koud door de stevige wind en de lage temperatuur die maar langzaam opliep, het was grotendeels van de dag vri| zonnig. In de loop van de middag namde bewolking geleidelijk toe vanuit het zuiden. Dit werd veroorzaakt door een zwak warmtefront in de boven lucht. deze trok naar het noorden e viel geen neerslag. Op donderdag wa oostenwind kwijt koud. Overdag w werkdagen U Groene Land Verzekeren met gezond verstand. I1 »n we de stevige -veel bewolking en een spaarzame opklaring, ook kwam de temperatuur weer boven het vriespunt uit met een maximum van i.TC. Er stroomde zachtere lucht vanuit Belgie ons land binnen en zo kwam er een einde aan de korte felle venijnige winter. Aan heteind van de dag begon het af en toe te regenen, maar dit leverde geen gladheid meer op Vrijdag morgen viel er een regenbuitje, verder was het wisselend bewolkt met af en toe zon. In de middag bleef het geheel bewolkt en droog, ook was het erg zacht vergeleken met de afgelopen dagen. De maximumtem peratuur werd 8 9'C. Zaterdag vroeg in de morgen waren er mistbanken en was het fris. In Espelo kwam grondvorst voor van -0.8'C en een minimum van 0.6'C. Verder op de dag hadden we hogere bewolking die de zon wat afschermde. Met zonsondergang was een prachtig avondrood te aanschouwen Zondag was een natte dag, we hadden de gehele dag veel bewolking en langdurige lichte regen, de zon speelde geen enkele rol. Een storing boven Midden-Duitsland was hier ver antwoordelijk voor, deze trok noord waarts en vulde langzaam op. Van het oosten uit trok de regen over het land langzaam westwaarts. Maximum- temperatuurwerd2.6'C. Holten ving 11.2 millimeter neerslag op in de regenmeter, Espelo 10.0 millimeter neerslag. Meteo Holten. Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1